CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

Center za krepitev zdravja se nahaja v prostorih Bazena Velenje, upravljalec centra je Zdravstveni dom Velenje. V centru se izvajajo preventivni programi v primarnem zdravstvenem varstvu in pripadajočih lokalnih skupnostih. Gre za nadgradnjo in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v zdravstvenih domovih in lokalnih skupnostih. Z vlaganjem v zdravstveno infrastrukturo prispevamo k razvoju na lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem statusu in spodbujanju socialne vključenosti z lažjim dostopom do zdravstvenih storitev.

Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, v okviru 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine” in 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.3 “Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju” in 9.3 prednostne naložbe »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbujanje socialne vključenosti z lažjim dostopom do družbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev, ter prehodom z institucionalnih storitev na skupnostne oblike storitev«, specifičnega cilja 9.3.1: »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe« Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

MEJNIKI PROJEKTA

Izgradnja ustreznih prostorov in nakup opreme, kar pripomore h krepitvi javnozdravstvene vloge ZD Velenje. Z vlaganjem v zdravstveno infrastrukturo prispevamo k razvoju na lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbujanju socialne vključenosti z lažjim dostopom do zdravstvenih storitev.

GALERIJA

LOGOTIPI

category icon
Kategorija:
Družbeno
Status:
Zaključeno
iconLeto zaključka:

2019

iconVrednost:
Celotnega projekta:

118.001,57 EUR

Vrednost za MOV:

21.737,85 EUR

Operacijo sofinancira Evropska unija v višini 36.684,08 evra, Ministrstvo za zdravje RS v višini 9.171,02 evra, ŠRZ Rdeča dvorana 50.408,62 evra.

iconSpletna stran:

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

V teku

Družbeno

Oskrbovana stanovanja Žarova

EU projekt

V teku

Zelena preobrazba

COAL REGIONS EXCHANGE PROGRAMME – WESTERN BALKAN AND UKRAINE

Skip to content