SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

CTN Prireditveni oder in prostor

Idejni osnutek odra 2009
Idejni osnutek odra 2009
Idejni osnutek odra 2009
Idejni osnutek odra 2009

REALIZACIJA

VREDNOST PROJEKTA: 9.049.133,08 evra
Projekt sofinancirajo: 3.047.895,08 evra Mestna občina Velenje, 4.800.990,40 evrov EU in 1.200.247,60 evrov iz državnega proračuna

Mestna občina Velenje je januarja 2019 prejela sklep Ministrstva za okolje in prostor o sofinanciranju projekta CTN Prireditveni oder in prostor v višini 6.001.238 evrov. Z izgradnjo sodobnega prireditvenega prostora in odra bomo trajnostno sanirali degradirano območje v izmeri več kot 46 tisoč m², s povrnitvijo družbene, okoljske in ekonomske vrednosti. Brez urejenega območja in ureditve prireditvenega prostora, ki bo namenjen rekreativni, zabaviščni in kulturni dejavnosti, si ne moremo zamišljati razvoja celotnega objezerskega področja v prihodnje.

Za izvedbo gradbenih, obrtnih in inštalacijskih del je bilo v mesecu maju 2019 na javnem razpisu izbrano podjetje VG5, d. o. o., iz Ljubljane. Začetek gradnje del bo v juliju 2019, decembra 2020 naj bi bil projekt končan.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si

Opis projekta

Projekt revitalizacije prostora ob Velenjskem jezeru je v okviru zbiranja idejnih rešitev za pokriti oder leta 2009 zasnoval arhitekt Rok Poles. Osnovno idejo pokritega odra je nadgradil s klančino pristopa na njegovo streho, ki bo ponujala zanimiv razgled na okolico, obenem pa vzpostavljala atrakcijo in uporabno rekreativno turistično točko tudi v času, ko prireditev ni. Prireditveni oder in prostor naj bi s svojo atraktivno podobo in programskimi vsebinami privabljala ljudi iz bližnje in daljne okolice. 

Prireditveni prostor bo lociran na degradiranem urbanem območju, ki je nastal kot posledica rudarske aktivnosti. Gre za ti. območje TRC Jezero (zelenico med Velenjsko plažo, Belo dvorano, Restavracijo Jezero in vrtičkarskim naseljem Kunta Kinte ob Velenjskem jezeru). Prireditveni oder v izmeri 2.375 m² bo lociran v obstoječem objezerskem prostoru, kjer je bilo nekdaj turistično jezero antropogenega nastanka, ki je že leta zasuto. Oder bo kot večnamenski objekt omogočal raznoliko dogajanje na kopnem ali na prizorišču nad jezerom, bo namenjen širši lokalni skupnosti in vsem starostnim skupinam. V sklopu infrastrukture je predviden tudi servisni objekt z javnimi sanitarijami, pisarno TIC, delavnico, garažo za vozila za vzdrževanje prireditvenega prostora, prostorom za agregat in skladiščnimi prostori bruto površine 586,23 m² ter podporno okolje za razvoj in izvajanje novih produktov s področja družabnega dogajanja in rast turističnega sektorja.

Okolica jezer je del večjega pridobivalnega območja premoga, ki zelo posega v območje mesta in je po definiciji okoljsko degradiran prostor, namenjen podzemni eksploataciji. Na Mestni občini Velenje je razvoj tega območja prepoznan kot strateška priložnost za trajnostno ureditev ter ustvarjanje boljših pogojev za razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti. Širša ureditev prireditvenega prostora se vsebinsko povezuje z gradnjo prireditvenega odra, saj bo s prireditvenega prostora mogoče spremljati dogajanje na prireditvenem odru. Aktivnosti na eni in drugi lokaciji se bodo lahko odvijale neodvisno druga od druge, lahko se bodo povezovale ali pa se celo izvajale kot skupen dogodek.

Nov prostor bo oblikovan kot atraktivno območje za izvedbo različnih sprejemov, srečanj, delavnic, predstavitev, dogodkov … Omogočal bo kvalitetno preživljanje prostega časa za obiskovalce (rolanje, kolesarjenje, druženje na zelenicah ipd.), organizacijo različnih prireditev, družabnih dogodkov, sejmov, izobraževanj, kulturnih in festivalskih dogodkov.

Predvidena je ureditev prostora z mrežo dovoznih poti, vmesnimi polji asfalta, peščenimi površinami in zelenicami, ozelenitvami, osnovno urbano opremo in osvetlitvijo. Osnovna mreža asfaltiranih poti je razpeljana po območju prireditvenega prostora in omogoča dobro dostopnost vseh delov prireditvenega prostora. Območje bomo razdeli na tri pasove, ki bodo omogočali, da se s premično ograjo zamejijo (glede na predvideno število ljudi na dogodkih). Drobnejša členitev območja se bo izvedla s tlakovanimi potmi. Na izbranih mestih predvidevamo postavitev 20 točk z možnostjo priklopa elektrike, vode in kanalizacije, prav tako bodo s tlakovci oblikovana tudi območja okoli teh točk. Možna bo postavitev točilnih mest, paviljonov, prodajnih kioskov ipd. Polja, ki bodo nastala s potmi, bodo delno obdelana z utrjenim peščenim nasutjem, delno kot zelenice, robovi območja bodo ozelenjeni z drevjem. Ob ograji igrišč bomo postavili drevored, da se ne bodo videle žičnate ograje. Območje bomo dopolnili z urbano opremo (klopi, koši, razsvetljava). Prireditveni prostor se bo s potjo navezoval na predvideno območje parkirišč zahodno od Bele dvorane in na obstoječo prometno mrežo. Vsi elementi ureditve odra in obvodnega prostora bodo dostopni invalidom in mamicam z vozički.

Z izvedbo investicije bomo pridobili

• revitalizirano degradirano območje površine 46.090 m²;
• atraktiven prireditveni prostor s kapaciteto 30.000 ljudi;
• servisni objekt, z javnimi sanitarijami, pisarno TIC, delavnico, garažo za vozila za vzdrževanje prireditvenega prostora, prostorom za agregat in skladiščnimi prostori, bruto površine 586,23 m2;
• atraktiven prireditveni oder površine 2.375 m², ki je oblikovan kot večnamenski objekt;
• podporno okolje za razvoj in izvajanje novih produktov s področja družabnega dogajanja in rast turističnega sektorja;

Krovni upravljavec celotnega prostora bo Zavod za turizem Šaleške doline, ob strokovni, tehnični in logistični podpori javnih zavodov Festival Velenje (program), Mladinski center Velenje (tehnika) in Rdeča dvorana športno rekreacijski zavod Velenje (logistika).

Programska zasnova

Glasbeni paviljon bo omogočil izvedbo rednih promenadnih koncertov domačih ter  gostujočih  ljubiteljskih in profesionalnih glasbenikov, glasbenih zasedb z vseh področij klasične in popularne glasbe. V sodelovanju z javnimi zavodi (Festival Velenje, Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje, Mladinski center Velenje, Zavod za turizem Šaleške doline) bomo oblikovali celovito strukturiran program kulturne vzgoje s področja glasbe, ki bo obiskovalcem predstavil in približal vse glasbene zvrsti ter promoviral domačo glasbeno ustvarjalnost. V sodelovanju z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Zvezo kulturnih društev Šaleške doline, eMCe placom, Hišo bendov ter osnovnimi in srednjimi šolami se bodo v glasbenem paviljonu občinstvu redno predstavljali pevski zbori, pihalni orkestri, folklorne skupine, rock, pop, jazz in druge zasedbe, obiskovalcem pa bodo predstavljene tudi možnosti aktivnega udejstvovanja na področju glasbenih umetnosti. Delovanje glasbenega paviljona bo na prizorišče redno privabljalo različne ciljne skupine občinstva in predstavljalo pomembno stalnico celotnega sporeda.