SI

ECRR

V mesecu juliju 2016 se je z uvodnim dogodkom v Lutrovem mestu Eisleben uradno pričel izvajati triletni projekt “European Cultural Route of Reformation” (ECRR), sofinanciran iz naslova programa Interreg Srednja Evropa.

Projekt ECRR je edinstven z vidika področja in ciljev, saj je prva pobuda za regionalni razvoj v Srednji Evropi, katere cilj je izkoriščanje dediščine reformacije. V preteklosti je bila dediščina reformacije kot regionalni vir pogosto zanemarjena. Projekt je usmerjen v združevanje dediščine reformacije kot del skupne zgodovine in kulture Srednje Evrope v skupnem programu in identiteti. Konzorcij sestavlja dvanajst partnerjev iz sedmih držav: Avstrija, Češka, Nemčija, Madžarska, Italija, Poljska, Slovenija. Partnerstvo vključuje regionalne in podeželske razvojne agencije (Društvo za razvoj podeželja Turingiji, Regionalna razvojna agencija Južna Češka, Regionalna razvojna agencija Pilsen regije), lokalne skupnosti (Mestna občina Velenje, okrožje Szabolcs-Szatmár-Bereg), javno združenje občin (Zveza občin v prostoru Zgornje Tisze), raziskovalne ustanove (Višji inštitut o teritorialnih sistemih za inovacije), podjetja, povezana s turizmom (Turistični odbor Zgornje Avstrije, Turistična organizacija Spodnje Šlezije, Mansfeld - Südharz Marketing GmbH) in protestantsko cerkev Augsburg, Avstrija.

Namen projekta je spodbujanje učenja in krepitev zmogljivosti za upravljanje tematske kulturne dediščine reformacije prek prenosa znanja: prvič, v okviru partnerstva v obliki sheme mentorstva med izkušenimi in manj izkušenimi regijami; drugič, preko obstoječih priznanih kulturnih poti in tretjič, preko partnerstva z lokalnim prebivalstvom in zainteresiranimi stranmi prek usposabljanj. Razvil se bo akcijski načrt za zagotavljanje trajnostnega upravljanja kulturne dediščine poti reformacije – ta načrt naj bi bil sprejet tudi v regijah zunaj geografskega obsega projekta. Poleg tega bo do konca projekta vložen zahtevek za uradno priznanje Evropske kulturne poti Svetu Evrope. Za dosego teh ambicioznih ciljev projekta je le ta sestavljen iz treh tesno povezanih tematskih delovnih paketov.

Osem regij, Tisza Valley (Madžarska), Torre Pellice (Italija), Velenje (Slovenija), Eisleben, Erfurt (Nemčija), Jawor (Poljska), České Budějovice in Pilsen Regija (Češka) bo služilo kot pilotna območja, kjer bo nameščena nova infrastruktura v obliki digitalnih informacijskih točk in plošč, ki bodo obiskovalcem z vsega sveta nudile najbolj pomembna spoznanja.

Koristi regij, vključenih v stabilno strukturo upravljanja kulturne poti, bodo dolgotrajne. Valorizacija Kulturne poti reformacije se bo okrepila, njeno skupno in celovito upravljanje jo bo utrdilo, razpoložljive zmogljivosti za ravnanje pa bodo poskrbele, da bo njena privlačnost za obiskovalce rasla.

Pričakuje se, da bo projekt prispeval k trajnostnemu razvoju regij, zlasti s spodbujanjem trajnostnega turizma.

Za več informacij o projektu ECRR se obrnite na sodelavce, odgovorne na izvajanje projekta partnerja Mestna občina Velenje:  ecrr@velenje.si.

Informacije o programu Interreg Srednja Evropa:

Program Interreg se je pričel izvajati leta 1990 kot temelj kohezijske politike EU. Program zagotavlja okvir za izvajanje skupnih ukrepov in izmenjav politik med akterji v različnih državah članicah. V več kot 25 letih se je program Interreg razvil in razširil, še posebej njegov proračun in fokus, in zajema tri različne vrste programov: čezmejni, transnacionalni in medregionalni programi. V trenutnem programskem obdobju, 2014-2020, je predviden skupni proračun v višini 10,1 milijarde evrov za prednostne naložbe: od raziskav in inovacij, informacijske in komunikacijske tehnologije, konkurenčnost malih in srednjih podjetij, nizkoogljično gospodarstvo, boj proti podnebnim spremembam, učinkovitost okolja in virov, trajnostni promet, zaposlovanje in mobilnost, socialna vključenost, izobraževanje in usposabljanje ter boljša javne uprave.

Program Interreg Srednja Evropa je del programa Interreg transnacionalno sodelovanje (s skupnim proračunom 2,1 milijarde EUR). Njegov geografski obseg zajema Avstrijo, Hrvaško, Češko, Nemčijo, Madžarsko, Italijo, Poljsko, Slovaško in Slovenijo. Proračun programa Interreg Srednja Evropa znaša 246 milijonov EUR, financira pa sledeče prioritete: inovacije za povečanje konkurenčnosti, nizkoogljične strategije, naravni in kulturni viri za trajnostno rast ter promet za boljšo povezavo.