SI
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

HICAPS

HICAPS (HIstorical CAstle ParkS)
(zgodovinski grajski vrtovi)

Projekt se je osredotočal na revitalizacijo in vrednotenje grajskih parkov. Namen projekta je bil oživitev in dvig zavesti o pomenu grajskih parkov ter revitalizacija identificiranih območij.

Projekt HIstorical CAstle ParkS (HICAPS) je bil mednarodni projekt, katerega glavni cilj je bil prispevati h krepitvi zmogljivosti javnega in zasebnega sektorja za uporabo in varovanje naravne in kulturne dediščine za trajnostno rast regij v Srednji Evropi. Osredotočal se je na zgodovinske grajske parke ter razvoj strategij in orodij, ki bodo javnemu in zasebnemu sektorju zagotavljala potrebno usposobljenost.

Glavni rezultat projekta HICAPS je bila transnacionalna strategija vrednotenja kulturne dediščine in potencialov zgodovinskih parkov s poudarkom na tehničnih, organizacijskih in finančnih vidikih upravljanja kulturnih območij. Projekt je razvil tudi orodje za podporo odločanju za samoocenjevanje lokalnih procesov o kakovosti in učinkovitosti v procesu vrednotenja in za uporabo kulturne dediščine kot sredstva za regionalni razvoj.

Rezultati projekta so vključevali tudi sprejetje lokalnih akcijskih načrtov v partnerskih regijah na podlagi razvite strategije o kulturni dediščini in potencialih zgodovinskih parkov za spodbujanje trajnostne gospodarske rasti in zaposlovanja. V okviru projekta so bila organizirana usposabljanja, izdelan je bil transnacionalni priročnik o najprimernejših orodjih za predstavitev in promocijo kulturne in naravne dediščine osebam s posebnimi potrebami. Vse te rezultate so projektni partnerji testirali na pilotnih lokacijah, kjer smo revitalizirali zgodovinske grajske parke.

V Velenju smo se ukvarjali predvsem z območjem okoli Velenjskega gradu. Izdelan je bil lokalni akcijski načrt o zgodovinskih, socialnih in gospodarskih vidikih revitalizacije parka, kjer so predstavljeni ukrepi, ki so že izvedeni ali se bodo izvajali s kratko-, srednje- in dolgoročno perspektivo. Organizirali smo usposabljanje za javni sektor na temo, kako pristopiti k izboljšanju stanja na področju zgodovinskih grajskih parkov. Zbrali smo izkušnje in predloge udeležencev in jih vključili v pripravo smernic za prenovo.

Z namenom ohranjanja naravno-kulturnih in zgodovinskih vrednot tega območja smo želeli s ponovno vzpostavitvijo parka na območju, kjer se je prej nahajalo parkirišče, obogatiti ter oživiti vrednote in vsebine tako, da je ponudba zanimiva za obiskovalce vseh generacij in ciljnih skupin. Ob prenovi smo raziskali vsa zgodovinska dejstva in poiskali nove rešitve.

Prenova parka je vključevala manjša gradbena dela za obnovo in ponovno vzpostavitev v preteklosti obstoječega okolja. Uredili smo sprehajalne poti s pripadajočo opremo ter na novo posadili različne rastline, drevesa. Zasnova parka je takšna, da je dostopen vsem.

Projekt se je pričel izvajati 1. 6. 2017 in je trajal do konca maja 2020. Vodilni partner projekta je bila Mestna občina Velenje. Projektni konzorcij je sestavljalo še devet partnerjev iz štirih držav (Slovenija, Italija, Hrvaška in Poljska).

Projekt HICAPS je bil financiran s strani Evropske unije, iz programa Interreg CENTRAL EUROPE. Celotna vrednost projekta je znašala 1.798.274,20 EUR. Vrednost projekta za Mestno občino Velenje je bila 333.775 EUR, od tega je 85 % sofinancirala EU, 15 % pa Mestna občina Velenje.

Dodatne informacije:

Informacije o programu Interreg Srednja Evropa:


Program Interreg se je pričel izvajati leta 1990 kot temelj kohezijske politike EU.
Program zagotavlja okvir za izvajanje skupnih ukrepov in izmenjav politik med akterji v različnih državah članicah. V več kot 25 letih se je program Interreg razvil in razširil, še posebej njegov proračun in fokus, ki zajema tri različne vrste programov: čezmejne, transnacionalne in medregionalne. V trenutnem programskem obdobju 2014–20 je predviden skupni proračun v višini 10,1 milijarde evrov za prednostne naložbe: raziskave in inovacije, informacijske in komunikacijske tehnologije, konkurenčnost malih in srednjih podjetij, nizkoogljično gospodarstvo, boj proti podnebnim spremembam, učinkovitost okolja in virov, trajnostni promet, zaposlovanje in mobilnost, socialna vključenost, izobraževanje in usposabljanje ter izboljšanje javne uprave.

Program Interreg Srednja Evropa je del programa Interreg transnacionalno sodelovanje (s skupnim proračunom 2,1 milijarde evrov). Geografsko zajema Avstrijo, Hrvaško, Češko, Nemčijo, Madžarsko, Italijo, Poljsko, Slovaško in Slovenijo. Proračun programa Interreg Srednja Evropa znaša 246 milijonov evrov, financira pa naslednje prioritete: inovacije za povečanje konkurenčnosti, nizkoogljične strategije, naravni in kulturni viri za trajnostno rast ter promet za boljšo povezanost.