Uradni vestniki MOV 2023

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Mnenje k razrešitvi z mesta pomočnika direktorice Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška v enoti Velenje
2. Mnenje k imenovanju pomočnika direktorice Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška v enoti Velenje
3. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do uvoza tujega premoga
4. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Sveta Mestne občine Velenje
5. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Statutarno-pravne komisije
6. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Komisije za prošnje in pritožbe
7. Sklep o imenovanju člana Sveta zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
8. Sklep o imenovanju predstavnika lokalnih skupnosti gozdnogospodarskega območja
v Svet območne enote Nazarje Zavoda za gozdove Slovenije
9. Sklep o imenovanju člana v Nadzorni odbor Mestne občine Velenje
10. Sklep o imenovanju člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
11. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
12. Sklep o imenovanju govornikov na pogrebih umrlih občank in občanov Mestne občine Velenje za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026
13. Odlok o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine v Mestni občini Velenje
14. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje
16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje
18. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Velenje
19. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2023
20. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2023

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o ugotovitvi izvolitve župana
2. Sklep o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana ter prenehanju mandata članu sveta
3. Sklep o potrditvi mandatov članov občinskega sveta
4. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o postopku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo hleva za perutnino – kmetija Drofelnik

MESTNA OBČINA VELENJE – KOMISIJA ZA STATUTARNO-PRAVNA VPRAŠANJA

1. Mnenje glede skladnosti Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o strategiji enakih možnosti Mestne občine Velenje
2. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje širitve kamnoloma Paka pri Velenju
3. Sklep o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, v katastrski občini 950-Ložnica, na parcelah 684/1, 684/14, 684/17, 685/1, 685/2, 686/1, 687/1, 692/1, 692/2, 693, 703/1 in 1102 v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 3328)

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
2. Sklep o imenovanju Komisije za izvedbo in nadzor premoženja Občine Šmartno ob Paki
3. Sklep o imenovanju Komisije za priznanja in nagrade Občine Šmartno ob Paki
4. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Šmartno ob Paki
5. Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe
6. Sklep o imenovanju Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnostI
7. Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije Občine Šmartno ob Paki
8. Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta
9. Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Šmartno – Bolha

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o potrditvi mandata članici občinskega sveta
2. Sklep o imenovanju članov Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
3. Sklep o imenovanju člana Statutarno-pravne komisije
4. Sklep o imenovanju člana Komisije za prošnje in pritožbe
5. Sklep o imenovanju člana Sveta lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška
6. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
7. Sklep o odobritvi pravnega posla
8. Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
9. Sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
10. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra (ID znak parcela 976 691/7)
11. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak parcela 968 946/14)
12. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak: parcela 968 944/4).
13. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k. o. 964 Velenje (ID znak: parcela 964 2419/11, parcela 964 2419/14, parcela 964 2427/16, parcela 964 2431/16, parcela 964 2453/4, parcela 964 2456/7, parcela 964 2502/13, parcela 964 2519/1, parcela 964 3188/16, parcela 964 3511/37)
14. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak: parcela 964 2092, parcela 964 2551/2, parcela 964 2551/3, parcela 964 2561, parcela 964 3570, parcela 964 3575, parcela 964 3587, parcela 964 3584/5)
15. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanja izvornega območja pri posamični poselitvi in individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v EUP PL6, na zemljiščih katastrska občina 950 Plešivec, parcele 684/14, 684/17, 685/1, 685/2, 686/1, 687/1, 692/1, 692/2, 693, 703/1 in 1102 v Mestni občini Velenje (ID 3328)
16. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2023
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023
18. Pravilnik o začasni pravici do uveljavitve energijsko toplotnega dodatka v Mestni občini Velenje
19. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – ŽUPAN

1. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Šmartno ob Paki
2. Sklep o prenosu stvarnega premoženja samoupravne lokalne skupnosti v upravljanje
3. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje, uveljavljanju počitniške rezervacije, o stroških začasnega izpisa in plačilu programov v primeru odsotnosti zaradi bolezni v Vrtcu Sonček
4. Sklep o imenovanju predstavnika v Svet zavoda Zdravstvenega doma Velenje
5. Sklep o imenovanju predstavnice v Svet lokalnih skupnosti CSD Savinjsko Šaleška
6. Letni program športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2023
7. Sklep o sprejetju Letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Občine Šmartno ob Paki za leto 2023
8. Odlok o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2023

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 950 Plešivec iz javnega dobra (ID znak parcela 950 1102/4)

 

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do problematike ukinjanja upravnih enot v RS – tudi UE Velenje
2. Sklep o odobritvi pravnega posla
3. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2023
4. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2023
5. Sklep o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti MOV
6. Odlok o dopolnitvi Odloka o ureditvi prometa na območju Mestne občine Velenje
7. Zaključni račun proračuna Mestne občine Velenje za leto 2022

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2023
2. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN_34 (za območje Gorica – jugovzhod v Velenju)
3. Sklep o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VE1/120 in VE1/122-del v Velenju (zelenica Pošta – Paka)

 

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o sprejetju Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem
Občine Šmartno ob Paki za leto 2023
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o financiranju političnih strank v Občini Šmartno ob Paki
3. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2022
4. Sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika ustanoviteljice v Svet zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki za mandat 2018-2023
5. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
6. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2023
7. Sklep o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti direktorice Mladinskega centra Šmartno ob Paki za leto 2022
8. Sklep o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti ravnatelja Osnovne šole bratov Letonja Šmartno ob Paki za leto 2022
9. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici v Svetu zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki

 

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o imenovanju članov v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
2. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje
3. Mnenje o kandidatu za ravnatelja Elektro in računalniške šole Šolskega centra Velenje
4. Mnenje o kandidatki za ravnateljico Vrtca Velenje
5. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra
(ID znak parcela 951 839/44, 839/43, 839/33, 839/35, 839/23, 839/37, 828/82, 828/79, 839/41, 828/19)
6. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2023
7. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Mestni občini Velenje
8. Sklep o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2022 in iz preteklih let
9. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2022
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023
11. Odlok o dopolnitvi Odloka o ureditvi prometa na območju Mestne občine Velenje
12. Sklep o stališču Sveta Mestne občine Velenje do načina nadaljnje obravnave Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje razširitve Kamnoloma Paka pri Velenju
13. Sklep o sprejemu Poslovnega načrta o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2023
14. Sklep o sprejemu Programa izvajanja gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2023

 

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje

 

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o stališču Sveta Mestne občine Velenje do projektov Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje
2. Sklep o stališču Sveta Mestne občine Velenje do 1. faze Preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja in potrebo po energetski sanaciji stavb
3. Sklep o stališču Sveta Mestne občine Velenje do projektov Mestne občine Velenje
v sklopu pravičnega prehoda
4. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje za leto 2023
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Velenje iz javnega dobra (ID znak: parcela 964 2035/3)
6. Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2023/2024
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja
Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.

 

MESTNA OBČINA VELENJE – STATUTARNO-PRAVNA KOMISIJA

1. Mnenje glede skladnosti – spremembi Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje)

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2023 – rebalans št. 1
2. Sklep o potrditvi Poslovnega načrta o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2023
3. Sklep o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31. 12. 2022
4. Sklep o soglasju k Letnemu načrtu za Vrtec Sonček za šolsko leto 2023/2024

 

 

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN:

1. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VE1/057 – Stara vas (OPPN_03)

 

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.

 

 

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o imenovanju podžupana Mestne občine Velenje

 

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih pomoči prizadetim zaradi poplave in plazov avgusta 2023

 

 

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo na območju PEUP LS9/010, Arnače – zahod (OPPN_80), ID št. 2839

 

 

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o imenovanju direktorice javnega zavoda Festival Velenje
2. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
3. Sklep o vključitvi namenskih prihodkov in odhodka ter uvrstitvi projekta za odpravo
posledic naravnih nesreč v proračun Mestne občine Velenje za leto 2023
4. Sklep o uvrstitvi projekta 410-1403-008 Izgradnja infrastrukture za krepitev trajnostnega in dostopnega turizma ob Velenjskem jezeru v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2023-2026
5. Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2023 v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023
6. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Škale iz javnega dobra (ID znak: parcela 957 1222/1)
7. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Velenje iz javnega dobra (ID znak: parcela 964 3614/5)
8. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak: parcela 975 870/4)
9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o začasni pravici do uveljavitve energijsko toplotnega dodatka v MOV
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje
11. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Velenje

 

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Sklep o podaljšanju mandata članom Sveta Javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
2. Sklep o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki v letu 2023
3. Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
4. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju k Letnemu načrtu za Vrtec Sonček za šolsko leto 2023/2024
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.

 

 

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Gorica – južno od vrtca na Gorici (OPPN_32), ID št. 2844

 

 

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o uvrstitvi projektov za odpravo škode – naravne nesreče 4. 8. 2023 v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2023-2026
2. Mnenje o kandidatu za ravnatelja Šole za strojništvo, geotehniko in okolje Šolskega centra Velenje
3. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
4. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Komisije za mladinska vprašanja
5. Sklep o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja
6. Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva v Nadzornem odboru Mestne občine Velenje
7. Sklep o imenovanju člana v Nadzorni odbor Mestne občine Velenje
8. Sklep o manjši notranji igralni površini na otroka v Vrtcu Velenje za šolska leta 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 in 2027/2028
9. Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje
10. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VE1/057 – Stara vas (OPPN_03)

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o javni razgrnitvi pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega in velikosti stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču s parcelno številko 371/1, k. o. 976-Črnova v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 3643)
2. Sklep o javni razgrnitvi pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega in velikosti stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču s parcelno številko 187/5, k. o. 955-Bevče v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 3628)

 

 

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2023 – rebalans št. 2

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje za leto 2024

 

MESTNA OBČINA VELENJE – ŽUPAN

1. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VE1/179 – Parkirišče pri Obircu (OPPN_25)

MESTNA OBČINA VELENJE – SVET

1. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2024
2. Sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2024
3. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3591/22)
4. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2024
5. Pravilnik o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
6. Pravilnik o izvajanju ocenjevanja delovanja prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje
7. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2024
8. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2024
9. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2024
10. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI – SVET

1. Odlok o proračunu Občine Šmatno ob Paki za leto 2024
2. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2024
3. Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Šmartno ob Paki v Svet Javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki
4. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno ob Paki za leto 2024

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content