SI

Revitalizacija starotrškega jedra

CTN Revitalizacija starotrškega jedra

Namen projekta je urbana revitalizacija dela mesta, ki je spregledano in opuščeno in predstavlja neizkoriščen potencial. Vsebinski namen je pridobitev novih poslovnih površin za umetnike in kreativce. Splošen cilj projekta je učinkovita raba prostora v urbanem območju. 

Objekt stara pekarna je zaradi dotrajanosti predviden za rušenje, v območju starotrškega jedra pa je že porušen objekt na Ljubljanski 2. Po zahtevi ZVKD je potrebno na to območje umestiti nov objekt, obenem pa urediti trg. Ker gre na tem območju za degradirano območje, je namen investicije vračanje prebivalcev nazaj v stari mestni del in oživitev starega mestnega jedra ter ohranjanje kulturne dediščine. Nameravamo zgraditi poslovno - stanovanjski objekt z nastanitvami v Starem Velenju, kot nadomestno gradnjo objekta Ljubljanska 2 in poleg omenjenega objekta še novogradnjo. Pred tem je potrebna še rušitev objekta Stare pekarne, kot je določeno v prostorskem aktu. Predvidena investicija tako predstavlja urbano prenovo degradiranega območja ter rušitev in novogradnjo objekta, ki bo po prenovi namenjen mladim umetnikom ter stanovanjem (2 stanovanjski enoti). V novo zgrajenem objektu je predvidenih nekaj ateljejev, ustvarjalna delavnica, razstaviščni prostori, co-working kreativcev, v pritličju manjši gostinski lokal in na podstrešju dve stanovanji. Pritličje prizidka bo v skladu s smernicami ZVKD zastekljeno, kar bo omogočalo pogled na grad in na novo urejeni pripadajoči trg, prostor za delavnice bo opremljen tudi kot učilnica. Na delu objekta se predvideva ravna zelena streha, ki bo še dodatno popestrila ponudbo in dogajanje v objektu. V celoti je zasnova novega objekta načrtovana v skladu z ZVKD. Celostna sanacija območja zahteva tudi sanacijo potrebne infrastrukture in spremembo prometnega režima, pri kateri se izdela nov dvosmerni promet ter odstrani obstoječa cesta skozi starotrško jedro in posledično zmanjša frekvenca prometa. Celostna sanacija bo območje preuredila v lep trg s pogledom na Velenjski grad, s čimer bo obujeno starotrško vzdušje v tem najstarejšem delu našega mesta, ki ga je ta predel nekoč že imel. Izboljšani bodo pogoji za izvedbo dogodkov, ki se v tem prostoru že 3/4 odvijajo. Prav tako bo pridobljen nov javni prostor, ki bo z atraktivnostjo in funkcionalnostjo povezal stari del mesta z novim delom, privabil nove ponudnike, obiskovalce in s tem pripomogel k celostni sanaciji tega degradiranega območja. 

Celotna vrednost projekta je ocenjena v višini 1.906.850,00 € z ddv. Struktura financiranja se deli na lastna sredstva (MO Velenje) v višini 381.372,00 € (20,00 %) ter nepovratna sredstva kohezijske politike v višini 1.525.488,00 € (80,00 %), od tega znašajo namenska sredstva EU za kohezijsko politiko 1.220.390,40 € (64,00 %) in slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike 305.097,60 € (16,00 %). S potrditvijo seznamov izbranih operacij na Skupščini ZMOS se je zaključila prva faza postopka izbora operacij, pri čemer bodo vlagatelji v drugi fazi svoje vloge dopolnili pri pristojnih posredniških organih (Ministrstvo za okolje in prostor, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko). Mestna občina Velenje je z obravnavanim projektom prešla prvo fazo ocenjevanja. Na drugo fazo bo vloga oddana predvidoma v mesecu marcu 2018. 

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja je bila na UE Velenje vložena 9. 1. 2018. Vzporedno se izdelujejo projekti za izvedbo in popisi del. Gradbena dela (rušitev obstoječega objekta Stara pekarna) se pričnejo predvidoma izvajati v mesecu septembru 2018, projekt pa se zaključi predvidoma v letu 2019. Projekta sta sestavni del TUS in INTUS strategije Metne občine Velenje. Projekta sta vključena v Proračuna za leti 2018 in 2019, ki sta bila potrjena na 25. seji Sveta Mestne občine Velenje dne 21. 12. 2017, postavka CTN Stari trg 11 in CTN Revitalizacija starotrškega jedra. S projektoma smo se prijavili na razpis za pridobitev sredstev iz mehanizma CTN (centralnih teritorialnih naložb) operativni program 6.3. Po tem razpisu bodo sofinancirani projekti, ki bodo v prvi vrsti prispevali k izboljšanju urbanega okolja in oživitvi mest. Poudarek je na celoviti urbani prenovi z ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, skladno s sprejetimi trajnostnimi urbanimi strategijami mestnih občin. Delež sofinanciranja posameznega projekta lahko znaša do 80 % upravičenih stroškov. Vrednost sofinanciranja nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike z mehanizmom CTN za celotno Slovenijo znaša 81.428.520,28 EUR, od tega 65.142.815,59 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in 16.285.704,69 EUR iz sredstev proračuna Republike Slovenije. ZMOS (Združenje mestnih občin Slovenije) je v vlogi posredniškega organa za izbor operacij pregledal in na seznam izbranih operacij vključil 34 celovitih projektov, med njimi tudi dva projekta naše občine (CTN Stari trg 11, Velenje in CTN Revitalizacija starotrškega jedra). 

V okviru CTN se v tej prednostni naložbi v Sloveniji zasledujejo naslednji kazalniki učinka: 

  • • 297.208 m2 odprtega prostora, ustvarjenega ali saniranega na urbanih območjih (Kazalnik CO38- CTN Stari trg 11 je upoštevan z 1.045 m2, CTN Revitalizacija starotrškega jedra je upoštevan z 1.800 m2), 
  • • 45.922 m2 zgrajenih ali prenovljenih javnih ali poslovnih stavb na urbanih območjih (Kazalnik CO39 - CTN Stari trg 11 je upoštevan z 845,35 m2, CTN Revitalizacija starotrškega jedra je upoštevan z 488 m2), 
  • • 180 saniranih oziroma novozgrajenih stanovanjskih enot na urbanih območjih (Kazalnik CO40 - CTN Revitalizacija starotrškega jedra je upoštevan 2 stanovanjski enoti)

AKTIVNOSTI IN DOGODKI