Vrtec Vinska Gora

Zaradi naraščajočega števila otrok in tehnično neustreznih prostorov je Vrtec Velenje izrazil potrebo po samostojni enoti s šestimi oddelki v Vinski Gori, in sicer za tri oddelke za nižjo starostno skupino (največ 14 otrok na oddelek) in tri oddelke za višjo starostno skupino (največ 24 otrok na oddelek), skupaj 114 otrok. Mestna občina Velenje je kot ustanoviteljica osnovnošolskih zavodov dolžna zagotavljati prostorske pogoje za izvajanje pedagoškega procesa.

Vrtec je na severni strani podružnične osnovne šole Vinska Gora. Dostop v notranje prostore je zasnovan tudi za gibalno ovirane osebe, prav tako je v objektu dvigalo, ki omogoča gibalno oviranim osebam nemoteno gibanje v obeh nadstropjih.

Projekt se izvaja v obliki javno-zasebnega partnerstva; zasebni partner, ki je bil izbran na javnem razpisu, je podjetje Esotech, d. d.

Gradnja Vrtca Vinska Gora se je pričela oktobra 2018 in zaključila avgusta 2019.

Projekt je izveden v obliki koncesije gradnje, in sicer po modelu BFOT (zgradi-financiraj-vzdržuj-prenesi v last koncedenta). To pomeni, da je investicijo financiral zasebni partner podjetje Esotech, d. d., ki je izvedel dela ter izvaja vzdrževanje predmetne infrastrukture. Mestna občina Velenje kot javni partner se zavezuje k plačilu nadomestila zasebnemu partnerju. Po izteku koncesijskega obdobja oktobra 2033 bo Mestna občina Velenje postala lastnica celotnega objekta.

MEJNIKI PROJEKTA

Zagotovili smo ustrezne prostore za vzgojo in varstvo predšolskih otrok po veljavnem Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev.

GALERIJA

category icon
Kategorija:
Družbeno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2019

iconVrednost:
Celotnega projekta:

2.806.220,09 EUR

Vrednost za MOV:

4.032.779,10 EUR

Projekt je izveden v obliki koncesijske gradnje, in sicer po modelu BFOT. Vrednost investicije je bila 2.806.220,09 evra (z DDV), predvidena ocena višine nadomestila za uporabo prostorov, v katero je zajeta izgradnja objekta in 14 let uporabnine, je 4.032.779,10 evra (z DDV), nato pa objekt preide v last MOV.

iconPartnerstvo:

Esotech, d. d., je zasebni partner, MOV je javni partner. Gre za obliko javno-zasebnega partnerstva.

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

V teku

Družbeno

Oskrbovana stanovanja Žarova

EU projekt

V teku

Zelena preobrazba

COAL REGIONS EXCHANGE PROGRAMME – WESTERN BALKAN AND UKRAINE

Skip to content