SI

Javne objave in razpisi

Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.  
Javne razgrnitve   Razvojni programi   Katalog informacij javnega značaja  

JAVNA NAROČILA

Evidenčna javna naročila

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Odprti postopek

Druga naročila

NEPREMIČNINE

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za poslovne prostore v objektu PC Jaki

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE

Namera o oddaji nepremičnin v najem

JAVNE DRAŽBE, JAVNA ZBIRANJA PONUDB

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

JAVNI RAZPISI

Dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje izvajanja ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire MOV 2018

Javni razpis za prodajo stanovanja Šercerjeva 13, Velenje

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Mestna občina Velenje in Javna razpisa s področja mladine v letu 2018 - POROČILA

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2018 in 2019

JAVNI NATEČAJI

JAVNI POZIV

JAVNE RAZGRNITVE PROSTORSKIH AKTOV

OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST

DRUGE OBJAVE