Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Strateški dokumenti

TUS - Trajnostna urbana strategija MO Velenje do leta 2025

Trajnostna urbana strategija (TUS) je eden temeljnih razvojnih dokumentov občine in je pogoj za črpanje različnih evropskih sredstev. Dokument gradi na doslej uspešno izvajani viziji in daje novim urbanim izzivom ter projektnim idejam nov operativni okvir, ki vodi Mestno občino Velenje in mesto Velenje na zemljevid mest z najprivlačnejšim življenjskim in poslovnim okoljem, možnostmi za samo realizacijo vseh skupin prebivalcev in zemljevid prijaznih, varnih ter pametnih mest s celovitim upravljanjem mestnih energetskih sistemov ter okolju in uporabnikom prijaznega prometnega sistema.

Izvedbeni načrt za Trajnostno urbano strategijo Mestne občine Velenje

Strategija razvoja MO Velenje

"Mestno občino Velenje bo odlikovalo razvito gospodarstvo, ki bo temeljilo na inovativnosti visoko usposobljenih strokovnjakov,  zlasti na področju raziskav, oblikovanja ter sodobnih tehnologij, ki bodo predvsem okoljsko in energetsko prijazne.

Privlačna bivalna klima v smislu prijaznosti in tolerantnosti prebivalcev ter okoljske vzdržnosti, bo ob visoki kakovosti življenja v smislu možnosti za kulturno in športno udejstvovanje ter odlični infrastrukturni vpetosti v okolje, pritegovala tako naselitev ustvarjalnih ljudi, kakor tudi turistične tokove."

Sociala, kultura, mladi

- Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2020
- Strategija za starosti prijazne usmeritve in aktivnosti v Mestni občini Velenje do leta 2020
   Povezava na dokument


- 3. LOKALNI PROGRAM RAZVOJA DELOVANJA MLADIH V MESTNI OBČINI VELENJE MLADI ZA VELE'JE SPET PREMIKAMO MEJE 2021-2025 (Lokalna mladinska strategija)
   Povezava na dokument


- Lokalni program kulture Mestne občine Velenje 2022-2028
   Povezava na dokument

Okolje in prostor

Osrednji, strateški prostorski akt, ki ureja prostor občin, je OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN). OPN Mestne občine Velenje je objavljen v Uradnem vestniku MOV št 2/2020, sestavljen pa je iz 3 delov - teksta OdlokaStrateškega dela in Izvedbenega dela

Podrobnosti najdete na strani o Urejanju prostora.

Promet

Mestna občina Velenje je v okviru javnega razpisa »Celostne prometne strategije« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi št. 4, pridobila sredstva za sofinanciranje izdelave Celostne prometne strategije Mestne občine Velenje. Projekt je v izvajanju in bo zaključen v letu 2017. Na povezavi so prikazani dokumenti, ki nastajajo ob izvedbi projekta.

Spletna stran projekta CPS

VIZIJA NIČ

Vizija NIČ je filozofija iskanja pozitivnih rešitev, s katerimi lahko omilimo tragične posledice prometnih nesreč. Deluje na temeljnih področjih varne infrastrukture, varnih vozil, strokovnih in merljivih programov ozaveščanja in vzgoje, medsebojnih odnosih in zakonodaji ter varnem sistemskem okolju celovite družbe. 

Turizem

Leta 2015 je Mestna občina Velenje pristopila k projektu Zelena shema slovenskega turizma, v sklopu katerega je prestala ocenjevanje trajnostnega turističnega poslovanja po prek sto mednarodnih merilih. Doseženo število točk ji je prineslo znak Slovenia Green Destination Bronze, realni odsev stanja razvoja turizma v občini pa inspiracijo in motivacijo za nadaljnje ukrepanje. Ker se uspešna in odgovorna turistična destinacija danes ne more razvijati brez jasno zapisanih strateških smernic razvoja, je Mestna občina Velenje v letu 2016 pristopila k izdelavi dokumenta Strategija razvoja in trženja turizma v MOV za obdobje 2017 do 2021. Namen je pripraviti strategijo, ki bo temeljila na dosedanjih spoznanjih in posebnostih lokalnega okolja ter bo usmerjena v učinkovit trajnostni razvoj turizma v MOV.

Informativne publikacije, brošure