Sprejeta proračuna lajšata socialne stiske občanov ter upoštevata potrebe krajevnih skupnosti in mestnih četrti

Svetniki so potrdili predloga odloka o proračunu za leti 2022 in 2023. Za leto 2022 načrtujemo odhodke in izdatke v višini 55,2 milijona evrov, za leto 2023 pa načrtujemo odhodke in izdatke v višini 50,3 milijona evrov. V prihodnjih dveh letih želimo izvesti kar nekaj pomembnih investicij in temu namenjamo tretjino proračuna.

V prihodnjih letih bomo subvencionirali številne programe, za kar bomo namenili več kot 2 milijona evrov in ne bomo višali cen storitev, ki bi dodatno bremenile družinske proračune. Za subvencioniranje stroškov oskrbe z vodo in toplotno energijo bomo v letu 2022 namenili 1,168 milijona evrov, za subvencije za vrtec pa več kot pol milijona evrov.

Župan Peter Dermol je predstavil ključne spremembe, ki smo jih upoštevali pri pripravi predlogov odlokov proračunov za leti 2022 in 2023.

Na prihodkovno stran proračuna za leto 2022 smo vključili prihodke javnih zavodov iz naslova najemnin, ki so po Zakonu o javnih financah namenski in jih je treba porabiti za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja, kot tudi odhodke, namenjene njihovi porabi, tj. vzdrževanju stvarnega premoženja – 337.754 evrov. V letu 2022 bomo na podlagi novih izračunov Ministrstva za finance prejeli dodatnih 163 tisoč evrov za uravnoteženje razvitosti občin.

Na pobudo svetnice bomo v letu 2022 dodatna sredstva v višini 10.000 evrov namenili za postavitev 3 svetilk za boljšo osvetljenost na Kajuhovi cesti. Dodatnih 30.000 evrov načrtujemo za projektno dokumentacijo za ureditev meteorne kanalizacije v KS Konovo. V predlogu proračuna smo za 111 tisoč evrov povečali sredstva za splošno proračunsko rezervacijo.

Dodatna sredstva namenjamo tudi za delovanje svetov krajevnih skupnosti v višini 9.050 evrov.

Tudi v prihajajočem letu bomo z različnimi programi in projekti poskušali lajšati socialno stisko občanov. Več kot 1,3 milijona evrov bomo namenili za izvajanje projektov ‘socialne košarice’. Več kot 2 milijona evrov pa bomo iz proračuna namenili za različne subvencije in tako ohranjali cene storitev. Za subvencioniranje stroškov oskrbe z vodo in toplotno energijo bomo v letu 2022 namenili 1,168 milijona evrov, za subvencije za vrtec pa več kot pol milijona evrov. Sredstva bomo namenili tudi za urejanje pokopališč v višini 191.893 evrov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 123.788 evrov, parkirnine – garažne hiše v višini 95.160 evrov in za pomoč družini na domu v višini 65.000 evrov.

V letu 2022 načrtujemo za 18 milijonov evrov investicijskih odhodkov, kar predstavlja skoraj 33 % proračuna.

Predvidene večje investicije v letu 2022:

 • urbani park – 1,455 milijona evrov,
 • odkupi zemljišč – 1,32 milijona evrov,
 • naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 937 tisoč evrov,
 • naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 870 tisoč evrov,
 • obnove cest po programu koncesije – 780 tisoč evrov,
 • naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda – 665 tisoč evrov,
 • vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline – 599 tisoč evrov,
 • investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj – 540 tisoč evrov,
 • oskrbovana stanovanja – Žarova cesta – 518 tisoč evrov,
 • vodovod Črnova – 506 tisoč evrov,
 • CTN Avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa – 505 tisoč evrov,
 • dodatni prostori za Vrtec Velenje – 500 tisoč evrov,
 • nakup gasilskih vozil – 415 tisoč evrov,
 • trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij – 400 tisoč evrov,
 • pločnik v KS Šentilj – 360 tisoč evrov,
 • rekonstrukcija Šaleške ceste – sofinanciranje – 350 tisoč evrov,
 • ureditev parkirišča Stara Nama – Kersnikova cesta – 350 tisoč evrov,
 • projekti za prestrukturiranje premogovne regije – 300 tisoč evrov,
 • vzdrževanje objektov – Vrtec Velenje – 300 tisoč evrov,
 • ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov – 269 tisoč evrov,
 • javna razsvetljava mesta – 244 tisoč evrov,
 • garaže Gorica – 224 tisoč evrov,
 • krožno križišče v Trebuši na G1-4 – 200 tisoč evrov in
 • ureditev regionalne ceste R3-696 Velenje – Škale – 200 tisoč evrov.

Za financiranje projektov v letu 2022 načrtujemo 1,723 milijona evrov sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in od drugih evropskih institucij, od javnih skladov in donacij. Za izvedbo investicij je načrtovana zadolžitev v višini 3,3 milijona evrov.

Pomembnejši investicijski projekti v letu 2023 so:

 • SPP Industrijsko-tehnološki inkubator SAŠA – 1,585 milijona evrov,
 • oskrbovana stanovanja – Žarova cesta – 1,1 milijona evrov,
 • dozidava CVIU – 1 milijon evrov,
 • naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 947 tisoč evrov,
 • obnove cest po programu koncesije – 811 tisoč evrov,
 • parkirišče Velenjska plaža – 750 tisoč evrov,
 • vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline – 696 tisoč evrov,
 • naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 583 tisoč evrov,
 • naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda – 448 tisoč evrov,
 • trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij – 400 tisoč evrov,
 • rekonstrukcija Šaleške ceste – sofinanciranje – 350 tisoč evrov,
 • projekti za prestrukturiranje premogovne regije – 300 tisoč evrov,
 • investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj – 300 tisoč evrov,
 • kanalizacija Bevče – 246 tisoč evrov,
 • planinski dom Paški Kozjak – 200 tisoč evrov,
 • elementar – odprava posledic plazov v tekočem letu – 200 tisoč evrov in
 • krožno križišče v Trebuši na G1-4 – 200 tisoč evrov.

 

Za financiranje projektov v letu 2023 načrtujemo 3,433 milijona evrov sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in od drugih evropskih institucij, od javnih skladov in donacij. Za izvedbo investicij je načrtovana zadolžitev v višini 3,3 milijona evrov.

Kljub velikim subvencijam, ki so načrtovane v proračunu, še vedno zagotavljamo sredstva za različne interesne kategorije. V proračunu nismo zmanjševali sredstev za delovanje naših javnih zavodov, neprofitnim organizacijam, krajevnim skupnostim in mestnim četrtem. Prisluhnili smo njihovim potrebam in marsikje sredstva tudi povečali. Sredstva so namenjena programu športa, cestnega prometa, spodbujanju stanovanjske gradnje, razvoju turizma, delovanju sistema za zaščito in reševanje, programom za mlade, osnovno šolstvo, socialno varstvo materialno ogroženih, umetniške in knjižničarske programe, socialno varstvo starejših, pomoč v osnovnem šolstvu, ravnanju odpadkov, spodbujanju razvoja malega gospodarstva …

V prihodnjih dveh letih želimo izvesti tudi kar nekaj pomembnih investicij in temu namenjamo tretjino proračuna. Veselimo se projekta izgradnje urbanega parka, začetka izgradnje oskrbovanih stanovanj, vodovoda Črnova, ureditev parkirišča za Staro Namo in drugih projektov, ki dvigujejo kvaliteto življenja v našem mestu.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

 • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content