SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Simona Blatnika 1

CTN Energetska sanacija objekta Simona Blatnika 1 Velenje

V  okviru CTN se v tej prednostni naložbi v Sloveniji zasleduje kazalnik učinka števila gospodinjstev, ki se jim do leta 2023 izboljša razred energijske porabe. Izvedba izbranih projektov v celotni Sloveniji bo razred energijske porabe izboljšala 478 stanovanjem v javni lasti, od tega 33 v obravnavnem objektu.

Večstanovanjski objekt etažnosti P+2E je zgrajen na lokaciji, ki ga dopolnjujejo še trije drugi stanovanjski objekti približno enakega tipa. Objekt je nepodkleten in s hodniki navezan  na sosednje objekte. Lociran je med objektom »Samski dom« in stanovanjskimi hišami Simona Blatnika ob cesti na Jezero in je v celoti v lasti Mestne občine Velenje. Leži na parcelni številki 964 1721 s pripadajočim zemljiščem parcelna številka 964 1723/2.

Opis gradbenega stanja objekta pred energetsko sanacijo
iz katerega je razvidno, da je nujna vgraditev elementov učinkovite rabe energije:

 • temelji so armirano betonski pasovni postavljeni pod cono zmrzovanja,
 • temeljna plošča je armiranobetonska in delno toplotno izolirana,
 • vmesna instalacijska etaža višine do 60 cm (med temeljnimi tlemi in osnovno AB talno ploščo) služi za razvod ogrevanja, kanalizacije in vodovoda. Od tu so vertikale speljane skoz vse tri etaže,
 • vmesni plošči sta armiranobetonski vpeti v zunanje AB stene,
 • ni vgrajenih nobenih izolacijski elementov,
 • strop proti podstrešju je vgrajen kot lahko delno izolirani strop z minimalno toplotno izolacijo,
 • streha je salonitna blagega naklona na lesenem ostrešju in je neizolirana,
 • stene objekta so armiranobetonske sendvič sestave AB beton z minimalno toplotno izolacijo,
 • stavbno pohištvo je leseno in dotrajano,
 • objekt je priključen na centralno omrežje ogrevanja v Velenju,
 • razvodna instalacija ogrevanja je izolirana, razvodi iz instalacijske etaže vertikalno položeni do vseh etaž ter horizontalno do vseh radiatorjev,
 • ni vgrajene regulacije na ogrevalnih telesih kakor tudi ne centralne regulacije,
 • prezračevanje v objektu ni vgrajeno.

 Pri energetski sanaciji objekta so predvidena naslednja sanacijska dela: 

 • izolacija temeljev s slojem XPS z mineralnim ometom,
 • dodana toplotna izolacija stropa proti podstrešju v sistemu mineralne volne skupaj s finalno kritino iz Sikaplana,
 • odstranjena črna strešna kritina se nadomesti z novo sistemsko ravno streho iz kamene volne in Sikaplan folije,
 • izolacija cokla predvidena z XPS potrebne debeline,
 • stene proti sosednjemu objektu obložene z izolacijo razreda A1,
 • ostale stene bodo izolirane z XPS izolacijo z mineralnim ometom,
 • zamenjava stavbnega pohištva po RAL montaži s troslojno zasteklitvijo.

Predvidena dela spadajo v redno vzdrževanje, kar pomeni izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, popravil, gradbenih, instalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njim pa se ne posega v konstrukcijo objekta. Predvideni vgrajeni materiali bodo v skladu z veljavnimi ekološkimi standardi. Nameravana investicija bo imela pozitiven vpliv na okolje zlasti k zmanjšanju izpustov CO2 v okolje.

Končni izvedbeni cilj projekta je:

 • zagotovitev kvalitetnega bivanja najemnikov,
 • znižanje stroškov porabljene toplotne energije,
 • prihranek do 64 kwh na m2 kondicioniranepovršine stavbe,
 • manj težav z vzdrževanjem celotnega objekta,
 • nižji stroški upravljanja, vzdrževanja in obratovanja objekta,
 • možnost zaposlitve in opravljanja dela podjetnikov, ki so specializirani za izvajanje energetskih sanacij objektov. 

Finance

Skupna vrednost projekta znaša 310.000,00 EUR (z DDV),  od tega proračun Mestne občine Velenje 168.915,50 EUR (z DDV), namenska sredstva EU za kohezijsko politiko 119.921,80 EUR, slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike 21.162,70 EUR (z DDV).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematski cilj 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično  gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostna naložba 4. 1. »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi,  vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju«, specifični cilj 4. 1. 2. »Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih«.

Predvideni pričetek del v mesecu maju 2018, končanje del konec leta 2018.

Dodatne informacije:

- Blaženka Čujež, blazenka.cujez@velenje,si 
- Uradna spletna stran: www.eu-skladi.si


AKTIVNOSTI IN DOGODKI