SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Cesta talcev 18

CTN Energetska sanacija objekta Cesta talcev 18 a Velenje

V  okviru CTN se v tej prednostni naložbi v Sloveniji zasleduje kazalnik učinka števila gospodinjstev, ki se jim do leta 2023 izboljša razred energijske porabe. Izvedba izbranih projektov v celotni Sloveniji bo razred energijske porabe izboljšala 478 stanovanjem v javni lasti, od tega 25 v obravnavnem objektu. 

Večstanovanjski objekt etažnosti K+P+5  je lociran med večstanovanjskim objektom »Razgledi ob reki Paki« in večstanovanjskim objektom Cesta talcev 18, Velenje. Objekt je v celoti v lasti Mestne občine Velenje in leži na parcelni številki 964 2708 s pripadajočim zemljiščem parcelna številka 964 2709. 

Opis gradbenega stanja objekta pred energetsko sanacijo 
iz katerega je razvidno, da je nujna vgraditev elementov učinkovite rabe energije:

 • tlaki betonski, slabo izolirani,
 • klet  izolirana,
 • fasada  slabo izolirana v širini 6 cm skupaj z zaključnim slojem,
 • streha  izolirana,
 • stavbno pohištvo lesene izvedbe in PVC dotrajano,
 • razvodna instalacija ogrevanja je izolirana, razvodi iz instalacijske etaže vertikalno položeni do vseh etaž ter horizontalno do vseh radiatorjev,
 • ni vgrajene regulacije na ogrevalnih telesih kakor tudi ne centralne regulacije,
 • prezračevanje v objektu ni vgrajeno,
 • objekt je priključen na razvodno omrežje daljinskega ogrevanja v Velenju,
 • streha izolirana. Izvedena je dodatna zunanja izolacija strehe URSA XPS N-III-I v debelini 18 cm z vsemi vmesnimi fazami in finalno zaščitena s sistemom izolacijskih folij Sikaplan.

Pri energetski sanaciji objekta so predvidena naslednja sanacijska dela:
 • dodatna zunanja izolacija kletnih zidov kleti z EPS v debelini 12 cm s finalno obdelavo kletne stene napram stanovanju,
 • dodatna zunanja izolacija kletnih zidov kleti z EPS v debelini 14 cm s finalno obdelavo,
 • dodatna zunanja izolacija fasade v EPS v debelini12 cm s finalno obdelavo in kamene volne napram sosednjim objektom v debelini 10 cm,
 • zamenjava stavbnega pohištva s troslojno zasteklitvijo v skladu z izračunom gradbene fizike izdelovalca razširjenega energetskega pregleda.

Predvidena dela spadajo v redno vzdrževanje, kar pomeni izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, popravil, gradbenih, instalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njim pa se ne posega v konstrukcijo objekta. Predvideni vgrajeni materiali bodo v skladu z veljavnimi ekološkimi standardi. Nameravana investicija bo imela pozitiven vpliv na okolje zlasti k zmanjšanju izpustov CO2 v okolje.

Končni izvedbeni cilj projekta je:

 • zagotovitev kvalitetnega bivanja najemnikov,
 • znižanje stroškov porabljene toplotne energije,
 • prihranek do 45 kwh na m2 kondicionirane površine stavbe,
 • manj težav z vzdrževanjem celotnega objekta,
 • nižji stroški upravljanja, vzdrževanja in obratovanja objekta,
 • možnost zaposlitve in opravljanja dela podjetnikov, ki so specializirani za izvajanje energetskih sanacij objektov. 

Finance

Skupna vrednost projekta znaša 285.000,00 EUR (z DDV),  od tega proračun Mestne občine Velenje 156.926,00  EUR (z DDV), namenska sredstva EU za kohezijsko politiko 108.863,00 EUR, slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike 19.211,00 EUR (z DDV). 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematski cilj 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično  gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostna naložba 4. 1. »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi,  vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju«, specifični cilj 4. 1. 2. »Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih«.

Predvideni pričetek del v mesecu maju 2018, končanje del konec leta 2018.

Dodatne informacije:

- Blaženka Čujež, blazenka.cujez@velenje,si 
- Uradna spletna stran: www.eu-skladi.si


AKTIVNOSTI IN DOGODKI