SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Vojkova cesta 12a

CTN Energetska sanacija objekta Vojkova 12 a Velenje

V  okviru CTN se v tej prednostni naložbi v Sloveniji zasleduje kazalnik učinka števila gospodinjstev, ki se jim do leta 2023 izboljša razred energijske porabe. Izvedba izbranih projektov v celotni Sloveniji bo razred energijske porabe izboljšala 478 stanovanjem v javni lasti, od tega 103 v obravnavnem objektu.

Večstanovanjski objekt etažnosti K+P+4+M je lociran na desnem bregu mesta ob kotalkališču na poti proti jezeru. Objekt je podkleten, v levem delu se nahaja zaklonišče. Je starejše gradnje, pred 10 leti je bila izvedena delna vmesna obnova desnega dela objekta. Objekt je v celoti v lasti Mestne občine Velenje in leži na parcelni številki 964 608/2 s pripadajočim zemljiščem parcelna številka 964 608/3, 605/3, 605/4 in 604/2.

Opis gradbenega stanja objekta pred energetsko sanacijo
iz katerega je razvidno, da je nujna vgraditev elementov učinkovite rabe energije:

Levi del objekta:

 • tlaki so betonske izvedbe, slabo izolirani,
 • klet je neizolirana,
 • fasada je neizolirana,
 • streha je neizolirana,
 • stavbno pohištvo je lesene izvedbe,  dotrajano.

Levi in desni del objekta:

 • objekt je priključen na razvodno omrežje ogrevanja v Velenju,
 • razvodna instalacija ogrevanja je izolirana, razvodi iz instalacijske etaže so vertikalno položeni do vseh etaž ter horizontalno do vseh radiatorjev,
 • ni vgrajene regulacije na ogrevalnih telesih kakor tudi ne centralne regulacije,
 • prezračevanje v objektu ni vgrajeno.

  Pri energetski sanaciji objekta so predvidena naslednja sanacijska dela:

 • toplotna izolacija levega dela objekta kot obloga stropa kleti z URSA XPS N-III-I v debelini 6 cm s finalno obdelavo,
 • zunanja izolacija kletnih zidov levega dela objekta z URSA XPS N-III-I v debelini 10 cm s finalno obdelavo,
 • zunanja izolacija fasadnih zidov levega dela objekta kot URSA XPS N-III-I v debelini 14 cm s finalno obdelavo,
 • zunanja izolacija strehe  desnega dela objekta z URSA XPS N-III-I v debelini 18 cm z vsemi vmesnimi fazami in finalna zaščita s sistemom izolacijskih folij Sikaplan,
 • zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva levega dela objekta s PVC skladno z izračunom gradbene fizike izdelovalca razširjenega energetskega pregleda.

Predvidena dela spadajo v redno vzdrževanje, kar pomeni izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, popravil, gradbenih, instalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njim pa se ne posega v konstrukcijo objekta. Predvideni vgrajeni materiali bodo v skladu z veljavnimi ekološkimi standardi. Nameravana investicija bo imela pozitiven vpliv na okolje zlasti k zmanjšanju izpustov CO2 v okolje.

Končni izvedbeni cilj projekta je:

 • zagotovitev kvalitetnega bivanja najemnikov,
 • znižanje stroškov porabljene toplotne energije,
 • prihranek do 64 kwh na m2 kondicioniranepovršine stavbe,
 • manj težav z vzdrževanjem celotnega objekta,
 • nižji stroški upravljanja, vzdrževanja in obratovanja objekta,
 • možnost zaposlitve in opravljanja dela podjetnikov, ki so specializirani za izvajanje energetskih sanacij objektov. 

Finance

Skupna vrednost projekta znaša 285.000,00 EUR (z DDV),  od tega proračun Mestne občine Velenje 155.331,50 EUR (z DDV), namenska sredstva EU za kohezijsko politiko 110.218,20 EUR, slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike 19.450,30 EUR (z DDV).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematski cilj 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično  gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostna naložba 4. 1. »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi,  vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju«, specifični cilj 4. 1. 2. »Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih«.

Predvideni pričetek del v mesecu maju 2018, končanje del konec leta 2018.

Dodatne informacije:

- Blaženka Čujež, blazenka.cujez@velenje,si 
- Uradna spletna stran: www.eu-skladi.si


AKTIVNOSTI IN DOGODKI