SI

Stari trg 11

CTN – Stari trg 11

Stanovanjsko poslovni objekt na naslovu Stari trg 11, Velenje je že več let popolnoma dotrajan in v slabem gradbenem stanju. Zato se je Mestna občina Velenje odločila, da bo objekt porušila in zgradila novega. Vsebinski namen obravnavane investicije je pridobitev novih poslovnih površin za obrtno dejavnost v okviru programa zagotavljanja podpornih storitev za obstoječa start up podjetja, ki jih na obravnavanem območju še ni in s tem povezati na novo ustanovljene vsebine Saša inkubatorja v PC Standard. Objekt, predmet obravnave je v lasti Mestne občine Velenje, umeščen v območje krajevne skupnosti Staro Velenje, ki je bilo že iz zgodovinskega obdobja namenjeno dejavnosti drobnih obrti. Po obnovi bo novozgrajeni objekt namenjen za spodbujanje starih obrti in kreativnih industrij. 

Končni cilj projekta je: 

  • ohranjati obseg in izboljšati kakovost javnih površin in zelenih površin v mestu,
  • revitalizirati degradirane površine in objekte, 
  • revitalizirati starotrško središče in razviti ostala lokalna središča, 
  • izboljšati podporno okolje za nastanek novih podjetij in rast obstoječih podjetij ter spodbuditi rast in razvoj malih srednjih podjetij, 
  • izboljšati pogoje za rast turističnega sektorja, 
  • ohranjanje spomeniških vrednosti območja, 
  • učinkovita raba prostora v urbanem območju, 
  • povečati konkurenčnost Savinjske in Vzhodne kohezijske regije, 
  • dvig privlačnosti mesta in regije. 

Za obravnavano investicijo je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in izdelana celotna potrebna investicijska dokumentacija v skladu z UEM. 

Celotna vrednost projekta je ocenjena v višini 1.559,797.00 EUR z DDV. Od tega je celotna predvidena vrednost sofinanciranja projekta CTN Stari trg 11, Velenje, v višini 1.247.517,60 EUR, 998.014,08 EUR iz Kohezijskega sklada in 239.504,52 EUR iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Razliko med pridobljenimi sredstvi iz 2/4 mehanizma CTN in celotno vrednostjo projekta v višini 312.279,40 EUR bodo financirana iz proračuna občine v letih 2018 in 2019. 

S potrditvijo seznamov izbranih operacij na Skupščini ZMOS se je zaključila prva faza postopka izbora operacij, pri čemer bodo vlagatelji v drugi fazi svoje vloge dopolnili pri pristojnih posredniških organih (Ministrstvo za okolje in prostor, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko), kamor je Mestna občina Velenje dopolnjeno dokumentacijo za obravnavni projekt v začetku januarja letos že posredovala. Čakamo odločbo o sofinanciranju, da bomo lahko pričeli z javnimi razpisi za izbor izvajalca gradbeno obrtniških del, gradbenega nadzora in koordinatorja varstva pri delu. Ocenjujemo, da bo se projekt izvajal v letošnjem in naslednjem letu. Do konca naslednjega leta pa naj bi bila črpana vsa kohezijska sredstva iz različnih virov za ta namen.

AKTIVNOSTI IN DOGODKI