Z javno dražbo prodajamo območje zelenice za pošto

Območje zelenice za pošto ob reki Paki je največje nezazidano stavbno zemljišče v središču Velenja. Nepremičnino v velikosti 12.330 m2, ki v naravi predstavlja travnik, igrišče in parkirišče, prodajamo na način javne dražbe po sistemu videno-kupljeno. Zemljišče je namenjeno gradnji stanovanjske soseske z zunanjo ureditvijo skladno z izhodišči za začetek priprave prostorskega akta. Izklicna cena znaša 1.457.000 evrov, dražitelji morajo varščino vplačati najkasneje do 17. julija. Javna dražba bo 20. julija 2023 ob 13. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1). Dokumentacija je objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave in razpisi; https://www.velenje.si/za-obcane/javne-objave-in-razpisi/).

Nepremičnina leži na območju, ki ga ureja Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 2/20 in 7/20) in ima status zazidanega stavbnega zemljišča.

Preko in ob predmetni nepremičnini potekajo naslednji javni gospodarski, energetski in komunikacijski vodi: vodovod, kanalizacija, toplovod, elektroenergetski in komunikacijski vodi. Na zahodnem robu območja poteka Kidričeva cesta (državna cesta), na južnem in vzhodnem robu območja poteka občinska cesta. Predmetna nepremičnina se na severnem delu nahaja v neposredni bližini reke Pake, kjer priobalni pas meri 15 m.

Za območje imamo sprejeta izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki je bil izdelan na podlagi javnega natečaja nagrajene najustreznejše urbanistično arhitekturne rešitve. Z razpisom smo pridobili kvalitetne in strokovno utemeljene predloge, ki bodo zagotavljale kakovost bivanja in preživljanje prostega časa. Predlagani koncept urbanega parka ohranja kvaliteten odprt prostor, ga nadgradi ter vzpostavlja novo medgeneracijsko območje s stanovanjskimi in socialnimi vsebinami. Na nepremičnini je izgradnja večnamenskega stanovanjskega kompleksa prioriteta pri reševanju stanovanjske problematike v mestu. Stanovanja, ki bi lahko bila zgrajena že v letu 2027, bodo skladno z usmeritvami EU trajnostne in ekološke gradnje.

Za obravnavano območje je v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Mestna občina Velenje je pripravila izhodišča za začetek priprave prostorskega akta, ki jih je junija 2022 izdelala družba Razvojni center PLANIRANJE, d. o. o., in strokovne podlage za izhodišča, ki jih je maja 2022 izdelala družba EFEKT arhitektura, d. o. o. Strokovna podlaga in izhodišča so bila 15. 6. 2022 predstavljena javnosti, Sklep o začetku priprave OPPN za območji VE1/120 in VE1/122-del, zelenica Pošta-Paka (OPPN_12) je bil dne 29. 6. 2022 objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. 14/22. Dne 6. 2. 2023 je bila z izdelovalcem prostorskega akta sklenjena pogodba za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VE 1-120 in del VE 1-122 v Velenju.

Strokovne podlage in izhodišča za začetek priprave prostorskega akta so objavljene na: Prostorski akti v pripravi | velenje.si 

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content