SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Celostna prometna strategija

Mestna občina Velenje je v okviru javnega razpisa »Celostne prometne strategije« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi št. 4: "Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe"  št. 4.4: "Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi", v okviru specifičnega cilja "Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih", pridobila sredstva za sofinanciranje izdelave Celostne prometne strategije Mestne občine Velenje.

Z izvedbo operacije je Mestna občina Velenje dosegla merljiv cilj operacije, in sicer s sklepom na občinskem svetu sprejeto celostno prometno strategijo in akcijski načrt, kar bo prispevalo k razvoju urbane mobilnosti in s tem izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.

Na podlagi postopka oddaje javnega naročila je bil izbran izvajalec, in sicer skupina ponudnikov: B22 arhitekturno projektiranje, d. o. o., Ulica Rada Simonitija 22, Nova Gorica, PNZ svetovanje in projektiranje, d. o. o., Vojkova cesta 65, Ljubljana, MK projekt, družba za svetovanje in vodenje projektov, d. o. o., Rogaška cesta 25, Šmarje pri Jelšah.

Operacijo je delno financirala Republika Slovenija in delno Evropska unija iz Kohezijskega sklada, kar predstavlja 

85 % upravičenih stroškov, ki so bila zagotovljena v višini 85 % EU sredstev – kohezijski sklad in v višini 15 % sredstev državnega proračuna.

 

 

Publikacije CPS MO Velenje

Poročila z dogodkov   Vizija   CPS