SI

HICAPS

HICAPS (HIstorical CAstle ParkS)
(zgodovinski grajski vrtovi)

Projekt se osredotoča na revitalizacijo in vrednotenje grajskih parkov. Namen projekta je oživitev in dvig zavesti o pomenu grajskih parkov ter revitalizacija identificiranih območij.

Projekt HIstorical CAstle ParkS (HICAPS) je mednarodni projekt, katerega glavni cilj je prispevati h krepitvi zmogljivosti javnega in zasebnega sektorja za uporabo in varovanje naravne in kulturne dediščine za trajnostno rast regij v Srednji Evropi. Osredotoča se na zgodovinske grajske parke ter razvoj strategij in orodij, ki bodo javnemu in zasebnemu sektorju zagotavljala potrebno usposobljenost.

Glavni rezultat projekta HICAPS bo transnacionalna strategija vrednotenja kulturne dediščine in potencialov zgodovinskih parkov s poudarkom na tehničnih, organizacijskih in finančnih vidikih upravljanja kulturnih območij. Projekt bo razvil tudi orodje za podporo odločanju za samoocenjevanje lokalnih procesov o kakovosti in učinkovitosti v procesu vrednotenja in za uporabo kulturne dediščine kot sredstva za regionalni razvoj.

Rezultati projekta vključujejo tudi sprejetje lokalnih akcijskih načrtov v partnerskih regijah na podlagi razvite strategije o kulturni dediščini in potencialih zgodovinskih parkov za spodbujanje trajnostne gospodarske rasti in zaposlovanja. V okviru projekta bodo organizirana usposabljanja, izdelan bo transnacionalni priročnik o najprimernejših orodjih za predstavitev in promocijo kulturne in naravne dediščine osebam s posebnimi potrebami. Vse te rezultate bodo projektni partnerji testirali na pilotnih lokacijah, kjer načrtujemo revitalizacijo zgodovinskih grajskih parkov.

V Velenju se bomo ukvarjali predvsem z območjem okoli Velenjskega gradu. Izdelan bo lokalni akcijski načrt o zgodovinskih, socialnih in gospodarskih vidikih revitalizacije parka, kjer bodo predstavljeni ukrepi, ki so že izvedeni ali se bodo izvajali s kratko-, srednje- in dolgoročno perspektivo. Organizirali bomo usposabljanje za javni sektor na temo, kako pristopiti k izboljšanju stanja na področju zgodovinskih grajskih parkov. Zbrali bomo izkušnje in predloge udeležencev in jih vključili v pripravo smernic za prenovo.

Z namenom ohranjanja naravno-kulturnih in zgodovinskih vrednot tega območja želimo s ponovno vzpostavitvijo parka na območju, kjer se sedaj nahaja parkirišče, obogatiti ter oživiti vrednote in vsebine tako, da bo ponudba zanimiva za obiskovalce vseh generacij in ciljnih skupin. Ob prenovi bomo raziskali vsa zgodovinska dejstva in iskali nove rešitve.

Prenova parka bo vključevala manjša gradbena dela za obnovo in ponovno vzpostavitev v preteklosti obstoječega okolja. Uredili bomo sprehajalne poti s pripadajočo opremo ter na novo posadili različne rastline, drevesa. Zasnova parka bo takšna, da bo dostopen vsem.

Projekt se je pričel izvajati 1. 6. 2017 in bo trajal do konca maja 2020. Vodilni partner projekta je Mestna občina Velenje. Projektni konzorcij sestavlja še devet partnerjev iz štirih držav (Slovenija, Italija, Hrvaška in Poljska).

Projekt HICAPS je financiran s strani Evropske unije, iz programa Interreg CENTRAL EUROPE. Celotna vrednost projekta je 1.798.274,20 EUR. Vrednost projekta za Mestno občino Velenje znaša 333.775 EUR, od tega 85 % sofinancira EU, 15 % pa Mestna občina Velenje.

Dodatne informacije:

  

Informacije o programu Interreg Srednja Evropa:

Program Interreg se je pričel izvajati leta 1990 kot temelj kohezijske politike EU. Program zagotavlja okvir za izvajanje skupnih ukrepov in izmenjav politik med akterji v različnih državah članicah. V več kot 25 letih se je program Interreg razvil in razširil, še posebej njegov proračun in fokus, ki zajema tri različne vrste programov: čezmejne, transnacionalne in medregionalne. V trenutnem programskem obdobju 2014–20 je predviden skupni proračun v višini 10,1 milijarde evrov za prednostne naložbe: raziskave in inovacije, informacijske in komunikacijske tehnologije, konkurenčnost malih in srednjih podjetij, nizkoogljično gospodarstvo, boj proti podnebnim spremembam, učinkovitost okolja in virov, trajnostni promet, zaposlovanje in mobilnost, socialna vključenost, izobraževanje in usposabljanje ter izboljšanje javne uprave.

Program Interreg Srednja Evropa je del programa Interreg transnacionalno sodelovanje (s skupnim proračunom 2,1 milijarde evrov). Geografsko zajema Avstrijo, Hrvaško, Češko, Nemčijo, Madžarsko, Italijo, Poljsko, Slovaško in Slovenijo. Proračun programa Interreg Srednja Evropa znaša 246 milijonov evrov, financira pa naslednje prioritete: inovacije za povečanje konkurenčnosti, nizkoogljične strategije, naravni in kulturni viri za trajnostno rast ter promet za boljšo povezanost.