SI

CTN Revitalizacija starotrškega jedra

CTN Revitalizacija starotrškega jedra

Namen projekta je urbana revitalizacija dela mesta, ki je spregledano in opuščeno in predstavlja neizkoriščen potencial. Vsebinski namen je pridobitev novih poslovnih površin za umetnike in kreativce. Splošen cilj projekta je učinkovita raba prostora v urbanem območju. 

Namen projekta je urbana revitalizacija dela mesta, ki je spregledano in opuščeno in predstavlja neizkoriščen potencial. Vsebinski namen je pridobitev novih poslovnih površin za umetnike in kreativce. Splošen cilj projekta je učinkovita raba prostora v urbanem območju. Objekt stara pekarna je zaradi dotrajanosti predviden za rušenje, v območju starotrškega jedra pa je že porušen objekt na Ljubljanski 2. Po zahtevi ZVKD je potrebno na to območje umestiti nov objekt, obenem pa urediti trg. Ker gre na tem območju za degradirano območje, je namen investicije vračanje prebivalcev nazaj v stari mestni del in oživitev starega mestnega jedra ter ohranjanje kulturne dediščine. Predvidena investicija tako predstavlja urbano prenovo degradiranega območja ter rušitev in novogradnjo objekta, ki bo po prenovi namenjen mladim umetnikom ter stanovanjem (2 stanovanjski enoti).

V novo zgrajenem objektu je predvidenih nekaj ateljejev, ustvarjalna delavnica, razstaviščni prostori, co-working kreativcev, v pritličju manjši gostinski lokal in na podstrešju dve stanovanji. Pritličje prizidka bo v skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije zastekljeno, kar bo omogočalo pogled na grad in na novo urejeni pripadajoči trg, prostor za delavnice bo opremljen tudi kot učilnica. Na delu objekta se predvideva ravna zelena streha, ki bo še dodatno popestrila ponudbo in dogajanje v objektu. V celoti je zasnova novega objekta načrtovana v skladu z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Celostna sanacija območja zahteva tudi sanacijo potrebne infrastrukture in spremembo prometnega režima, pri kateri se izdela nov dvosmerni promet ter odstrani obstoječa cesta skozi starotrško jedro in posledično zmanjša frekvenca prometa. Celostna sanacija bo območje preuredila v lep trg s pogledom na Velenjski grad, s čimer bo obujeno starotrško vzdušje v tem najstarejšem delu našega mesta, ki ga je ta predel nekoč že imel. Izboljšani bodo pogoji za izvedbo dogodkov, ki se v tem prostoru že odvijajo. Prav tako bo pridobljen nov javni prostor, ki bo z atraktivnostjo in funkcionalnostjo povezal stari del mesta z novim delom, privabil nove ponudnike, obiskovalce in s tem pripomogel k celostni sanaciji tega degradiranega območja.

Celotna vrednost projekta je ocenjena v višini 2.928.441,29evrov. Struktura financiranja se deli na lastna sredstva Mestne občine Velenje v višini 1.402.953,29evrov ter nepovratna sredstva kohezijske politike v višini 1.525.488 evrov, od tega znašajo namenska sredstva EU za kohezijsko politiko 1.220.390,40 evrov in slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike 305.097,60 evrov.S potrditvijo seznamov izbranih operacij na Skupščini Združenja mestnih občin Slovenije se je zaključila prva faza postopka izbora operacij, pri čemer bodo vlagatelji v drugi fazi svoje vloge dopolnili pri pristojnih posredniških organih (Ministrstvo za okolje in prostor, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko). Projekt je sestavni del TUS in INTUS strategije Metne občine Velenje.Projekt je vključen v Proračuna mestne občine Velenje za leti 2019 in 2020 in Načrta razvojnih programov 2020–2023.Gradbena dela (rušitev obstoječega objekta Stara pekarna) se pričnejo predvidoma izvajati v letošnjem letu.

AKTIVNOSTI IN DOGODKI