Na tej strani so objavljena vprašanja in pobude svetnic in svetnikov Mestne občine Velenje ter odgovori Uprave Mestne občine Velenje, za mandatno obdobje 2019-2022.

2022

23. november 2022
Zap. št. 146
Član sveta Matej JENKO je postavil naslednje vprašanje:

Spoštovani,
1. Kakšne kriterije/prioritete ima mestno (medobčinsko) redarstvo, da ima na eni strani čas večkrat dnevno kontrolirati enosmerno cesto, ob kateri sta dve stanovanjski hiši (primer cesta na Deberco), na drugi strani pa se dogaja to , kar se opisuje na forumu velenje.com.
2. Kako je mogoče, da se na telefonski klic, ko gre za cesto na Deberco mestno (medobčinsko) redarstvo takoj odzove (pride dobesedno v nekaj minutah), na pripombe kot so opisane na velenje.com, pa se ne odreagira.

ODGOVOR:
Na delih občinskih cest ob gradbiščih, ki neposredno vplivajo na promet, izvajajo občinski redarji nadzor pogosteje in se hitreje tudi odzivajo na klice. Na novi kolesarski stezi v Vinski Gori je dovoljen promet tudi traktorjem. Gre za državno kolesarsko povezavo, ki še ni prevzeta. Za stanje na njej je odgovoren izvajalec gradnje.

Odgovor so pripravili v Službi medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja.

17. november 2022
Zap. št. 145
Član sveta Matej Jenko je postavil naslednje vprašanje:

Kako ste na MOV uredili postopke tiskanja glasovnic oz. glasovalnih lističev in zagotovili, da ne more priti do tiska prevelikega št. glasovalnih lističev oz. zamenjave glasovalnih lističev.

ODGOVOR:
Delo tajnice in namestnice tajnice ObVK Mo Velenje, ki nudita strokovno in administrativno pomoč ObVK Mo Velenje pri njenem delu, obsega tudi naročilo glasovnic za izvedbo lokalnih volitev. Tajnica in namestnica ObVK Mo Velenje sicer nista seznanjeni s pisanjem na velenje.com. Pojasnjujeta, da naročilo glasovnic in tisk le-teh poteka po strogih pravilih in se sam tisk izvaja vselej pri zaupanja vrednem tiskarju, ki tisk glasovnic za ObVK Mo Velenje opravlja že več lokalnih volitev zaporedoma. Po oddaji naročila tiskarju se glasovnice prevzamejo pod strogim nadzorom tajnice in njene namestnice ter se zaklenejo in zapečatijo v posebnem prostoru. Vse glasovnice se po prejemu tudi preštejejo ročno zaradi preverbe naročenega števila in zaradi nadaljnje razdelitve po volilnih odborih. Glasovnice so do trenutka razdelitve volilnim odborov vselej v zaklenjenem in zapečatenem prostoru.Po prevzemu volilnega gradiva, tudi glasovnic, volilni odbori, ki štejejo 6 članov (sestavljeni pa so iz predstavnikov različnih strank), vse znova preštejejo in s tem opravijo kontrolo prejetega gradiva. Nemudoma po zaključku glasovanja volilni odbori opravijo štetje izdanih glasovnic volivcem in glasovnic, ki so jim še ostale kot neuporabljene. Vse glasovnice (uporabljene in neuporabljene) volilni odbori izročijo ObVK Mo Velenje. Prav tako so volilne skrinjice ves čas glasovanja zapečatene, pri ugotavljanju volilnega izida sodeluje 6 članov volilnega odbora, pri prevzemu volilnega odbora od volilnega odbora pa celotna ObVK Mo Velenje.
Tajnica in namestnica tajnice ObVK Mo Velenje še dodatno pripominjata, da na podlagi vsega navedenega ne obstaja niti teoretična možnost, da bi lahko prišlo do kakršnekoli zamenjave glasovnic.

Odgovor sta pripravili tajnica in namestnica tajnice ObVK MOV.

17. november 2022
Zap. št. 144
Član sveta Matej Jenko je postavil naslednje vprašanje:

Prosim za informacijo, koliko sredstev je MOV namenila za odvetniške in notarske storitve v zadnjem mandatu – po letih.

ODGOVOR:
V zadnjem mandatu župana smo porabili:
– v letu 2021: 1.888,40 EUR za notarje in 13.905,03 EUR za odvetnike
– v letu 2022: 1.682,05 EUR za notarje in 17.523,14 EUR za odvetnike.
Smo pa v letu 2021 uspeli v pravdi s HTZ (opr. št. I Pg 3/2018) in smo 31. 5. 2021 dobili povrnjene naše priglašene stroške za odvetnika v višini 10.700,27 EUR.

Odgovor so pripravili v Uradu za splošne zadeve in javne finance.

18. 10. 2022
Zap. št. 143
Član sveta Andrej KMETIČ je podal naslednjo pobudo:

Lep pozdrav. Postavljam svetniško vprašanje in hkrati dajem tudi pobudo.
Na vprašanje kar nekaj občank, ki so se obrnile name, vam posredujem vprašanje. Zakaj ni ponoči osvetljena pot od bivše knjižnice do ceste? Namreč se ne počutijo varne, oziroma jih je strah hoditi po temi.
Pobuda: Naj se ta del poti osvetli, ker le na ta način bomo občanom in občankam zagotovili občutek varnosti v vsakem kotičku našega mesta.

ODOGOVOR:
V letu 2023 imamo v načrtu postavitev treh svetilk med Prešernovo cesto in Titovim trgom in s tem osvetliti del parkirišča in pešpot.

Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

4. oktober 2022
Zap. št. 142
Član sveta Andrej KMETIČ je podal naslednjo pobudo:

Podajam pisno pobudo za goriško ulico.
Stanovalci goriške ulice se pritožujejo zaradi divjanja avtomobilov po parkirišču goriške 42.
Zato dajem pobudo, da se na tem hribčku postavijo manjše vertikalne prepreke za preprečitev divjanja.
Prilagam še zapis enega izmed stanovalcev.

ODGOVOR:
Pobudo za ureditev hitrostnih ovir mora skupaj s soglasij tam živečih krajanov podati KS Gorica. Na osnovi tega bomo grbine postavili.

Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

21. september 2022
Zap. št. 141
Član sveta Matej JENKO je postavil naslednje vprašanje:

Konovo pločnik – Prosim za odgovor kdo je načrtoval ta odsek pločnika, da ni predvidel stvari kot bi jih moral, da ne bi bilo potrebno že asfaltiranega pločnika razdreti in nato na novo narediti oporni zid. Zanima me tudi, – kdo izračunal statiko, da je tako pretiraval z debelino zidu.- Koliko je stala investicija- Zakaj je trajalo tako dolgo, da se je investicija izvedla- Zakaj se ni asfaltiralo takoj, ko je bilo nasutje utrjeno- Zakaj se ni gradbišče zaprlo ko je bil objekt zaključen

ODGOVOR:
Projektno dokumentacijo je pripravilo podjetje Andrejc, d. o. o. Ureditev je zajemala dve fazi. Prva faza je bila končana leta 2018, druga faza pa leta 2021. Po končanju gradbenih del oz. po končani gradnji je v zimskem času prišlo do rahlega plazenja oz. posedanja zemlje in pločnika, v dolžini cca 70 m. Zaradi tega se je na podlagi projektne dokumentacije z geologijo, ki ga je pripravilo podjetje Blan, d. o. o., saniral plaz na Konovski cesti. Po končanem nasutju terena se ni takoj asfaltiralo, zaradi trenutne situacije v gradbeništvu, kot so pomanjkanje kadra, čakanje na dobava materiala, povišanje cen ipd. Gradbena dela so končana, postavljena je tudi ograja. Vrednost projekta znaša okvirno 80.000 EUR.

Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

21. september 2022
Zap. št. 140
Članica sveta Veronika JUVAN je postavila naslednje vprašanje:

Pošiljam nekaj fotografij neurejenih obcestnih površin v okolici športnega parka Konovo. Previsoka trava, kjer počasi že začenja rasti grmovje, nevarnost padajočih stvari z nedograjene stavbe, ta teden pa opažam nedelovanje javne razsvetljave. Vprašanje se glasi: kdaj se bodo te obcestne površine uredile in kaj se bo uredilo s tem nedograjenim objektom ki predstavlja nevarnost mimoidočim?

ODGOVOR:
Investitor in lastnik tega objekta je pravna oseba in mora zagotoviti vse potrebno, da ta objekt ne predstavlja nevarnosti za okolico. Pristojnosti, da pravno osebo opozori, pa ima gradbena inšpekcija. Napako na javni razsvetljavi poznamo. Vzdrževalci jo že iščejo in upamo, da v kratkem tudi odpravijo. Gre za večjo okvaro. Koncesionarju je bilo naročeno, da pomete parkirišče ob objektu in uredi tudi zemljišče okoli predvidenega otoka za odpadke in kolesarskih stojal.

Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti in Uradu za družbene dejavnosti.

21. september 2022
Zap. št. 139
Član sveta Matej JENKO je postavil naslednje vprašanje:

Prosim za odgovor koga vse je v tem mandatu MO Velenje sofinancirala/sofinancira pri najemu prostorov in s kakšnimi zneski (podjetja, posameznike, društva,…).

ODGOVOR:
Sofinancirali smo uporabo poslovnih prostorov za društva/zveze:
– Stroški: 34.250,00 €/leto.
– Najemnina: 340.370,40 €/leto (društva imajo v brezplačni uporabi 7091,05 m2, če predpostavljamo, da bi najemnina za poslovni prostor znašala 4,00 €/m2/mesec).

Najemnik:
Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Velenje
Društvo modelarjev “Modelar” Velenje
Društvo za podvodne dejavnosti Jezero Klub vodnih športov Velenje
REVIVAS – društvo za oživitev in promocijo vasi Škale
Albansko kulturno društvo “Lirija” Velenje
Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje
Bošnjaško mladinsko kulturno društvo
Društvo za varstvo in vzgojo ptic Šaleške doline Velenje
Združenje šoferjev in avtomehanikov Velenje
Društvo petanke Velenje
Društvo Sožitje – Medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Velenje
Društvo zeliščarjev Velenje
Društvo šaleških likovnikov
Srbsko društvo dr. Mladen Stojanović
Škofijska Karitas Celje (Muzejski trg 8, 3000 Celje)
Kulturno društvo Međimurje Velenje
Društvo upokojencev Velenje
Društvo brigadirjev Velenje
Območno združenje slovenskih častnikov Velenje
Policijsko veteransko društvo “Sever” za celjsko območje – Odbor Velenje
Zveza borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Velenje
Ministrstvo za notranje zadeve – Prometna policijska postaja Celje
Radio klub “Hinko Košir” VelenjeStrelsko društvo “Mrož”
Društvo tabornikov Rod Jezerski zmaj
Turistično društvo Velenje
Šaleško folklorno društvo “Koleda” Velenje
Društvo za boj proti raku Velenje
Sabljaški klub “Rudolf Cvetko”
Slovensko društvo Hospic, Območni odbor Velenje
VID – Vseživljenjsko izobraževalno društvo Velenje
Društvo upokojencev državnih in občinskih organov
Počitniško društvo “Kažipot” Velenje
Turistična zveza Velenje
Smučarski klub Velenje
Turistično društvo Šalek
Beli obroč Slovenije, Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj

Odgovor so pripravili v Uradu za premoženje in investicije.

22. avgust 2022
Zap. št. 138
Član sveta Jože HRIBAR je podal naslednjo pobudo:

Na našo pobudo, da se postavi zastava na Šaleškem gradu smo dobili negativen odgovor, zaradi razlogov, ki so upravičeni. Vaš odgovor smo skrbno preučili in dajemo nov predlog, da končno zaplapola Slovenska trobojnica na Šaleškem gradu: predlagamo postavitev stebra ob gradu, ki ne bo imel nobenih negativnih vplivov na ruševine in okolico. (rešitev na fotografiji)
Glede na to, da gre za minimalen stroškovni projekt, bi predlagali, da se zadeva realizira, do 26.12.2022, ko praznujemo dan Samostojnosti in enotnosti.
Zadeva bo atraktivna in bo privabljala poglede tako domačinov, kot vseh, ki se vozijo čez Velenje.
p.s obenem predlagamo, da ob pobudah objavite tudi slikovni material, ker gradiva več ne izdajate v tiskani obliki, sedaj z dodajanjem grafike v barvah, ne bi smeli več imeti težav.

ODGOVOR:
Kot smo vam že odgovorili pri vaši prejšnji pobudi, iz mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) izhaja, da je postavitev zastave s kulturnovarstvenega vidika nesprejemljiva, saj je v nasprotju z varstvenim režimom, ki velja za spomenik Velenje – Grad Šalek (EŠD 4329), opredeljenim tudi v novih Strokovnih podlagah za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena v MOV.
ZVKD meni, da bi bili ob postavitvi zastave ogroženi gabariti, gradivo, originalna substanca in konstrukcijska zasnova objekta ter celovitost dediščine v prostoru.
S postavitvijo zastave pa bi bila porušena tudi pojavnost kulturnega spomenika oz. njegova prostorska veduta. Ob tem so opozorili, da bi bilo potrebno na celotnem gradu, posebej pa še na osrednjem trikotnem stolpu, opraviti nujna konservatorsko-restavratorska dela (čiščenje, utrjevanje in dopolnitev zidov), saj je originalna zidna substanca zaradi okoljskih dejavnikov (klimatski pogoji, onesnaževanje, zaraščanje z vegetacijo, vibracije zaradi prometa) močno ogrožena, namestitev zastave pa bi to stanje še poslabšalo.
Za grad Šalek je bil leta 2020, v sodelovanju z Mestno občino Velenje in ZVKDS, OE Celje, pripravljen tudi poglobljen načrt upravljanja v sklopu lokalnega akcijskega načrta upravljanja s kulturno dediščino. Načrt upravljanja je dokument, s katerim se določijo strateške in izvedbene usmeritve za celovito ohranjanje spomenika ali spomeniškega območja in način izvajanja njegovega varstva. Tovrsten poseg, kot je postavitev zastave, pa v upravljavskem načrtu za grad Šalek ni opredeljen. Ta načrt upravljanja ste svetniki Sveta Mestne občine Velenje soglasno sprejeli s Sklepom o potrditvi načrta upravljanja s kulturno dediščino za objekte grad Velenje, grad Šalek in graščina Gorica (Ur. vestnik MOV, št. 6/2020, str. 17), vaša pobuda pa je kontradiktorna sprejetemu sklepu.

Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

19. julij 2022
Zap. št. 137
Član sveta Matej JENKO je podal naslednjo pobudo:

Na spletu sem zasledil novico, da je MOV že prodala zemljišče podjetju Von Pharma. Zanima me: 1. Kdaj je svet MOV sprejel tak sklep? 2. Kakšen je znesek in kakšni so pogoji prodaje? 3. Kako je MOV zavarovala zemljišče v primeru, da tu ne bo zaposlenih 600-1000 ljudi, kot je zapisano v javni objavi (da ne bo podobno kot je bilo s zemljiščem na jezeru)? 4. Kako so odgovorni na MOV preverili, da ne gre za špekulacijski nakup zemljišča? Hvala za odgovore.

ODGOVOR:

1. Kdaj je svet MOV sprejel tak sklep?
Svet Mestne občine Velenje ne sprejema sklepov za prodajo posameznih zemljišč, temveč sprejme Sklep o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki je bil za leto 2022 objavljen v Uradnem vestniku MOV, št. 14/2021. Predmetne nepremičnine pa so se na podlagi javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin prodale edinemu ponudniku, ki je oddal ponudbo.

2. Kakšen je znesek in kakšni so pogoji prodaje?
Zemljišče je bilo prodano po izhodiščni ceni 43 €/m2 brez DDV oz. 52,46 €/m2. Pogoji prodaje so bili:
• Predmetne nepremičnine se prodajajo kot celota zaradi gradnje poslovnega objekta skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod, in sicer po sistemu »videno-kupljeno«
• Ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil. V tem primeru zapade varščina v korist prodajalca.
• Plačilo celotne kupnine v petnajstih dneh po izstavitvi računa je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
• Izhodiščna cena ne vsebuje davščin in prispevkov. Ponudnik bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še DDV, stroške notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo.
• Predmetne nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.

3. Kako je MOV zavarovala zemljišče v primeru, da tu ne bo zaposlenih 600-1000 ljudi, kot je zapisano v javni objavi (da ne bo podobno kot je bilo s zemljiščem na jezeru)?
V razpisu in pogodbi smo opredelili rok za izgradnjo objekta na predmetni nepremičnini in predmetne infrastrukture, odstotek zasedenosti zemljišča ter rok za preselitev sedeža. Prav tako smo opredelili pogodbeno kazen, v kolikor kupec ne bo izpolnil teh obveznosti. Informacije o višini zaposlitev je potrebno pridobiti in potrditi pri kupcu, ki je dal izjavo v zvezi s tem.

4. Kako so odgovorni na MOV preverili, da ne gre za špekulacijski nakup zemljišča?
Vse je potekalo transparentno v okviru postopka, predpisanega z zakonom.

Odgovore so pripravili v Uradu za urejanje prostora, Uradu za javne finance in splošne zadeve ter Kabinetu župana.

27. junij 2022
Zap. št. 136
Članica sveta Veronika Juvan je podala naslednje pobude:

1. Kdo je zadolžen za čiščenje jaškov ob zbiralniku vode na Konovem?
Odgovor: Za čiščenje jaškov ob cesti je zadolžen PUP, za odcep proti zbiralniku pa Komunalno podjetje Velenje.

2. Zakaj ni več zabojnika za steklo na novozgrajenem pločniku pri odcepu za dom krajanov Konovo in zakaj se ostala dva zabojnika ne praznita bolj pogosto?
Odgovor: Zabojnik za stekleno embalažo je bil pred rekonstrukcijo ceste na AP Konovo (Vodovodna). V času rekonstrukcije ceste ni bilo več predvidenega prostora za zabojnik (pločnik-brez klančine).Zabojnik je sicer še nekaj čas stal na pločniku, vendar pločnik zaradi tega ni bil prehoden. Širitev pločnika ni mogoča, ker ni mogoč dogovor z lastnikom zemljišča. Izkazala se je tudi problematika pri pluženju snega (2. 12. 21) in zabojnik je bil skladno z dogovorom s predsednikom KS umaknjen k domu KS Konovo. Vsi zabojniki za steklo se praznijo enkrat mesečno, in sicer vsak tretji četrtek v mesecu.

3. Nad zabojnikom za steklo na cesti za Šenbric je velika suha veja, ki predstavlja nevarnost, kdaj bo odstranjena?
Odgovor: Koncesionar si je 8. 7. 2022 ogledal lokacijo in suhe veje ni bilo nikjer, kjer bi predstavila nevarnost.

4. Leta 2013 je bil sklenjen dogovor, da se ob igrišču Konovo izvede odkup ali zamenjava zemljišča za izdelavo tribun in razširitev igrišča. Zakaj se v 9-ih letih to še ni zgodilo?
Odgovor: Mestna občina Velenje je želela v sklopu novega igrišča Konovo zgraditi tudi tribune in pločnik na parceli 964 461/1. Lastnik predmetne parcele je fizična oseba, ki MOV ni hotela prodati zemljišča, temveč je na parceli podelila stavbno pravico za namen:- pravica izgradnje asfaltnega (tlakovanega) pločnika v širini 1,2 m in v potrebni dolžini-ob celotni dolžini cestnega telesa,- pravica izgradnje nogometnega igrišča z umetno travo,- pravica izgradnje ograje in stebrov za reflektorje in nadzorne kamere, ob skrajnih robovih omenjene parcele,- pravica izgradnje tribun ob celotni dolžini parcele,- pravico izgradnje v brežino vgrajenega skladišča ob celotni dolžini cestnega telesa, ki je pokrito s plastjo umetne trave,- pravica izvedbe ostalih gradbenih posegov zunanje ureditve, kot so: urejanje brežine, zasaditve, gradnja opornih zidov, postavitev urbane opreme ter drugih objektov in gradb za izvajanje športnih aktivnosti, vse za dobo 99 let,in sicer v korist POČITNIŠKO DRUŠTVO KAŽIPOT VELENJE, Šaleška cesta 020F, 3320 Velenje.Na podlagi podeljene stavbne pravice lahko gradbeno dovoljenje pridobi POČITNIŠKO DRUŠTVO KAŽIPOT VELENJE in zgradi tribune, igrišče, pločnik.Kljub želji in predlogu prvotne zasnove ureditve Športnega parka Konovo s strani KS Konovo, investitorja MO Velenje in projektantov do dogovora z lastnikom zemljišča, oz. nosilcem stavbne pravice na tem zemljišču ni prišlo. Kljub naporom do nobenega dogovora torej nikoli ni prišlo in ne obstaja. Posledično se je takrat projekt v prostorskih gabaritih zmanjšal, iz projekta pa je bila izvzeta izgradnja tribun na parceli, za katero lastnik ob pridobivanju gradbenega dovoljenja ni podal soglasja.

5. Leta 2020 je bil sklenjen dogovor o ureditvi prometa v KS Konovo in sicer: postavitev table otroci na cesti in dovoljeno za lokalni promet, postavitev talnih ovir za zmanjšanje in umiritev hitrosti, izgradnja pločnika ob Konovski cesti, pločnik od odcepa Zupančičeve ceste do križišča Konovske in Šembriške ceste. Zakaj se do sedaj ni storilo nič v tej smeri?
Odgovor: Znak »otroci na cesti« stoji v petkrakem križišču (pod Stropnikom).Za označitev »dovoljeno za lokalni promet« je bilo vodstvu KS razloženo, da te omejitve ni možno izvesti, ker se skozi Konovo vozijo tudi krajani Šenbrica, Cirkovc idr.S strani KS nismo dobili nobene uradne vloge za postavitev hitrostnih grbin s soglasji krajanov, kjer bi bile grbine postavljene.Za opozarjanje voznikov smo postavili dva merilnika hitrosti »Vi vozite«.Pločnik ob Konovski cesti je zgrajen.

6. Zakaj morajo izvajalci in nujna medicinska pomoč plačati parkirnino na jezeru, če so izvajalci dogodka PLJUSK?
Odgovor: Nujna medicinska pomoč se za čas trajanja dogodka najame in jih je potrebno plačati. Izvajalci niso iz ZD Velenje, gre za zasebno tržno dejavnost, ki jo opravlja zasebna gospodarska družba.

Odgovore so pripravili v Uradu za premoženje in investicije, Uradu za družbene dejavnosti in v Uradu za komunalne dejavnosti.

21. junij 2022
Zap. št. 135
Član sveta Matej JENKO je podal naslednjo pobudo:

Zanima me, 1. kaj bi se naj zgodilo s starimi postajališči, ki jih bodo zamenjala nova,2. kdo bo izvajalec in kdaj je bil razpisV primeru, da ni posebnih namenov s starimi postajališči dajem pobudo, da se stara postajališča uporabi za nadstreške nad parkirišči za kolesa Bicy po okoliških krajevnih skupnostih (npr. Šentilj, Kavče, Konovo,…), saj je bila pred časom podana obljuba s strani župana, da bodo tudi okoliške krajevne skupnosti dobila Bicy povezavo.
ODGOVOR:
Za konstrukcije starih avtobusnih postajališč (5) je dogovorjeno, da se odstranijo, skladiščijo na prostoru bivše Ere (pregledajo, po potrebi obnovijo, če bo smiselno) in jih bomo obnovljene razporedili na avtobusna postajališča izven mesta Velenje, tam kjer še ni nadstrešnic. Razpis je bil objavljen na portalu za JN 10.11.2021 s št. JN007642/2021-WO1 in z odloženim pogojem vezanim na pridobitev sofinancerskih sredstev. Izbran je bil izvajalec, s katerim je podpisana pogodba POG-1478/2021, in sicer Nivig d. o. o. in ima podizvajalca VELKOM d. o. o., (za montažna dela, krovsko-kleparska in ključavničarska dela). Pogodba je bila podpisana 28. 1. 2022.Pripravljamo načrt postavitve Bicy postaj tudi po izvenmestnih krajevnih skupnostnih v naslednjih letih, predvidoma po dve na leto.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti in Uradu za premoženje in investicije.

13. junij 2022
Zap. št. 134
Član sveta Matej JENKO je podal naslednjo pobudo:

Prihaja poletje in z njim tudi vročina.Že pred leti sem podal pobudo, ki kljub obljubi ni bila realizirana zato jo podajam ponovno. Prosim vas, da se na otroško igrišče postavi več klopi v senco, saj starim staršem in staršem ni vedno prijetno sedeti na soncu (posebej v vročini).Hkrati z zgornjo pobudo dajem še eno pobudo, da se v senco postavi več klopi tudi na Titovem trgu (ista razlaga kot zgoraj). Ob tem lahko tudi preverite kako je s pršilnikom, če deluje. Upam, da se to uredi še pred pravim poletjem.
ODGOVOR:
Trudimo se, da bi zadostili željam vseh občank in občanov. Tudi v smeri postavitve klopi v parkih, na otroških igriščih itd. Poletni meseci, predvsem julij in avgust, so za gibanje na prostem predvsem v sredini dneva, torej v najhujši vročini, zares naporni. V tem delu dneva tudi ne opažamo posedanja po klopcah, saj se ljudje raje zadržujemo doma in bolj na hladnem. Poleg dveh poletnih mesecev, ko prevladuje vročina, pa je še deset mesecev, ko vročine ni in ljudje iščejo sonce, da bi jih malo pogrelo, in teh mesecev je več. Tudi na otroških igriščih v sredini dneva, v najhujši vročini, ni otrok. Kljub temu se trudimo, da klopce postavimo vsaj delno v senčko, trudimo se tudi, da ob klopci zasadimo drevo. V tej smeri se bomo trudili še naprej. Glede Titovega trga je klopi težko postaviti v senco zaradi same zasnove trga. Nekaj klopi bomo v poletnih mesecih prestavili v senco, za nekaj klopi bomo poiskali kakšno drugo rešitev. Za pršilnik smo že naročili nov displej, ki so ga neznane osebe mehansko poškodovale. Prav tako smo naročili nove šobe, ki so se zaradi vodnega kamna zamašile. Pršilnike bomo uredili še v mesecu juniju.
Odgovor so pripravili v Uradu za premoženje in investicije in Uradu za komunalne dejavnosti.

18. maj 2022
Zap. št. 133
Članica sveta Veronika JUVAN je podala naslednjo pobudo:

Po predlogu na socialnih omrežjih, sem na Konovem predlagala postavitev košev za pasje iztrebke. Te bi bilo potrebno postaviti tudi v Šaleku, na promenadi in ob cesti mimo pekarne, do Efenkove ceste. Smiselno bi jih bilo namestiti na obeh straneh ceste, vsaj dva na vsaki strani. V kolikšnem času bi bili lahko nameščeni?
ODGOVOR:
Zahvaljujemo se za vaš predlog. Dobili smo veliko predlogov za postavitev dodatnih košev za odpadke. Vsem žal ne moremo ugoditi, bomo pa poskusili upoštevati kar čim več predlogov in koše še pred poletjem postaviti.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

17. maj 2022
Zap. št. 132
Član sveta Jože HRIBAR je podal naslednjo pobudo:

Stanovalci Tomšičeve ceste v Velenju, zaradi novih prometnih ureditev, čutijo da je cesta vedno bolj obremenjena, čez tam z tovornimi vozili, popoldne in zvečer pa opažajo, da mnogi ravni del cestišča uporablajo za dirkanje. Zato predlagajo zaradi same varnosti pešcev, nujno postavitev radarja pri prehodu za pešce (označeno rumeno-pod A banko).
ODGOVOR:
Hvala za podan predlog. Predlagano lokacijo bomo preučili in če bo mogoče, se bo na lokacijo postavilo radarsko ohišje.
Na osnovi pridobljenih podatkov z obstoječega merilnika hitrosti je razbrati, da znaša povprečna hitrost na tem odseku 34 km/h, najvišja zabeležena pa je 82 km/h. Meritve izkazujejo, da je v letošnjem letu merilnik »prevozilo« dobrih 360.000 vozil, od katerih je 99 % voznikov upoštevalo omejitev hitrosti in vozilo s hitrostjo 50 km/h ali manj, s tem se pa postavlja vprašanje o smotrnosti postavitve dodatnega radarja.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

19. april 2022
Zap. št. 131
Član sveta Mersad DERVIŠEVIĆ je podal naslednjo pobudo:

Velenje je lepo urejeno mesto, mesto prijazno ljudem in predvsem mesto, v katerem se občanke in občani počutijo varno.Ker počasi prihajamo v poletno obdobje, opažam da je vedno več uporabnikov skirojev in voznikov motornih koles (skuterji), ki vozijo po prepovedanih površinah (center mesta), ki so namenjene le za sprehajanje. S tem svojim nevarnim početjem povzročajo veliko negodovanja in slabe volje pri sprehajalcih, saj vozijo zelo hitro in tako ogrožajo sprehajalce, predvsem najmlajše.Dajem pobudo, da se v poletnem času dodatno angažira mestno redarstvo (morda tudi policija), ki bi opravljala preventivne oglede centra mesta in parka ob gimnazije ter bi na ta način pripomogli k večji varnosti naših občank in občanov.
ODGOVOR:
Medobčinsko redarstvo je pozorno na vse udeležence v prometu, tudi na motoriste, kolesarje, uporabnike skirojev, preko celega leta oz. ko se ti udeleženci pojavijo v prometu. Opravljajo se nadzori na vseh lokacijah po mestu, ki so aktualne, problematične, prav tako tudi na prometnih površinah v bližini Velenjske plaže. Nadzori potekajo tudi v kombiniranih patruljah s Policijsko postajo Velenje. V preteklem letu je bilo tovrstnim udeležencem v prometu izrečenih kar nekaj opozoril in plačilnih nalogov. V primerih mladoletnih oseb obveščamo starše oz. njihove skrbnike.V tem letu smo že pričeli z nadzori, z vašo pobudo pa smo seznanili tudi Policijsko postajo Velenje.
Odgovor so pripravili v Službi medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja.

18. april 2022
Zap. št. 130
Član sveta Jože HRIBAR je podal naslednjo pobudo:

Dajem pobudo, da se na vrh Šaleškega gradu trajno izobesi velika slovenska zastava (podobna velikost, kot plapola ob avtocesti v Arji vasi). Predlagan datum: dan državnosti, sobota 25. junij 2022. Obrazložitev: Šaleški grad je simbol mesta in doline, saj vsa dolina nosi ime ravno po tem gradu. Je na atraktivni lokaciji in bi zastava na vrhu stolpa, brez dvoma, v srcih domačinov in obiskovalcev vzpodbudila ponos. Ni ga lepšega, kot plapolanje državne zastave na vrhu simbola doline. In res ne vidim prav nobenega razloga, da se to ne uredi.
ODGOVOR:
Pridobili smo mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine: »Po pregledu arhiva (veljaven Odlok, fotodokumentacija, strokovne zasnove za nov Odlok, upravljavski načrt, konvencije) je postavitev zastave v načrtovani obliki s kulturnovarstvenega vidika nesprejemljiva, saj je v nasprotju z varstvenim režimom, ki velja za spomenik Velenje – Grad Šalek (EŠD 4329), opredeljenim tudi v novih v Strokovnih podlagah za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena v MOV (Odlok o razglasitvi KS v MOV je v fazi sprejemanja). Menimo, da bi ob sami postavitvi bili ogroženi gabariti, gradivo, originalna substanca in konstrukcijska zasnova objekta ter celovitost dediščine v prostoru.S postavitvijo zastave pa bi bila porušena tudi pojavnost kulturnega spomenika oz. njegova prostorska veduta. Ob tem opozarjamo, da bi bilo potrebno na celotnem gradu, posebej pa še na osrednjem trikotnem stolpu opraviti nujna konservatorsko – restavratorska dela (čiščenje, utrjevanje in dopolnitev zidov), saj je originalna zidna substanca zaradi okoljskih dejavnikov (klimatski pogoji, onesnaževanje, zaraščanje z vegetacijo, vibracije zaradi prometa) močno ogrožena, namestitev zastave pa bi to stanje še poslabšalo.Za grad Šalek je bil leta 2020, v sodelovanju z Mestno občino Velenje in ZVKDS, OE Celje, pripravljen tudi poglobljen načrt upravljanja v sklopu lokalnega akcijskega načrta upravljanja s kulturno dediščino, sofinanciranega s strani programa Interreg Srednja Evropa, projekta HICAPS in RUINS. Načrt upravljanja je dokument, s katerim se določijo strateške in izvedbene usmeritve za celovito ohranjanje spomenika ali spomeniškega območja in način izvajanja njegovega varstva. Tovrstni poseg, kot je postavitev zastave v navedenem obsegu, pa v upravljavskem načrtu za grad Šalek ni opredeljen. Ta načrt upravljanja je Svet Mestne občine Velenje je sprejel s Sklepom o potrditvi načrta upravljanja s kulturno dediščino za objekte grad Velenje, grad Šalek in graščina Gorica (Ur. Vest. MOV št.6-2020, str. 17).«
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

18. april 2022
Zap. št. 129
Član sveta Jože HRIBAR je podal naslednjo pobudo:

Zadnja leta MO Velenje vlaga vedno več denarja v turizem in turistično prepoznavnost Velenja in okolice. Občina vabi turiste in večje skupine z avtobusnim prevozom, ko pa le-ti prispejo v Velenje, se znajdejo pred težavo: v Velenju ni namenskega parkirnega mesta za turistične avtobuse! Vozniki avtobusov potrebujejo mnogo potrpljenja in iznajdljivosti, da lahko kam parkirajo. Sploh ob nedeljah in praznikih. Težava je tudi dostop do Velenjskega gradu, kamor z avtobusom ne morejo. Če gre za izlet upokojencev, si lahko predstavljate, da je pot po stopnicah, za večino, sploh bolnih, do gradu za njih, misija nemogoče. Zato dajem pobudo, da se čimprej uredi parkirno mesto za turistične avtobuse, pa da se končno začne delati resen načrt za vzpenjačo iz Starega Velenja na grad. Predlagam tudi da se poleti uvede spet turistični vlak (ki je že vozil par let nazaj, a se potem občina ni odločila za nakup le-tega, saj je bil samo izposojen), ki bi vozil tako obiskovalce kot domačine po turistično zanimivih lokacijah, kjer lokalc ne vozi ali ne more vozit.
ODGOVOR:
Dokument Načrt upravljanja Velenjski grad, Slovenija (Verzija 1, februar 2020), ki ga je sprejel Svet Mestne občine Velenje, opredeljuje tri možne lokacije vzpenjač: z novega trga sredi Starega Velenja, s parkirišča pri novem objektu, preko skakalnic. Za turiste bi bila najbolj smiselna direktna trasa vzpenjače (tirne železnice) po severnem pobočju griča od Starega Velenja do gradu, ki bi bila tudi neprimerno krajša in zato cenejša pri izvedbi in vzdrževanju. Za samo izvedbo vzpenjače bo potrebno pripraviti projektno dokumentacijo, odkupiti zemljišča oz. pridobiti služnosti (gozd, kjer sta varianti 1 in 2 za vzpenjačo je namreč v lasti RS in v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišče in gozdov RS ter Slovenskih državnih gozdov), spremeniti prostorski akt z možnostjo umestitve tirne vzpenjače, se prijaviti na razpise, ki bodo omogočali financiranje izgradnje vzpenjače, zagotoviti lastna sredstva v občinskem proračunu, ipd.
Za ureditev parkirišča za tovorna vozila in avtobuse pri Obircu (Camlek) je v izdelavi projektna dokumentacija. Za avtobuse bo namenjenih 5 parkirnih mest. Turistični avtobusi bodo turiste razložili v centru in se potem odpeljali do parkirišča, kjer bodo lahko parkirali.
Mestna občina Velenje je pred leti res imela najet turistični avtobus v času Pikinega festivala. V občinski upravi pa pripravljamo mobilnostni načrt, kjer bodo opredeljene vse možnosti mobilnosti tako za naše občane kot tudi za turiste. V okviru tega načrta bo proučena tudi možnost neke vrste »turističnega vlaka«, ki bo osredotočen na trajnostno mobilnost na okolju prijazen način.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti, Uradu za družbene dejavnosti in Uradu za premoženje in investicije.

15. april 2022
Zap. št. 128
Član sveta Andrej KMETIČ je podal naslednjo pobudo:

Dzpž SMRČKI trenutno sodelujejo v akciji odvzema psa manjše pasme možakarju, ki psa zverinsko pretepa (pes ni kastriran in mu v času gonitve uhaja in ga na ta način kaznuje. To ni opravičilo za takšno dejanje). Možakarju je pred leti že bil odvzet en mali kuža iz istih razlogov, potem si je nabavil tega, ki ga ima sedaj. Potrebno je storiti kaj več kot samo odvzem psa. Lastnik psa, je najemnik v stanovanju, ki je v lasti MOV. Zato predlagam dopolnitev pogodbe ob dajanju občinskih stanovanj v najem, ki bi bila v obliki dodatnega člena, ki bi se glasil nekako takole: “lastnik stanovanja (MOV) oz. najemodajalec si pridržuje pravico prepovedi posedovanja živali v tem stanovanju, v kolikor bi se izkazalo da najemnik krši zakon o zaščiti živali. Mučenje, pretepanje, zloraba. V tem primeru bi morala inšpekcija obvestiti MOV o kršitvi, nakar pristojne službe podajo sklep o prepovedi posedovanja živali najemniku.Vsi se borimo proti raznoraznim zlorabam in tudi ta ni izjema.To je le eden od primerov. Jih je pa še več. Žival ni igračka, še manj pa vreča za boks. In mislim, da se o tem boljkone vsi strinjamo, da je naše kosmatince treba zaščititi tudi s takšnimi odloki.Navsezadnje pa, žival JE čuteče bitje in skupaj delimo ta naš planet. Zaščitimo še njih in ne le sebe. S takšnim aktom, bi MOV bila prva v Sloveniji, ki bi na takšen način zaščitila hišne ljubljenčke in postala bi vzor ostalim občinam po Sloveniji.
ODGOVOR:
O opisanem primeru smo bili pred nekaj tedni obveščeni. Na trenutnih pravnih podlagah težko kaj storimo, pravzaprav pravne podlage za predlagano dopolnitev najemne pogodbe ni. Bomo pa zakonodajalcu poslali predlog spremembe zakonodaje. Sicer menimo, da lastnik stanovanja zelo težko rešuje takšne zadeve. Če gre za kršitev zakona o zaščiti živali, so za tovrstno kršitev zakona predvidene sankcije/kazni in ustrezne institucije, ki imajo pooblastilo za ukrepanje. Občina oziroma najemodajalec takšnih zakonskih pooblastil nima.
Odgovor so pripravili v Uradu za premoženje in investicije.

6. april 2022
Zap. št. 127
Član sveta Sebastjan APAT je podal naslednjo pobudo:

V skladu s 17. v povezavi z 18. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje naslavljam naslednje pisno vprašanje in pobudo v zvezi s prednostno izvedbo projekta – Rekonstrukcija uvozne ceste v Krajevno skupnost Kavče.Name so se obrnili krajanke in krajani Krajevne skupnosti Kavče, ki zbirajo podpise k zahtevi za prednostno izvedbo – zaključek projekta rekonsktrukcije uvozne ceste v Krajevno skupnost Kavče.Opozarjajo, da imajo že več let preozko cesto in sicer od odcepa z glavne ceste Velenje – Polzela, v skupni dolžini okvirno 200 metrov. Dejstvo je, da gre za del ceste, ki trenutno omogoča le enosmerni promet. Ob prometnih konicah, ko vsi hitijo v službe se dnevno pojavljajo zastoji še posebej ob srečanjih z nasproti vozečimi vozili. Zaradi tega potem sledi umikanje in izogibanje na zelo nevaren rob cestišča (uničene bankine) ali celo v zasebne dovoze do stanovanjskih hiš. Najbolj nevarna pa je vsakodnevna vožnja šolskega avtobusa in tovornjakov po bankini, še posebej v predelu, kjer je umeščen podporni zid – betonska škarpa. Navajajo, da so že večkrat opozorili pristojne na Mestni občini Velenje, da je omenjeni podporni zid dotrajan z vidnimi razpokami in samo vprašanje časa je, kdaj bo prišlo zaradi vse večje frekvence prometa, še do večjih poškodb in s tem tudi povečane možnosti zruška le tega. Od rekonstrukcije cestišča zaradi plazu po letu 2014 se krajani Krajevne skupnosti Kavče še vedno vozijo praktično po gradbišču, označenem s prometnimi znaki, saj projekt še vedno ni zaključen. Glede na navedeno sprašujem, kakšni so razlogi, da se rekonstrukcije uvozne ceste v Krajevno skupnost Kavče še ni zaključilo in obenem dajem pobudo, da Mestna občina Velenje stori vse potrebno, da se projekt rekonstrukcije omenjene uvozne ceste zaradi varnosti krajank in krajanov čim prej zaključi.
ODGOVOR:
Na cesti LC 450 150 Zg. Kavče–Sp. Kavče je v začetku februarja 2014 (po žledu in deževju) prišlo do pokanja cestišča. Deformacije so postale tako hude, da je bilo potrebno cesto zapreti za ves promet. Plaz je poškodoval cesto LC 450 150 Zg. Kavče–Sp. Kavče.Zato je takrat Mestna občina Velenje pristopila k izvedbi interventnih del. V sklopu nujnih interventnih del se je izvedla najbolj nujna sanacija odseka nad in pod cesto v skladu z dokumentacijo, ki je bila pridobljena ob sprožitvi plazu.Pripravljen je bil (in je še vedno) projekt za sanacijo celotnega odseka – od uvoza od državne ceste – do razcepa cest LC 450 151 in JP 950 8111 (razcep za Zg. in Sp. Kavče). Vrednost izvedbe celotnega projekta je več kot 1.000.000 evrov brez DDV. (1.188.303,24 €). Kljub temu, če odštejemo del, ki je že bil zgrajen/izveden (cca 300.000 € brez DDV), bi trenutna vrednost dokončanja del (po trenutnih cenah na trgu) znašala več kot 1 milijon evrov. Projekt oz. izvedba se žal ne more izvajati fazno (oz. ni smiselna).To je edini razlog, zakaj še nismo izvedli projekta do konca (proračunska sredstva).Razpoke, ki jih omenjate na zidovih na saniranem delu, so površinske in ne predstavljajo problema za stabilnost.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

22. marec 2022
Zap. št. 126
Član sveta Dimitrij AMON je podal naslednjo pobudo:

V Velenju veliko pozornost namenjamo trajnostni mobilnosti in parkiranju pred javnimi stavbami izključno za kratkočasno parkiranje. Pomembno je, da pred javnimi stavbami parkirajo občanke in občani, ki v urejajo zadeve in ne zaposleni, ki zasedejo parkirišča. Dolgotrajno parkiranje avtomobilov je potrebno prestaviti iz mestnega središča v garažne hiše, ki se nahajajo v samem mestnem jedru.
Moja pobuda gre v smeri, da se zniža cena letnih, mesečnih in tedenskih kart v garažnih hišah. Vem, da so nekatere garažne hiše preobremenjene kot npr. Garažna hiša pred zdravstvenim domom Velenje. Prav tako vem, da je Garažna hiša Gorica namenjena pretežno parkiranju stanovalcev. Ti dve garažni hiši bi se lahko iz pobude odvzelo. Predlagam pa, da se večja pozornost nameni garažnima hišama v Mercator centru in na Avtobusni postaji Velenje.
Moj predlog je, da se cene letnih kart GH zniža iz 250€ na 180€, mesečnih iz 25€ na 20€ in tedenskih iz 15€ na 10€.
Verjame, da boste mojo dobronamerno pobudo preučili in jo, v kolikor je upravičena smiselno upoštevali, za kar se vam zahvaljujem.
ODGOVOR:
Prejeli smo vašo pobudo o znižanju letnih, mesečnih in tedenskih kart v garažnih hišah, predvsem v garažni hiši Mercator in na Avtobusni postaji.
Urad za komunalne dejavnosti je v zaključni fazi priprave novega Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Velenje, ki bo nadomestil Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje. Svetnicam in svetnikom bo predstavljen in dan v obravnavo kot osnutek na majski seji.
Zahvaljujemo se vam za pobudo, saj se tudi mi zavedamo, da če želimo več prostora na zunanjih površinah nameniti pešcem in kolesarjem, je potrebno avtomobile spraviti v garažne hiše. Prav tako je potrebno razmisliti, kako spremeniti navade parkiranja naših občank in občanov v smislu, da bi se raje odločili za nakup parkirnih kart v garažnih hišah. Na ta način bi se sprostile javne površine v modrih conah za obiskovalce in kratkotrajno parkiranje. Vaša pobuda je vsekakor smiselna in jo bomo podrobno preučili in, kar bo možno, tudi vključili v nov odlok.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

18. marec 2022
Zap. št. 125
Članica sveta Janja REDNJAK je podala naslednjo pobudo:

Stanovalci Zidanškove ceste 4, 5 in 6, prosijo za postavitev vsaj dveh uličnih svetilk, ker imajo v tem predelu na parkirišču popolno temo. Parkirni prostor ni osvetljen in je v tem predelu tako imenovana temna cona, kar zmanjšuje občutek varnosti in preglednosti pri parkiranju avtomobilov. Zaradi boljše preglednosti in varnosti parkirnega prostora sprašujem ali je možno, da se v tem predelu na parkirišču postavijo svetilke
ODGOVOR:
Na parkirišču Zidanškove ceste 4–9 imamo letos v načrtu postavitev svetilk javne razsvetljave.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

17. marec 2022
Zap. št. 124
Član sveta Andrej KMETIČ je podal naslednjo pobudo:

V zadnjih treh mesecih se znesek na položnici za komunalne storitve nenehno veča. V enakem obdobju lani, pa do letos je položnica višja za 40 in več eur.
Plače ne rastejo, pokojnine pa so tako ali tako prenizke, kvečjemu stagnirajo in ljudje so v vedno večji finančni stiski. Za nameček, pa se cene v trgovinah dvigujejo brez zadržka. Življenjski standard postaja vedno dražji.
Zanima me, kako bo MOV pri tem komunalnem prispevku pomagala občanom in občankam in do kam nameravajo cene komunalnih storitev rasti ?
ODGOVOR:
Zavedamo se, da so zaradi vsesplošnih podražitev stiske predvsem socialno najbolj ogroženih zelo velike, zato v Komunalnem podjetju Velenje delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi podražitve vsaj nekoliko oblažili. V podjetju nenehno izvajajo proces racionalizacije poslovanja in z večanjem prihodkov na tržnih dejavnostih razbremenjujejo pritisk na dvig cen komunalnih dobrin. Dejstvo je, da se cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadne vode niso spremenile že od začetka leta 2020 (1. 1. 2020), čeprav so se tudi podjetju pri izvajanju teh dejavnosti zaradi vsesplošne rasti cen energentov povišali stroški. Ceno toplotne energije smo dvignili 1. 9. 2021 zaradi dviga cen emisijskih kuponov, na kar podjetje žal nima vpliva. Dovolj zgovoren je podatek, da so se v zadnjem letu CO2 kuponi podražili za skoraj 300 %. Komunalno podjetje Velenje in lastnice podjetja (MOV, OŠ in OŠP) se ves čas zavzemamo, da bi bili CO2 kuponi za toplotno energijo v Šaleški dolini brezplačni, kar bi bilo po našem mnenju edino pravično, tako pa se sredstva, ki jih naša podjetja in gospodinjstva plačujejo za CO2 kupone v ceni toplotne energije, stekajo v Podnebni sklad RS.
Lokalni skupnosti MO Velenje in Občina Šoštanj skušata breme stroškov v čim manjši meri prenesti na končne uporabnike – gospodinjstva, zato subvencionirata ceno toplotne energije. Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj sta v letu 2021 za subvencijo toplote namenili skupaj 723.752 evrov z DDV, od tega MO Velenje 593.365 evrov z DDV. MO Velenje in Občina Šoštanj subvencionirata uporabnike daljinskega ogrevanja za porabljene količine toplote (ogrevanje prostorov in sanitarne tople vode) v višini 3,98202 € z DDV na MWh. Obstoječa cena energenta toplote na območju Velenja in Šoštanja je glede na trenutne razmere energentov na trgu v primerjavi s cenami toplote pri ostalih operaterjih distribucijskih sistemov toplote med najugodnejšimi v Sloveniji. Vir za subvencijo toplotne energije je najemnina komunalne infrastrukture za dejavnost oskrbe s toplotno energijo, kar pomeni, da se sredstva zagotavljajo znotraj same dejavnosti.
Vsem uporabnikom, ki se zaradi takšnih ali drugačnih razlogov znajdejo v stiski, vedno prisluhnemo in poskušamo skupaj z njimi poiskati primerno rešitev. V Komunalnem podjetju Velenje so v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek, med 8. in 15. uro) za uporabnike dosegljivi na brezplačni telefonski številki 080 80 34 (izbor številka 4) in telefonski številki 03 89 61 100. Uporabniki lahko tudi pišejo na elektronski naslov prodaja@kp-velenje.si ali kpv@kp-velenje.si
Do kdaj in kako se bo trend rasti vseh stroškov nadaljeval, žal ne moremo predvideti. Smo pa kljub temu, da delujemo v lokalnem okolju, vpeti v širše dogajanje, ki vpliva tudi na poslovanje KPV.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

15. marec 2022
Zap. št. 123
Član sveta Jože HRIBAR je podal naslednjo pobudo:

Mestna občina Velenje subvencionira uporabnike daljinskega ogrevanja. Kar je pohvalno, a tudi zelo zelo nepošteno do uporabnikov, ki se grejejo na kurilno olje, drva, plin ipd., ker le-ti niso upravičeni do subvencije ali vsaj povračila stroškov za ogrevanje. Večina, ki ni priklopljena na daljinsko ogrevanje, niso priklopljeni, na svojo željo, ampak zato ker nimajo možnosti. Čeprav se tudi njim mesečno povečujejo stroški za ogrevanje. Zato zastavljam vprašanje, kaj misli občina v tej smeri narediti, sploh v luči trenutne krize obenem pa tudi dajem pobudo, da se s subvencijami za ogrevanje pomaga tudi tistim, ki niso priključeni na mestni toplovod. Saj smo na koncu koncev vsi enakopravni.
ODGOVOR:
V Mestni občini Velenje je na daljinsko ogrevanje priključenih več kot 28 tisoč uporabnikov (od 33.640 prebivalcev), aktivnih priključkov na plin pa je 227 (cca 680 prebivalcev). Možnost priključitve na toplovodno omrežje ima v občini ima nekje 80 % prebivalcev, na plinovod pa nekje 5 %. Finančno pomagamo tako občanom, ki so priključeni na daljinsko ogrevanje kot uporabnikom zemeljskega plina.
Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj sta v letu 2021 za subvencijo toplote namenili skupaj 723.752 evrov z DDV, od tega MO Velenje 593.365 evrov z DDV.
Občini subvencionirata uporabnike daljinskega ogrevanja za porabljene količine toplote (ogrevanje prostorov in sanitarne tople vode) v višini 3,98202 € z DDV na MWh. Obstoječa cena energenta toplote na območju Velenja in Šoštanja je glede na trenutne razmere energentov na trgu v primerjavi s cenami toplote pri ostalih operaterjih distribucijskih sistemov toplote med najugodnejšimi v Sloveniji.
Vir za subvencijo toplotne energije je najemnina komunalne infrastrukture za dejavnost oskrbe s toplotno energijo, kar pomeni, da ne gre za diskriminacijo tistih, ki niso priključeni na sistem daljinskega ogrevanja, saj se sredstva zagotavljajo znotraj same dejavnosti.
Glede na trenutne razmere porasta cene energentov na trgu imajo uporabniki zemeljskega plina obračunano zelo ugodno ceno dobave zemeljskega plina s strani komunalnega podjetja, saj je bila pogodba za dobavo, ki velja do 30. 9. 2022, sklenjena pred podražitvami. Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., pri dejavnosti oskrbe s plinom dosega negativne poslovne izide, saj prihodki iz naslova omrežnine ne zadoščajo za pokritje stroškov. Izgube pri dejavnosti oskrbe s plinom Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., pokriva iz poslovanja.
Tisti, ki se ne morejo priključiti na omrežja Komunalnega podjetja Velenje (Vinska gora, Šentilj, Cirkovce, Bevče,) lahko koristijo druge oblike subvencije Ekosklada za toplotne črpalke in sončne elektrarne.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

14. februar 2022
Zap. št. 122
Član sveta Sebastjan APAT je podal naslednjo pobudo:

Posamezne občanke in občani so me opozorili, da so dne 1. 2. 2022 okoli 13. ure med trgovino Hofer v Pesju in železniškim mostom v Pesju opazili izpust v reko Pako, zaradi katerega obstaja sum onesnaženja. V zvezi z izpustom in možnostjo onesnaženja reke Pake ni bilo nobenega pojasnila ne na spletni strani občine ne na spletni strani Komunalnega podjetja Velenje.
ODGOVOR:
Komunalno podjetje Velenje je opravljalo strojno čiščenje magistralnega kanalizacijskega kolektorja Velenje–Šoštanj na Preloški cesti na območju Premogovnika Velenje na Preloški cesti v Velenju. Čiščenje kolektorja in odstranjevanje korenin iz kanala je potekalo v dneh od 1. 2. 2022 do 4. 2. 2022. Odpadno vodo, kjer hidravlični pogoji dovoljujejo, zadržujejo v primarnih in sekundarnih kanalih, do prelivanja odpadne vode pa prihaja na razbremenilnikih odpadnih vod Bela dvorana in Elektro Celje (pri Hoferju v Pesju). O delih je bila obveščena tudi MOV.
Odgovor so pripravili v Službi medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja.

14. februar 2022
Zap. št. 121
Član sveta Sebastjan APAT je podal naslednjo pobudo:

Name so se obrnili posamezne občanke in občani, ki so me opozorili na kolesarsko pot med Velenjem in Šoštanjem s pobudo, da bi jo lahko uporabljali tudi pešci. Dajem pobudo, da se razmisli o možnosti, da bi jo lahko koristili tudi pešci, da bi v ta namen postavili znak.
ODGOVOR:
Od trgovine Hofer do kampa ob jezeru sta urejeni kolesarska steza in pešpot. Izvedeni sta kot samostojni prometni površini in tudi ustrezno označeni in ločeni s polno črto in prometnimi znaki. V območju novega mostu pešpot zavije na stari most in se kasneje zopet priključi kolesarski stezi.
Na odseku po deponiji premoga je trenutno urejena mešana površina, ki jo lahko uporabljajo tako pešci kot kolesarji. Prometni režim je ustrezno označen.
V prihodnje bomo preučili možnosti in skladno s finančnimi zmožnostmi uredili tudi manjkajoče pešpoti ob kolesarskih poteh in stezah.
Odgovor so pripravili v Uradu komunalne dejavnosti.

30. januar 2022
Zap. št. 120
Članica sveta Janja REDNJAK je podala naslednjo pobudo:

Enakopravno vključevanje invalidov je rana, ki jo v Sloveniji celimo počasi, a vendarle vztrajno. V našem mestu imamo dobro urejene kolesarske poti po katerih bi se lahko s prilagojenimi kolesi vozile tudi gibalo ovirane osebe. Zato dajem pobudo za nakup dveh električnih triciklov za invalidne osebe in priključitev le-teh k avtomatizirani izposoji koles preko sistema Bicy.Mestna občina Velenje je občina prijazna invalidom, zato vseskozi skrbimo za enakopravno vključevanje invalidov v življenje našega mesta. V ta namen je občina pred leti nabavila tricikel za namensko uporabo invalidnih oseb. S kolesom upravlja Zavod za turizem Šaleške doline. Kar nekaj časa ga je uporabljala invalidna oseba, dokler si ni kupila lastnega. Kolesa trenutno ne uporablja nihče, kljub temu da ima Zavod za turizem vseskozi na spletnih straneh objavljeno možnost uporabe.
ODGOVOR:
Zahvaljujemo se za pobudo za nabavo dveh električnih triciklov za invalidne osebe in priključitev le-teh v avtomatizirani sistem izposoje koles Bicy. Nabavili bomo en električni tricikel, ki si ga bo možno izposoditi na sedežu Zavoda za turizem Šaleške doline v Vili Bianci. Če bi se pokazala večja potreba, bomo nabavili še kakšnega. Vključitev v sistem Bicy za samo dve kolesi ni smiselno, tudi zaradi vandalizma, saj gre za specializirano kolo.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

30. januar 2022
Zap. št. 119
Članica sveta Veronika JUVAN je podala naslednjo pobudo:

Postavljam pisno vprašanje, ki se nanaša na parkirni prostor in igrišče ob nedokončanem objektu na Konovem:
Parkirišče se spreminja v smetišče, tam že več kot tri mesece stoji neregistriran avto, ljudje odlagajo kosovne odpadke, v večernih urah se zbirajo osebe, ki kadijo marihuano, ker ni nobenega nadzora, se stanje iz meseca v mesec slabša. Že na sejah sem opozarjala na ta objekt, da se pa tam smeti in dogaja kriminal, je pa nedopustno. Moje vprašanje je: kdaj se bo začelo ukrepati? Menda ne bomo čakali do konca marca na čistilne akcije?
Drugo vprašanje se nanaša na igrišče ob tem objektu? Ker je zima suha, me zanima, zakaj je igrišče ves čas zaklenjeno? Čemu potemtakem služi? Otroci ne morejo do igral, nihče ne more na igrišče, igrišče sameva, kljub temu, da ni poledenelo, da ni snega? Zakaj je temu tako?
ODGOVOR:
Avtomobil, ki je stal na parkirišču ob Športnem parku Konovo, je bil strokovno odpeljan kot zapuščeno vozilo. Na robu parkirišča so bili odloženi kosovni odpadki, ki so tudi že odstranjeni. Celotno parkirišče je pometel koncesionar. Športni park Konovo je bil v času, ko je zapadel sneg, zaprt. Z igrišča se ne odmetava sneg, ampak se počaka, da sneg skopni v celoti, saj je objekt v senci, kar posledično pomeni zmrzal tudi ob otoplitvi. Igrišče je bilo ponovno odprto 1. februarja in je sedaj odprto skladno s hišnim redom. Športni park Konovo in nekatere druge zunanje športne površine (pumptrack, velefit, skate park idr.) v zimskem času zapremo, saj ne moremo omogočiti varne vadbe ali rekreacije na zunanjih objektih zaradi vremenskih vplivov.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

19. januar 2022
Zap. št. 118
Član sveta Andrej KMETIČ je podal naslednjo pobudo:

Dajem pisno pobudo, da se testiranje za covid opravlja na novi industrijski coni v Velenju. Tako bi sprostili promet po Tomšičevi in Kidričevi.
ODGOVOR:
Po posvetu s predstavniki Zdravstvenega doma Velenje, ki izvaja testiranje, smo se strinjali, da je kompleksnost dogajanja okrog testiranja večja, kot je čakalna vrsta. Prestavitev testiranja bi namreč zahtevala kar nekaj aktivnosti – informatika, oprema, hladilniki, prestavitev kadra na drugo lokacijo. Povečano število PCR testiranj lahko pričakujemo še naslednjih 14 dni do 3 tedne, zato se selitev ne zdi smiselna, saj bi povzročila nepotrebne organizacijske zaplete na strani ZD in nejevoljo pri že zelo izčrpanem kadru. Pri usmerjanju prometa v kritičnih urah pomaga Policijska postaja Velenje.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

2021

17. december 2021
Zap. št. 109
Član sveta Jože HRIBAR je podal naslednjo pobudo:

17. oktober 1887 je, Daniel pl. Lapp (Rojen: 11. 5. 1836, Ixheim, Nemčija, Umrl: 14. 10. 1910, Velenje), dobil jamske mere in dovoljenje za obratovanje premogovnika. Premogovnik je deloval že pred tem, točneje od 11.aprila 1875. Po tem gospodu, ki je začetnik premogovništva v Velenju, bil pa je glavni pobudnik, da je v Velenje prišla tudi železnica, v Velenju nimamo poimenovane nobene ulice. Tudi grad Turn, kjer je živel, počasi propada. V Našem Velenju, dajemo pobudo, da naj Daniel p. Lapp, dobi v Velenju svojo ulico. Lahko preimenujemo kakšno, ki nosi ime po mestu, v katerem pa nimajo Velenjske ulice. Ulico z imenom našega mesta imajo samo v Žalcu, Polzeli in v Zagrebu. Žalostno, je da je nimajo niti v glavnem mestu ali vsaj v Celju. Mogoče bi morali preimenovati ravno kakšno ulico(cesto), ki nosi ime kraja, kjer pa nimajo ulice z imenom našega mesta. Sploh pa imamo v Velenju nekatera poimenovanja ulic in cest naravnost čudaška (tista na gorici cesta I, II,III…)
ODGOVOR: Zahvaljujemo se za vašo pobudo za predlog novega poimenovanja ulice. Trenutno nimamo odprtega nobenega postopka preimenovanja ali poimenovanja ulice. V letu 2021 smo vodili postopek določitve novega imena za novo nastalo ulico v Stari vasi in tudi uradno zbirali predloge. Med prispelimi je bil tudi predlog za poimenovanje po Danielu pl. Lappu in strinjamo se, da je bil pomemben del velenjske zgodovine in razvoja. Opozorili bi vas, da se postopek poimenovanja NOVE ulice bistveno razlikuje od postopka preimenovanja OBSTOJEČE ulice, saj ob tem naložimo prebivalcem obvezo urejanja novih dokumentov, kar je tako časovno, predvsem pa finančno obremenjujoče zanje. Iz tega stališča gledano dajemo prednost pri določanju novih imen novim ulicam, kjer je negativnih finančnih posledic za občane manj oziroma jih ni. V prihodnjih letih bo tako z načrtovanimi novimi pozidavami še kar nekaj priložnosti za poimenovanje novih ulic.Pobudo za preimenovanje ali poimenovanje ulice lahko podate kadarkoli, je pa smiselno, da se s strani predlagateljev predhodno preveri interes prebivalcev izbrane ulice v luči prej omenjenih finančnih obremenitev.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

Zap. št. 110
Član sveta Mersad Dervišević je podal naslednjo pobudo:

Na cesti pri stanovanjskem bloku Presernova 6 v Velenju je velika luknja, ki je nevarna za voznike. Dajem pobudo za ureditev stanja.
ODGOVOR: Sanacija je bila urejena 8. 12.2021.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap št. 111
Član sveta Mersad Dervišević je podal naslednjo pobudo:

Na Kozlju, ki je z strani nasih obcanov zelo priljubljena lokacija, imamo dotrajane in polomljene lesene klopi. Dajem pobudo, da se spomladi izvede pregled in uredijo te lesene mize ter stoli.
ODGOVOR: Ker MO Velenje ni lastnik parcel na območju Kožlja, tudi ne urejamo infrastrukture na razgledni točki. Glede vaše pobude bomo stopili v kontakt s Planinskim društvom Velenje, ki vzdržuje obstoječe elemente in so jih postavili tudi v preteklosti.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

14. december 2021
Zap. št. 112
Članica sveta Anita LEMEŽ KLJAJIČ je podala naslednjo pobudo:

Podajam svetniško pobudo vezano na ureditev cestne površine pri Nakupovalnem centru Velenje. Pri izvozu iz parkirišča na lokaciji Nakupovalnega centra Velenje (Kidričeva cesta 2b) je že dlje časa poškodovana kanaleta in tudi del betonske obrobe. Dajem pobudo, da se sanira poškodovani del cestišča.
ODGOVOR: Površina je v zasebni lasti in upravljanju etažnih lastnikov NC Spar Velenje. Že pred časom smo vzdrževalca opozorili na ta problem in da pokušajo čim prej sanirati
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap. št. 113
Članica sveta Anita LEMEŽ KLJAJIČ je podala naslednjo pobudo:

Podajam svetniško pobudo vezano na zagotavljanje varnosti pešcev v cestnem prometu. Na lokaciji Ceste na Jezero, bližina Letnega kina in parkirišča, je zarisan prehod za pešce. Gre za blagi ovinek, ki je iz obeh strani cestišča obdan z manjšo klančino. Dajem pobudo, da se za zagotovitev večje varnosti pešcev prehod dodatno opremi z utripajočimi lučmi ali se najde drugo primerna tehnična rešitev, ki bi voznike dodatno opozorila na previdnost in možnost prisotnosti pešcev.Na zgoraj imenovani cesti predlagam, da se prouči potreba po izrisu še enega prehoda za pešce na območju stičišča Ceste na Jezero in Levstikove ceste. Na tem območju prečka veliko ljudi promet na nedovoljen način. Ob cesti ni pločnika proti lokaciji jezera po katerem bi lahko pešci pot opravili do označenega prehoda za pešce.
ODGOVOR: Prehod v bližini Letnega kina je bil urejen sočasno z rekonstrukcijo ceste. Za ureditev je bila izdelana projektna dokumentacija, ki jo je potrdila Direkcija RS za infrastrukturo in recenzenti. Iz prometno – tehničnega vidika je prehod za pešce varen. Vseeno bomo vaš predlog posredovali upravljalcu ceste in preverili ali obstaja možnost ureditve še dodatnih varnostnih ukrepov.V križišču z Levstikovo cesto prehoda ni mogoče urediti, ker je frekvenca prečkanj premajhna za doseganje normativov. Za ureditev tega prehoda smo upravljalca ceste prosili že večkrat, a je bil odgovor vedno negativen.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

15. december 2021
Zap. št. 114
Član sveta Andrej KMETIČ je podal naslednjo pobudo:

Dajem pobudo, da se hrib pod vilo Herberstein med zimskim časom, ko so temperature primerne, umetno zasnežuje v primeru, da ni pravega snega.Tako bi razveselili otroke kot tudi starše in omogočili snežne radosti mladim, kot tudi starejšim.Predlagam tudi, da se loči sankaški del od smučarskega, ter postavi vlečni trak za najmlajše. Takšna investicija bi bila bolj smotrna, kot zasneževanje tekaške proge pri visti.
ODGOVOR: Za izdelavo tehničnega snega smo se odločili na območju parka Vista, saj je potrebno imeti v bližini zadostno količino mrzle vode in tudi ustrezno električno priključno moč, kar bi na predlagani lokaciji pod vilo Herberstein, predstavljalo težavo. Na hribu pod Herbersteinom smo poskrbeli za dodatno razsvetljavo. Kar pomeni, da ko bo zapadel sneg, bodo reflektorji omogočali sankanje tudi v večernih urah. Letos imamo na Visti poleg osvetljene tekaške proge tudi urejeno mini smučišče s sankališčem. Vse zimske aktivnosti ob jezeru so odlično obiskane.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

21. december 2021
Zap. št. 115
Član sveta Andrej KMETIČ je podal naslednjo pobudo:

Dajem pisno pobudo o spremenjenem prometnem režimu na Šaleški cesti v Velenju.Avtobusi, ki vozijo iz goriške ulice in zavijajo proti tunelu na šaleški ulici, morajo z večjim ”lokom” zaviti proti tunelu, saj je takoj za križišču avtobusno postajališče. In avtomobili, ki se peljejo iz tunela proti središču mesta, se pri rdeči zaustavijo vzporedno, tako, da avtobus skoraj nima dovolj maneverskega prostora za zavijanje. Zato dajem pobudo, da se črta kjer se ustavljajo vozila, ki zavijajo iz smeri tunela proti gorici, pomakne za meter ali dva bolj nazaj. Tako bo zavijanje avtobusov varnejše in bolj gladko. Primer takšne ureditve je v istem križišcu iz gorice proti središču Velenja.Lepo vas pozdravljam.
ODGOVOR: Predlog bomo posredovali upravljalcu ceste Direkciji RS za ceste.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

27. december 2021
Zap. št. 116
Član sveta Sebastjan APAT je podal naslednjo pobudo:

V skladu s 17. v povezavi z 18. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje naslavljam naslednjo pisno pobudo v zvezi s sanacijo stopnic pred Pošto Slovenije Velenje na Kidričevi cesti 2a. Občanke in občani so me opozorili na poškodovane stopnice pred vhodom v poslopje Pošte Slovenije Velenje na Kidričevi cesti 2a v Velenju, ki so nevarne za obiskovalce in uslužbence pošte. Dajem pobudi za ureditev stanja.
ODGOVOR: Stopnice, ki so pred vhodom v poslopje Pošta Slovenije Velenje na Kidričevi cesti 2a, so na zemljišču, kateraga lastnik sta Naš čas časopisno-založniška in RTV družba, d. o. o., in Pošta Slovenije, d. o. o. Oba lastnika zemljišča smo o vaši pobudi pisno obvestili in ju pozvali k ureditvi.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap. št. 117
Član sveta Matej JENKO je podal naslednjo pobudo:

Prosim za odgovor ali je bil v zadnjem mesecu kakšen sestanek občinskih uradnikov v zvezi z zdravstvenim domom ali koncesijami? Zanima me tudi kdo s kom in o čem so tekli pogovori ter kakšni so bili zaključki.
ODGOVOR: V zadnjih tednih smo na občini imeli kar nekaj sestankov na temo zdravstva. Tudi z zdravniki, ki so se obrnili na župana, zaradi preobremenjenosti, ki je posledica pomanjkanja zdravstvenega osebja. Na februarski seji sveta bomo odprli širšo razpravo o primarnem zdravstvo v Velenju danes in jutri, kjer bo priložnost, da se o zadevi seznanimo in dogovorimo zaključke, kako naprej.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

30. november 2021
Zap. št. 108
Članica sveta Brigita TRETJAK je podala naslednjo pobudo:

Javna agencija RR za varnost prometa je po zakonu nastala leta 2010. Leta 2012 je prevzela določene naloge iz drugih organov, vozniški izpiti so se iz UE prenesli na agencijo, uvedeni so bili rehabilitacijski program za voznike prekrškarje. V Velenju je za izvajanje teh programov v preteklosti bil problem zaradi slabih infrastrukturnih pogojev. Z letošnjim letom je Agencija pridobila prostore v medpodjetniškem izobraževalnem centru MIC. Glede na dejstva je nujno potrebno podati pobudo na AVPRS, da se rehabilitacijski programi izvajajo tudi v Velenju. Gre za voznike prekrškarje, ki zaprosijo za odlok izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Prosim da se preveri zakaj se tu v Velenju to ne izvaja in prosim da se poda pobuda iz strani MO glede izvajanja teh delavnic.
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje bo na AVPRS podala pobudo, da se ti programi izvajajo tudi v Velenju.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

18. oktober 2021
Zap. št. 107
Članica sveta Veronika JUVAN je podala naslednji vprašanji

Težave v cestnem prometu – tabla, kjer se je izbrisal napis naslova ulice, gre za Zupančičevo ulico na Konovem. Napis je popolnoma zbledel, zato bi bilo primerno, da se ga popravi. Krožno križišče v Pesju. To krožišče je sramota za Velenje. Je povsem polomljeno in uničeno, plastika leži povsod po cestišču, ki je zelo nevarna, predvsem za motoriste. Sprašujem za obe težavi hkrati, kdaj bosta odpravljeni, predvsem krožišče je že dolgo v takšnem neurejenem stanju in nam ne more biti v ponos. Prav v bližajočih dneh, bo pokopališče obiskalo veliko ljudi in si zares želimo takšne podobe Velenja?
ODGOVOR:
Nova tabla je že v izdelavi in bo urejeno do konca novembra. Elementi krožišča za zamenjavo so že naročeni. Izvajalec ima težave z dobavo, zato je zaenkrat stanje še vedno takšno. Po zagotovilih izvajalca bo krožišče urejeno najkasneje do konca novembra.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

30. september 2021
Zap. št. 106
Član sveta ADNAN GLOTIĆ je podal naslednja vprašanja:

Na pobudo občanke, ki stanuje na naslovu Cesta Františka Foita 10, posredujem pripombo in vprašanje povezano s slabim stanjem cestišča na križišču Ceste Františka Foita in Partizanske ceste. Asfaltna površina na samem križišču je mestoma zelo nagrbančena tako, da težka tovorna vozila oz. priklopniki z vožnjo skozi omenjeno križišče povzročajo močan hrup in udarce, ki jih izrazito čutijo stanovalci v stolpiču na prej omenjenem naslovu. Na MOV oz. pristojni urad naslavljam vprašanje oz. prošnjo za identifikacijo možne rešitve, ki bi pripeljala do čimprejšnje sanacije problema na omenjenem križišču, saj so razmere nevzdržne in zelo obremenjujoče za stanovalce na tem področju. Prav tako je v slabem stanju tudi del cestišča vsaj od Ceste Františka Foita 6 naprej in se njegovo propadanje pospešeno nadaljuje, kar je prav tako vir obremenitve s prekomernim hrupom in bo tudi ta del problema potrebno čimprej ustrezno nasloviti.
ODGOVOR:
Foitova cesta je v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Že dlje časa jih pozivamo in opozarjamo na zelo poškodovano cestišče v Križišču Foitove in Partizanske ceste. Z njihove strani smo dobili odgovor, da opravljajo nujna vzdrževalna dela skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Vašo zahtevo bomo še enkrat poslali upravljalcu in od njega zahtevali, da izvede vsaj minimalne posege sanacije asfaltne površine v križišču.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje.

Ob tej priložnosti izpostavljam še Kidričevo cesto – takoj za križiščem Kidričeve in Prešernove cesta, v smeri proti ZD Velenje, takoj za avtobusnim postajališčem je na desnem pasu udrtina, ki je že bila sanirana a se vendar pospešeno ponovno pojavlja.
ODGOVOR:
Upravljalca ceste bomo opozorili na nekvalitetno izvedbo sanacije s strani njihovega koncesionarja in zahtevali ponovno ter trajno sanacijo. Kidričeva cesta je v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, kjer so nam zagotovili, da je predvidena večja rekonstrukcija Kidričeve in Šaleške ceste v letih 2022/2023.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje.

15. september 2021
Zap. št. 105
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednje vprašanje:

Prosim, da nam v odgovoru glasilu sveta MOV posredujete poročilo o obisku vlade. Zanima me, katere teme so bile vse odprte in kaj ste se pogovarjali oz. kaj ste se dogovorili. Ker ste mi večkrat v odgovoru že zapisali in mi posredovali le sporočilo za javnost naj vam omenim, da me sporočilo ne zanima, saj ni enako kot natančno poročilo.
ODGOVOR:
Uprava Mestne občine Velenje ni dolžna dajati poročila glede obiskov. V sporočilu za javnost so predstavljene teme pogovorov. Zapisnikov o pogovorih obiskov ne vodimo.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

6. september 2021
Zap. št. 104
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednje vprašanje:

Prosim za informacijo kakšne koristi/stroški se predvidevajo z razvojem 5-zvezdičnih turističnih produktov Šaleške doline.
Koliko so znašali stroški za projekt do današnjega dne in koliko stroškov se pričakuje do končne realizacije projekta (torej do trenutka, ko bo projekt pokril samega sebe). Kdaj se predvideva, da bo projekt zaključen in kakšni so želeni pričakovani rezultati.
Prosim za podrobnejšo predstavitev projekta in hkrati za enostavno analizo, ki potrjuje upravičenost projekta v prostoru (cost/benefit).
Zanima me tudi v kolikem času lahko pričakujemo da bo projekt prinesen nova delovna mesta? Koliko?
ODGOVOR:
Zavod za turizem Šaleške doline je kot nosilec ene od 35 vodilnih destinacij v Sloveniji v novembru 2019 s prijavo projekta Šaleška dolina 4.0 kandidiral na prvem prijavnem roku za »Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021, ki ga je v oktobru 2019 objavilo Ministrstvo za gospodarskih razvoj in tehnologijo« in ga kasneje preoblikovalo v »Javni razpis za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-2019«. Namen razpisa je spodbujanje razvoja turistične ponudbe, spodbujanje digitalnega inoviranja slovenske kulturne dediščine in krepitev kompetenc zaposlenih na področju turizma v vodilnih destinacijah v Sloveniji.
29. januarja 2020 je Zavod za turizem Šaleške doline pridobil pisni sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o odobritvi operacije Šaleška dolina 4.0., ki je v višini 90% upravičenih stroškov oz. 258.255,00 EUR (brez DDV) sofinancirana preko zgoraj omenjenega javnega razpisa. Celotna planirana proračunska vrednost operacije znaša 286.950,00 EUR (brez DDV) oz. 331.718,94 EUR (z DDV). Na projektu sta zaposleni dve osebi.
V okviru operacije se izvaja več aktivnosti na področju razvoja turističnih produktov in unikatnih turističnih doživetij, digitalnega inoviranja lokalne nepremičnine kulturne dediščine in izboljšanja znanj, veščin in kompetenc zaposlenih ter ostalih deležnikov na področju turizma gastronomije in ostalih sorodnih panogah. Na podlagi zgodb Šaleške doline, se razvija šest tematskih turističnih produktov (premogovništvo, usnjarstvo, polpretekla zgodovina, skriti zakladi, jamarstvo in dobro počutje). V zaključni fazi je digitalno inoviranje dveh enot kulturne dediščine v Mestni občini Velenje in ena enota v Občini Šoštanj ter vključitev digitalizacije v nove produkte, ki bodo omogočali izvirno turistično izkušnjo. Za digitalizacijo in kreativni razvoj omenjenih 5-zvezdičnih produktov je bilo v juliju objavljeno javno naročilo v predvideni vrednosti 150.208,00 EUR, od tega 40.000 € za razvoj produktov in 110.208 € za digitalizacijo. Kot ekonomsko najugodnejši ponudnik je bil izbran ARCTUR Računalniški inženiring d.o.o., Kromberg, Industrijska cesta 1 a, 5000 Nova Gorica za končno ponudbeno ceno 183.000,00 EUR z DDV, ki dela na projektu skupaj s podizvajalci, strokovnjaki ustreznih področij. Celoten projekt bo zaključen predvidoma aprila 2022, del odprtega postopa pa v oktobru 2021.
V Šaleški dolini sledimo skupni viziji Slovenije kot zelene globalne butične destinacije za 5-zvezdična doživetja. Osnovo vizije predstavljajo visoko kakovostna, razlikovalna, avtentična, zelena doživetja, z lokalnim karakterjem, izredno dodelanim pristopom in storitvijo ter z močno izraženo izkustveno in osebno noto. Edinstvena doživetja Slovenije sledijo opredeljenemu konceptu, izpolnjujejo 10 sklopov kriterijev 5-zvezdičnosti in z vključitvijo v izbrano zbirko, ki se trži pod znamko kakovosti Slovenia Unique Experiences (SUE) podpirajo zgodbo zelene butične Slovenije in znamke I feel Slovenia. V luči večje osredotočenosti na okrevanje in ponovno rast slovenskega turizma bodo kakovostni turistični produkti, ki temeljijo na identiteti Šaleške doline, s podporo STO in močnim komunikacijskim načrtom, privabili zahtevne goste z višjo kupno močjo, ki bodo pri nas doživeli ekskluzivno in edinstveno izkušnjo.
Zavod za turizem je eden redkih v Sloveniji, ki je že razvil 5-zvezdični produkt in pridobil zanj znak SUE – Velenje Underground. Kljub koronakrizi smo na to edinstveno doživetje uspeli privabiti več kot 300 obiskovalcev z višjo kupno močjo (od dec. 2019), ravno v naslednjem tednu (takoj po ponovnem odprtju Muzeja Premogovništva) gostimo 25 tujih turistov. Verjamemo, da bodo tudi trije novi produkti imeli za destinacijo veliko prednosti, je pa zaradi omenjene situacije še preuranjeno napovedovati konkretne ekonomske koristi.
Gospoda Jenka prijazno vabimo v Zavod za turizem Šaleške doline, kjer smo mu na voljo glede podrobnosti projekta.
Odgovor so pripravili sodelavci Zavoda za turizem Šaleške doline.

2. september 2021
Zap. št. 103
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednje vprašanje:

Pred leti je MO Velenje po slovenskih medijih in drugih sredstvih javnega obveščanja na veliko razglašala, da bo v kratkem na velenjskem jezeru stal hotel na vodi. V ta namen je bilo namenjenih tudi veliko sredstev, tako za svetovalce, lobiste, za pripravo dokumentacije projekta, potovanja, promocijo in še kaj.
Verjetno projekt na MOV vodite pod posebno postavko, saj se financira iz občinskega proračuna. Zanima me v kakšni fazi je danes ta projekt in koliko sredstev in za katere stvari (tako finančnih kot človeških resursov) se je do danes porabilo. Prosim, da se odgovor zapiše v Glasilo sveta MOV.
ODGOVOR:
Z angleškim predstavnikom investitorjev in podjetjem Public Affairs Ltd, je Mestna občina Velenje v mesecu aprilu 2018 zgolj podpisala tripartitni sporazum o sodelovanju pri razvoju te poslovne priložnosti. Avtor projekta, ki je bil takrat izdelan le na nivoju idejne zasnove, je Greg Dubiel (naročnik je bil angleški predstavnik). Mestna občina Velenje za projekt ni porabila, niti ni namenila finančnih sredstev.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

30. avgust 2021
Zap. št. 102
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednje vprašanje:

Kot mestnega svetnika me zanima, koliko so znašali vsi stroški v zvezi s propadlim projektom »planet generacij«, ki ga je želela MOV skupaj z LUV narediti v prostorih društva upokojencev Velenje (za katere smo vsi starejši velenjčani vedeli, da pripadajo njim, pa si jih je MOV želela prisvojiti).
Kakšni so bili stroški
– za pripravo projekta (stroški za pripravo dokumentacije, za idejni načrt, arhitekturo,…
ODGOVOR:
Navedenega lastništva si Mestna občina Velenje nikoli ni želela prisvojiti, vendar je bilo dejstvo, da smo bili kot lastnik vpisani v zemljiško knjigo in dejansko pravno formalni lastnik. V tem času je bila zaključena tožba na sodišču, kjer je sodišče odločilo in razdelilo okolico in samo stavbo navedene nepremičnine.
Projekt Planet generacij ni propadel, saj z društvom upokojencev še vedno sodelujemo in iščemo sredstva za podoben projekt z malo drugačnim imenom, katerega nosilec bo Društvo upokojencev Velenje. V letu 2017 in 2018 je Mestna občina Velenje skupaj za obnovo navedene stavbe namenila 21.104 evrov.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

– sodni stroški in glede na to, da vem, da si na MOV zaračunate (in obračunate) tudi stroške strokovnega dela zaposlenih vas prosim, da vračunate tudi stroške in ure, ki so jih strokovni delavci imeli s upravnimi in pravnimi postopki.
ODGOVOR:
Mestno občino Velenje je v pravdni zadevi, ki se je vodila pred Okrožnim sodiščem v Celju na podlagi tožbe Društva upokojencev Velenje zaradi priznanja lastninske pravice na objektu Kidričeva 15 in zemljišču okoli objekta zastopalo občinsko odvetništvo. Na podlagi izida pravde, je Mestna občina Velenje morala tožeči stranki Društvu upokojencev Velenje povrniti stroške v višini 4.961,09. Kljub temu, da je Mestna občina Velenje v konkretni pravdi uspela v manjšem delu, ji stroški, ki jih je uveljavljala kot zastopana po občinskem odvetništvu, niso bili priznani skladno s pravili zakona pravdnem postopku.
Odgovor so pripravili v pravni službi.

29. avgust 2021
Zap. št. 101
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednje vprašanje:

Glede na to, da smo dobili poročilo o izvrševanju proračuna MOV vas v zvezi s tem kot mestni svetnik sprašujem, kam so knjižene postavke (oz. pod katerimi postavkami lahko te zneske identificiram), ki so vodene kot izjeme, kot jih imenujete.
Prosim, da mi posredujete ali omogočite vpogled v njih, tudi vse pogodbe, ki so vodene kot izjeme, saj so le te del proračuna.
Prav tako prosim, da mi posredujete omenjeni pravilnik.
ODGOVOR:
Predmetno javno naročilo je uvrščeno na seznam Socialnih in drugih posebnih storitev, za katere na MOV sledi ureditvi zakonodaje (veljavni Zakona o javnem naročanju, ZJN-3) in takšna naročila zaradi svoje specifičnosti oddaja v skladu s Pravilniku o javnih naročilih manjših vrednosti po evidenčnem postopku. Pri naročanju storitev iz Seznama posebnih in socialnih storitev ZJN-3 določa, da je še posebnega pomena zagotavljanje kakovosti, dostopnosti, razpoložljivosti in celovitosti storitev, zagotavljanje posebnih potreb različnih skupin uporabnikov, sodelovanje in krepitev vloge uporabnikov storitve ter inovativnost, zaradi česar daje vsem javnim naročnikom možnost, da ta javna naročila vodijo po najenostavnejšem postopku oziroma jih zgolj evidentirajo.
Za ta naročila v proračunu ni posebne postavke, ampak se takšna naročila knjižijo skozi celoten proračun glede na namen porabe po programski klasifikaciji. Ta naročila se sicer izvajajo le izjemoma, kadar se izkaže potreba po takšnem naročilu in kadar so izpolnjeni normativni pogoji. Pravilnik o naročilih manjših vrednosti
Odgovor so pripravili v Uradu za javne finance in splošne zadeve.

27. avgust 2021
Zap. št. 100
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednja vprašanja:

Vse od končanja »prenove« bivše Name, sedanjega centra Nova je mogoče opazovati in videvati strokovne napake, ki jih je investitor zagrešil pri gradnji. Govorim o vgradnji slabega materiala (rjavenje konstrukcije, oblog, odpadanja oblog,…), pogostega kvarjenja dvigala, zamakanja v prostore, neurejeno prezračevanje in klimatizacija in tudi druge napake. V zadnjem času po oživitvi lokala nad knjižnico pa smo spet doživeli katastrofo v Knjižnici Velenje, ko je zaradi slabe in nekvalitetne izvedbe prišlo do izliva fekalij najprej po stropu, nato pa tudi v same prostore knjižnice Velenje, zaradi katere je bila knjižnica več dni zaprta.
1. Zanima me, ali je MO Velenje za te napake kdaj koli uveljavljala garancijo oz. povračilo stroškov zaradi slabe izvedbe oz. napak.
Naslednja stvar pa me zanima v zvezi z informacijami, ki krožijo po medijih, da g. Ročnik preko tujine odkupuje od DUTB (ki mu je zasegla premoženje) center Novo nazaj. Zanima me kako bo MO Velenje zaščitila svojo investicijo oz. nepremičnino pred tem, da nima nadzora nad večinskim deležem.
Žal je očitno, da MO Velenje do sedaj nima nadzora nad tem, kaj se dogaja s centrom Nova, saj ne zmore uveljavljati zahtev po sprotnem vzdrževanju, servisiranju in obnavljanju skupnih delov, ima do sedaj večinski delež v lasti DUTB.
Prav je, da MO Velenje vzdržuje skupno last centra Nova, ni pa prav, da plača obnovo le MO Velenje, če ne dobi soglasja večine lastnikov.
Zanima me ali bo MO Velenje povečala svoj delež v centru Nova nad 50%, da bo lahko sprejemala odločitve, ki bodo v širšo korist mesta, občanov in okolja.
Prosim da v pisnem odgovoru, ki naj bo objavljen v glasilu sveta MOV, zapišete tudi:
ODGOVOR:
Vso nastalo škodo smo uveljavljali preko upravljalca, oziroma preko zavarovalnic. Knjižnica Velenje je julija 2017 od takratnega upravitelja zahtevala oceno stanja objekta, oz. njegovih posameznih delov (streha, dvigalo s pripadajočim jaškom, zunanje stopnišče, ogrevanje/hlajenje, notranji kanalizacijski in vodovodni kanali, fasada, zunanji stropovi …); seznam nujnih vzdrževalnih/obnovitvenih del, ki jih je potrebno opraviti takoj in oceno stroška, ter seznam nujnih vzdrževalnih/obnovitvenih del, ki jih je potrebno opraviti v letu 2018 in v naslednjih letih, ter oceno stroškov za ta dela. Zadnjo nastalo škodo v poletih mesecih bomo prav tako uveljavljali.
Odgovor pripravili v Knjižnici Velenje.

2. kako boste reševali to težavo, da stroške, ki jih je po zakonu potrebno deliti med vse lastnike, ne bo pokrivala MO Velenje
ODGOVOR:
Materialni strošek, ki bremeni v deležu lastništva MO Velenje, bomo terjali od Zavarovalnice. Moralne škode in izpad delovanja Knjižnice (ki se vendarle ne ukvarja s tržno dejavnostjo) za pet dni, pa ne bo mogoče izterjati po tej poti.
Odgovor pripravili v Knjižnici Velenje.

3. ali ima MOV interes da pride do večinskega deleža ter kako boste prišli do njega.
ODGOVOR:
DUTB prodaja stavbo v celoti in ne po deležih. Možno je kupiti le celoto, za kar pa je izhodiščna cena za Mestno občino Velenje trenutno previsoka. V mesecu aprilu 2021 smo oddali nezavezujočo ponudbo v znesku 1.300.000 eur brez ddv, vendar jo je DUTB zavrnil, ker je bila veliko nižja od izhodiščne.
Naše mnenje je, da je izhodiščna vrednost, ki jo je postavil DUTB previsoka, glede na slabo stanje stavbe zaradi nevzdrževanja. Stavbo smo si ogledali, tudi vse prostore s skupnimi inštalacijami.
Odgovor so pripravili v Uradu ta premoženje in investicije.

26. avgust 2021
Zap. št. 99
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednja vprašanja:

Kolikor vem je MO Velenje odkupila Vilo Herberstein, zato me zanima kaj se po odkupu dogaja z njo.
Zanimajo me:
– vzroki, zakaj je MO Velenje kupila vilo, kakšni so bili skupni stroški nakupa
ODGOVOR:
Celovit odgovor na to vprašanje ste že prejeli dne 15. maj 2020 in je objavljen na spletni strani www.velenje.si (rubrika Vprašanja in pobude svetnikov).

– plani, ki jih ima MO Velenje z vilo, kakšen je program, kaj se bo dogajalo z vilo,
ODGOVOR:
Stavba se bo dala v podnajem izbranemu gostincu na javnem razpisu.

– kdo so odgovorni za vilo (oseba/urad), ki upravljajo z njo,
ODGOVOR:
S stavbo upravlja Urad za premoženje in investicije.

– kakšni so planirani stroški sprotnega in investicijskega vzdrževanja, amortizacije,
ODGOVOR:
Stavbo smo od Gorenja Gostinstvo prevzeli s 1. 7. 2021. Do tega datuma s stavbo nismo imeli nobenih stroškov. Pripravljamo pregled in oceno potrebnih vlaganj.

– ali je inventar še v vili, kaj se je zgodilo z zalogami.
ODGOVOR:
Ves inventar in zaloge so v lasti Gorenja Gostinstvo. Za inventar se dogovarjamo z Gorenjem Gostinstvo za odkup.
Odgovor so pripravili v Uradu za premoženje in investicije.

26. avgust 2021
Zap. št. 98
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednjo pobudo:

Prosim da za sejo (v gradivu) pripravite spodnje odgovore oz. poročilo kaj se dogaja na področju prestrukturiranja premogovniških regij. Predvsem me zanima katere projekte imate evidentirane med t.i. perspektivnimi (zanimajo me kratki opisi vseh teh projektov).
Zanima me tudi ali se je skupina, ki vodi prestrukturiranje opredelila do moje ideje oz. predloga izpred več let, ki sem jo kolegu svetniku Žerdinu na zadnji seji ponovno predočil, da mesto Velenje postane mesto upokojencev, da se Velenje v enem delu prestrukturiranja orientira na upokojence in postane raj za upokojence Evrope.
ODGOVOR:
Nacionalna strategija izstopa iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij
Z MZI uskljajevali še nekaj naših ključnih predlogov, vsi niso bili upoštevani (npr. 5.000 delovnih mest, dvig vrednosti kazalnikov itd), smo pa v strategijo uspeli umestiti preobrazbo toplotnega ogrevanja kot naš prioriteten projekt, da je potrebno pripraviti in sprejeti dva zakona, to sta Zakon o zapiranju Premogovnika velenje in Zakon o prestrukturiranju SAŠA regije. Nacionalna strategija miruje, še ni šla v obravnavo na Vlado RS.

Zakon o prestrukturiranju SAŠA regije
V Mestni občini Velenje smo pripravili izhodišča za Zakon o prestrukturiranju SAŠA regije ter jih predstavili resornemu ministrstvu. Bistvo izhodišč temelji na štirih stebrih:
• določitvi posebnega statusa premogovnim regijam, ki prinaša več možnosti pri kandidiranju na EU razpise ter je podlaga za davčne olajšave investitorjem v našo regijo;
• na določitvi letnega sistemskega vira financiranja preobrazbe regije;
• na ukrepih, programih in projektih, ki jih regija potrebuje, tudi decentralizacije;
• na soodločanju regije pri izvajanju ukrepov, financiranju, spremljanju kazalnikov, spremljanju tveganj, evalvacije.

Sklad za pravičen prehod
Akcijska načrta, pripravljena s strani družbe Deloitte (po naročilu in za račun MZI), sta bila predana Službi vlade RS za kohezijsko politiko (SVRK), ki pripravlja vse podlage za črpanje sredstev iz Sklada za pravičen prehod (SPP). Mestna občina velenje aktivno sodeluje v vseh razpravah s SVRK, prav tako smo na našo pobudo izvedli neformalno srečanje, kjer smo imeli možnost predstaviti naše videnje črpanje sredstev iz SPP. Izvedlo se je več online delavnic, na katerih bili prisotni tudi predstavniki MGRT, MOP, MIZŠ, MJU, RA SAŠA, RRA Zasavje, predstavniki gospodarke zbornice (Slovenije, Savinjsko-Šaleške, Zasavske) in občin.

• SVRK, kot urgan upravljanja, programira celotno kohezijsko politiko. Do danes je znano in usklajeno z nami:
• SVRK bo SPP umestil v oparativni program, kjer bo predstavljal posebno področje.
• Dostop do sredstev SPP imata samo regiji Zasavje in Savinjsko-šaleška regija. To je dokončna odločitev.
• Podlaga za črpanje sredstev je s strani Evropske komisije potrjen Območni načrt za pravičen prehod za obe premogovni regiji ločeno. To pripravlja SVRK, na podlagi akcijskih načrtov. Rok je konec leta 2021.
• Predvidenih je 6 posredniških organov, vsako minisrgvo za svoj resor, ki bodo zadolžena za pripravo in objavo pozivov in razpisov.
• Razvoja agencija SAŠA regije bo vključena v proces vsebinske priprave razpisov, kjer bo soodločala o ukrepih, merilih, pogojih, kar je ključno za regijo.
• Prvi razpisi bodo, po besedah SVRK, naslednje leto poleti.
• Črpanje sredstev bo potekalo preko javnih razpisov, javnih pozivov in preko neposredno potrjenih operacij (izjeme).
• Upravičenci za prejem sredstev : gospodarski subjekti (npr. MSP, izjemoma tudi podjetja, ki niso MSP) ter javni subjekti, med njimi tudi občine, ki izvajajo operacije na območjih, opredeljenih v Območnih načrtih za pravični prehod (ONPP)

Mednarodna konferenca pozdravljena prihodnost
V celotni Evropi poteka zelena transformacija. Kaj predvideva Evropska komisija, kje vse so sredstva za prestrukturiranje, kakšna je agenda zelene Evrope, kako so se izziva lotile nemške premogovne regije, kakšen model energetske učinkovitosti imajo v Ukrajini, kakšna skupna stališča imamo do Zakona o prestrukturiranju in Zakona o zapiranju PV, bomo izvedeli na mednarodni konferenci 21. in 22. septembra 2021. Cilj konference je dobiti globji vplogled v tuje dobre prakse pravičnega prehoda ter se na teh praksah tudi učiti.

Projekti, vključeni v Akcijski načrt za SAŠA regijo (Deloitte)
• Zelena preobrazba daljniskega ogrevanja Šaleške doline
Zagotavljanje stabilne in trajnostne oskrbe s toploto je eden bistvenih stebrov pravičnega prehoda v brezogljično družbo. Sistem daljinskega ogrevanja Šaleške doline trenutno temelji na viru toplote iz Termoelektrarne Šoštanj, kot osnovni energent pa se uporablja lignit iz Premogovnika Velenje. V prihajajočem desetletju je tako nujno potrebno preiti na obnovljive in trajnostne vire energije. Tehnologije za izkoriščanje teh virov obstajajo in so dostopne, vendar so potrebna visoka vlaganja tako v smislu novih znanj kot finančnih sredstev. V kolikor želimo zagotoviti cenovno dostopno, varno in trajnostno oskrbo s toploto, potrebujemo ustrezno sofinanciranje projekta. Bistveni poudarki, pri prehodu na trajnostne zelene tehnologije za pripravo toplote so:
– Zmanjšanje oziroma izničenje izpustov toplogrednih plinov.
– Zanesljiva oskrba s toploto za več kot 40.000 prebivalcev.
– Varen in neodvisen vir energije.
– Dostopne cene za preprečevanje energetske revščine.
– Brez novih negativnih vplivov na okolje.

• Projekt “Industrijsko – tehnološki inkubator SAŠA, akronim: SAŠA TecHub i4.0
Mestna občina Velenje bo s projektnimi partnerji postavila novo, inovativno razvojno podjetniško okolje, ki bo na dolgi rok zagotavljalo nastajanje novih tehnoloških podjetij in novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo ter prestrukturiranje gospodarstva iz tradicionalnih gospodarskih panog v gospodarske panoge z višjimi dodanimi vrednostmi. V Poslovni coni Stara vas bi radi postavili 5.000 m2 velik Industrijski inkubator, s katerim bi zadržali hitro rastoča tehnološka podjetja v regiji in privabili še nekatera nova podjetja iz okolice.
V nadaljevanju projekta je predvidena postavitev razvojno-prototipnega proizvodnega prostora za industrijo 4.0, ki bi ga podprli s programom, specializiranimi delavnicami, mentorji in povezovanjem industrijskih korporacij z zagonskimi podjetji. Industrija je željna novih tehnologij, zato vidijo priložnost v povezovanju s korporacijami, kar že sedaj uresničujejo preko programa Future 4.0.
Izjemnega pomena je tudi vzpostavitev regijskega sklada tveganega kapitala, ki bo podjetjem omogočal financiranje. Želja je, da financiranje omogočimo iz evropskih sredstev, sicer pa bi oblikovali manjši sklad z zasebnimi vlagatelji. Obenem je v sklopu projekta predvidena prostorska širitev SAŠA inkubatorja še v tri občine SAŠA regije.

• Poslovna cona Pesje
Degradirano industrijsko območje (velikosti 7 do 10 ha, ki se nahaja neposredno ob trasi nove hitre ceste), ki ga je v preteklosti in deloma še danes uporabljal Premogovnik Velenje za svojo dejavnost, bomo revitalizirali in ga namenili za razvoj novih gospodarskih dejavnosti.
V obravnavani coni se nahajajo nekateri obstoječi industrijski objekti Premogovnika Velenje, ki so namenjeni transportu premoga do Termoelektrarne Šoštanj. Po prenehanju odkopavanja premoga so ti objekti v celoti nepotrebni in predvideni za porušitev ter v manjši meri za obnovo v smislu ohranitve dela rudarske infrastrukture. Za pripravo lokacije je potrebno odstraniti določene objekte in izvesti določene premestitve tehnoloških povezav transporta premoga.
Območje bo nudilo prostor in osnovno infrastrukturo za izgradnjo poslovnih objektov. Vanj bomo prek razpisov za prodajo zemljišč usmerjali predvsem dejavnosti, kot so raziskovalne in inovacijske dejavnosti na področju novih tehnologij ter OVE in SPTE (soproizvodnja toplotne energije), dejavnosti s področja krožnega gospodarstva. Na območje bi usmerjali tudi inkubirana podjetja ter spodbujali prezaposlovanje danes zaposlenih v premogovništvu, energetiki in povezanih dejavnostih, pri katerih bo zaradi prestrukturiranja prišlo do izgube delovnih mest.

• Center prihodnosti Stara elektrarna
Objekt Stare elektrarne, ki zaradi dotrajanosti in nevzdrževanja že nekaj časa kazi izgled mesta, želimo čim prej revitalizirati in spremeniti v industrijsko-izobraževalni park. Želimo si, da bi ta objekt – nekoč generator električne energije – postal generator odlično izobraženih človeških virov, zelo uspešnih inovacij na področju gospodarstva in varovanja okolja.
Inovacijski ekosistem bo predstavljal podporno in vključujoče okolje, ki sloni na sodelovanju podjetij z dobavitelji, kupci, konkurenco, univerzami, znanstveno-raziskovalnimi organizacijami, inštituti in drugimi javnimi in zasebnimi organizacijami. Center prihodnosti bo pomagal pri prestrukturiranju številnih delovnih mest ob zapiranju premogovnika, ustvarjanju novih delovnih mest in nove prihodnosti vseh, ki bodo v sistemu prestrukturiranja.
V Centru prihodnosti v Stari elektrarni bi ustanovili organizacije za naslednja področja: Akademijo za prekvalifikacije, Kompetenčni center za pridobivanje novih neformalnih kompetenc za 21. stoletje; Vzorčno mesto/Pattern.City – medpredmetno izobraževanje osnovnošolcev preko igre s pomočjo interaktivnih tehnologij in VAR EON ekosistem – izobraževanje in usposabljanje z in za uporabo vmesnikov razširjenih resničnosti XR, ki bo hkrati v podporo vsem ostalim dejavnostim v Centru prihodnosti. Ponujal bo akademijo za VAR razvijalce za industrijo in kreativce, usposabljanje delovne sile in izobraževalcev, razvojni laboratorij in testno/demo okolje za tehnologije razširjenih resničnosti (VR – navidezna resničnost, AR – oplemenitena resničnost …).

• Zlati grič – zelena soseska
Zelena soseska Zlati grič (cca 60.000 m²) bo zgrajena po principih trajnostne gradnje, kjer se bo med načrtovanjem, gradnjo in obratovanjem zasledovalo načela skrbnega ravnanja z okoljem in ohranjanja naravnih virov, hkrati pa bo sama gradnja in uporaba ekonomična. Ideja je, da naredimo energetsko pozitivno sosesko, ki bo slonela na novih, okolju prijaznejših in trajnostnih rešitvah na področju pridobivanja/zagotavljanja elektrike in toplote. Energetsko pozitivne soseske zahtevajo interakcijo in integracijo med stavbami, prebivalci oz. uporabniki ter regionalnim sistemom za energijo, mobilnost in IKT ter integrativni pristop, ki vključuje tehnološko, prostorsko, regulativno, finančno, pravno, socialno in ekonomsko perspektivo. Idealno je, če se energetsko pozitivna soseska razvija v odprtem inovacijskem okviru, ki jo vodi mesto v sodelovanju z industrijo in vlagatelji, raziskovalnimi ustanovami in energetskimi agencijami, kar zasledujemo tudi v naši prijavi z izbiro partnerjev. Kvaliteta bivanja nam je zelo pomembna, zato bomo znotraj soseske nagovarjali trajnostne oblike mobilnosti, rabo energije iz obnovljivih virov energije ter povezovanje prebivalcev v energetsko skupnost, s čimer bomo zasledovali ključne cilje zimskega energetskega svežnja in zagotovili potrošniku usmerjen prehod na uporabo čiste energije, ki bo vodila k zmanjšanju izpustov CO₂. Soseska nam bo služila tudi kot t. i. Living Lab, tj. uporabniško usmerjen in odprt inovacijski sistem, ki deluje v teritorialnem kontekstu (v teoriji je to lahko mesto ali regija, v našem primeru soseska) in omogoča preizkušanje in potrjevanje tehnoloških ali servisnih rešitev v realnem okolju

• Vodikove tehnologije v brez-emisijskem transportu in razogljičenju energetike
Cilj projekta je vzpostavitev storitve mestnega in medmestnega javnega prevoza z brez-emisijskimi vozili v širšem kontekstu razvoja in realizacije dolgoročno vzdržnega sistema za proizvodnjo in uporabo vodika kot alternativnega vektorja energetske tranzicije v Savinjsko-šaleški regiji in Republiki Sloveniji.
Projekt je namenjen izvedbi naložb v infrastrukturo za aplikacijo vodikovih tehnologij na širšem območju Savinjsko-šaleške regije in je v osnovi osredotočen na vzpostavitev zaključenega cikla proizvodnje in aplikacije s primarno (izhodiščno) uporabo vodika kot pogonskega sredstva v javnem (brez-emisijskem) prevozu potnikov. Projekt je sestavljen iz treh ključnih elementov: posodobitev in razširitev obstoječe infrastrukture za proizvodnjo in hranjenje vodika; izgradnja vodikove polnilnice za vozila na gorivne celice (VGC) in nakup VGC kategorije M3 za prevoz oseb v javnem transportu. S projektom zasledujemo cilje krepitve zelene Evrope.

Vaš predlog, da mesto Velenje postane mesto upokojencev, ni bil podan v pisni strukturirani obliki ter razdelan po posameznih segmentih, zato se do njega nismo opredelili.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarski razvoj in prestrukturiranje.

24. avgust 2021
Zap. št. 97
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednjo pobudo:

Predlagam, da za svetnike MO Velenje pred sejo pripravi ogled trase avtoceste proti Koroški, da se lahko svetniki v živo seznanimo s potekom gradnje, roki, težavami.
ODGOVOR:
Hvala za pobudo.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

21. julij 2021
Zap. št. 96
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednja vprašanja

Najprej je podal izjavo, da nikoli ni podal kakršnekoli prijave na inšpekcijo, niti ne pozna nikogar, ki bi zoper ZD Velenje podal prijavo na inšpekcijo. To izjavo je podal zato, ker je bilo na prejšnji seji insinuirano oziroma mu je bila izrečena grožnja, da bi se za to moral opravičiti, kasneje pa je tudi slišal govorico, da bi naj njemu zaupanja vredna oseba oziroma da naj bi njej sam direktor ZD Velenje gospod Šteharnik izjavil, da je dejansko on (Jenko) podal prijavo zoper ZD Velenje, zato je izjavil, da kdor širi to informacijo, ta kleveta in laže. Nato je podal vprašanje, in sicer je direktorja občinske uprave ter župana vprašal, kakšne pristojnosti imajo direktorji ustanov, organizacij, podjetij, ali pa vodje uradov, zavodov, kjer ima MOV večinski delež, ali pa je ustanoviteljica. Zanima ga, do kakšnih vrednosti imajo ti suverenost pri odločanju glede financ oziroma da lahko to počnejo brez soglasja MOV oziroma Sveta MOV. Zanima ga, kdaj in do kakšne višine lahko o tem samostojno odločata direktor občinske uprave oziroma župan ter kje in kako je to določeno. Gre za npr. vprašanje višine najemanja kreditov, sprejemanja in dajanja ponudb, zagotavljanje garancij.
ODGOVOR:
Zakoniti zastopniki javnih zavodov, ustanov, organizacij, podjetij, katerih ustanoviteljica ali večinska lastnica je MO Velenje (v nadaljevanju: zavod), imajo toliko pristojnosti kolikor jim dovoljuje zakon, ki ureja področje delovanja posameznega zavoda oziroma krovni Zakon o zavodih. Podrobneje so pristojnosti zakonitih zastopnikov zavodov, opredeljeni v ustanovitvenih aktih posameznega zavoda, torej odlokih o ustanovitvah, statutih in družbenih pogodbah, ki jih sprejme oziroma z njimi soglaša Svet MO Velenje.
Glede porabe finančnih sredstev zakoniti zastopniki na podlagi potreb zavoda pripravijo finančni načrt za posamezno leto, ki ga skladno z ustanovitvenim aktom najprej obravnava oziroma sprejme organ nadzora posameznega zavoda, nato pa ga, skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, posreduje v soglasje ustanovitelju. Svet MO Velenje se seznani z vsemi letnimi poročili zavodov.
Kadar gre za kratkoročno/dolgoročno zadolževanje zavodov mora biti postopek skladen z določbami Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju občin, ustanovitvenim aktom posameznega zavoda ter Odlokom o proračunu MO Velenje, ki se nanaša na leto zadolžitve.
Pristojnosti župana, podžupana, direktorja občinske uprave so določene v Zakonu o lokalni samoupravi ter Statutu MO Velenje. Pristojnosti in omejitve glede samostojnega odločanja o porabi finančnih sredstev občine morajo biti skladne z določbami Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju občin ter Odlokom o proračunu MO Velenje, ki se nanaša na posamezno leto ter področno zakonodajo.

Prosil je, če mu lahko posredujejo, kateri zakoni zapadejo pod to oziroma kompletni odgovor, da si lahko preberejo te zadeve. Verjetno se spomnijo, da so za Knjižnico Velenje v Svetu MOV potrdili sklepe, da so lahko najeli kredit za avtomobil, ki ga potrebujejo, zato ga zanima, ali direktor ZD Velenje brez soglasja Sveta MOV lahko sam ponudi koncesijo zunanjim izvajalcem, na primer za medicino dela ali za fizioterapijo. Zanima ga tudi, ali lahko direktor ZD Velenje ponudi 250.000 EUR za vodenje medicine dela, ne da bi bil o tem seznanjen mestni svet. Poleg odgovora župana in direktorja občinske uprave, ki je prijatelj direktorja ZD Velenje, ga zanima tudi odgovor kolegice Irene Poljanšek Sivka, ki je predstavnica v svetu zavoda, kaj je na tem oziroma koliko so seznanjeni s takšnimi stvarmi. Vsaj s koncesijami za fizioterapijo bi morali biti seznanjeni, saj so pred nekaj meseci svetniki že dobili gradivo za sejo, in sicer da bi se iz ZD Velenje izločila fizioterapija, tako da bi se koncesije, ki jih ima ZD Velenje, vrnile in bi jih nato Svet MOV podelil privatniku, vendar pa je bila ta točka pred sejo umaknjena, verjetno zaradi njegovih vprašanj. Da se ta točka umakne, je tudi sam svetoval človeku, ki bi naj to točko predstavil v mestnem svetu, saj je bilo po njegovem mnenju kup indicev, da gre za korupcijo. Že vnaprej se je zahvalil za odgovore, za prihodnjič pa je najavil, da bo morda vprašal kaj na temo privatizacije območja Velenjskega jezera, v katerega je MOV investirala 90 milijonov EUR.
ODGOVOR:
Koncesijo za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti podeli občina s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje, po postopku, ki je opredeljen v Zakonu o zdravstveni dejavnosti ter Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu. Pred objavo javnega razpisa, pa je potrebno sprejeti odlok o podelitvi koncesije, ki ga sprejme mestni svet.

8. julij 2021
Zap. št. 95
Član sveta ANDREJ KMETIČ je podal naslednjo pobudo:

Na predlog motoristov iz Velenja, med katere sodim tudi sam, dajem pobudo, da se naredi pas ob parkirnem prostoru, ki bo rezerviran samo za motoriste.
Namreč motorji so parkirani tam, kjer je pač prostor. Ob cesti, ob sprehajalnih poteh itd. Če bo parkirni prostor urejen, bo veliko lepše videt vse na svojem mestu.
ODGOVOR:
Pred zapornico parkirišča na Velenjski plaži smo že uredili 10 parkirnih mest za motorje.
Odgovor so pripravili v Uradu za premoženje in investicije.

19. junij 2021
Zap. št. 94
Član sveta ANDREJ KMETIČ je podal naslednjo pobudo:

Kot stanovalec, občan in svetnik v MO Velenje, dajem pisno pobudo, da se namestijo ograje in vrata na ekološke otoke okoli goriške ulice in še marsikje po Velenju. Namreč v naše ekološke otoke ponoči vozijo kosovne odpadke neznanci. Da bi se v prihodnje izognili temu nesramnemu in neodgovornemu ravnanju, predlagam te ograje in vrata na ključ, da ne bodo mogli več odpadke metati vsepovprek tisti, ki ne stanujejo v tem okolišu.
ODGOVOR:
V podjetju Pup Saubermacher na podlagi izkušenj ocenjujejo, da tudi veriga oz. ograja ne bo odvrnila povzročiteljev odpadkov, da le-te odložijo ob zbiralnico oz. odjemno mesto.
Koncesionar povzročitelje odpadkov redno obvešča, na položnicah, v javnih občilih (lokalni radio, časopis), kam z odpadki. Prav tako z občinsko komunalno inšpekcijo opravljajo preglede vsebine zabojnikov in iščejo povzročitelje, ki so odložili kosovne in gradbene odpadke v zbiralnice, ki so namenjene le iztočeni, stisnjeni embalaži. Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru je zakonska obveza vsakega posameznika.
V teh dneh pripravljamo projekt podzemnih zbiralnic odpadkov, ki verjamemo, da bo rešil marsikatero težavo na področju smetenja okoli obstoječih zbiralnic.
Odgovor so pripravili v podjetju Pup Saubermacher.

24. maj 2021
Zap. št. 93
Član sveta JOŽE HRIBAR je podal naslednjo pobudo:

Zanima me, kaj se dogaja z avtobusi na vodik. O tej zadevi nihče več ne govori, zato me zanima, če je projekt propadel, kot namigujejo mediji.
ODGOVOR:
Izvajanje projekta uvedbe vodikovih tehnologij je bilo zaradi nepredvidenih okoliščin v povezavi s pandemijo COVID-19 prilagojeno in upočasnjeno. Spremenjene razmere so med drugim vplivale potek priprave razpisa za sofinanciranje ključne infrastrukture s strani odgovornih ministrstev (npr. vodikove polnilnice), ki je bilo v prvem valu epidemije čisto ustavljeno. Mestna občina Velenje ostaja zavezana k izvajanju ciljev zelenega prehoda na področju trajnostne mobilnosti. Tako smo naklonjeni tudi izvedbi projekta uvedbe vodikovih tehnologij, ki je bil uspešno uvrščen v osnutek Območnega načrta za pravičen prehod premogovno intenzivne regije SAŠA.
Odgovor so pripravili v Zavodu Kssena.

23. maj 2021
Zap. št. 92
Član sveta ANDREJ KMETIČ je podal naslednjo pobudo:

Po postavitvi betonskih skulptur ob jezeru, se velika večina občanov nad samo izvedbo zgraža in jasno kažejo nezadovoljstvo nad videnimi betonskimi oblikami, ki naj bi predstavljali mastodonta, ki sta prej podobni pujsi pepi iz otroške risanke, kot pa mastodontu. Samo nezadovoljstvo pa še stopnjuje cena za tistih nekaj kubikov obarvanega betona, ki je nekaj čez 30.000 €. Naj samo opomnim, da stane kubik armiranega betona od 100 do 250 eur. Je res, da je tu vloženo veliko truda, vendar pa si moramo priznati, da kot ljudje delamo napake vsi. In to je ena od napak tega arhitekta. Odgovor občine je bil, da so stare pomotoma, uničili med gradnjo prireditvenega odra. Ampak, ko so ju uničili, javnosti o tem ni nihče obvestil. Tudi pomotoma ni nihče obvestil javnosti? Glede na negativne kritike občank in občanov, predlagamo, postavitev na jezero mastodontov v originalni obliki, plus neandertalca, zato dajem pobudo, da ti dve skulpturi pa prestavite na otroško igrišče, kjer bosta glede na obliko, razvedrila otroke.
ODGOVOR:
Najlepša hvala za vaše pobude. Mastodonti opozarjajo na najdbo prazgodovinskih trobčarjev anankusa in mastodonta v bližnjih Škalah leta 1964. Ostanki trobčarjev, ki so živeli pred 3,6–2,5 milijona let, so razstavljeni v Muzeju Velenje na Velenjskem gradu skupaj z realno upodobitvijo anankusa v naravni velikosti.
Mastodonta iz umetne mase sta bila med urejanjem prostora odstranjena zaradi dotrajanosti in krhkosti, nismo ju uničili. Postavitev novih mastodontov je po idejni zasnovi arhitekta Roka Polesa izvedlo podjetje Dadgrad, d. o. o., ki je bilo izbrano na javnem razpisu kot najugodnejši ponudnik. Gre za sodobno formo trobčarja s stilizirano konturo, ki je barvno členjena. Spominski skulpturi sta poimenovani ‘a+m’, kar pomeni ‘anankus + mastodont’.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

3. maj 2021
Zap. št. 91
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednjo pobudo:

Na zadnji seji sem postavil vprašanje glede rekonstrukcije vozišča nad podhodom na Šaleški cesti oz. reklamacije. Po prepričanju okoliških stanovalcev je bilo popravilo izvedeno slabo, saj tovor na težkih tovornjakih zaradi diletacije oz. »stopnice« na vozišču še vedno »poskoči« in glasno zaropota, kar zelo moti posebej v nočnem času, ko stanovalci poizkušajo spati.
Prosim za odgovor, kaj ste do danes naredili v zvezi s tem vprašanjem in kako boste ukrepali.
ODGOVOR:
S strani vzdrževalca državnih cest na našem območju, podjetja VOC, d. o. o., smo dobili naslednji odgovor:
»Dela na cesti G1-4 odsek 1260 Zg. Dolič–Velenje med km 10,980 in 11,000 so bila izvedena v sklopu rednega vzdrževanja cest. Po predhodnem ogledu z nadzorom DRSI in predstavnikoma Mestne občine Velenje smo se dogovorili, da visok prehod oblažimo z asfaltnimi rampami – rezkanje in asfaltiranje v povprečni debelini 4 centimetre in tako vzpostavimo del ceste v stanje, kjer promet poteka varno. Dolgotrajnejše sanacije vozišča nismo izvajali zaradi investicijskih planov, v katerih je tudi ta omenjena cesta.«
Odgovor pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

19. april 2021
Zap. št. 91
Član sveta ANDREJ KMETIČ je podal naslednjo pobudo:

Podajam svetniško pobudo, in sicer da bi v teh covid časih razbremenili pošto, poštarje ter prihranili stroške pošiljanja MO Velenje in da bi svetnikom in svetnicam nekako prikrajšali čakanje v vrsti na pošti pri prevzemanju gradiva,
Predlagam, da bi gradivo prevzeli osebno v stavbi Mestne občine Velenje. Vsaj tisti, ki si to želijo.
ODGOVOR:
Svetnice in svetniki imate vedno možnost, da gradivo za seje sveta spremljate samo elektronsko, saj ga objavimo na spletni strani. V tem mandatu sta dva svetnika, ki ne želita tiskanega gradiva. Bomo pa svetnice in svetnike pozvali, da če kdo želi, lahko gradivo osebno dvigne v avli Mestne občine Velenje.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

8. april 2021
Zap. št. 90
Član sveta ANDREJ VRBEC je podal naslednje vprašanje:

V skladu s 17. v povezavi z 18. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje postavljam naslednje pisno vprašanje v zvezi z izvedbo projekta Energetska sanacija vrtca Tinkara ter projekta Sanacija Vila Mojca
Leta 2014 je bila izvedena energetska sanacija vrtca Tinkara. Omenjeni projekt je bil sofinanciran iz evropskih sredstev v višini 85 %. Dela so potekala od 14. 4. 2014 do 25. 7. 2014. Skupni strošek izvedenih del je znašal 184.134,89 EUR (224.580,39 EUR z DDV). V skladu z razpisom in podpisano pogodbo je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor investicijo sofinanciralo v višini 85 % upravičenih stroškov operacije v višini 124.430,65 EUR (brez DDV). Na javnem razpisu je bila za izvedbo del izbrana gospodarska družba 2vizija, d. o. o.
V zvezi z Energetsko sanacijo vrtca Tinkara me zanima naslednje:
1. S kakšnimi in čigavimi zahtevanimi referencami je nastopal izbrani ponudnik ter katera dela je opravil izbrani ponudnik 2vizija, d.o.o. in katera dela soponudnik Building – Zukić, d.o.o. ?
2. Prosim tudi za informacijo, komu od obeh izvajalcev so bila dela plačana ter kdo je bil na strani naročnika odgovorna oseba in kdo na strani izvajalca njegov pooblaščeni predstavnik oz. odgovorni vodja del ter kdo nadzornik. Prav tako prosim za dokazilo, ki ga je predložil ponudnik, da je les, ki ga je pri izvedbi pogodbe uporabil, izviral iz zakonitih virov.
3. Prosim, da prejete reference izbranih ponudnikov ter dokazilo, da je les izviral iz zakonitih virov, sklenjeno pogodbo z eventualnimi aneksi ter potrjen popis izvedenih del glede na izvajalca ter izvršna plačila po predmetni pogodbi tudi predložite. Prosim tudi za kopijo prijave ponudnika na javni razpis z eventualnimi dopolnitvami.
V zvezi s Sanacijo objekta Vila Mojca me zanima naslednje:
1. V zvezi s sklenjeno Pogodbo o sanaciji objekta Vila Mojca (št. pog. 1087/2016 z dne, 4. oz. 12. 7. 2016) prosim za pojasnilo, če so bili k tej pogodbi sklenjeni aneksi glede podizvajalcev (23. člen pogodbe) oziroma katera dela so za izvajalca 2vizija, d.o.o. izvedli eventualni podizvajalci.
2. S kakšnimi in čigavimi zahtevanimi referencami je nastopal izbrani ponudnik?
3. Kdo je bil na strani naročnika odgovorna oseba in kdo na strani izvajalca njegov pooblaščeni predstavnik oz. odgovorni vodja del ter kdo nadzornik?
4. Prosim tudi, da pridobite pojasnilo, kaj je bilo gospodarski družbi 2vizija, d.o.o. plačano s strani Vrtca Velenje v mesecu avgustu 2014 v znesku 21.958,17 EUR, in ga posredujete.
5. Prosim, da prejete reference izbranega ponudnika 2vizija, d.o.o., eventualno sklenjene anekse k pogodbi št. 1087/2016 ter potrjen popis izvedenih del glede na izvajalca oz. eventualne podizvajalce ter izvršna plačila po predmetni pogodbi tudi predložite. Prosim, da posredujete tudi kopijo prijave ponudnika na javni razpis z eventualnimi dopolnitvami.
V zvezi s poslovanjem Vrtca Velenje z gospodarsko družbo 2vizija d.o.o., prosim za pojasnilo (s spremljajočo dokumentacijo), kaj je bilo gospodarski družbi 2vizija d.o.o. plačano s strani Vrtca Velenje v mesecu avgustu 2014 v skupnem znesku 21.958,17 EUR (dne, 8. 8. 2014, znesek
2.828,57 EUR in dne, 22. 8. 2014, znesek 19.129,60 EUR) ter kaj dne, 3. 1. 2017, v znesku 16.412,86 EUR . Pri tem prosim za posredovanje pojasnila in spremljajočo dokumentacijo v zvezi s tem.

ODGOVOR:
Pojasnila v zvezi z Energetsko sanacijo vrtca Tinkara.
1. MOV je pri predmetnem javnem naročilu kot naročnik zahtevala dve referenci v vrednosti najmanj 150.000 EUR v zadnjih petih letih. Ponudnik oziroma partner v skupni ponudbi je oddal dve referenci, in sicer:
– referenco Mestne občine Ljubljana za GOI dela v vrednosti 242.254,10 EUR z DDV in
– referenco Lesnine inženiring d.d. za GOI dela v vrednosti 239.083,72 EUR z DDV (priloga).
Skladno z določili takrat veljavnega Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list Evropske unije, št. 335/13, Uradni list RS, št. 19/14, 32/14 – ZPDZC-1, 90/14 – ZDU-1l, Uradni list Evropske unije, št. 330/15, Uradni list RS, št. 91/15 – ZJN-3; v nadaljevanju: ZJN-2) so lahko na posameznem javnem naročilu sodelovale skupine gospodarskih subjektov, ki so predložile skupno ponudbo. 2 vizija d.o.o. in Building Zukić d.o.o. sta tako nastopala kot partnerja v skupni ponudbi, pri čemer je kot poslovodeči partner nastopal partner 2 vizija d.o.o..
Skladno z navedenim pojasnjujemo, da so določila ZJN-2 in določila razpisne dokumentacije določala, da je lahko ponudnik izponjeval pogoj komulativno, se pravi, da je referenčni pogoj izpolnjeval eden izmed partnerjev v skupni podnudbi.
Pri izvedbi del sta partnerja nastopala skupno, pri čemer so bila vsa izvedena dela plačana poslovodečemu partnerju 2 vizija d.o.o.. Obveznost neposrednih plačil ostalim gospodarskim subjektom, ki nastopajo v ponudbi, je namreč ZJN-2 določal le za pogodbeno imenovane podizvajalce, ki pa v tem primeru niso bili imenovani oziroma niso nastopali pri izvedbi predmetnega javnega naročila. Ne glede na to, da je referenčni pogoj podal partner Building Zukić d.o.o., je pomembno, da partnerja skupno razpolagata z znanjem in izkušnjami, potrebnimi za izvedbo javnega naročila. Za kakovostno izvedbo del je namreč poleg tehnične izvedbe potreben tudi “know-how”, z obojim navedenim pa sta partnerja v ponudbi razpolagala skupaj. Partnerja v skupni ponudbi namreč naročniku tudi za celotno izvedbo gradnje odgovarjata skupno oziroma solidarno.

2. Vsa opravljena dela so bila plačana vodilnemu parterju 2 vizija d.o.o.. kot poslovodečemu partnerju v skupni ponudbi.
Pooblaščena oseba s strani naročnika je bil Drago Martinšek, Vodja urada za družbene dejavnosti.
Odgovorna oseba izvajalca in vodja del je bil Marjan Potnik, ing. gradb..
Odgovorni nadzornik s pristojnostjo po ZGO-1 je bil Marko Markoja.

3. Dokazilo, da je les izviral iz zakonitih virov je priloženo v prilogi.
Reference kot tudi celotna ponudba je v prilogi.

Pojasnila v zvezi s sanacijo Vile Mojca:
1. K pogodbi POG – 1087/2016 ni bil sklenjen noben aneks s katerim bi imenovali podizvajalce.
2. MOV je kot naročnik zahtevala dve referenci v vrednosti najmanj 150.000 EUR v zadnjih petih letih. Ponudnik je oddal dve referenci, in sicer:
– referenco Mestne občine Velenje za GOI dela vrednosti 224.580,39 EUR z DDV in
– referenco Markomark Nival d. o. o. za GOI dela v vrednosti 528.111,41 EUR z DDV (priloga).
3. Pooblaščena oseba s strani naročnika je bil Drago Martinšek, vodja urada za družbene dejavnosti.
Odgovorna oseba izvajalca in vodja del je bil Marjan Potnik, ing. gradb..
Odgovorni nadzornik s pristojnostjo po ZGO je bil Andrej Knez.
4. Znesek 19.129,60 EUR z DDV je bil v letu 2014 plačan za s strani Vrtca Velenje za izvedeno javno naročilo za ločitev meteorne kanalizacije od fekalne, izvedbe kanalizacije v drenažo, izvedbe aeroslemenskih trakov na strehi in polaganje keramike na vhodih v Vrtec Tinkara. Ta dela niso bila vključena v pogodbo za energetsko sanacijo vrtca Tinkara, ki jo je Mestna občina Velenje sklenila z izvajalcem 2 vizija d.o.o., saj dela niso predstavljaja energetske sanacije objekta in posledično niso bila upravičen strošek s strani sofinancerja (Ministrstva za infrastrukturo in prostor). Naročilo je Vrtec Velenje izvedel in financiral samostojno.
Znesek 2.828,57 EUR z DDV v letu 2014 pa je Vrtec plačal za ureditev parkirišča pred kuhinjo enote Tinkara. Naročilo je Vrtec Velenje izvedel in financiral samostojno.
Pojasnilo:
S strani Vrtca Velenje je bill leta 2017 podjetju 2 vizija d.o.o. plačan znesek 16.412,86 EUR z DDV za z njihove strani izvedeno javno naročilo za odvodnjavanje igralnih površin vrtca in hidroizolacijo temeljev stavbe Vile Mojca. Ta dela niso bila predmet naročila “Sanacija Vile Mojce” in niso bila financirana s strani Mestne občine Velenje. Za izvedbo navedenih del se je Vrtec Velenje odločil samostojno, pri čemer je dokumentiral nujnost tega posega.
Reference kot tudi celotna ponudba in seznam izvršenih izplačil je v prilogi.
PRILOGA
Odgovor pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

15. marec 2021
Zap. št. 89
Član sveta ANDREJ KMETIČ je podala naslednji pobudi:

Postavljam pisno svetniško vprašanje. Name se je obrnil občan, ker ga zanima naslednje: Občan bi se želel odklopiti iz mestnega ogrevanja (Komunalno podjetje Velenje) in se priključiti na samooskrbno elektrarno z toplotno črpalko. V svetu, Sloveniji in vsepovsod prihajajo pobude, da je investicija smiselna, prav tako država prispeva subvencijo za investicijo v sončno elektrarno in toplotno črpalko. Prav tako se izpostavljajo prednosti zelene energije in manjšega onesnaževanja okolja.
Vendar temu ni tako v Mestni občini Velenje, kjer se takšne investicije oziroma odločitve ne morejo realizirati. Prednost se daje v korist ekonomskim interesom Komunalnega podjetja Velenje, namesto, da bi sledili svetovnim praksam.
Ko se je želel odklopiti iz distribucijskega sistema toplote od komunalnega podjetja, je dobil pisni odgovor, da to ni možno. V konkretnem primeru je posebno zavezujoč predpis: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, številka 2/2020), kjer je v 101 členu (točka4) navedeno: Obstoječe in predvidene objekte je na območjih, kjer je izvedeno toplovodno omrežje potrebno obvezno priključiti na sistem toplovodnega ogrevanja. Torej v mestni občini Velenje zavirajo zeleno rabo energije in manjšega onesnaževanja okolja, kar ni skladno z dobrimi praksami iz celega sveta.
Kot dober zgled se lahko vzame mestna občina Šoštanj, kjer so lansko oz predlansko leto sprejeli ustrezne sklepe, s katerim svojim občanom dovoljujejo odklop iz komunalnega ogrevanja in priključitev na samooskrbno sončno elektrarno.
Dobro bi bilo, da podobne sklepe sprejme tudi občina Velenje in sledi svetovnim praksam.
ODGOVOR:
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje (v nadaljevanju kratko Odlok o OPN) je v tretjem poglavju 101. členu napisano naslednje:
»Obstoječe in predvidene objekte je na območjih, kjer je izvedeno toplovodno omrežje, potrebno obvezno priključiti na sistem toplotnega ogrevanja. Le v izjemnih primerih, ko je priključitev novih objektov na toplovodno omrežje neracionalna, je za ogrevanje objektov dopustna uporaba elektrike, sončne energije in drugih alternativnih virov, ki dodatno ne onesnažujejo okolja, vendar le ob predhodnem soglasju oz. mnenju upravljavca vodov in soglasju MOV. Pri ogrevanju novih objektov je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo s področja graditve objektov.«
Ta določila so bila v Odlok o OPN prenesena iz prej veljavnih prostorskih aktov Mestne občine Velenje (odloki o prostorskih ureditvenih pogojih), ki so veljala do sprejetja Odloka o OPN (Uradni vestnik MOV, št. 2/20 in 7/20), ki jih je ta odlok nadomestil.
Osnovni namen določila za obvezno priključitev obstoječih in predvidenih objektov na toplovodno omrežje je bila skrb za varstvo zraka v Šaleški dolini.
V zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja smo bili v Šaleški dolini priča zaskrbljujočega stanja na področju varstva zraka, saj smo imeli zaradi enormnega onesnaženja zraka s strani TEŠ porazno stanje kvalitete zraka, kar je imelo za posledico intenzivno umiranje gozdov na območju Šaleške doline in tudi širše. Kakovost zraka je bila v šaleški dolini najslabša v Sloveniji in tudi širše (številne prekoračitve mejnih in tudi kritičnih vrednosti kakovosti zraka). Poleg največjega onesnaževalca zraka v Šaleški dolini in tudi širše – TEŠ, so imela velik vpliv na dodatno onesnaževanja zraka tudi zasebna kurišča za ogrevanje večstanovanjskih objektih in individualnih stanovanjskih hiš (ogrevanje na premog, les, kurilno olje).
Da bi se izboljšalo porazno stanje zraka v Šaleški dolini in širše, so bile na TEŠ izvedene čistilne naprave za preprečevanje onesnaženje zraka, obenem pa se je z izgradnjo daljinskega toplovodnega omrežja, ki je baziralo na izrabi viška toplotne energije TEŠ, v veliki meri toplificiralo večina stanovanjskih območij v Občini Velenje. Priključitev velike večine obstoječih objektov na toplovodno omrežje je v veliki meri vplivalo na izboljšanje kakovosti zraka v Šaleški dolini, ki ima danes enega od najmanj onesnaženega zraka v Sloveniji in tudi širše.
Da bi preprečili nova individualna kurišča v novih stanovanjskih območjih na goriva, ki dodatno onesnažujejo zrak in da bi preprečili škodljive emisije s strani neprimernih načinov ogrevanja objektov, se je določilo o obvezni priključitvi novih objektov na toplovodno omrežje vneslo tudi v prostorske akte občine. Na ta način so se bolj racionalno izrabila tudi velika sredstva za izgradnjo toplovodnega omrežja, ki so bila vložena s strani lokalne skupnosti, saj je bilo toplovodno omrežje dimenzionirano za ogrevanje vseh predvidenih objektov na območju MOV za naslednje dolgoročno obdobje.
Seveda ne za vsako ceno, zato so bila v prostorske odloke MOV vnesena in sprejeta tudi določila, da so na območjih stavbnih zemljišč, kjer je priključitev na toplovodno omrežje neracionalna za nove investitorje (prevelika oddaljenost od toplovoda, premostitev naravnih ovir, itd.), dopustna uporaba tudi ostalih ekološko sprejemljivih virov za ogrevanje predvidenih objektov (električna energija, sončna energija, ostali alternativni viri). Glede teh izjem si investitor pridobi dokazila o racionalnosti oz. neracionalnosti drugačnega energetskega vira za ogrevanje, t.j. soglasje upravljalca toplovodnega omrežja ter Mestne občine Velenje.
Odgovor pripravili v Uradu za urejanje prostora.

9. marec 2021
Zap. št. 88
Članica sveta ANITA LEMEŽ KLJAJIČ je podala naslednji pobudi:

Podajam svetniško pobudo vezano na ureditev vodotoka v Šmartinskih Cirkovcah. Vodotok, ki teče skozi območje KS Cirkovce je v predelu Šmartinskih Cirkovc zelo velikokrat poplavljen. Vzrok za to je preplitka potočna struga. Že ob manjšem deževju prihaja do prelivanja in poplavljanja cestišča in travnika. Predlagam, da se izvede ogled kraja in zavzame ustrezne tehnične rešitve za regulacijo potočne struge.
ODGOVOR:
Na podlagi vaše pobude je bil opravljen ogled lokacije. Mestna občina Velenje bo v sklopu rednega vzdrževanja cest očistila vse objekte, ki spadajo v pristojnost občine, in so namenjeni odvodnjavanju cest na tem območju (jaške, kanale, prepuste, območje pod mostom). Vzdrževanje vodotokov je v pristojnosti države, Direkcije za vode Republike Slovenije, občina vanje ne sme posegati, zato jim bomo vašo pobudo posredovali.
Odgovor pripravili v Uradu za komunalno dejavnost.

Podajam svetniško pobudo vezano na zagotavljanje varnosti v cestnem prometu na cesti Sedovnik – Krehovško v Šmartinskih Cirkovcah. V lanskem letu se je na novo uredil in asfaltiral cestni odsek, ki vodi na Krehovško (levo od kmetije Sedovnik/Rednak v Šmartinskih Cirkovcah). Strmo pobočje, ki je na spodnjem delu cestišča predstavlja veliko nevarnost zaradi nezavarovanih predelov. Dajem pobudo, da se izvede ogled omenjenega cestnega odseka, saj ocenjujem, da bi se moralo na določenih kritičnih mestih zagotoviti odbojno, cestno varnostno ograjo.
ODGOVOR:
Na podlagi vaše pobude je bil opravljen ogled z vzdrževalcem ceste. Odbojna ograja na cesti Sedovnik–Krhovnik bo na najbolj kritičnem delu nameščena v najkrajšem možnem času; najkasneje do konca aprila.
Odgovor pripravili v Uradu za komunalno dejavnost.

26. februar 2021
Zap. št. 87
Članica sveta BRIGITA TRETJAK je podala naslednjo pobudo:

Kmetje opozarjajo na preveliko število divjih prašičev na območju KS Vinske Gore, Laze, Podkraj, Črnova, Šentilj. Mestno občino Velenje prosim, da pomaga z rešitvijo in zagotovi varnost ljudi na območjih kjer je polno divjih prašičev tako podnevi kot ponoči. Lovci so bili o vsem že obveščeni, podali so svoja mnenja, zadeve pa so ostale nerešene. V tem času nastaja zelo velika škoda po travnikih in njivah. Kmetje ob tem nimajo nobene pomoči saj z lovci zelo slaba komunikacija in tako ostajajo kmetje sami sebi prepuščeni.
Menim pa, da ne glede na številčnost divjadi in prisotnost drugih prosto živečih živali bodo škode vedno nastajale, vendar ne smejo ogrožati ekonomske varnosti ljudi in trajnostnega razvoja travnikov, njiv in gozda.
Zato vas pozivam, da pokažete večjo skrb za oškodovane in pozovete vse pristojne, da se čimprej usmerijo v dolgotrajno rešitev in pomoč kmetom.
ODGOVOR:
Skrb za divjad, in posledično škodo, ki jo divjad povzroča na kmetijskih in gozdnih površinah je v pristojnosti lovskih družin, skladno z veljavno zakonodajo.
MO Velenje je lovski družini, ki preko podeljene koncesijske pogodbe upravlja z območjem, navedenem v svetniškem vprašanju, poslala dopis s pozivom, da v najkrajšem možnem času pristopi k aktivnemu reševanju težav, dialogu s prizadetimi lastniki zemljišč, kot ji to določa zakon in koncesijska pogodba.
Prizadeti lastniki se lahko v primeru slabe odzivnosti lovskih družin obrnejo tudi na Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Inšpekcijo za lovstvo in ribištvo.
Odgovor pripravili v Uradu za urejanje prostora.

24. januar 2021
Zap. št. 86
Član sveta JOŽE HRIBAR je podal naslednje vprašanje:

22.01 smo dobili obvestilo, da “tekaška proga”, pri prireditvenem prostoru, ne obratuje več. Z obratovanjem je začela 16.01., pred tem so jo vsaj teden pripravljali…torej je roko na srce obratovala le par ur. Razlog za neobratovanje naj bi bilo slabo vreme, čeprav se mi zdi ta razlaga malo za lase privlečena. Ker je zunaj idealno vreme ravno za teke na smučeh. Dvomim da je resnični razlog, da je za smučanje potreben negativni covid test. Ob tem pa me zanima koliko je to zasneževanje in priprava proge stalo, ker razer tistih par ljudi ki je naredilo par krogov, od tega ni čisto prav nobene koristi, razen če je lastnik ideje imel v mislih reklamno potezo. Ker gre očitno z arazmetavanaje denarja občank in občanov, prosim za temeljit odgovor. Tudi z kakšnim imenom odgovornih.
ODGOVOR:
Proga za smučarski tek je pričela z obratovanjem v soboto, 16. 1. 2021. Res je, da smo 22. 1. 2021 objavili obvestilo, da je proga za smučarski tek zaprta, vendar smo zapisali »DO NADALJNJEGA ZAPRTA« in s pripisom, da »Takoj, ko se bodo razmere izboljšale bomo progo ponovno uredili za uporabo«. Progo za smučarski tek smo zaprli iz preventivnih razlogov, ker je bilo za cel vikend napovedano deževje in veter, kar bi zaradi zmehčane proge povzročilo preveč škode. V ponedeljek, 25. 1. 2021, je bila proga ponovno odprta in je obratovala do petka, 29. 1. 2021, do 14.00 ure, ko smo jo ponovno zaprli, da smo lahko na progo navozili še dodatno količino snega, jo utrdili in pripravili za nadaljnjo uporabo in so jo smučarji tekači z veseljem uporabljajo od sobote, 30. 1. 2021, dalje.
Razlog za zaprtje proge ni bila potreba po negativnem covid testu. Proge za smučarski tek ni možno enačiti s smučiščem in ni zahteve za testiranje. Individualna rekreacija na prostem nikoli ni bila prepovedana in ni bila podvržena zahtevi po testiranju.
V individualno rekreacijo spadajo tudi smučarski tek, sankanje in tudi smučanje. Kot upravljalec tekaških prog je ŠRZ Rdeča dvorana preveril možnost uporabe pri pristojnem organu, ki je potrdil, da smučarski tek ni podvržen testiranju.
Na dan pisanja odgovora (5. 2. 2021) je proga obratovala 194 ur in lahko trdimo, da je teklo krepko več kot 1.000 obiskovalcev vseh starosti, od začetnikov do najstarejših. Stroškovnik:
– stroški najema opreme za izdelavo tehničnega snega: 6.000,00 EUR;
– stroški izdelave snega, izdelave proge in vzdrževanje proge v prvem mesecu: 7.000,00 EUR;
– stroški dodatne izdelave snega in popravila proge: 2.000,00 EUR;
– stroški materiala za izdelavo označevanja prog in oznak-obvestil: 987,06 EUR;
– delo študentov (pomoč tekačem) usmerjanje in sprotna popravila…): 1.855,22 EUR;
– čiščenje sanitarij in okolice prog: 312,00 EUR;
– zavarovanje odgovornosti upravljalca: 162,77 EUR.
SKUPAJ: 18.322,05 EUR
Menimo, da je vzpostavitev rekreacijske možnosti na prostem za zdravje naših občank in občanov, zelo koristno in po številu tekačev sodeč, to tudi z veseljem uporabljajo.
Odgovor pripravili v Uradu za družbene dejavnosti in v ŠRZ Rdeča dvorana Velenje.

2020

26. december 2020
Zap. št. 85
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednje vprašanje:

V zvezi s svetniškimi sredstvi, ki mi jih že več let samovoljno, brez pravne podlage ne dovolite koristiti mi s tem onemogočate politično delovanje, smo na mail dobili tudi tabelo v zvezi s tiskovinami.
Prosim za odgovor, koliko sredstev je MO Velenje potrošila v lanskem letu za tiskovine, reklamo in marketing vključno z vsemi sredstvi, ki so se porabila za prireditve.
Glede na to, da so stroški nastajali tudi na drugih proračunskih porabnikih, prosim, da pridobite informacije tudi od njih.
V tabeli naj bo posebej označeno tiste proračunske porabnike, kjer MOV prispeva v njihov proračun več kot 50 % njihovega letnega proračuna.
Prosim, da se odgovor pripravi v obliki skupne tabele v programu Excel:
Po kolonah: Datum / Proračunski porabnik / Dogodek-Prireditev / Strošek / Vrednost
ODGOVOR:
Podatke o porabi sredstev na posameznih proračunskih postavkah lahko pridobite iz Zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje. Za podatke o ostalih posrednih uporabnikih, se obrnite na njih.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

7. december 2020
Zap. št. 84
Članica sveta VERONIKA JUVAN je podala naslednje vprašanje:

Kako daleč je projekt tunel Selo (pri Mixu)–konec Konovega (pri bodočem krožišču tretje razvojne osi, blizu Turna), kdaj bi se naj pričelo z gradnjo oziroma v kateri fazi je ta projekt?
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje je novembra 2020 za ta odsek ceste izdala soglasje k projektnim rešitvam, navedenih v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja vodi DARS, d. d., in je v teku.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

30. novembra 2020
Zap. št. 83
Član sveta ANDREJ KMETIČ je podal naslednjo pobudo:

V garaži na goriški opažam, da so na parkirnih mestih namesto avtomobilov parkirana kolesa. To se pojavlja že par mesecev. Menim, da kolesa ne spadajo tja, kar je pa še bolj moteče je pa to, da odžirajo parkirne prostore tistim, ki so plačali abonma. Poleg tega, je pa tudi možnost poškodbe avtomobilov s strani ”kolesarjev” ki kolesa potiskajo mimo ozko parkiranih avtomobilov. Prosim pristojne, da nemudoma ukrepajo, sumim pa, da so kolesa ukradena. Ampak to je samo sum, ne pa obtožba. Kolesa se nahajajo v 2 etaži garaže na goriški ulici.
ODGOVOR:
Vprašanje smo posredovali na redarstvo in Komunalno podjetje Velenje, ki upravlja z Garažno hišo Gorica. V torek, 1. decembra 2020, so opravili kontrolo, pri kateri redarji v garažni hiši niso zasledili nobenih koles. Na komunalnem podjetju se strinjajo, da naj upravnik Linea na primeren način obvesti stanovalce, da s kolesi ne smejo parkirati na parkirnih mestih oziroma kakorkoli ovirati parkiranih avtomobilov.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

26. novembra 2020
Zap. št. 82
Član sveta JOŽE HRIBAR je podal naslednjo pobudo:

V času, pandemije in ukrepov vlade, zaradi virusa COVID-19, je MO Velenje, tako v prvem, kot tudi v drugem valu, na vseh zunanjih parkirnih mestih omogočila brezplačno parkiranje. Ukrep sicer v stranki NAŠE VELENJE pozdravljamo, obenem pa dajemo pobudo, da se parkirnim abonmajem za leto 2020 podaljša veljavnost do konca marca 2021. Zakaj? Za občane, ki kupijo abonmaje na začetku leta, brezplačno parkiranje v conah, za katere so že kupili abonma, v času epidemije, ne prinaša popolnoma nobenih ugodnosti. Ravno nasprotno! Ker je parkiranje brezplačno, to koristijo predvsem tisti, ki abonmaja nimajo in so do sedaj parkiranje plačevali. Obenem, se je povečalo število vozil, tako da imajo občani v času brezplačnega parkiranja, sami težave z iskanjem prostih parkirnih mest. Zato predlagamo, da MO Velenje, podaljša veljavnost parkirnih abonmajev za leto 2020, do konca marca 2021.
ODGOVOR:
Kot je znano je cena abonmajev za parkiranje v modrih conah v Velenju med najnižjimi v Sloveniji. Stanovalci za nakup abonmaja plačajo pavšalni znesek, ne glede na to, kdaj med letom je bil kupljen. To pomeni, da tudi tisti, ki kupijo abonma v drugi polovici leta plačajo poln znesek. Z abonmajem si stanovalci pridobijo dovoljenje za parkiranje v njihovi modri coni brez plačila parkirnine, ki je sicer za vse ostale obvezna. Zbrana sredstva od prodaje abonmajev se porabijo za celoletno vzdrževanje parkirišč v modrih conah. V konkretnem primeru imetniki abonmajev v finančnem smislu torej niso prikrajšani, zato ni utemeljenega razloga, da bi se veljavnost abonmajev podaljšala.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

20. novembra 2020
Zap. št. 81
Članica sveta VERONIKA JUVAN je podala naslednje vprašanje:

Obljubljene delne rešitve cestne problematike v KS Konovo
• meritev prometa v spomladanskem času 2020
• pregled in razmislek o spremembi dela Konovske ceste v enosmerno
• postavljena tabla “dovoljeno za lokalni promet”
• pogovor s KS in prebivalci Konovske ceste s predstavniki občine
Od obljubljenih delnih rešitev smo prebivalci Konovske ceste dobili le en odgovor na temo table “dovoljeno za lokalni promet”. V pisnem odgovoru smo dobili zagotovilo, da bodo postavljeni merilniki hitrosti, a jih še vedno ni.
Prebivalci Konovske ceste se sprašujemo, kje se je zataknilo, želimo odgovore, saj je prometa ob ukinitvi javnega prevoza še več.
ODGOVOR:
Za izvedbo analize prometnih tokov v KS Konovo smo pridobili ponudbo izvajalca, ki jo bomo izvedli predvidoma v naslednjem letu. Merilniki hitrosti bodo postavljeni na dveh dogovorjenih lokacijah, in sicer pri Špičku in Kaligaru najkasneje do 10. decembra. Glede postavitve znakov za omejitev prometa oz. »dovoljeno za lokalni promet« ter možnostjo nadziranja smo se posvetovali s Policijsko postajo Velenje. Glede na to, da se skozi naselje Konovo vozijo tudi krajani zaselkov Šenbric in Cirkovce, nadzora skoraj ni možno izvajati. Zaradi tega smo se odločili, da znakov ne bomo postavljali.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

13. novembra 2020
Zap. št. 80
Član sveta MATEJ JENKO je podala naslednja vprašanja:

1. Čestitke, k uspešno izvedenem zaključku projekta. Zanima me kdo je bil vodja projekta v Velenju, od kod si lahko prenesem DIIP oz. drug dokument kjer so za Velenje vse te stvari popisane. Zanima me tudi, kje je dokument javno objavljen, podobno kot ga imajo objavljene ostale slo. partnerke v tem projektu, saj ga ne najdem
V zvezi s tem projektom me zanima ali je v okviru tega zneska vzpostavljena tudi spletna stran, ki bi bila postavljena tudi v angleščini, saj tudi te ne najdem. Na tablah ne vidim QR kode, ki bi dala osnovne informacije in bi povezala Bicy s spletno stranjo, predlagam da se table dopolni (lahko se doda nalepka – da se ne menja tabel).
Zanima me ali bodo oz. kdaj bodo postaje in s tem možna izposoja koles tudi v drugih krajevnih skupnostih (KS). Imajo jih že v KS Staro Velenje, vse tri MČ, Gorica, Pesje, Selo, Šalek (2x), Stara vas, Gorica, Škale. Vidim, da se načrtuje širitev postaj zato predlagam, da v naslednjem letu dobi Bicy postajo še Konovo, za katero lahko rečemo da se mesta neposredno drži, nato pa se vsako leto naredi vsaj po ena nova na leto še v ostalih KS (po vrstnem redu KS bližje mestu npr. KS Paka, Kavče, Bevče, itd.). Predlagam, da se lokacije postaj v teh KS izberejo tako, da so na takšnih točkah, kjer bodo oddaljenim občanom od središča mesta naše mesto še približali (ali pa se uporabi kar lokacije sedežev KS)
ODGOVOR:
V sklopu projekta Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih smo nadgradili mobilno aplikacijo BICY (in ne spletno stran), ki je brezplačno na voljo v Google Play Store trgovini namenjeni mobilnim napravam z operacijskim sistemom Android in v App Store trgovini za mobilne naprave z IOS operacijskim sistemom.
Nadgradnja mobilne aplikacije je zajemala: prevod aplikacije v angleški jezik in sprememba rubrike prosta kolesa: sedaj je vidno koliko navadnih in električnih koles je prostih na vsaki postaji. Po vključitvi novih postaj (na jezeru in v Stari vasi) v sistem BICY bodo tudi te postaje dodane v mobilno aplikacijo.
Nadgradnja mobilne aplikacije je bila izvedena v sklopu aktivnosti Posodobitev BICY postaj in BICY aplikacije (to je zajemalo barvanje tal in odtis BICY logotipa na tleh, ter nadgradnjo mobilne aplikacije). Skupni znesek prenove 7.576,20 EUR, od tega 1.647.00 EUR za nadgradnjo aplikacije.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

2. Prosim če preverite in uredite spletno stran velenje.si, da bo omogočen hiter prenos gradiva za sejo iz interneta. Ko kaže nekaj ni v redu, saj je prenos le par kb/s in traja prenos prilog več kot minuto (po navadi se iz interneta nekaj MB prenese v nekaj sekundah).
ODGOVOR:
Materiali za seje Sveta MOV so pripravljeni za prenos iz občinskega spletnega strežnika, ki je konec oktobra in v začetku novembra izkazoval določene tehnične težave. Problem, ki je deloma vezan tudi na izbranega ponudnika spletnih storitev smo rešili.
Odgovor so pripravili v Službi za informatiko.

5. novembra 2020
Zap. št. 79
Članica sveta JANJA REDNJAK je podala naslednje vprašanje:

Name se je pisno obrnil študent iz Paškega Kozjaka. Želi informacijo glede ureditve interneta. Zaradi epidemije Covid19 je obvezno šolanje na daljavo a žal imajo zelo slabo povezavo in jim je šolanje skorajda onemogočeno. Že pred epidemijo so bili večkrat v kontaktu z njihovim operaterjem Telekom a so jim obrazložili, da jim zaradi slabih in starih telefonskih kablov ne morejo omogočiti boljše internetne povezave kot jo imajo.
ODGOVOR:
Internetna točka ima javni namen, prosti dostop, zato ima omejen domet in žal tudi omejeno uporabo. Točka je bila zgrajena leta 2007 v sklopu evropskega projekta in posodobljena leta 2010. V tem času smo točko, ki je bila namenjena prvotno samo za potrebe Doma na Paškem Kozjaku razširili in pohitrili, tako da so povezavo lahko uporabljale tudi hiše, ki so bile v vidnem polju WIFI povezave. Glede na teren, razdaljo, vidnost, in drevesa, ni možno razširiti in pohitriti WIFI dostopa na tej lokaciji.
Mestna občina Velenje žal nima sredstev za gradnjo širokopasovnega omrežja v ruralnih območjih. Tudi mi si želimo, da bi naši občani imeli boljši in hitrejši dostop do omrežja. Nestrpno spremljamo državni razpis GOŠO in RUNE, ki bi z državnimi sredstvi omogočil dostop do hitrejšega interneta v belih in sivih conah.
Naš predlog je, da se v okviru krajevne skupnosti dogovorijo, skličejo sestanek in javijo koliko je interesentov, ki bi imeli fiksno povezavo. S številom in označitvijo hiš, ki so pripravljene podpisati pogodbo za fiksne storitve, lahko tudi mi pomagamo poiskati ponudnika, ki bi zgradil oziroma uredil povezave.
Odgovor so pripravili v Uradu za javne finance in splošne zadeve.

26. oktober 2020
Zap. št. 78
Članica sveta VERONIKA JUVAN je podala naslednje vprašanje:

Po dveh letih opozarjanj na cestno problematiko v KS Konovo se ni premaknilo nič, ni table za lokalni promet, nič se ne dela v zvezi s pločnikom. Zanima me, kdaj lahko pričakujemo kakšno spremembo?
Zanima me tudi, ali se lahko uredi pešpot čez Debrco, mimo deponije, saj je ta zemlja občinska in je popolnoma zanemarjena?
ODGOVOR:
V tednu od 10. do 13. novembra bomo skladno z dogovorom z vodstvom KS postavili dva prikazovalnika hitrosti ob Konovski cesti. Z gradnjo pločnika od Krajevne skupnosti Šmartno do odcepa k Domu krajanov Konovo bomo začeli spomladi prihodnje leto.
Tabel za lokalni promet ne bomo postavili, saj je skoraj nemogoče vršiti nadzor nad prometom. Po zakonodaji je lokalni promet ves promet, ki ima izvor in cilj na omejenem območju. Glede na to, da vodi skozi Krajevno skupnost Konovo glavna povezava za naselji Šenbric in Cirkovce postavitev omejitvenih tabel ni smiselna.
Pločnik pri odcepu za Dom krajanov Konovo ob lokalni kategorizirani cesti Kajuhova-Konovska cesta v dolžini cca 150 metrov se v letošnjem letu ne bo izvajal.
Pešpot čez Debrco v glavnini poteka po območju opuščene deponije komunalnih odpadkov, kjer gre za omejeno rabo prostora, ki je v upravljanju podjetja PUP– Saubermacher, d. o. o., in je sicer dejansko prehodna.
Po izgradnji hitre ceste tretje razvojne osi na tem območju se bo priključitev na pešpot, ki sega v območje državnega prostorskega načrta, ohranila in v tem delu še dodatno uredila.
Na podlagi vaše pobude bomo v času do izgradnje hitre ceste pristopili k reševanju oz. ureditve poti skupaj s podporo krajevne skupnosti. Pridobiti moramo soglasje upravljalca deponije in solastnic zemljišč na tem območju – Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

26. oktober 2020
Zap. št. 77
Članica sveta Brigita TRETJAK je podala naslednje vprašanje:

V krajevni skupnosti Šalek nas opozarjajo na težavo v Šaleku. in sicer glede parkiranja. Gre za blok od številke 81 pa do bloka številka 97.
Zaradi parkiranja imajo velike težave in s tem veliko slabe volje. Prilagam slike slike, s katerih je razvidno, da ni zadosti parkirnih mest, posledično ima s tem težave tudi trgovina Mercator pri dostavi živil. Občani so glede problematike parkiranja že obvestili predstavnike vaške skupnosti. En del problema je tu nastal tudi z uvedbo kolesarske poti. Ker parkirnih mest ni dovolj, se občani s to težavo soočajo vsak dan. Zanima jih, kdaj in kakšno rešitev lahko pričakujejo glede parkirnih mest.
ODGOVOR:
Na območju Šaleka v naših prostorskih aktih zaradi omejenega prostora ni predvidena izgradnja dodatnih parkirnih mest. Z več reda in izboljšano izkoriščenostjo je mogoče bolje izkoristiti obstoječe kapacitete. Na tem območju načrtujemo uvedbo modrih con, s katerimi bomo, tako kot drugod v mestu, kjer modre cone že imamo, dosegli več reda. S takšno ureditvijo bomo izločili vse tiste, ki jim parkirna mesta niso namenjena, in tako se bo sprostilo več mest za stanovalce. Pogovori z upravniki in predstavniki stanovanjskih stavb o takšni ureditvi parkiranja že potekajo. Takoj ko bo doseženo soglasje tamkajšnjih stanovalcev o pogojih vključitve in ob ustrezno rešenem vprašanju garažnih objektov na občinski zemlji, bomo tudi v Šaleku uvedli modro cono.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

28. september 2020
Zap. št. 76
Član sveta Matej JENKO je podal naslednje vprašanje:

Po dobljenih informacijah je bil izbran nov direktor Zavoda za turizem. Prosim da mi posredujete odgovor kdo je bil izbran. Prav tako vas prosim, da v mojem imenu (kot svetniku) pridobite naslednje informacije in dokumente:
– Kriterije po katerih se je izbiralo novega direktorja
– Kakšen je vizija razvoja oz. program, ki ga je nov direktor predstavil (kopijo programa)
– Zanimajo me razlogi, zakaj o programu strokovni svet zavoda za turizem ni bil obveščen oz. se komisija, ki je obravnavala kandidate in se odločala o njih ni posvetovala z njimi, saj gre tudi za strokovno mnenje kaj in kako se bo razvijal turizem.
ODGOVOR:
Postopek za izbiro direktorja Zavoda za turizem Šaleške doline še poteka, in sicer v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) ter Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline (Uradni vestnik MO Velenje št. 21/2015, Uradni list Občine Šoštanj št. 8/2015).
Postopek vodi Svet Zavoda za turizem Šaleške doline, ki bo novega direktorja imenoval po pridobitvi soglasja ustanoviteljev, to sta Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje in Občina Šoštanj, Trg Svobode 12, 3325 Šoštanj.
Na podlagi 24. člena Statuta MO Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo, 17/19) je za izdajo soglasja pristojen Svet Mestne občine Velenje.
Odgovor so pripravili v Uradu za javne finance in splošne zadeve.

14. septembra 2020
Zap. št. 75
Član sveta JOŽE HRIBAR je podal naslednje vprašanje:

Prosim za informacijo glede zadnjega odloka o zapiranju gostinskih lokalov.
Ker obratovalni čas je v domeni občine in ne države, ni pa razglašene epidemije, naravne nesreče ali vojne.
Zajeziti so želeli (ali želijo…), praznovanja v restavracijah, kjer se je zbiralo več kot 50 ljudi…zaprli pa mini bare in postrežna mesta Fresh na Petrolu, kjer se nikoli ne zadržuje veliko ljudi, še ti ki so tam, pa se med seboj ne poznajo in se torej tudi po 22.30 uri verjetno ne družijo in objemajo, ampak so tam mimogrede.
V 7 mesecih, niti ena sama moja delavka ni dobila virusa, čeprav streže ljudem iz Nemčije, Avstrije, Italije, Kosovega, Srbije, Hrvaške, Romunije, Bolgarije…torej smo uspešno in dosledno upoštevali vsa priporočila NIJZ, kljub temu pa nas sedaj zapirajo, čeprav nimajo osnov za to.
Glede na zakon, ustavo in samo stanje, sem mnenja, da so gostinske lokale (bare…), predvsem te na bencinskih servisih, kjer ne sprejemamo nobenih zaključenih družb, rezervacij…ne organiziramo zabav, glasbenih dogodkov…zaprli neustavno in brez treznega premisleka.
Zato , ker mi delovni čas odobri občina in sem mnenja, da država posega na območje, ki se jih ne tiče, me zanima pravno mnenje, ali je odlok glede na vsa dejstva in zakone ustaven. Ker je sam odlok v takšni obliki in stanju grobo poseganje v lokalno samoupravo.
ODGOVOR:
Prejeli smo vaše vprašanje o ustavnosti odloka, ki ga je sprejela Vlada RS. V zvezi s tem vam posredujemo naslednje pojasnilo:
Glede na to, da je odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji sprejela vlada Republike Slovenije, o skladnosti odloka z Ustavo Republike Slovenije oz. z zakoni odloča sodišče.
Tako je glede začasne omejitve gibanja na občine presojalo ustavno sodišče, ko je ocenilo, da začasna omejitev gibanja na občine v prvem valu epidemije covida-19 ni bila v neskladju z ustavo. Po oceni ustavnega sodišča so izpodbijane določbe, ki so s prepovedjo gibanja izven občine prebivališča uveljavile poseg v pravico do svobode gibanja, zasledovale ustavno dopusten cilj in niso bile prekomerne. Je pa ustavno sodišče presojalo tudi, ali je bil uvedeni ukrep primeren, nujen in sorazmeren. Po navedbah ustavnega sodišča je poseg v svobodo gibanja z namenom preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni ustavno dopusten, če oblast z razumnimi razlogi že v času uvedbe ukrepa izkaže upoštevno verjetnost, da bi tak poseg lahko zaznavno prispeval k preprečevanju širjenja nalezljive bolezni. Sodišče meni, da je bila izkazana upoštevna verjetnost, da bi – glede na takratne podatke – prepoved gibanja izven občine prebivališča lahko prispevala k zmanjševanju ali upočasnjevanju širjenja bolezni covid-19 – predvsem z zmanjševanjem števila dejanskih stikov med osebami, ki so prebivale na območjih z višjim številom okužb, in osebami na območjih z nižjim številom okužb ali celo brez njih.
Torej bi tudi v tem primeru ustavno sodišče presojalo, ali je ta ukrep vlade (»Ponujanje storitev neposredno potrošnikom v diskotekah in nočnih klubih je prepovedano. Opravljanje gostinske dejavnosti v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno od 6. do 22.30 ure.«) primeren, nujen in sorazmeren ter bi lahko prispeval k preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni.
Na pridobljeno pisno soglasje občine za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se v tem trenutku ne morete sklicevati, saj je vlada z Odlokom o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno omejila ponujanje in prodajanja blaga in storitev neposrednim potrošnikom na območju RS. Ko ta odlok ne bo več veljal oz. ko bo spremenjen v tem delu, ki določa opravljanje gostinske dejavnosti od 6. do 22.30 ure, boste lahko naprej obratovali v podaljšanem obratovalnem času v skladu s soglasjem občine.
Odgovor so pripravili v Pravni službi.

2. september 2020
Zap. št. 74
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednjo pobudo:

Ponovno sem bil opozorjen na težave s pasjimi iztrebki v sončnem parku. S strani več občanov. Glede na to, da se situacija v Sončnem parku ni popolnoma nič spremenila od situacije, ki sem jo pred časom opisal (glej spodaj) in da se otroci še vedno »igrajo« med in s pasjimi iztrebki (predvsem najmanjši), ker jih je park povsod poln,
sprašujem:
– če in kaj se bo storilo, da se bo lastnike psov discipliniralo da bodo pobirali iztrebke za svojimi psi oz. da ne bodo dovolili svojim psom, da opravljajo potrebo po parku in otroškem igrišču.
Moja spodnja pobuda in predvsem vaš odgovor, ki ga prilagam ni rešil teh težav.
Kako boste ukrepali?
Ps.
Nekateri okoliški prebivalci trdijo, da vse dokler pokojni župan ni imel svojega psa (ki ga je sprehajal po tem parku) je imel park označbo, da je po parku prepovedano sprehajanje s psom. Ali je to kakorkoli povezano z njim, sam ne vem. Morda pa bi bilo spet smiselno postaviti table nazaj vsaj na delu parka, kjer se gibljejo otroci, podobno kot je to na otroškem igrišču v centru Velenja.
ODGOVOR:
Medobčinsko redarstvo bo tako kot doslej opravljajo kontrole na območju celotnega Sončnega parka, še posebej bodo občinski redarji pozorni na območje kjer je otroško igrišče. V primeru zaznane kršitve bodo tudi ustrezno ukrepali.
Odgovor so pripravili na Skupni občinski upravi SAŠA regije.

30. avgust 2020
Zap. št. 73
Član sveta MERSAD DERVIŠEVIĆ je podal naslednjo pobudo:

V zadnjem času opažam da vedno več otrok skozi center mesta vozi motorje in z tem ogroža predvsem otroke, ki se igrajo. Dajem pobudo da se poostri kontrola z strani policije in mestnega radarstva. Tudi med vikendi.
ODGOVOR:
Hvala za vašo pobudo. Zavedamo se problematike mladih motoristov po našem mestu. Zaradi tega smo in še bomo delali kontrole na problematičnih lokacijah. Prav tako bomo o tem obvestili policijo.
Odgovor so pripravili na Skupni občinski Upravi SAŠA regije.

23. avgust 2020
Zap. št. 72
Član sveta MERSAD DERVIŠEVIĆ je podal naslednja vprašanja in pobude:

Velenje je lepo in urejeno mesto in je po tem prepoznavno v širši okolici. Danes popoldan sem se sprehodil po mestnem središču in opazil kar nekaj stvari, ki so me zelo zmotile glede urejenosti:
1. V strogem centru sem opazil veliko s smetmi zabitih zabojnikov in smeti po tleh. Dajem pobudo da se uvede dodatno čiščenje in praznjenje zabojnikov tudi ob nedeljah.
ODGOVOR:
Koncesionar čisti koše za smeti v centru mesta vsako jutro, razen ob nedeljah. Mestna občina Velenje je pravkar v fazi razpisa za sklenitev novega koncesijskega razmerja in glede na to, da tudi mi opažamo povečano smetenje ob koncu tedna, bomo z novim koncesionarjem dogovorili tudi možnost praznjenja košev za smeti v poletnih mesecih tudi ob nedeljah in po prireditvah.
Za zbiralnice odpadkov skrbi koncesionar skladno s Tehničnim pravilnikom.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Velenjska promenada je zelo umazana in zanemarjena zato dajem pobudo da se vsaj v poletnem času promenada cisti in pregleduje vsaj tedensko.
ODGOVOR:
Velenjska Promenada se s strani koncesionarja pregleduje in grobo očisti enkrat tedensko. Čiščenje z vodnim curkom se opravi po potrebi. Trenutno je čiščenje z vodnim curkom potrebno in je bilo to tudi naročeno koncesionarju. Možnost večkratnega čiščenja predvsem v poletnih mesecih bomo dogovorili z novim koncesionarjem.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

3. Korenine dreves na Cankarjevi so močno poškodovale zaščitne mreze, ki so že nevarne za mimoidoče.
ODGOVOR:
Koncesionar bo prioritetno opravil pregled in potrebno sanacijo poškodovanih zaščitnih mrež nad koreninami dreves na Cankarjevi.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

4. Na določenih mestih so plošče odlomljene in poškodovane. Glede na videno dajem pobudo da se pregleda navedeno in uredi tako, da bo nase mesto ostalo se vedno najlepše in urejeno.
ODGOVOR:
Zadnja temeljita obnova Cankarjeve ulice je bila izvedena pred cca 30. leti in seveda je marsikaj že dotrajanega. Mestna občina Velenje se zaveda, da bo potrebno izvesti temeljito obnovo, kar predstavlja velik finančni zalogaj, ki ga bomo planirali v pripravi proračuna predvidoma v letu 2022. Letošnjo jesen imamo planirano obnovo stopnic pri Centru Nova.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

5. Kabli za ozemljitev na novih kolesarskih postajah so nepovezane.
ODGOVOR:
Dela na kolesarskem parkirišču še niso zaključena. Izvajalca smo opozorili na nevarnost in bo nemudoma pristopil k zaščiti kablov.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

18. avgust 2020
Zap. št. 71
Članica sveta SUZANA KAVAŠ je podala naslednje vprašanje:

1. Dnevno prejemam pisma, v katerih me najemniki neprofitnih stanovanj prosijo za pomoč. Za pomoč prosijo v zvezi z ureditvijo neprofitnih stanovanj, zaradi katerih jim je onemogočeno normalno bivanje v njih. Spodaj Vam prilagam fotografije ene najemnice neprofitnega stanovanja, ki v njem živi skupaj z družino. Postavila bi pisno svetniško vprašanje in sicer kam oziroma na katero osebo se lahko obrnejo občani v takih primerih, ko potrebujejo pomoč v teh stanovanjih. Stanovanja niso v njihovI lasti, samo v posesti, zato ne morejo posegati v investicijska dela in obnovo teh nepremičnin.
ODGOVOR:
Najemniki stanovanj v lasti Mestne občine Velenje se lahko v primeru težav v stanovanju kadarkoli v času uradnih ur obrnejo na sodelavce stanovanjskega gospodarstva v uradu za razvoj in investicije. Prav tako so dosegljivi po elektronski pošti in telefonu. Kontaktne osebe so objavljene tudi na spletni strani občine.
Konkretne fotografije so iz stanovanja, ob katerem je prejšnji najemnik sam postavil nadstrešek in ni del stanovanja, niti se zanj ne plačuje najemnina in bi ga bilo potrebno odstraniti. Ostale pomanjkljivosti – razvidne iz fotografij, poskušamo čimbolj sproti odpravljati, v okviru (finančnih) zmožnostih in glede na nujnost za varno bivanje. Sicer pa smo za te konkretne napake že naročili upravniku ogled in odpravo napak.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

17. junij 2020
Zap. št. 70
Članica sveta mag. KARMEN GRABANT je podala naslednje vprašanje:

1. Občani MO Velenje, ki imajo svoj vrtiček pri Merkurju prosijo, če lahko na vrtičke postavite kemično stranišče kot predhodna leta. Že dalj časa pa opažajo, da se iz njihovih vrtov oz. gredic odtujuje pridelana zelenjava. Nepovabljeni “gostje” vrtov dobesedno izropajo gredice, naberejo vse kar v danem trenutno gredice ponujajo. Prosijo, če bi lahko montirali kamero, da bi odkrili nepridiprave. Občanke in občani svoje vrtičke zelo skrbno urejajo, se obnašajo samooskrbo, se tako rekreirajo in skrbijo za svoje psiho fizično zdravje; ni pa malo takšnih, ki imajo svoj vrtiček, da z zelenjavo, ki si jo pridelajo sami lažje premostijo mesec in jim pomeni veliko olajšanje skromnega mesečnega dogodka. V imenu občank in občanov vrtičkarjev se vam zahvaljujem za ugodno rešitev obeh težav.
ODGOVOR:
Na območju vrtičkov ob železnici v bližini Merkurja je občina v letih 2012 in 2013 uredila 98 vrtičkov, ki pa niso zavarovani z ograjo (kot vrtički v Bevčah), saj se bo to območje zaradi izgradnje hitre ceste v nekaj letih moralo ukiniti.
Že nekaj let e na tem območju pojavljajo težave zaradi povzročanja škode na vrtninah in odtujevanja pridelkov v glavni vrtičkarski sezoni. Vsako leto preko obvestil za javnost pozivamo vrtičkarje k odgovornemu ravnanju ter spoštovanju določil zakupne pogodbe v smislu, da s svojo dejavnostjo ne povzročajo nikakršne škode ostalim vrtičkarjem. Prav tako k odgovornemu obnašanju pozivamo tudi ostale občanke in občane, ki se zadržujejo na tem območju.
Vzpostavitev videonadzora na tem območju je zaradi novih pravil s področja varstva osebnih podatkov, predvsem pa zaradi stroškov same vzpostavite nadzora glede na začasnost območja vrtičkov, težje izvedljiva. Bomo pa preko obvestil za javnost poskušali vplivati na zavest ljudi in odgovorno ravnanje občank in občanov, prav tako bomo povečali nadzor redarjev na tem območju.
Poskrbeli bomo tudi za postavitev kemičnega WC, ki ga zaradi epidemije nismo postavili že v začetku aprila, kot je bila praksa v preteklih letih.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

3. junij 2020
Zap. št. 69
Članica sveta SUZANA KAVAŠ je podala naslednje vprašanje:

1. S strani občanov sem prejela opozorilo, da bi se naj pri tej obnovi – Obnova odseka Prešernove ceste vgrajevala rabljene kocke iz območja Topolšice. Glede na to, bi opozorila, da se to preveri, saj to bistveno vpliva na samo kvaliteto izvajanja del.
ODGOVOR:
Na odseku Prešernove ceste v Velenju se v okviru Mestnega kolesarskega omrežja – center, izvaja na novo deniveliran otok med parkiriščem in voziščem. Po dogovoru z investitorjem se pohodna površina otoka izvaja z granitnimi kockami. Prav iz razloga vzdrževanja in tudi zaradi lepšega videza sta se investitor in izvajalec dogovorila, da se pri izvedbi investicije uporabijo granitne kocke. Zaradi smotrne uporabe gradbenih materialov in iz razloga gospodarnosti, je izvajalec predlagal ponovno uporabo že rabljenih granitnih kock ter seveda ponudil investitorju cenejšo izvedbo. Granitne kocke so namreč trajen gradbeni material, prav tako, pa se bodo pri predmetni investiciji uporabile le granitne kocke, ki so primerne za ponovno uporabo.
K ponovni uporabi trajnih gradbenih materialov spodbuja tudi Uredba o zelenem javnem naročanju, katere uporaba zavezuje vse javne naročnike. S ponovno uporabo trajnih gradbenih materialov, se tako upoštevajo okoljski vidiki, kot je raba sekundarnih surovin in izdelkov, preprečevane zmanjševanja nastajanja odpadkov ter recikliranje gradbenih odpadkov.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

15. maj 2020
Zap. št. 68
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednja vprašanja:

1. Prosim da javno objavite napake oz. poročilo Popis kritičnih kolesarskih točk v mestu, ki ga je pripravila Mariborska kolesarska mreža. Prosim, da se odgovori tudi kako in zakaj je bila izbrana ta organizacija, kakšni so bili povezani stroški z izdelavo poročila.
ODGOVOR:
Popis kritičnih kolesarskih točk v mestu je bil izdelan v okviru projekta Smart Commuting, ki je 85 % sofinanciran s strani programa Interreg Srednja Evropa. Popis je bil izdelan z namenom, da se pregledajo napake, ki bodo osnova za določitev ukrepov v regijski celostni prometni strategiji. Prav tako je to eden izmed ukrepov, ki smo si ga zadali v Celostni prometni strategiji za Velenje. Izvajalec je bil kot najugodnejši izbran na podlagi javnega naročila, njihova ponudba je znašala 3.600 evrov. S sporočilom za javnost smo pred izvedbo popisa pozvali tudi občane, da svoja opažanja vnesejo na portal Pobude občanov. Popis bomo objavili na spletni strani MOV. Pripravljamo nov zavihek na spletni strani www.velenje.si, kjer bomo predstavili kolesarsko omrežje in tam bo dosegljiv tudi omenjen dokument.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

2. Na seji sem dobil potrditev, da je v lanskem letu prešla Vila Herberstein v last MO Velenje. Ker se je prodajala na javnem portalu, na tržišču jo je bilo verjetno potrebno kupiti. Prosim za odgovor, iz katere postavke proračuna se je le ta kupil, kakšna je bila vrednost nakupa, kdo je odobril nakup in kje je to vidno v zaključnem računu proračuna MO Velenje.
Zanima me tudi, kako to, da se je to dejstvo prikrilo in da nas s tem svetnikov MO Velenje niste seznanili pred oz. po nakupu. Kdo na MO Velenje bi nas moral seznaniti?
ODGOVOR:
Objekt Vile Herberstein ni prešel v last Mestne občine Velenje, ampak je prešel v last družbe D.S.U, družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o. Mestna občina Velenje je z D.S.U. dne 23. 12. 2019 sklenila zakupno pogodbo za 75 let z možnostjo podaljšanja, in sicer za nepremičnine, ki predstavljajo kompleks »Vile Herberstein«, Velenje, Kopališka cesta 1. Mesečna zakupnina je določena na 552,60 evrov. Pogodbeni stranki sta se dogovorili, da zakupnik s prevzemom prevzame nepremičnine kot celoto ter njene posamične dele izključno v vzdrževanje, tako investicijsko kot redno ter upravljanje, ki zagotavlja varno in funkcionalno rabo ter se zavezuje nositi tudi vse s tem povezane stroške. Zakupnik sme nepremičnine ali del nepremičnin izročiti drugemu (podzakup/podnajem). Mestna občina Velenje je v fazi dogovora z Gorenjem gostinstvo za dolgoročni najem omenjenih nepremičnin z namenom ohranjanja gostinstva. V kolikor Mestna občina Velenje ne bi uspela skleniti zakupne pogodbe, bi družba D.S.U., kot lastnica, objekt prodala.
Odgovor so pripravili v Uradu za javne finance in splošne zadeve.

10. maj 2020
Zap. št. 67
Član sveta SEBASTJAN APAT je podal naslednje vprašanje:

V okviru drugega protikoronskega paketa je Državni zbor na predlog Vlade Republike Slovenije sprejel predlog za zvišanje povprečnine za občine za leto 2020 s 589,11 na 623,96 evra. Za MO Velenje to predstavlja okvirno 1.160.000 evrov.
Zanima me, kako ocenjujete omenjeni dvig povprečnine za občine, koliko dodatnih finančnih sredstev to dejansko pomeni za MO Velenje in kaj to predstavlja za finančno razbremenitev MO Velenje?
ODGOVOR:
S sprejetim proračunom za leto 2020 je dohodnina načrtovana v višini 17.772.477 EUR, na podlagi povprečnine po ZDLGPE je dohodnina višja za 1.051.302 EUR in znaša 18.823.779 EUR.
Ocenjujemo, da bodo zaradi vpliva spremenjenih gospodarskih gibanj in ukrepov, ki sta jih država in občina že in še bosta sprejeli za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) prihodki proračuna za leto 2020 manjši za 1,071 milijona evrov in odhodki večji za 291 tisoč evrov. To skupaj znaša 1,362 milijona evrov, kar je 311 tisoč evrov več od dohodnine po novi povprečnini.
Ocenjujemo, da bodo zmanjšani prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, odprodaje poslovnih in stanovanjskih prostorov, davka na promet nepremičnin, najemnin stanovanj, denarnih kazni, najemnin za poslovne prostore, turističnih taks, najemnin za zemljišča, davka na dobitek od iger na srečo, prihodkov od stavbnih pravic, upravnih taks, prihodkov od občinskih taks.
Povečanje odhodkov ocenjujemo na postavkah za spodbujanje podjetništva, subvencijah najemnin, za poklicno gasilsko jedro, za nabavo in vzdrževanje strojne računalniške opreme, telekomunikacijske storitve ter na postavki proračunske rezerve.
Na povečanje stroškov poslovanja občine bo vplivala tudi sprememba plačilnih rokov z ZIUZEOP, če bo občina zaradi tega morala najeti likvidnostni kredit:
– v primerih, ko je javni organ dolžnik, velja plačilni rok 8 dni; ta rok velja do 31. maja, če do 15. maja 2020 epidemija ne bo preklicana, se rok podaljša za 30 dni;
– v primerih, ko je javni organ upnik, velja plačilni rok 30 dni; ta rok velja še eno leto po razglasitvi konca epidemije.

Ocena je bila narejena ob predpostavki, da se bodo ukrepi za zaustavitev epidemije pričeli sproščati v maju oz. juniju.
Mestna občina Velenje si preko ZMOS in SOS prizadeva takšno ureditev financiranja občin, ki bi občinam zagotavljala zadostna sredstva za financiranje z zakonom določenih nalog in opozarja na neenakomerno razporeditev sredstev med občinami. Mestne občine, ki zagotavljajo večje število javnih storitev in imajo posledično večje število javnih uslužbencev, tudi ob dvigu povprečnine, ki je zgolj linearen, namreč ne dobijo povrnjenih vseh stroškov. Stališče ZMOS ostaja, da je potrebno sistem financiranja občin spremeniti na način, da bodo občine dobile povrnjene dejanske stroške za izvajanje nalog, ki jih nalaga zakonodaja.
V Mestni občini Velenje s sprejetim proračunom za leto 2020 tekoči odhodki za izvedbo nalog, ki jih občinam nalaga zakon, dohodnino, izračunano na podlagi povprečnine v višini 589,11 evra, presegajo za 4,6 milijona evrov, dohodnino, izračunano na podlagi povprečnine v višini 623,96 evra pa za 3,6 milijona evrov.
Ob tem pa ne smemo pozabiti na Zakon o finančni razbremenitvi občin, ki še žal ni bil sprejet. S sprejetim zakonom bi se zmanjšali stroški občin za izvajanje z zakonom določenih nalog, zmanjšanje administrativnih postopkov in povečanje nekaterih prihodkov občin. Načeli zakona sta uskladitev nalog z ustavnim načelom, da v pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine, ter načelo racionalnejše porabe javnih sredstev.
S sprejetjem zakona o finančni razbremenitvi občin bi v proračunu mestne občine Velenje v letu 2020 bil zmanjšan strošek za 620 tisoč eur.
Odgovor so pripravili v Uradu za javne finance in splošne zadeve.

27. april 2020
Zap. št. 66
Član sveta ANDREJ KMETIČ je podala naslednja vprašanja:

1. Krajani KS Staro Velenje oz. Ljubjanske ulice zanima kdaj se bo nadaljevala izgradnja pločnika od Glavnika naprej proti Kavčam. Lastniki zemljišč (9 jih je )so v mesecu Juliju 2018 na Krajevni Skupnosti ob predstavitvi idejnega projekta podpisali pisno privoljenje za brezplačni odstop dela zemljišča za izgradnjo pločnika. Bilo jim je tudi rečeno da bo gradnja izvedena v letu 2020,a do danes se zadeva ni premaknila, na delu trase pločnika se je menjal lastnik. O aktivnostih dela KS niso obveščeni in ne čutijo povezanosti med KS in krajani in tudi nikjer ne zasledijo obvestil o delu v KS ,imajo občutek kot da se nič ne dogaja. Lastniki zemljišč in krajani sprašujejo, če so lokalni skupnosti dobri samo kot davkoplačevalci in ko je potrebno brezplačno odstopiti zemljišče ,ko pa je treba zagotoviti varnost pešcev in udeležencev v prometu pa se na njih pozabi. Zato zahtevajo odgovor KDAJ BO IZVEDENO NADALJEVANJE IZGRADNJE PLOČNIKA IN ZAGOTOVLJENA VARNOST PEŠCEV Zahtevajo približno čarovnico izvedbe del!
ODGOVOR:
V letu 2020 je planirana izgradnja pločnika na cesti Staro Velenje – Podkraj, na odcepu pri Diagnostičnem centru, desno v klanec. Za predviden pločnik je pripravljena projektna dokumentacija. Investicija je, zaradi izrednega stanja pandemije, trenutno ustavljena. Ker so v tem času investicije odvisne od stanja prihodkov na proračunskih postavkah občine, je ta investicija zadržana do jeseni 2020.
Izgradnja pločnika, ki bo potekal do table Kavče, je predvidena v letih 2021 – 2022. Pridobljen že imamo projekt za izvedbo. Zemljišča pa še niso brezplačno prenesena v last občine, ampak so še vedno v lasti fizičnih oseb.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

27. april 2020
Zap. št. 65
Članica sveta VERONIKA JUVAN je podala naslednja vprašanja:

1. Križišče pri NC Trebuša, že na seji sem izpostavila to težavo, pa ponovno sprašujem, ali ne bi bilo možno tam postaviti semaforjev, takšnih kot so pri “Obircu”, oz. “Na hofu?
ODGOVOR:
V mesecu maju je predviden sestanek v zvezi z ureditvijo križišča. Sestali se bomo s predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo in preverili možne rešitve.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Razsvetljava pri Skazi v Paki pri Velenju in pri Tušu, na Kolodvorski? Kako daleč je ta projekt, se že kaj dela na tem, saj je g. Brodnik na eni izmed sej povedal, da naj bi bila letos narejena projektna dokumentacija?
ODGOVOR:
Projekt za osvetlitev križišča na Cesti talcev pri Tušu in ceste proti železniški postaji je v pripravi. Do same izvedba pa bo najverjetneje prišlo v letih 2021 – 2022.
Osvetlitev prehoda na glavni cesti pri podjetju Skaza se bo izvedla v sklopu ureditve državne kolesarske steze Velenje – Mislinja. Investicijo vodi DRSI, predviden začetek gradnje pa je v letu 2022.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

3. V času korona krize sem opazila pomanjkanje lokalnih mlečnih izdelkov, jajc in ostalih izdelkov v Velenju. Pohvalila bi lokalne pridelovalce zelenjave, ki so dostavljali gajbice. Zakaj v Velenju nimamo avtomata za mlečne izdelki, ki je pred časom že bil v centru mesta, prav tako bi lahko imeli jajcemat? Križnikov mesomat je izjemno obiskan, prepričana sem, da bi bili občani tega zelo veseli, saj bi imeli lokalno hrano ves čas na voljo.
ODGOVOR:
Na Mestni tržnici Velenje, v bližini kavarne Lucifer, je bil postavljen mlekomat kmetije Potočnik iz Zavodnj nad Šoštanjem, vendar so ga leta 2017 umaknili. Pred časom se je kmetija z območja Velenja, ki se ukvarja s pridelavo zelenjave, zanimala za postavitev avtomata za zelenjavo, skupaj smo našli tudi primerno lokacijo v okviru obstoječe tržnice, na kmetiji pa se potem niso odločili za postavitev. V kolikor imajo lokalni ponudniki željo po postavitvi avtomata, bomo pobudo seveda obravnavali in zanjo poiskali možnost umestitve v prostor, kjer trenutno deluje Mestna tržnica Velenje. Ob tem pa je potrebno tudi povedati, da smo pri načrtovanju nove tržnice ob Cankarjevi ulici, za izgradnjo katere smo v začetku leta 2020 pridobili tudi gradbeno dovoljenje, upoštevali možnost postavitev avtomatov za prodajo mleka, mesa, jajc in ostalih kmetijskih pridelkov, za katere je predvidena lokacija v okviru ureditve nove mestne tržnice. Gradbeno dovoljenje je tako osnova za prijavo na morebitne razpise črpanja evropskih sredstev.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

16. april 2020
Zap. št. 64
Član sveta MATJAŽ PEČOVNIK je podal naslednjo pobudo:

1. Zanima me, ali je MO Velenje pošiljala na domove kakršne koli zaščitne maske. Kolikor mi je znani ni. Zato pozivam MO Velenje, da bi se lahko zgledovala po drugih občina in to uvedla. Krizni časi za dobavo zaščitnih mask je mimo, kolikor je slišati iz medijev, da jih imamo dovolj na zalogi v centralnem skladišču civilne zaščite. Bilo bi lepo in solidarno, da poskrbimo za naše občanke in občane Velenja. Verjetno niso vsi zmožni priti do njih zaradi kakršnih koli težav. Ne dopustimo, da bi si zaradi take malenkosti ogrozili zelo dober rezultat okuženosti v Velenju.
ODGOVOR:
Kot vam je znano, Mestna občina Velenje ni pošiljala zaščitnih mask po domovih. Vse od 11. 3. 2020, ko je bila razglašena pandemija COVID-19 in 12. 3. 2020 epidemija COVID -19, se na Mestni občini Velenje izjemno trudimo, da zagotavljamo zaščitna sredstva za vse prostovoljce in pripadnike enot Civilne zaščite Mestne občine Velenje, še preden smo dobili 300 mask iz državnih rezerv. Z veliko mero iznajdljivosti in truda nam to tudi uspeva. Tako smo v času, ko v Sloveniji ni bilo mogoče dobiti zaščitnih sredstev, pomagali Zdravstvenemu domu Velenje, Domu za varstvo odraslih Velenje in Domu Zimzelen Topolšica, Društvu upokojencev, Društvu koronarnih bolnikov, podjetjem, katera so v danih razmerah morala delovati (pekarne, trgovine, komunalno podjetje, ipd.). Zaščitna sredstva smo dali tudi starejšim in bolnim občanom, ki niso mogli sami poskrbeti za zaščito. Menimo, da ni potrebe, da bi zaščitne maske razpošiljali po vseh gospodinjstvih, kot so to naredile nekatere manjše občine. Mestna občina Velenje, ki šteje cca 33 tisoč občank in občanov, ni med manjšimi občinami in se postavi vprašanje, koliko mask naj damo posamezniku? V kolikor damo vsakemu občanu štiri maske, je to strošek občine 132 tisoč evrov. S tem smo zaščitili občana za dva/tri dni. Po številnih pozivih in nasvetih je opaziti, da so se občani v teh časih znašli, in so si maske izdelali sami. V kolikor ne, zadošča za izhode v trgovino šal ali ruta.
Zaščitna sredstva v centralnem skladišču so državna last. Vpliva na ta sredstva občine nimamo. Zaščitna sredstva lahko dobite pri različnih trgovcih, tudi na Petrolovih bencinskih servisih.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

2. Zavedam se, da je čas krize zaradi COVID-19. Vendar, to hočejo nekateri izkoristiti, kot naprimer ARSO in TEŠ 6. V LO Levica Velenje- Mozirje smo mnenja, da kljub podpori Šaleško EKO gibanja, MO Velenje posreduje pisno pritožbo in takojšno ukinitev s sosežigom odpadkov na ARSO.
ODGOVOR:
Možnosti sodelovanja MOV v postopkih v zvezi s sosežigom odpadkov v TEŠ so pri postopku spremembe prostorskega akta, izdaje integralnega dovoljenje in izdaje okoljevarstvenega dovoljenja. Pri spremembi prostorskega akta se MOV lahko vključi v fazi javne razgrnitve in predlaga spremembe in dopolnitev predlaganih rešitev, medtem ko se MOV pri izdaji integralnega gradbenega dovoljenja udeleži kot stranski udeleženec, in sicer kot druga oseba, če izkaže, da bi nameravana gradnja zaradi predvidenih obremenitev okolja med gradnjo in po njej lahko vplivala na njene pravice in pravne koristi, skladno z določbami Gradbenega zakona. Hkrati ob navedenem pa se lahko MOV vključi kot stranski udeležencev postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja, če je lastnik nepremičnine na območju, ki je v opredeljeno v elaboratu o vplivnem območju naprave.

MOV tekoče spremlja aktivnosti, ki jih vodi Ministrstvo za okolje in prostor v zvezi z nameravanim posegom TEŠ. Do zdaj je bil s strani ARSO na predlog TEŠ o njihovi prijavi nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, izdan sklep, s katerim je bilo ugotovljeno, da je nameravana sprememba v obratovanju Kurilne naprave v vhodno toplotno močjo več kot 50 MW, kar predstavlja večjo spremembo in je zanjo potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in spremeniti do sedaj pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Ko bo Ministrstvo za okolje in prostor javno objavilo naznanilo o pričetku kateregakoli od teh postopkov, bo MOV podala obrazloženo zahtevo za priznanje položaja stranskega udeleženca.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

7. april 2020
Zap. št. 63
Član sveta ANDREJ KMETIČ je podal naslednjo pobudo:

Stanovalci goriške 52a so me opozorili na nepravilno parkirane avtomobile ob stavbi ( podstrešnica ), ki ni v uporabi.
Namreč avtomobili so parkirani na pešpot pod stavbo in ovirajo pešcem, mamicam z vozički pot in morajo iti po vozišču parkirnega prostora in tako ogrožajo sebe ter ovirajo promet. Prav tako na pešpoti ostajajo mastni madeži od olj, ki iztekajo iz motorja. Zato dajem pobudo, da se postavijo stebrički, kateri preprečujejo tovrstna stanja.
Prav tako sprašujem pristojne, ali so že zamenjali kanaleto pri upravni enoti Velenje, ki je načeta in nevarna. Pobudo sem dal kakšno leto nazaj.
ODGOVOR:
Kontrole parkiranih vozil v tem trenutku niso prioriteta, občinski redarji opravljajo naloge z namenom preprečevanja zadrževanja občanov na javnih površinah tako v centru mesta, v okolici in še v ostalih občinah. Na podlagi obvestila je bil takoj opravljen nadzor glede parkiranja pod nadstrešnico. V času kontrole nobeno od parkiranih vozil ni bilo na pešpoti.
Površina pod nadstrešnico v sklopu garažne hiše Gorica ni v lasti Mestne občine Velenje, kar pomeni, da občina ne more izvajati ukrepov za preprečevanje nedovoljenega parkiranja. Se pa z vami strinjamo, da je tak način parkiranja, kot ga navajate nedopusten, zato bomo pozvali stečajnega upravitelja, ki zastopa lastnika, da na primeren način skupaj omejimo nepravilno parkiranje.
Glede kanalete pri Upravni enoti Velenje smo zadevo predali v reševanje našemu vzdrževalcu javnih površin. Zato, da ne bi bilo potrebno menjati celotne kanalete, smo najprej iskali možnost za zamenjavo samo rešetke. Vendar ustrezne rešetke nismo našli na tržišču, zato bomo zamenjali kanaleto v celoti.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

30. marec 2020
Zap. št. 62
Član sveta JOŽE HRIBAR je podal naslednjo pobudo:

Te odredbe same po sebi so neizvedljive:
– v lekarnah ni mask in rokavic že več kot 14 dni, policija pa že popisuje ljudi brez mask pred trgovinami.
– v trgovina ne moreš kupiti razkužil , tudi več kot 14 dni
– od kod bodo upravniki zdaj dobili vsa ta razkužila? Kakšen strošek bo to za upravljalca in kakšen za stanovalce, če bo prišlo do realizacije tega ukrepa.
MO Velenje bi morala občane obveščati:
– kje lahko dobijo, kupijo zaščitne maske in rokavice
– kje lahko dobijo ali kupijo razkužila
Zaščitne maske v Velenju proizvaja HTZ delavnica zaščitnih sredstev.
ODGOVOR:
Odredbo je izdala Vlada Republike Slovenije. Mestna občina Velenje se skupaj s Civilno zaščito Mestne občine Velenje trudi, da pridobiva zaščitno opremo, ki jo je v te času zelo težko pridobiti. Količina zaščitne opreme je omejena in jo zagotavljamo le za tiste, ki to opremo nujno potrebujejo zaradi opravljanja nujnih služb (zdravstvo, prostovoljci, civilna zaščita, gasilci, komunalno podjetje …). Občanom priporočamo, da uporabljajo rute, šale ali si zaščitno masko izdelajo sami doma.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

25. marec 2020
Zap. št. 61
Član sveta SEBASTJAN APAT je podal naslednjo pobudo:

V skladu s 17. v povezavi z 18. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje postavljam naslednje pisno vprašanje oziroma pobudo v zvezi z ukrepi za pomoč gospodarstvu v Mestni občini Velenje. Na spletni strani MO Velenje sem zasledil, da v Upravi MO Velenje pripravljate ukrepe za pomoč gospodarstvu v MO Velenje. Ob tem želim najprej pozdraviti in se iskreno zahvaliti vsem in vsakomur za vse dosedanje aktivnosti, ukrepe, priporočila in prizadevanja za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom oziroma COVID-19. Vsi skupaj se moramo zavedati, da je dokler ne bo na voljo cepiva in zdravila, naša edina možnost upočasnitev širjenja virusa. Vsak od nas bi se moral zavedati te odgovornosti in narediti vse, kar je v okviru naših zmožnosti za to.
Aktualna Vlada RS je že pripravila in sprejela prve ukrepe, zdravstvene, finančne in gospodarske narave, in sicer s ciljem zagotoviti vse možne potenciale za uspešen spopad z epidemijo ter s ciljem zagotoviti vsem državljankam in državljanom in gospodarstvu finančno blazino za prebroditev krize. Prav tako tudi Državni zbor RS s sprejemom prvih zakonov.
V Upravi MO Velenje ste že tudi, kot izhaja iz spletne strani MO Velenje, za pomoč podjetjem za zmanjšanje posledic, ki nastajajo zaradi sprememb poslovanja gospodarskih družb v MO Velenje, pripravili predlog za oprostitev najemnin za tiste podjetnike in obrtnike, ki imajo v najemu nepremičnine, ki so v lasti MO Velenje.
V zvezi z navedenim sprašujem naslednje:
1. Ali razmišljate tudi o oprostitvi plačila NUSZ za fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe, torej podjetja?
ODGOVOR:
Na podlagi sprejetih ukrepov države, podobna vprašanja naslavljajo na MOV in FURS nekateri zavezanci, pravne osebe in samostojni podjetniki, ki v času izrednih razmer ne morejo poslovati.
Mestna občina Velenje tako kot v preteklih letih in skladno z roki opredeljenimi v veljavni zakonodaji, na Finančno upravo RS (FURS) že konec meseca januarja tega leta posredovala podatke za odmero NUSZ za pravne in fizične osebe. Navedeno pomeni, da že začetih postopkov FURS-a ni mogoče časovno zamikati, kot so to storile nekatere občine v Sloveniji.
Pravne osnove za oprostitev NUSZ občine zaenkrat nimamo, imajo pa vsi zavezanci za odmero NUSZ v izrednih razmerah možnost odloga plačila oz. možnost obročnih plačil skladno z Zakonom o davčnem postopku, ki določa:
– 101. člen za fizične osebe določa, da lahko davčni organ dovoli odpis, delni odpis in odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, če bi se s plačilom davčne obveznosti lahko ogrozilo preživljanje davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov,
– 102. člen za pravne osebe pa določa, da lahko davčni organ dovoli odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, če bi davčnemu zavezancu zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere davčni zavezanec ni mogel vplivati, nastala hujša gospodarska škoda in bi davčnemu zavezancu odlog in obročno plačevanje davka omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode.
Ker skladno z zakonodajo postopke odmere in odloge plačil oz. obročno plačevanje NUSZ vodi in o tem odloča Finančna uprava RS, morajo zavezanci vlogo podati direktno na FURS.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

2. O kakšnih ukrepih s ciljem zmanjšanja posledic, ki nastajajo zaradi sprememb poslovanja gospodarskih družb v MO Velenje za razbremenitev fizičnih oseb z dejavnostjo ter pravnih oseb z vidika pristojnosti občine še razmišljate oziroma kakšne predloge ste prejeli s strani podjetij v MO Velenje?
ODGOVOR:
Uprava Mestne občine Velenje pripravlja sklep o oprostitvi najemnin za nepremičnine v lasti Mestne občine Velenje, ki jih imajo v najemu pravne ali fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ter za najemnike, ki imajo v najemu prostore javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, ter o oprostitvi taks za uporabo javnih površin. Sklep boste svetnice in svetniki obravnavali na dopisni seji. Ostale ukrepe bomo pripravili po tem, ko bo Vlada RS sprejela ukrepe za blažitev posledic pandemije, iz katerih bo razvidno na katerih področjih in za katere skupine je pomoč še potrebna. Največ podjetnikov se je obrnilo na nas za oprostitev najemnine za prostore, ki jih ima v lasti občina, nekaj pa jih je prosilo tudi za znižanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

3. Ali so v okviru ukrepa brezplačne dostave toplega obroka na dom zajeti tudi osnovnošolci iz socialno ogroženih družin z osnovnih šol v MO Velenje?
ODGOVOR:
Da. Poleg seznama socialno ogroženih družin, ki so vključeni v sistem Javne kuhinje in seznama, ki ga vodi Center za socialno delo, smo še posebej pozvali vse ravnatelje osnovnih šol v MO Velenje, da posredujejo informacije, v kolikor se je v zadnjih tednih pojavila kakšna družina z majhnimi otroci, ki ji bi bilo potrebno zagotoviti brezplačni topli obrok. Seznam se dnevno dopolnjuje. Za pripravo in kuhanje je zadolžen Dom za varstvo odraslih, samo razdeljevalnico kosil pa smo uredili v OŠ Miha Pintarja Toleda. Brezplačne tople obroke na dom dostavljajo prostovoljci Udarnik, ki deluje pod okriljem Mladinskega centra Velenje.
Odgovor so pripravili v Uradu za družene dejavnosti.

19. marec 2020
Zap. št. 60
Član sveta JOŽE HRIBAR je podal naslednjo pobudo:

1. Koliko je okuženih v MO Velenje?
ODGOVOR:
Informacija o število okuženih po regijah in tudi po občinah je objavljena na povezavi Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je objavljena tudi med Koristnimi povezavami na povezavi Koronavirus informacije. Aktualna informacija je dostopna na povezavi https://www.nijz.si/sl/dnevno-spremljanje-okuzb-s-sars-cov-2-covid-19.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

2. Kje imajo na zalogi zaščitne maske in razkužila, če sploh kje?
ODGOVOR:
Če spremljate dnevno dogajanje, veste, da se na državnem nivoju dnevno borijo pridobiti ustrezno količino zaščitne opreme za najbolj ranljive skupine (zdravstvene delavce, zaposlene v domovih za ostarele). Z zaščitno opremo na območju mestne občine Velenje razpolaga Civilna zaščita, ki pa jo ima trenutno samo za prostovoljce, ki delujejo v sistemu civilne zaščite in pomagajo na terenu (Viški hrane, pomoč na domu, gasilci). Prav tako si Mestna občina Velenje, preko različnih kanalov, trudi nabaviti ustrezno količino zaščitnih mask za potrebe najbolj ranljivih skupin.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

3. Ali kdo nadzira delovanje gostinskih lokalov, ker krožijo govorice, da se nekateri ne držijo prepovedi in ilegalno točijo pijačo (med tem en lokal v KS Gorica)?
ODGOVOR:
Delovanje gostinskih lokalov nadzira zdravstvena inšpekcija in policija. V kolikor redarska služba dobi kakšno prijavo, obvestijo zdravstveno inšpekcijo.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

17. marec 2020
Zap. št. 59
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednjo pobudo:

Ukrepi proti korona virusu bodo veljali še kar nekaj časa, zato je potrebno pravočasno pripraviti občane in mesto, da bo morala družba delovati tudi v daljšem obdobju, kljub ukrepom kar se da dobro in funkcionalno, da bo čim manj negativnih posledic – za občane in gospodarstvo. Županu in ostalim svetnikom MO Velenje dajem pobudo, da se takoj pripravi sklepe za del delavcev občinskih podjetij in organizacij, ki so že plačani iz javnega denarja (iz proračuna MO Velenje). Da se v času varnostnih ukrepov, ko ne hodijo v redno službo preusmerijo v službo za pomoč občanom (za zagotavljanje javnih servisev, nabava hrane, zdravil, ostalih nujnih stvari, ipd.). Da to ne bo le domena prostovoljcev ampak bo servis občine, ki poskrbi, da opravi svoj javni namen in funkcijo – da za občane, ki potrebujejo pomoč poskrbi, kar je v njeni moči. Glede na to, da bodo ukrepi veljali dlje časa in da se bodo ukrepi najverjetneje še poostrili predlagam, da se odpre telefonska številka in da MO Velenje organizira celovit servis. To bi verjetno morala biti naloga civilne zaščite, vendar žal od poveljnjika CZ B.Škarje nisem do danes dobil niti odgovora na vprašanja, ki sem jih naslovil nanj osebno in javno, zato pobudo naslavljam na zgoraj omenjene.
Predlagam, da se naredi:
– sprejemno-informativni center na MOV (za sprejem naročil, ki se ga bo po potrebi tudi razširilo na druga področja)
– priprava naročil po trgovinah (ljudje po trgovinah, v trgovinah se je potrebno dogovoriti tudi za popuste),
– prevozi do strank (zagotovi prevozna sredstva in raznašalce)
– nadzor nad ukrepi (redarstvo)
(da ne pride do izkoriščanja je še pred tem potrebno dogovoriti tudi pravila, kdo in kolikokrat je upravičen do te pomoči)
ps. Razume se, da mora MO Velenje zagotoviti vse potreben ukrepe in navodila za zaščito pred virusom (da se ljudje, ki so v tem procesu ne okužijo in da ne okužijo drugih). To velja za vse, tudi za te prostovoljce, ki že danes izvajajo to pomoč.
ODGOVOR:
Najlepša hvala za pobudo. V Upravi Mestne občine Velenje smo sprejeli in še vedno dnevno sprejemamo, vrsto ukrepov, ki bi v teh izrednih razmerah olajšale življenje občank in občanov in zajezili širjenje koronavirusa. V Velenju je večina storitev še vedno na voljo in dosegljivih preko telefona oz. elektronske pošte. Urejanje zadev z Upravo Mestne občine Velenje je možno preko telefona in elektronske pošte, saj uslužbenci Mestne občine Velenje delo v čim večji meri opravljajo od doma. Prav tako redarska služba skupaj s policijo nemoteno opravlja naloge varovanja ljudi in premoženja. Če se bodo pojavile kakršenkoli potrebe, se bomo ustrezno organizirali.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

16. marec 2020
Zap. št. 58
Članica sveta SUZANA KAVAŠ je podala naslednjo pobudo:

Glede na današnji javni poziv s strani MO Velenje – k zaprtju vseh nenujnih poslovno-gospodarskih subjektov, podajam pisno pobudo za odobritev finančnih sredstev v občinskem proračunu občine Velenje, za vse tiste poslovno-gospodarske subjekte, ki zaradi Corona VIRUSA ne morejo normalno poslovati. S tem ukrepom bi se zagotovo blažila povzročena gospodarska škoda, ki bo nastajala v prihodnjih dneh. Finančna pomoč bi zagotovo veliko pripomogla pri reševanju finančnih težav, s katerimi se bodo zagotovo soočali podjetniki po koncu epidemije.
ODGOVOR:
Najlepša hvala za pobudo. V prihodnjih dneh bomo v Upravi Mestne občine Velenje preverili še ostale možnosti, ki so v naši pristojnosti, za uvedbo izrednih ukrepov za zmanjšanje posledic, ki nastajajo zaradi sprememb poslovanja gospodarskih družb v naši občini. Zavedamo se, da ima širjenje okužb z novim koronavirusom izrazito negativen vpliv tudi na gospodarstvo v Šaleški dolini. Ukrepe, ki jih bomo sprejeli kot pomoč gospodarstvu bomo poskušali dopolniti z ukrepi, ki jih bo sprejela država.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

16. marec 2020
Zap. št. 57
Član sveta MATJAŽ PEČOVNIK je podal naslednje vprašanje:

Številni zaposleni, samozaposleni ter pogodbeni delavci ter delavke v Mariboru in okolici so zaradi razglasitve ukrepov obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 čez noč ostali brez možnosti opravljanja svoje poslovne dejavnosti. Njihova eksistenca in posledične eksistenca njihovih družin je že sedaj resno ogrožena.
V Levici pozivamo, da Mestna občina Velenje nemudoma uvede sledeče blažilne solidarnostne ukrepe:
1. znižanje vseh stroškov (najemnine ipd.) za pravne subjekte in posameznike, ki svojo dejavnost opravljajo v prostorih v lasti MOV in za katere je mogoče oceniti, da so ukrepi ogrozili možnost izvajanja njihove dejavnosti ter zagotavljanja njihove eksistence (mikro podjetja vseh organizacijskih oblik, samozaposleni, samostojni podjetniki, samostojni ustvarjalci itn.);
2. izvede delno predplačilo pogodbenih stroškov pogodbenim partnerjem, ki imajo z Mestno občino Velenje sklenjeno pogodbo na podlagi njihove uspešne prijave na javni razpis ali javni poziv (nevladne organizacije, samostojni ustvarjalci, samostojni podjetniki itn.) ter tako pomaga ohraniti njihovo delovanje;
3. sprejme sklep, da se pogodbene obveznosti pogodbenim partnerjem, ki imajo z Mestno občino Velenje sklenjeno pogodbo na podlagi njihove uspešne prijave na javni razpis ali javni poziv (nevladne organizacije, samostojni ustvarjalci, samostojni podjetniki itn.) prilgodijo nastalim okoliščinam;
4. pri pravnih osebah, kjer je MOV ustanoviteljica ali soustanoviteljica preveri možnost zagotavljanja začasnih ukrepov za blaženje stiske meščanov in meščank.
5. nekateri otroci v šoli dobijo edini (topel) obrok. V sodelovanju z vodstvom šol bi lahko občina bodisi pozvala lokalne ponudnike bodisi sama skupaj s humanitarnimi organizacijami poskrbela, da se socialno ogroženim otrokom priskrbi vsaj en topel obrok dnevno.
6. Pomoč brezdomcem – v javnosti smo zasledili, da se morajo z današnjim dnem zapreti dnevni centri za brezdomce, drugih natančnejših navodil pa organizacije, ki pomagajo brezdomcem še niso dobile. Predvidevam, da jih od države tudi ne bodo. V tem primeru bi morali CSDji, Karitas, RK Velenje in druge nevladne org. pripraviti ukrepe za brezdomce, ki so v teh časih zelo ranljiva skupina.
V Levici predvidevamo, da bodo ukrepi obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 veljali dlje kot napovedanih 14 dni in da bodo posledice ukrepov za številne delavke in delavce ter njihove družine uničujoče. Obstaja celo možnost splošnega nazadovanja vseh družbenih kazalnikov. Zato predlagamo, da Mestna občina Velenje nemudoma prične pripravljati dolgoročni razvojni program sanacije posledic, ki v mestu že nastajajo. Prihajajoča nova finančna perspektiva
Evropske skupnosti in aktualno obdobje priprave regijskih razvojnih načrtov je priložnost ne samo za ekonomsko in gospodarsko sanacijo, temveč tudi za večanje družbene kohezije in solidarnosti ter drzne nove zamisli. Prepričani smo, da je to možno samo s koordiniranim aktiviranjem vseh potencialov, ki so v mestu in okolici na voljo.
V Levici smo pri ukrepanju pripravljeni pomagati z vsemi našimi močmi.
ODGOVOR:
Najlepša hvala za pobudo. V Upravi Mestne občine Velenje smo sprejeli in še vedno dnevno sprejemamo, vrsto ukrepov, ki bi v teh izrednih razmerah olajšale življenje občank in občanov in zajezili širjenje koronavirusa. V prihodnjih dneh bomo v Upravi Mestne občine Velenje preverili še ostale možnosti, ki so v naši pristojnosti, za uvedbo izrednih ukrepov za zmanjšanje posledic, ki nastajajo zaradi sprememb poslovanja gospodarskih družb v naši občini. Ukrepe, ki jih bomo sprejeli kot pomoč gospodarstvu bomo poskušali dopolniti z ukrepi, ki jih bo sprejela država.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana

13. marec 2020
Zap. št. 56
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednje vprašanje:

Pred časom sem prosil, da se na fasado nad Unicredit banko na Šaleški c.20 postavijo 2 kameri, ki bodo nadzorovale smeti, ki so v »javnem dobru«, saj notri odlagajo smeti ljudje od vsepovsod (redno prihajajo z avtomobili!). Na seji sem dobil odgovor, da se bo preverilo, ali je mogoče postaviti kamere, pa odgovora še ni. Glede na to, da ste na MOV dali v javnost celo posnetek vandalizma na promenadi in da še vedno niste podali odgovora verjamem, da ne bo problem postaviti kamer, ki danes predstavljajo strošek le nekaj deset evrov. Zato prosim, da uredite vse potrebno, da kamere postavite čim prej, saj je otok praktično ves čas razmetan do neprepoznavnosti (fotografije sem vam že večkrat poslal). Ta otok je potencialno leglo bolezni in zbirališče divjih živali (kune, podlasice, podgane, ščurki, mačke, vrane,…).
Predlagam tudi, da se otok razširi, saj smeti ves čas gledajo iz zabojnikov oz. so poleg njih.
Morda bi bil sedaj celo čas, da se v strogem centru končno razmisli in odloči o otokih, ki bodo skriti in potopljeni v zemljo, kot je to že narejeno v razvitih urbanih okoljih.
ODGOVOR:
Videonadzor na javnih površinah v zakonodaji Republike Slovenije ni izrecno urejen, zato se za njegovo zakonito izvajanje uporabljajo splošne določbe ZVOP-1. Leta 2018 uveljavljeni GDPR je vzpostavitev videonadzora na javnih površinah še bolj zaostril. Po mnenju Informacijskega pooblaščenca videonadzor ekoloških otokov ni dopusten z namenom odkrivanja in dokazovanja prekrškov v zvezi z napačnim odlaganjem odpadkov, zato z njegovo vzpostavitvijo ne bi mogli kaznovati prekrškarjev.
Zbiralnice so bile zasnovane v centralnih predelih mesta po enotnem načrtu. Zavedamo se, da jih bo potrebno posodobiti. S strani vseh treh občin Šaleške doline je bila v začetku marca imenovana delovna skupina za pripravo projekta podzemnih zbiralnic. Poiskali bomo najustreznejšo rešitev vezano na ekonomijo obsega.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

3. marec 2020
Zap. št. 55
Član sveta MATJAŽ PEČOVNIK je podal naslednje vprašanje:

Zanima me, zakaj je križišče v KS Paka pri Velenju brez razsvetljave? Pred mesecem dni smo imeli preko SPV MO Velenje akcijo v omenjeni KS. Na križišču za odcep za dom KS in desno za kamnolom je popolna tema. Krajani so se potožili, da so v veliki nevarnosti pri prečkanju ceste zaradi neosvetlitve. Na žalost morajo prečkati glavno cesto Velenje–Slovenj Gradec. Ko je bila OŠ še aktivna, so imeli celo prehod za pešce. Sedaj nimajo pa ničesar.
ODGOVOR:
Prehoda za pešce na omenjenem odseku ni, ker naj bi bilo po podatkih Direkcije za infrastrukturo, ki ima cesto v upravljanju, premalo pešcev, ki prečkajo cesto. Za ureditev prehoda za pešce mora biti doseženo določeno število prečkanj v koničnih urah. Podobno velja za razsvetljavo. Ker je cesta izven naselja in ob državni cesti, mora razsvetljavo postaviti in z njo upravljati direkcija oz. njihov koncesionar (VOC, Elektrosignal).
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

25. februar 2020
Zap. št. 53
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednjo pobudo:

Dajem pobudo, da do naslednje seje poveljnik Civilne zaščite Bojan Škarja pripravi celotno strategijo in vse potrebne ukrepe v primeru pojavitve koronavirusa v Velenju oz. Šaleški dolini. Prosim, da g. Škarja vodjem svetniških skupin tudi redno poroča, kaj se dogaja na tem področju. Prosim tudi, da odgovori, kolikokrat se je štab CZ sestal v tem letu in kaj so obravnavali. Predlagam, da ukrepe celovito predstavi na seji MOV 10. 3. 2020. Prosim, da o tej pobudi, oz. da ta e-mail še danes posredujete vsem vodjem svetniških skupin.
ODGOVOR:
Vsa navodila, aktualne in ključne informacije, ukrepe ter priporočila za zaščito zdravja prebivalcev v zvezi s koronavirusom daje Ministrstvo za zdravje (MZ) kot odgovorni državni organ na podlagi zakona o nalezljivih bolezni in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).
Epidemijo nalezljive bolezni razglasi minister, pristojen za zdravje. Ob razglasitvi epidemije ali pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh NIJZ pripravi oceno tveganja in predlaga protiepidemijske in preventivne ukrepe. Za usklajevanje ukrepov je pristojno MZ. Občinski načrt se praviloma aktivira, ko je razglašena epidemija ali pandemija in je poleg služb v zdravstveni dejavnosti in drugih služb potrebno uporabiti tudi občinske sile in sredstva za ZRiP. Odločitev o aktiviranju občinskega Načrta sprejme poveljnik CZ MO Velenje na predlog poveljnika CZ Zahodno Štajerske regije in o tem izda sklep.
Štab CZ MO Velenje se sestane vsaj petkrat letno. V letu 2019 so se izdelali trije novi načrti zaščite in reševanja, in sicer Načrt ob nesreči zrakoplova, Načrt ob potresu in Načrt ob epidemiji nalezljivih bolezni pri ljudeh. Vse načrte smo po izdelavi predali v usklajevanje na Izpostavo URSZR Celje, kje sta bila dva načrta usklajena, in sicer Načrt za nesrečo zrakoplova in Načrt za epidemijo nalezljivih bolezni pri ljudeh. Čakamo še na potrditev načrta za potres, saj so se vmes usklajevali regijski načrti z državnimi. Ko bodo vsi trije potrjeni, jih bomo dali v javno obravnavo, kot vse načrte doslej in jih potem z možnimi spremembami sprejeli.
V MO Velenje imamo v primeru aktiviranja Načrta ZRiP ob pojavu nalezljive bolezni zagotovljena zaščitna sredstva za reševalce (zaščitne maske, kombinezon Tyvek, razkužila ipd.). Zaradi koronavirusa se je 28. februarja 2020 sestal Sosvet za izboljšanje varnosti občanov MO Velenje, kjer se je razpravljalo o koronavirusu in ukrepih. Predstavniki sosveta so sklenili, da smo v Velenju pripravljeni, če bi se koronavirus pojavil. Občanke in občane smo pozvali, da sledijo osnovnim navodilom za preprečevanje okužbam.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

20. februar 2020
Zap. št. 52
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednje vprašanje:

V Sončnem parku se že dlje časa pojavlja problem, da psi prosto tekajo po parku, posebej problematično pa je, da psi »nekontrolirano«, največkrat ob prisotnosti lastnikov psov, opravljajo tako veliko kot malo potrebo po otroškem igrišču in zelenicah parka, kjer se igrajo otroci. Zeleni pas ob trikotniku cest (Kidričeva (Cesta pod parkom), Stanetova in Aškerčeva cesta) pa je »javni WC psov« zgornjega Velenja. Pred leti v Sončnem parku ni bilo dovoljeno voditi psov, okrog parka so bile table in redarji so kontrolirali vodnike psov, ali so psi na vrvici in ali za psi pobirajo njihove iztrebke. Danes reda v Sončnem parku ni več, slabo je tudi drugje po Velenju, saj tudi sam (sicer kot lastnik psa) ugotavljam, da ljudje ne čistijo za svojimi psi, zato predlagam, da se občinsko redarsko službo zadolži tudi za nadzor nad tem, ali lastniki psov čistijo za svojimi ljubljenčki. Naj omenim in opozorim na dejstvo, da je dr. Otmar Blatnik v otroškem peskovniku v Sončnem parku našel celo pasjo trakuljo (poleg velike količine pasjih iztrebkov). Sprašujem, kako boste uredili te stvari, saj so nevarne za naše otroke.
Ta problem pa je na prostoru, ki smo ga namenili otrokom – otroško igrišče, kotalkališče/drsališče, športni objekti, park in celo sedež medobčinske zveze prijateljev mladine! Zanima me, ali obstaja odlok, ki psom vstop v park prepoveduje oz. da morajo lastniki psov počistiti za svojim psom.
Če je, me zanima, zakaj se ga ne upošteva oz. če ga ni, kako boste rešili težavo s psi, ki nekontrolirano opravljajo svoje potrebe tudi drugod po Velenju (poglejte zelenice za Šaleško 20, zelenice ob reki Paki …). Ker ima v Velenju veliko ljudi pse, dajem ponovno pobudo in predlog, da se za te poskrbi s pasjimi parki v samem mestu, kjer bomo tako lastniki psov kot psi imeli dogovorjen prostor, da lahko pse spustimo. Kinološko društvo na jezeru ni dovolj in ni isto, kot so pasji parki.
ODGOVOR:
V Odloku o splošnem redu v Mestni občini Velenje je zapisano, da se lahko na javnih površinah živali vodijo le na povodcu. Vodnik živali je dolžan imeti žival ves čas pod nadzorom in jo obvladovati, imeti pri sebi pribor za odstranjevanje iztrebkov, ga na zahtevo pristojnega organa občinske uprave tudi pokazati in takoj odstraniti iztrebke. Za vse naštete določbe so predpisane tudi globe. Kjer s predpisano signalizacijo ni prepovedano voditi živali (v večini primerov gre za pse), je torej dovoljeno. Tak primer je tudi Sončni park, kjer je pred leti bila res prepoved vodenja psov. Sedaj prepoved vodenja psov v Sončnem parku velja le na lokaciji igrišča, kar je tudi označeno.
Občinski redarji opravljajo kontrole in tudi ukrepajo, kadar je ugotovljena kršitev po Odloku o splošnem redu ali po Zakonu o zaščiti živali po določbah, za katere je občinsko redarstvo pristojno. Največkrat gre za pse, ki se gibljejo brez nadzora svojih lastnikov oz. vodnikov. Že pred leti je Mestna občina Velenje omogočila nakup čitalca čipov in tako občinski redarji, ko najdejo ali so obveščeni o psu, ki se nahaja v okolju brez nadzora, opravijo preverjanje čipa pri psu in po ugotovljenih podatkih uvedejo postopek zoper lastnika psa.
Pri kontrolah upoštevanja določbe glede pobiranja iztrebkov se ugotavlja, da vodniki psov striktno pobirajo iztrebke, ko je v bližini uradna oseba. Zelo veliko je tako odvisno od vsakega posameznika in njegove kulture, da skrbi za urejenost okolja.
Že v preteklosti so bili predlogi, da se v mestu uredi pasji park. Predlagana lokacija je bil travnik ob Šaleški cesti. Park/igrišče za pse bi bilo ograjeno, postavile bi se klopi in koši za odpadke/iztrebke. Vendar je nastala težava pri odgovornosti za urejenost in red, saj občina tega ne more prevzeti.
Odgovor so pripravili na Skupni občinski upravi SAŠA regije.

10. februar 2020
Zap. št. 51
Članica sveta SUZANA KAVAŠ je podala naslednje vprašanje:

Na 8. seji Sveta Mestne občine Velenje, ki je bila v torek, 4. februarja 2020, ob 8.00 uri, smo bili seznanjeni s POROČILOM LETNEGA IN ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA TER OBNOVE CEST V MESTNI OBČINI VELENJE ZA LETO 2019, ki ga je predstavil direktor g, Janez Herodež, spec. manag. Iz poročila je razvidno, da je koncesionar v mesecu novembru s koncendetom (Mestno občino Velenje) podpisal aneks.
Glede na to, da mi ni poznano, da bi na občinskih sejah obravnavali kakršnokoli spremembo v zvezi s koncesionarjem, bi prosila za obrazložitev aneksa, ki ga je Mestna občina Velenje-koncendent podpisala v mesecu novembru 2019 z privatno družbo PUP Velenje-koncesionar.
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje je s koncesionarjem za vzdrževanje cest v novembru 2019 podpisala aneks h koncesijski pogodbi, s katerim je koncesionarju v vzdrževanje predala nove, dodatne prometne površine (ceste …). Aneks se je sklenil na podlagi 6. člena osnovne pogodbe, ki definira območje javne službe. Na 7. seji Sveta Mestne občine Velenje (decembra 2019) ste sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji cest v Mestni občini Velenje, s katerimi je občina kategorizirala nove javne površine (ceste,…), ki jih mora potem tudi vzdrževati, skladno z zakonodajo. Ker so se dodatno kategorizirale občinske javne ceste, smo jih skladno s koncesijsko pogodbo dolžni predati v vzdrževanje koncesionarju, za to pa smo morali skleniti aneks h koncesijski pogodbi.

Zanima me ali JE oziroma ali je BILA Mestna občina Velenje solastnica ali lastnica katerekoli družbe z omejeno odgovornostjo v Republiki Sloveniji?
ODGOVOR:
S Poročilom o izvajanju kapitalskih naložb ste svetnice in svetniki vsako leto seznanjeni, saj ga objavimo v gradivu za junijsko sejo Sveta Mestne občine Velenje. Iz tega poročila so razvidni lastniški deleži družb z omejeno odgovornostjo, ki so v lasti oziroma v solasti Mestne občine Velenje.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti in v Uradu za javne finance in splošne zadeve.

2. februar 2020
Zap. št. 50
Članica sveta IVA LILIJA je podala naslednje vprašanje:

Kako je s parkirnimi dovolilnicami v primeru, da dobiš nadomestno vozilo?
ODGOVOR:
V primeru, da dobi imetnik abonmaja nadomestno vozilo, se mora s prometnim dovoljenjem nadomestnega vozila zglasiti v pisarni modrih con v Mestni občini Velenje. Tam mu bodo brezplačno izdali začasno dovolilnico za parkiranje.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

30. januar 2020
Zap. št. 49
Član sveta SEBASTJAN APAT je podal naslednje vprašanje:

V zdravstveno informacijskem biro (zibbilten) z dne 30. januar 2020 sem zasledil tudi naslednjo novico z naslovom »V Gorenju v preventivne ukrepe ob epidemiji virusa na Kitajskem – V Gorenju ob epidemiji novega koronavirusa na Kitajskem, od koder je njegov lastnik, Hisens s sedežem v mestu Qingdao, ki je sicer precej oddaljeno od Wuhana, od koder virus izvira, so uvedli nekatere preventivne ukrepe. Kot so včeraj povedali v Gorenju, je pred časom 15 od skupaj približno 50 Kitajcev, ki so zaposleni v Velenju, odpotovalo domov na Kitajsko na praznovanje novega leta. V prihodnjih dneh se bodo vrnili v Velenje, ravnati pa bodo morali po navodilih – po prihodu v Slovenijo bodo morali ostati na svojih domovih in spremljati svoje zdravstveno stanje. Če se bodo v tednu, dveh pojavili kakršnikoli simptomi, se bodo morali javiti pristojni zdravstveni ustanovi, sicer pa se bodo lahko v 14 dneh vrnili nazaj v službo. Vir: STA, 29.1.20«.
Mediji dnevno poročajo o tem, da se ta grozeča nevarnost za zdravje ljudi širi. O tem so opravili izredno razpravo tudi v Evropskem parlamentu, skupaj s pozivi k ukrepanju (https://www.reuters.com/article/us-china-health-global-economy-idUSKBN1ZS38E). Razmere so resne. Posledice čutijo tudi v gospodarstvu.
V zvezi z navedenim sprašujem naslednje:
1. Ali ste na Mestni občini Velenje seznanjeni s temi preventivnimi ukrepi v Gorenju ob epidemiji virusa na Kitajskem in poročanjem glede tega? Ali ste v stikih s pristojnimi organi glede preventivnih ukrepov? Ali boste o tem seznanili občanke in občane Velenja? Ali pripravljate kakšne preventivne ukrepe ob morebitnem pojavu simptomov na območju Velenja in kakšne?
ODGOVOR:
Glede ukrepov, ki so jih na podlagi preventive sprejeli v podjetju Gorenje, smo izvedeli iz medijev. V Zdravstvenem domu Velenje nam zagotavljajo, da so na zdravstveno obravnavo pacientov s sumom na okužbo z novim koronavirusom pripravljeni v skladu z navodili, ki so jih prejeli iz Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja in Ministrstva za zdravje Republike Slovenije. Izvedli so vse zadolžitve in uvedli vse ukrepe, prav tako pa so preko medijev poskrbeli za obveščanje občank in občanov Mestne občine Velenje ter širše javnosti. Uprava Mestne občine Velenje ne more sama ukrepati, saj imamo zato ustrezne institucije, ki nam zagotavljajo, da v tem trenutku v Sloveniji ni razloga za preplah.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

22. januar 2020
Zap. št. 48
Član sveta JOŽE HRIBAR je podal naslednje vprašanje:

1. Pet let je že od tega, odkar so gasilci PGD Vinska Gora prvič predstavili novo gasilsko vozilo znamke Iveco. Pridobitve so se zelo razveselili, saj so upravičeno pričakovali, da jim bo v veliko pomoč pri gašenju požarov, predvsem gozdnih. Poleg tega vse skupaj ni bilo tako poceni, saj je občina Velenje, kot je razvidno iz Obvestila o oddaji naročila male vrednosti iz leta 2014, za nakup podvozja za omenjeno vozilo odštela 62.952 evrov z DDV vred. Na vozilu naj ne bi delovale zavore, popravilo le-teh pa naj bi stalo okoli 3500 €, kar ni veliko, ampak zadeva kljub temu stoji. Moram še omeniti da so poleg občine, za nakup vozila donirali tudi občani iz svojih žepov in se zaradi nedelujočega vozila počutijo prevarane. Zanima me na kakšen način so kupili to vozilo, zakaj ne popravijo teh zavor in kdo je odgovoren za to, ter če bo občina zoper odgovornega sprožila kakšen postopek, ker je očitno bilo neracionalno zapravljenih veliko proračunskih sredstev.
ODGOVOR:
PGD Vinska Gora je preko javnega razpisa kupila podvozje tipa IVECO DAILY 4*4. Izbrani ponudnik je bilo podjetje Iveco Benussi. Kasneje se je na to podvozje izdelala gasilska nadgradnja, za gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov z oznako GVGP-2, nadgradnjo je izdelalo podjetje WEBO. Popolnoma izdelano vozilo je društvo prevzelo septembra leta 2015.
Takoj po prevzemu so se pokazale težave z zavorami, ki jih je društvo poskušalo rešiti z dobaviteljem podvozja, podjetjem Iveco Benussi. V daljšem časovnem obdobju dobavitelj ni izpolnil tistega, kar je v postopku obljubljal, zato je PGD Vinska Gora vložila tožbo zoper dobavitelja podvozja.
Društvo je dobilo tožbo na prvi stopnji, prav tako na višji stopnji (toženec se je pritožil na odločitev prve stopnje), s tem da je višje sodišče naložilo nižjemu ponovno določanje višine odškodnine. Sodni postopki pač trajajo dolgo časa, v tem primeru je šlo za večkratno podajanje mnenja sodnega izvedenca. Trenutno ponovno dopolnjuje svoje mnenje.
Navedbe, da je šlo za neracionalno porabljanje proračunskih sredstev ne držijo, saj je bilo podvozje kupljeno preko javnega razpisa. Prav tako ne drži, da se lahko zavore popravijo za 3500 evrov. Gre namreč, kar je dokazal sodni izvedenec, za napako proizvajalca vozil tega tipa. In če kdo, so verjetno gasilci Vinske Gore najbolj jezni, da jim vozilo stoji v garaži in da imajo zelo visoke sodne in potne stroške. Žal jim je tudi, da se okoli širijo neresnice o stanju vozila.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

2019

17. december 2019
Zap. št. 47
Član sveta dr. FRANC ŽERDIN je podal naslednjo vprašanje:

1. Ker se mi je že šest krat, ko sem se na razpravo pri strateško pomembnih točkah dnevnega reda na sejah Sveta MOV dobro pripravil (proračunske seje, strateško pomembne zadeve, razprava o Gorenju, OPN, strategija razvoja turizma, energetika,…) zgodilo, da sem bil zaradi prekoračitve časa prekinjen ali odstranjen z govorniškega odra, predlagam dopolnitev/spremembo poslovnika v 33.členu (drugi in tretji odstavek). Pri točkah, ki so za MOV strateškega pomena, omejitev obrazložitve mnenja, glasu, razprave omejitev ne sme biti 5 minut, ker je tako skopo odmerjen čas za vse, ki želimo konstruktivno razpravljati, (za to pa se je potrebno temeljito pripraviti) prekratek. Tako omejena razprava ne more prispevati h kvalitetnemu oblikovanju vsebine dokumenta in je zato nesmiselna. V primeru, da bo na tako kratki časovni omejitvi razprave ostalo, se v razpravo, obrazložitev,…, v prihodnje ne bom več vključeval.
ODGOVOR:
Predsedujoči seje vodi v skladu s Poslovnikom Sveta Mestne občine Velenje, ki poleg osnovne razprave svetnika omogoča tudi do dve repliki po tri minute (skupaj 11 minut razprave). Vašo pobudo bomo obravnavali pri pripravi sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestne občine Velenje.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

17. december 2019
Zap. št. 46
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednjo vprašanje:

1. Prosim za odgovor, ali ste zaradi svetniških sredstev v tem letu sprožili kakšen koli kazenski pregon, podali kazensko ovadbo oz. prijavili kaznivo dejanje na policijo. Če da, prosim da zapišete proti komu in kdaj.
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje je v letu 2019 vložila tri predloge za kazenski pregon zaradi storitve kaznivih dejanj zatajitve, eno v mesecu aprilu, drugi dve pa v mesecu decembru 2019. V dveh primerih predlogov za kazenski pregon zoper svetnika Mestne občine Velenje, v enem primeru pa zoper predsednika ožjega dela občine. Podatkov o osebah proti katerim je Mestna občina Velenje vložila predloge za kazenski pregon, vam zaradi varstva integritete posameznika ne moremo razkriti.
Odgovor so pripravili v Pravni službi.

11. december 2019
Zap. št. 45
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednjo pobudo:

1. Na spletu iščem zapisnike sej odborov, svetov,…
Ker jih ne najdem najprej sprašujem ali so le ti objavljeni. So javnega značaja in bi verjetno morali biti objavljeni. Če so prosim za povezavo do vseh zapisnikov, sicer dajem pobudo, da se vse zapisnike vseh odborov iz tega mandata javno objavi v arhivu sej sveta MOV.
ODGOVOR:
Zapisniki sej Sveta Mestne občine Velenje so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje takoj, ko so le ti potrjeni na seji sveta. Zapisniki odborov in komisij na spletni strani niso objavljeni, ampak jih dobite člani odborov, komisij in svetniki po elektronski pošti pred sejo.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

11. december 2019
Zap. št. 44
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednji vprašanji:

1. Zanima me kdaj bo v skladu z veljavno zakonodajo spremembe na trasi 3.razv.osi (spremembe pri jezeru) razgrnjene javnosti.
ODGOVOR:
Načrtovanje in izvedbo hitre ceste 3. razvojne osi vodi podjetje DARS, ki je dolžno spoštovati vse predvidene zakonodajne postopke. Projektiranje trase je mogoče le znotraj območja, ki ga določa že leta 2013 sprejet Državni prostorski načrt. Projekt je v fazi obdelave tehničnih parametrov problematičnega območja in odzivov različnih skupnosti na predloženi osnutek tehničnih sprememb, ko pa bodo razvili osnutek do faze, primerne za predstavitev javnosti nas bodo o nadaljnjih postopkih, ki jih zahteva zakonodaja, obvestili.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

2. Ker na seji nisem dobil odgovora na moje vprašanje zakaj pri prodaji zemljišča med Kidričevo c., Pako in Pošto niste uporabili instrumenta, kot vam ga zagotavlja »sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnim premoženjem izven načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem« ga postavljam tukaj.
ODGOVOR:
MOV predmetne nepremičnine na podlagi možnosti koriščenja kvot ni mogla kupiti, saj je dražba za prodajo solastniškega deleža predmetne nepremičnine potekala 19. 9. 2017, torej v letu, ko Mestna občina Velenje ni imela sprejeta sklepa o določitvi pravnih poslov ravnanja z nepremičnim premoženjem izven načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (v nadaljevanju tudi sklep o določitvi kvot). Sklep o določitvi kvot lahko občinski svet sprejme najkasneje v roku 30 dni po sprejemu proračunu ali sprejemu rebalansa proračuna. Svet Mestne občine Velenje je Sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019 prvič sprejel na seji maja 2019 takoj po sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

10. december 2019
Zap. št. 43
Član sveta JOŽE HRIBAR je podal naslednje vprašanje:

1. Zanima me predvsem, na podlagi česa ter zakaj, je MO Velenje nakazala Zvezda group 7000 €. Ker tip se med drugim, kolikor imam informacije, ukvarja tudi z dilanjem droge. Po logiki, ker ima mize na občinski zemlji v lokalu espresso Momento(na Cankarjevi), bi bilo povsem logično, da on plačuje občini in ne obratno. In kaj je takšnega dobavil občini, da je vredno okroglih 7000 €. Tega podatka ni videti, me pa res zanima.
ODGOVOR:
Družba Zvezda group, d. o. o., je na podlagi javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin na območju Trebuše, ki je bilo objavljeno na občinskih spletnih straneh oktobra 2018, podala popolno ponudbo in tudi plačala varščino v višini 7.000,00 EUR. Ker je takrat drugi ponudnik, t.j. mejaš in obenem predkupni upravičenec uveljavljal predkupno pravico in plačal celotno vrednost nepremičnin, z Zvezdo group, d. o. o., tako ni prišlo do sklenitve pogodbe. Zato se je družbi Zvezda group, d. o. o., v skladu s 2. točko IV. poglavja javnega zbiranja ponudb, varščina vrnila.
V okviru delovanja lokala Espresso Momento pa ima družba Zvezda group, d. o. o., za koriščene nepremičnine z MOV sklenjeno najemno pogodbo in za obseg koriščenja plačuje mesečno najemnino skladno z Odlokom o obremenjevanju nepremičnin v lasti MOV.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

8. december 2019
Zap. št. 42
Član sveta ADNAN GLOTIĆ je podal naslednja vprašanja:

1. Predstavnica EL Prešernove 7 je izpostavila neurejenost avtobusnega postajališča pred Cvetličarno Iris in predlagala ureditev pokritega avtobusnega postajališča.
ODGOVOR:
V tem primeru gre za privatno lastništvo, zato bo komunalni inšpektor pozval lastnika, da uredi okolico, saj to kvari izgled mesta. Avtobusno nadstrešnico bomo postavili v letu 2020.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Predstavnika EL Prešernove 22d in Jenkove 11 sta izpostavila problem neurejenosti in neoznačenosti parkirišč med bloki na Prešernovi in Jenkovi ter predlagala intenziviranje nadzora s strani mestnega redarstva ali uvedbe modre cone. Prav tako je bil izpostavljan problem dreves, katerih korenine »dvigujejo« asfalt.
ODGOVOR:
Parkirišča med Prešernovo 22a-d in Jenkovo 11 so v lasti Premogovnika Velenje in občina zanje ne skrbi, razen zimske službe na dovozni cesti. Uvedbi modre cone na tem območju so doslej stanovalci nasprotovali. V primeru, da bi se stanovalci vendarle strinjali z uvedbo modre con pa bo predhodno potrebno obnoviti cesto in parkirne prostore v celoti, ker so utrjene površine v slabem stanju in na njih povsod ni mogoče zarisati parkirnih mest.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

3. Predstavnica EL Prešernove 22a je izpostavila nevarnosti pri vključevanju iz parkirišč na Prešernovo cesto pri zavijanju v levo. Ker je problem v nepreglednosti križišča je predlagala postavitev ogledala.
ODGOVOR:
Na podlagi ogleda smo ocenili, da bomo ogledalo postavili v letu 2020.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

4. Predstavnica EL Cankarjeve 2 je predstavila problem dostave Delavskemu klubu in Ljudski univerzi, in sicer po spremembi režima oz. po postavitvi talne ovire (stebrička), kar v primeru več tovornih vozil, ki čakajo na vstop, povzroča zastoje na parkirišču. Prav tako je izpostavila po žledolomu odstranjena polomljena drevesa na zelenici za sodiščem in predlagala njihovo nadomestitev.
ODGOVOR:
Na promenadi v središču mesta je postavljenih pet stebričkov, ki delajo preko mobitelov. Stebriček se v primeru prepoznave klicatelja spusti zelo hitro, v desetih ali dvanajstih sekundah, sicer pa ne. Dobaviteljev za DK, Ljudsko univerzo in sodišče je veliko in vsak dan prihajajo nove vloge. Z občinskim odlokom je omejen čas dostave, in sicer zjutraj od 5.30 do 9. ure. V Velenju se za vsako podrto drevo zasadi novo, ki pa ni nujno na istem mestu.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

5. Predstavnik EL Šaleške 16 je izpostavil problem zadrževanja vode po dežju oz. ne odtekanja le te v jaške kot tudi problem postavitve reflektorjev za osvetljevanje Titovega trga, ki da zaradi usmerjenosti svetijo v nekatera stanovanja v višjih nadstropja. Prav tako je predlagal, da se betonsko korito pri poslovalnici T2 pomakne navzdol po ulici in omogoči ustavljanje vozilom za dostavo, ki v tem trenutku nimajo možnosti ustavitve drugje kot na cesti neposredno.
ODGOVOR:
Problem zamakanja in dostave do Šaleške 16 smo si ogledali na terenu, skupaj s predstavnikom Habita. Dogovorjeno je, da se bo v okviru izvedbe hidroizolacije pred Šaleško 16 ustrezno dvignil teren in izboljšalo odvodnjavanje, kar bo financirala občina, ki je lastnik utrjene površine pred blokom. Prav tako iščemo rešitev, kako omogočiti dostavo do bloka. Trenutno se nagibamo k odstranitvi betonskega korita in postavitvi premičnega stebrička.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

6. Predstavnik EL Jenkove 5 je izpostavil problem parkiranja na parkiriščih, ki so v lasti EL, vendar ker zaradi občinskega odloka ne morejo postaviti zapornice in tako nimajo možnosti nadzora parkiranja na svojem zemljišču.
ODGOVOR:
S to problematiko smo dobro seznanjeni. Lastniki so želeli postaviti zapornico, kar pa je z odlokom v centralnih predelih mesta prepovedano. Stanovalcem smo večkrat predlagali uvedbo modre cone, vendar pa temu nasprotujejo.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

7. Predstavnik EL Ceste Františka Foita 2 je izpostavil problem obremenjenosti parkirišč, posebej ob prireditvah v središču mesta ter predlagal postavitev ustreznega prometnega znaka, ki bi uredil parkiranje.
ODGOVOR:
Parkirišča, ki niso v lasti etažnih lastnikov, ampak od občine, so javna in na njih lahko parkira kdorkoli, brez omejitev. V tem primeru ni mogoče te pravice omejiti samo na stanovalce bližnjega bloka. Kot najboljša rešitev se tudi tu kaže uvedba modrih con, kjer imajo stanovalci, in imetniki abonmajev nekoliko privilegiran položaj v primerjavi z drugimi uporabniki, ki morajo parkiranje plačevati.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

8. Predstavnica EL Ceste Františka Foita 6 je izpostavila težave v zvezi z igriščem na zelenici med Foitovo 4, Foitovo 6 in Prešernovo 7. Igrišče je samo delno ograjeno z mrežasto ograjo. Otroci se igrajo povsod, na cesti, med avtomobili, na strehi garaž in so cele dneve brez nadzora. Ponoči vpijejo in motijo stanovalce, ki imajo stanovanja ob igrišču. Mrežasta ograja je bolj kot ne uničena in ne služi svojemu namenu. Predlagala je, da se igrišče zapre in da se ob določeni uri vrata zaklenejo. S tem bi onemogočili prihajati ponoči drugim obiskovalce in izpostavila problem igel, ki jih puščajo narkomani, steklovine, pijančevanja… To je nevarno področje in se bo moralo nekako urediti.
ODGOVOR:
Pred leti so si ograjo postavili stanovalci sami. Zaradi nepravilne uporabe oz. igre z žogo ter brcanje le-te v mrežo je bila mreža večkrat poškodovana. Ker si želimo, da bi bili občani zadovoljni, smo ograjo večkrat popravili, vendar tudi to ni bila rešitev. Zato smo postavili dvojno mrežo in je tako zahodna stran igrišča rešena. Prihaja do nasprotnih predlogov. Eni želijo, da se igrišče zapre oz. odstrani, drugi pa si želijo dodatnih klopi in igral. Dodatnih igral ni mogoče postaviti, ker bi s tem onemogočili igrati nogomet, povsem pa omrežit igrišča tudi ni mogoče zaradi podpostaje.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

9. Predstavnik EL Kraigherjeve 8 je izpostavil problem ekološkega otoka pri Vili Mojca. Kontejner za oblačila in obutev je velikokrat napolnjen do vrha, predvsem ob menjavi letnega časa. Več dni so okoli kontejnerja po tleh velike vreče teh izdelkov. Zato ga je zanimalo, kdo je zadolžen za odvoz. Drugo vprašanje je, kdo je zadolžen za čiščenje ekoloških otokov. Ker se ne čistijo redno, so se pojavile podgane. Postavil je tudi vprašanje kdo čisti kante v ekoloških otokih. Rečeno je bilo, da bo za to namenjen poseben avto, ki pa ga ni videl.
ODGOVOR:
Občina s kontejnerji za oblačila nima nič, razen da je dala soglasje za postavitev. Za čiščenje ekoloških otokov je zadolžen koncesionar PUP Saubermacher, ki ima oblikovano interventno skupino za čiščenje. Pri Vili Mojca se tedensko nabirajo večje količine oblačil. Občani v zabojnik mečejo tudi preproge in tako se lahko zabojnik zatakne, ostali pa potem vrečke z oblačili pustijo ob zabojniku. Dne 15. novembra 2019 so delavci podjetja PUP-Saubermacher postavili še en zabojnik, in sicer pri Foitovi 6-10, da bi razbremenili zabojnik pri Vili Mojca. Lahko pa občani vsak dan večje količine oblačil pripeljejo v Zbiralni center Velenje, ki je odprt od 7. do 17. ure.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

10. Predstavnik EL Šaleške 2a je izpostavil problematiko parkiranja. Pred štirimi ali petimi leti je pričel delovati SAŠA INKUBATOR. Dogaja se, da so parkirišča velikokrat prezasedena, predvsem ob raznih dogodkih. Policija in redarji ne ukrepajo, ker po izjavi policije ni ustreznih prometnih znakov. Druga težava so drevesa med Šaleško 2 a in Rudarsko (Slaščičarna Ohrid). Predstavnik EL apelira, da se obreže ogromno drevo, ki je pred njegovim stanovanjem in stanovanji bližnjih sosedov. Zaradi tega drevesa so ta stanovanja bolj temna in hladna.
ODGOVOR:
Glede parkiranje smo etažnim lastnikom že večkrat predlagali uvedbo modrih con, ki bi po naših izkušnjah uredile razmere, vendar stanovalci temu še vedno nasprotujejo.
V primeru dreves je koncesionar medtem že pristopil k obrazovanju in dve tudi obrezal. Največje drevo, na vogalu stavbe, ki je preblizu objekta, bi bilo sicer smiselno odstraniti in zasaditi manjše nadomestno drevo, kar se morajo dogovoriti stanovalci z upravnikom. Tretje drevo bomo zamenjali z novim, ker ne kaže znakov polne vitalnosti.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

11. Predstavnica EL Prešernova 12 je izpostavila nered in nečistočo okoli ekoloških otokov pred blokom in CSD. Ob vetrovnem vremenu so smeti razmetane po celi zelenici in na asfaltni površini. Na poziv ne ukrepa niti PUP Saubermacher niti upravnik Linea. Predlagajo ograditev ekološkega otoka.
ODGOVOR:
Za nered ob zabojnikih podjetje PUP Saubermacher ali občina nismo odgovorni. Občani puščajo odpadke, nepravilno ločeno embalažo kar ob zabojnikih skupaj s kostmi in ostalimi nečistočami. Pobudo stanovalcev smo že predali podjetju Linea, vendar stanovalci ne razumejo razlike med prevzemnim mestom in zbiralnico. Od občine zahtevajo, da jim uredimo prevzemno mesto, za kar so odgovorni stanovalci bloka. Občani so dolžni po izvoru ločevati in če bi vsi naredili osnovno, stisnili odpadke, iztočili, bi bil inštaliran volumen zabojnikov dovolj velik in bi bila tudi okolica urejena.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

12. Predstavnik EL Šaleška 18 je prav tako izpostavil problematiko ekoloških otokov, ki precej kazijo izgled mestnega jedra kot takega, po drugi strani je zadeva nefunkcionalna. V zimskem času, ker ni nič pokrito, se pokrov težko odpre, v letnem času se širi močan smrad, ker se zelo redko prazni kontejner z biološkimi odpadki, po drugi strani je sedaj teh kontejnerjev več, niso pa razširili ekološkega otoka. Ljudje zvečer od drugod pripeljejo vreče smeti in jih odvržejo zraven kontejnerjev, zato predlaga, da se ta zadeva reši mogoče na ta način, da se pokrijejo oz. zaprejo. Skladišče pod zemljo, kot ga uporabljajo v tujini, bi bila idealna rešitev.
ODGOVOR:
Zaprt objekt ne bo rešil težav, ker bo potem vse ob vhodu. V Velenju nimamo sistema podzemnih zbiralnic. Obrezovanje grmovja je v domeni lastnikov zemljišča.
Razlaga obračuna ravnanja z odpadki je na http://www.pup-saubermacher.si/s/ceniki/.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

13. Predstavnica EL Kraigherjeve je opozorila na nevarne stopnice me Šaleško in Kraigherjevo cesto. Stopnice so v razpadajočem stanju. Zaradi krušljivosti obstaja velika nevarnost poškodb, predvsem starejših in otrok in posledično materialna odgovornost lastnikov. Na MO Velenje so pojasnili, da so vzdrževalci etažni lastniki Šaleške 2. Zagotovo se vsi ne bodo strinjali z obnovo, zato išče rešitev.
ODGOVOR:
Lastniki parcel na katerem so te stopnice, so etažni lastniki, ki bi morali sami pristopiti k sanaciji. Ker pa gre za stopnice na javnem prostoru, ki jih uporabljajo, razen etažnih lastnikov, tudi drugi občani, bomo naslednje leto s tamkajšnjim upravnikom dogovorili način rešitve tega problema in stopnice popravili.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

14. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje ali je možno sofinanciranje izgradnje dvigal s strani občine ali države v stavbah z več nadstropji?
ODGOVOR:
Trenutno ni na voljo sofinanciranja izgradnje dvigal. Se pa pripravlja mehanizem sofinanciranja s strani evropske unije. V kolikor bodo takšni razpisi na voljo, bomo pozvali upravnike, da se prijavijo.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

8. december 2019
Zap. št. 41
Član sveta MIHAEL LETONJE je podal naslednji pobudi:

1. Kakšno je stanje glede nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za kamp Jezero. Nadomestilo naj bi bilo znižano za polovico, vendar temu ni tako in najemnik mora plačati polno ceno. Zanima me koliko mora plačati g. Ovčjak nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje odmerja NUSZ na podlagi veljavne zakonodaje, na podlagi katere se NUSZ v primeru Kamp Jezero odmerja za celotno poslovno površino, ki je ograjena in namenjena dejavnosti kampa.
MOV si je prizadevala poiskati rešitev, o čemer smo seznanili tudi zavezanca, da bi se odmera za dejavnost kampa in podobnih dejavnosti na novo določila v novem odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki je bil sprejet na seji občinskega Sveta 10.12.2019. Na podlagi primerjav odmere nadomestila za kampe drugod po Sloveniji, smo hoteli nadomestilo na območju avtokampa odmeriti za krajše obdobje, ko kamp opravlja svojo dejavnost, in sicer skladno z dejavnostjo, ki je v odloku opredeljena pod poslovne površine – kampi.
Osnutek odloka je bil pregledan in preverjen s strani Ministrstva za okolje in prostor, ki je zgoraj omenjeno določbo črtal, ker ni skladna z veljavno zakonodajo, saj bi to pomenilo, da veljajo za nekatere zavezance drugačna merila. To pa pomeni, da nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ni možno odmeriti za določeno obdobje (ne glede na obratovalni čas dejavnosti) in za to ni ustrezne zakonske podlage.
NUSZ za Kamp Jezero s poslovno površino 22.259 m2 na letni ravni znaša 20.468,76 eur.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

2. Zanima me:
– ali se bo Klasirnica porušila in če, kdaj. Rušenje Klasirnice je bilo predvideno že leta 2013.
– ker je bila Klasirnica prenesena v upravljanje na občino, me zanima, kakšni so stroški vzdrževanja.
– ker se je namembnost jaška NOP II spremenila, me zanima kaj sedaj pomeni to za rušitev Klasirnice in ali je še vedno na tem območju predvidena industrijska cona
ODGOVOR:
Na enaka in podobna vprašanja smo že večkrat podali obširne odgovore s priloženo dokumentacijo in jih objavili na spletni strani www.velenje.si v odgovorih na vprašanja in pobude svetnikov:
– 15. 5. 2019, zap. št. 16/2 – Sebastjanu Apatu
– 10. 5. 2019, zap. št. 12/5 – Mateju Jenku
– 27. 3. 2018 – Suzani Kavaš
– 22. 2. 2018 – Mateju Jenku
Odgovore podajamo ponovno:
Mestna občina Velenje je leta 2013 s Premogovnikom Velenje sklenila pisni dogovor, s katerim je pooblastila Premogovnik Velenje, Premogovnik Velenje pa se je zavezal, da bo v imenu občine na lastne stroške pridobil ustrezno dovoljenje za rušitev in na lastne stroške porušil objekt. Občina se je zavezala, da bo predala objekt Premogovniku Velenje za rušenje in izpraznitev notranje tehnološke opreme, prost najemnikov oz. uporabnikov. To je občina tudi storila. Občina je tudi z dogovorom soglašala in dovolila, da Premogovnik Velenje takoj po podpisu dogovora prične z demontažo in odstranitvijo tehnološke opreme znotraj objekta, na lastne stroške in s svojimi izvajalci in da uredi in krije zavarovanje delovišča. Premogovnik Velenje je z demontažo tudi pričel in v večji meri dela tudi končal. Z dogovorom je bilo dogovorjeno, da bo Premogovnik Velenje pričel z rušitvijo »Klasirnice« najkasneje v 1. letu po preusmeritvi odvoza premoga na jašek NOP II. Mestna občina Velenje z dogovorom ni imela nobenih stroškov. Premogovnik Velenje objekta ne uporablja, zato tudi ni zavezanec za plačilo NUSZ. Premogovniku Velenje je objekt predan izključno za potrebe rušenja, ko bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji. Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.
Objekt Klasirnica je v lasti Mestne občine Velenje, objekt je bil predan Premogovniku Velenje kot je zapisano v prejšnji alinei. Mestna občina Velenje z objektom nima stroškov. Objekta nismo varovali. Elektrika je odklopljena, prav tako so odjavljene tudi vse komunalne storitve. Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.
Območje urejanja z oznako P4/4a je v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Mestne občine Velenje opredeljeno kot pretežno območje poslovno proizvodnih dejavnosti, kar opredeljuje tudi prostorski akt za to območje, Prostorski ureditveni pogoji za območje planske celote 04. Zemljišča območja med obstoječo industrijsko cesto, južno od Velenjskega jezera in železniško progo (lokacija opuščene klasirnice in izvoznega jaška Premogovnika Velenje) je v veliki večini last Premogovnika Velenje. Na tej lokaciji je bila predvidena izgradnja nove poslovne cone. V ta namen je bilo v Spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana MOV (leta 2004) to območje predvideno za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), kar velja še danes.
Leta 2008 je Urad za okolje in prostor izdelal projektno nalogo za območje OPPN poslovne cone Pesje v Velenju, na podlagi katere je bil s strani Premogovnika Velenje naročena urbanistična naloga z naslovom Predlog idejne zasnove ureditve klasirnice, ki jo je izdelalo projektivno podjetje Arhena iz Velenja. Na podlagi te idejne zasnove je Premogovnik Velenje naročil izdelavo posebnih strokovnih podlag Razvojna prostorska zasnova za dele območij urejanja z oznako P4/4 in M4/3 v Velenju, ki služijo kot ena od možnosti ureditve obravnavanega območja, ki naj bi služilo kot dopolnitev Tehnološkega parka Velenje. Izdelavo posebnih strokovnih podlag je v celoti financiral Premogovnik Velenje. Do izdelave OPPN na podlagi izdelanih posebnih strokovnih podlag ni prišlo, ker so interesi in pogledi glede ureditve tega območja različni, vsekakor pa območje predstavlja velik prostorski potencial za razvoj poslovnih dejavnosti neposredno ob predvideni tretji razvojni osi Slovenije. Posebne strokovne podlage so na vpogled na Uradu za urejanje prostora mestne občine Velenje.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

4. december 2019
Zap. št. 40
Član sveta Matjaž PEČOVNIK je podal naslednjo pobudo:

1. Zavedanje o podnebni krizi je vedno večje. Pred dnevi so tudi slovenski znanstveniki opozorili na nujnost ukrepanja in pozvali inštitucije k ukrepanju. Občina, PUP Saubermacher in Komunalno podjetje Velenje se že sedaj trudita z ozaveščanjem občanov, vendar sem prepričan, da lahko z zgledom in predvsem z zviševanjem zavedanja, da tudi kot posamezniki lahko prispevajo svoj delež k bolj ekološko usmerjeni družbi. Predlagam: Da se občina Velenje zgleduje že po nekaterih občinah v Sloveniji, kjer plastiki obračajo hrbet. Vem, da je MO Velenje že marsikaj postorila glede tega. Občina ter ostali dve podjetji naj financira bombažno potiskano vrečo vsakemu gospodinjstvu, ter poskrbi za samo distribucijo. Vrečka naj bo potiskana s primernim sloganom, grbom občine Velenje. Ob distribuciji je potrebno vsakemu gospodinjstvu dostaviti tudi zloženko z najnovejšimi usmeritvami pri varovanju okolja, s poudarkom na možnem prispevku posameznika k skupnemu ohranjanju okolja. Predlagam tudi da se k sodelovanju povabi tako PUP Saubermacher kot Komunalno podjetje Velenje, ki jima je zagotovo v interesu zmanjšanje porabe nepovratne embalaže in bi z akcijo zagotovo primerno primerno dopolnili svoj program ozaveščanja svojih uporabnikov. da bi pokazali občankam in občanom MO Velenje, da mislimo resno bi bilo dobro, da začnemo najprej pri vseh, ki koristijo prostore za prodajo kave iz aparatov. Ti avtomati, ki se nahajajo v vseh javnih prostorih ali na vseh javnih površinah bi morali začeli uporabljati namesto plastičnih kozarcev, kozarce iz kartona. Morali bi dati POGOJ vsem lastnikom le teh aparatov, če še želijo koristiti in služiti na teh mestih z aparati. Kot občina bi morala tudi prepovedati uporabo teh plastičnih kozarcev na vseh avtomatih za VODO, ki se nahajajo v ustanovah.
Na Komunalnem podjetju, ki bi moral biti vzor vsem nam, na veliko polnijo tako imenovani ŠALEŠKI BISER v plastenke. Teh plastenk ne vidimo nikjer za prodajo, zato menimo v LO Levica Velenje – Mozirje, da gre za samopromocijo tega podjetja. V tem ne vidimo nobenega smisla in menimo, da bi morali takoj ukiniti to proizvodnjo. Ker komunalno podjetje Velenje ni v pozitivnem bilančnem stanju, ne vemo kako si lahko to sploh privoščijo. Menimo, kar pa tudi sami zagovarjajo in so celo dobili certifikat za ; VODA IZ PIPE, da je najboljša pitna voda izpod PIPE.
Če bomo začeli pometati pod svojim pragom, potem šele lahko pričakujemo od vseh ostalih zelo dober oziroma odličen odziv za ukinitev plastike, ki nam tako greni življenje.
ODGOVOR:
Velenje kot ponosni član družine Slovenia Green izpolnjuje obljubo, da deluje po trajnostnih načelih in je predano nenehnim zelenim izboljšavam. V okviru projekta Slovenia Green smo na področju trajnosti ter prilagajanja klimatskim spremembam izvedli številne ukrepe.
Tako smo večjim organizatorjem prireditev podarili steklene bidone z namenom, da jih uporabljajo pri terenskem delu oziroma organizaciji prireditev in spodbujanju rabe trajnostnih materialov.
Organizirali smo izobraževanje Modri nasveti za zeleni turizem, ki je vključeval tudi teme Naj vam vreme ne zagode – prilagodite se podnebnim spremembam, Kako pripraviti okolju prijazno prireditev? ter Povezujem se, torej sem! Razpršeni hotel na našem podeželju, je to mogoče?
Trideseti, jubilejni, Pikin festival smo pozelenil in naredili prve korake za zmanjšanje in boljše ločevanje odpadkov ter si tako prislužili uporabo naziva Prireditev z manj odpadki.
Turistični zvezi Velenje sofinanciramo uvajanje ukrepov za prilagoditev organizacije okolju prijaznejših prireditev. Pripravljamo smernice za organizacijo trajnostnih dogodkov v Mestni občini Velenje. Pripravili smo zelene napotke za zeleno Velenje preko katerih nagovarjamo prebivalce in obiskovalce naj odprejo srca zelenim navadam http://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/11871.
Tudi pri pripravi razpisa za izbiro gostinca za dogodke, ki jih organizira občina, je eden izmed pogojev, da gostinec uporablja ekološko primerno embalažo (papirnata, kartonska, lesna, embalaža iz biološko razgradljive plastike po standardu SIST EN 13432/EN 14995).
Prav tako, da smo skupaj s Komunalnim podjetjem Velenje sprejeli odločitev, da se plastenke uporabljajo le pri dogodkih zunaj na prostem, kjer ni na voljo tekoče vode. V zaprtih prostorih, kjer je na voljo voda iz pipe, plastenk za enkratno uporabo ne uporabljamo. Za promocijo vode Šaleški biser uporabljamo vrče, bidone ali manjše steklenice za večkratno polnjenje. Prav tako pa skupaj s Komunalnim podjetjem Velenje postavljamo pitnike Šaleški biser, ki jih je po mestu na javno dostopnih lokacijah že več kot 15, ter tako prispevamo k manjši uporabi plastike za enkratno uporabo. Prav tako smo v letošnjem letu predstavili prenosni pitnik, ki ga lahko uporabljamo na številnih prireditvah na prostem.
Odgovor so pripravili v Upravi Mestne občine Velenje.

19. november 2019
Zap. št. 39
Član sveta JOŽE HRIBAR je podal naslednji pobudi:

1. Zakaj na semaforju za pešce pri Mercatorju, čez Šaleško cesto, zelena luč gori samo 6 sekund? Za prečkanje štiripasovnice, mlad človek potrebuje 8 sekund, starejši pa tudi do 15 sekund ali več.
ODGOVOR:
Interval za prečkanje ceste je dolg 8 sekund. Če pešec stopi na prehod, lahko varno prečka cesto tudi še takrat, ko se prižge rdeča luč. Program ima časovni interval, ki je namenjen praznjenju križišča tako za vozila kot za pešce.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

18. november 2019
Zap. št. 38
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednji pobudi:

1. Da bi vsi javni WCji v mestu Velenje bili odprti od 7. ure pa do 22. ure zvečer.
ODGOVOR:
Ideja o enotnem obratovalnem času vseh javnih sanitarij v mestu je težko izvedljiva. Obratovalni čas je namreč odvisen od več dejavnikov:
– Občina ni lastnik sanitarij v Centru Nova in na avtobusni postaji Nomago, zato je obratovalni čas dogovorjen z lastniki. Na koncu dneva je namreč treba sanitarije še urediti in zakleniti, to pa je povezano z dodatnimi stroški. Dogovorjen obratovalni čas v Centru Nova je od 8. do 20. ure med tednom in od 7. do 14. ure ob sobotah; na avtobusni postaji pa vse dni od 8. do 20. ure.
– Obratovalni čas sanitarij na Centralnem otroškem igrišču je prilagojen obratovalnemu času otroškega igrišča. Ta je odvisen od letnega časa in tudi od vremena, zato sanitarije ne morejo obratovati, kadar je igrišče zaprto (zaklenjeno). Obratovalni čas je poleti od 7. do 20. ure; pozimi pa od 7. do največ 18. ure.
-Javne sanitarije ob Škalskem jezeru, v Sončnem parku in v garažni hiši pri Zdravstvenem domu obratujejo od 8. do 22. ure.
Naše mnenje je, da je obratovalni čas optimalen in uporabnikom prijazen, žal pa se vse pogosteje soočamo z vandalizmom. Ta pa bi se s podaljševanjem obratovalnega časa v noč lahko le še stopnjeval.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Da bi koncesionar, ki upravlja z javno razsvetljavo odpravil okvaro v 48 urah. Opaža zelo slabo osvetlitev na večjem delu sončnega parka. Na Cankarjevi ulici ni odpravljena okvara napake na luči št. 0513 pri stopnicah pri Centru Nova, št. 0521 ograja ob Podhodu Posta in pa na sredini ograje pri Podhodu pošta je okvara na drogu, ki je brez nalepke.
ODGOVOR:
Koncesionar mora napake na glavnih cestah, na poteh v okolicah šole odpraviti v roku 24 ur od prijave, na ostalih pa v roku 72 ur. V primeru, da gre za večjo napako (napake na kablih,…) je lahko čas za odpravo napake daljši, saj tu niso odvisno samo od sebe, ampak tudi od distributerja električne energije Elektra Celje. V Sončnem parku trenutno ne deluje 6 svetilk, saj je prišlo do poškodbe jaška, v katerega je vdrla voda in uničila napajalnik in akumulatorje. Jašek je naročen in bo v kratkem zamenjan.
Manjkajoče nalepke bomo na nove drogove, na novo prebarvane drogove in na tiste, ki iz kakšnega drugega razloga (vandalizem, slaba kvaliteta nalepke) nalepili v spomladanskem času, ko bodo ugodnejši vremenski pogoji.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

3. november 2019
Zap. št. 37
Član sveta MIHAEL LETONJE je podal naslednja vprašanja:

1. Za občinski praznik smo imeli veliko prireditev in med drugim tudi veliko glasbenih gostov. Ker mislim, da bi za občinski praznik morala občina promovirati domače izvajalce, sprašujem sledeče:
– Zakaj na dan občinskega praznika niso nastopili naši domači ansambli in so nastopili tuji izvajalci. Koliko je bilo porabljenega denarja za posamezne izvajalce. Zlasti me zanima koliko je stal nastop Joksimoviča, kdo je to odobril in koliko so dobili naši domači izvajalci. Sprašujem tudi, kdo vsako leto odobrava te nastope in zakaj svetniki nikoli o tem nismo obveščeni, saj gre za davkoplačevalski denar.
ODGOVOR:
Za letošnji občinski praznik, ko smo obeležili tudi 60 let od odprtja novozgrajenega mestnega središča, smo imeli resnično veliko prireditev in koncertov, na katerih je nastopilo veliko glasbenih gostov. Med drugimi smo organizirali oz sofinancirali štiri večje koncerte, v sklopu katerih so nastopili velenjski, slovenski in tuji glasbeni izvajalci različnih glasbenih zvrsti. Tako smo zadostili različnim glasbenim željam. Kot prvi so nastopili velenjska rock skupina AVE, ki je ob 24-letnici delovanja predstavila nov album Rešimo ta svet, na odru pa so se jim pridružile skupine PRIZMA, SAN DI EGO, POWER ŠOK, TUMBLING DICE. Za ljubitelje narodno zabavne glasbe smo skupaj s klubom Max pripravili brezplačen koncert Ansambla Saše Avsenika. Prav na dan občinskega praznika, 20. septembra, smo praznik obeležili z veličastnim koncertom samih priznanih velenjskih glasbenih izvajalcev. Na ploščadi pred Domom kulture Velenje so se Pihalnemu orkestru Premogovnika Velenje, ki je letos praznoval častitljivih 100 let svojega glasbenega ustvarjanja, pridružili Ansambel Spev, Matjaž Jelen, Sanja Mlinar Marin, 6packČukur, Šaleški študentski oktet, Robert Goter in Rudarski oktet Velenje. Koncert je bil darilo velenjskih glasbenikov mestu, Velenjčankam in Velenjčanom. Mestna občina Velenje je pokrila stroške ozvočenja, oglaševanja, priprave prostora, varovanja, pogostitve za nastopajoče po koncertu in naročila veliko praznično torto za 1000 kosov, ki jo je gostinec razdelil med obiskovalce. Vsi omenjeni velenjski glasbeniki pogosto nastopajo na naših prireditvah, za kar jim honorarje tudi redno izplačujemo. Prav tako pa njihove programe, projekte sofinanciramo preko različnih razpisov ali jih promocijsko, organizacijsko podpremo. Na zadnjem koncertu sta nastopila slovenska pevka Ines Erbus in srbski glasbeni virtuoz Željko Joksimović. Izvajalca smo izbrali po posvetu z velenjskimi podjetji, ki so koncert tudi financirali. Za nastop Joksimovića smo namenili 20 tisoč evrov neto, ki so jih mestu podarila velenjska podjetja in družbe ob 60-letnici mesta. Ker so bili vsi koncerti zelo dobro obiskani, smo prepričani, da smo zadostili željam večine naših občank in občanov. Prav tako smo ponosni, da smo na dan občinskega praznika praznovali ravno s samimi priznanimi velenjskimi glasbenimi ustvarjalci, ki predstavljajo tudi vrh slovenske glasbene scene v svoji glasbeni zvrsti. Program ob praznovanju 60-letnice mesta in občinskega praznika smo pripravili v Kabinetu župana.
Odgovor so pripravili v Kabineti župana.

2. V poletnih mesecih sem opazil, da so dijaki, ki so opravljali počitniško delo, le to opravljali v brezrokavnikih stranke SD. Sprašujem vas, kako je to možno, da se v imenu občine predstavlja stranka SD in kdo je to odobril?
ODGOVOR:
Trditev ne drži. Dijaki, ki so opravljali počitniško delo v projektu Čisto moje Velenje, so med delom zaradi zagotavljanja varnosti nosili brezrokavnike z napisom Čisto moje Velenje ali takšne brez napisa.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

28. oktober 2019
Zap. št. 36
Članica sveta ANITA LEMEŽ je podal naslednjo pobudo:

Za učence OŠ Livada, ki se vozijo v šolo z organiziranim avtobusnim prevozom, je od avtobusne postaje do šole s stališča varnosti dobro poskrbljeno. Urejen je pločnik, zarisani so prehodi za pešce. Žal pa na samem avtobusnem postajališču ni pokritega prostora ali nadstreška pod katerem bi lahko otroci v primeru dežja na suhem počakali na prevoz. Tako se dogaja, da otroci ob slabem vremenu čakajo na pred dijaškem in študentskem domu, ko vidijo prihod avtobusa pa letijo čez cestišče, razposajeni, radostni, večkrat brez prepotrebne pazljivosti. Posledično je ogrožena njihova varnost in zdravje.
Sled zgoraj navedeni situaciji podajam pisno pobudo, da se na omenjeni avtobusni postajali, kjer so pravkar potekala tudi investicijska dela, postavi pokrito postajališče, kjer bodo lahko otroci iz oddaljenih krajev varno, in v primeru slabega vremena tudi na suhem, počakali prihod avtobusa. Ob enem predlagam, da se omenjena situacija preverila tudi na ostalih šolah.
ODGOVOR:
Pobudo bomo proučili in na terenu pogledali možnosti prostorske umestitve pokritega postajališča skladno z veljavnimi prostorskimi akti in cestno-prometnimi predpisi.
Odgovor so pripravili v Uradi za urejanje prostora.

30. september 2019
Zap. št. 35
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednja vprašanja:

Na predstavitvi projekta novih »kolesarskih prog« je vodja urada T. Brodnik na moje vprašanje povedal, da imajo nove asfaltirane kolesarske proge garancijo na izvedbo, točnega podatka pa ni poznal. Prosim da v odgovoru zapišete kakšne garancije so morali podati izvajalci (garancijska zagotovila, garancija za kvalitetno izvedbo del) po posameznih izvedenih kolesarskih progah/trasah. Ker je projekt že potrjen vas prosim, da zapišete kje so trase, kaj se je (se bo) naredilo in kdo je izvajalec na posamezni trasi.
ODGOVOR:
Kot smo na javni predstavitvi predstavili, smo za Mestno kolesarsko omrežje prijavili tri projekte, in sicer:
1) Mestno kolesarsko omrežje – Vzhod, ki smo ga prijavili na trajnostno mobilnost in je sofinanciran iz kohezijskega sklada ter se izvaja v letu 2019,
2) Mestno kolesarsko omrežje – Zahod, ki je prijavljen na CTN mehanizem in smo prejeli odobritev, v pripravi je javni razpis za gradnjo,
3) Mestno kolesarsko omrežje – center, ki je prijavljen na CTN mehanizem in je še v pregledu na MZI in čakamo na odobritev.
Za Mestno kolesarsko omrežje – Vzhod, je na podlagi javnega naročila, ki je bil objavljen po odprtem postopku na portalu Javnih naročil bil izbran izvajalec Andrejc, d. o. o. V okviru tega javnega naročila je bila podpisana pogodba v višini 1.059.458,75 evrov za izgradnjo površin za kolesarje in površin za pešce. Projekt zajema izvedbo naslednjih kolesarskih povezav, skladno s prijavljenim projektom na MZI na JR UTM1, in sicer gre za manjkajoče odseke, da se zagotovi povezljivost obstoječega omrežja.
Predmet pogodbeno oddanih del so: Kidričeva cesta, Vodnikova cesta, Pot na Gorico, Goriška cesta, Gorica-Velenjka, Šaleška cesta, Šaleška in Efenkova, Efenkova-Šalek-Selo, Šalek-Interspar, Cesta do Sela, Stanetova cesta, Aškerčeva cesta in Cesta na jezero. Ker je na nekaterih povezavah prišlo do spremembe tras površin za pešce, smo z lastnimi sredstvi morali zagotoviti naslednje dele površin za pešce na Kidričevi cesti, Cesti do Sela, Goriški cesti, Vodnikovi cesti, Šalek-Interspar, poti na Gorico in povezavi Efenkova-Šalek-Selo.
Skladno z javnim naročilom in pogodbo je izvajalec občini predal bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti, s katero izvajalec jamči, da bo vse svoje pogodbene obveznosti izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih ter na način, opredeljen v pogodbi. V roku 15 dni po pridobitvi primopredajnega zapisnika pa mora izvajalec predati še finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku 5 let v višini 5% od pogodbene vrednosti z DDV, s katero bo izvajalec jamčil, da bo ves čas garancijske dobe, na svoje stroške popravil oziroma odpravil ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki bi nastale na objektu po njegovi krivdi.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

23. september 2019
Zap. št. 34
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednja vprašanja:

V zvezi z delovanjem zdravstvenega doma in obravnavano problematiko na seji mestnega sveta vas prosim, da posredujete spodnja vprašanja dir.zdr.doma g.Šteharniku. Prosim tudi, da zagotovite, da bodo odgovori podani tako kot so postavljena vprašanja, po posameznih točkah – ne vse v »enem« odgovoru.
Prosim Vas tudi za odgovor, kdaj bomo na seji mestnega sveta obravnavali sanacijski program, ki bi moral biti pripravljen do poletja. Zanima me, zakaj le tega nismo v mestnem svetu obravnavali pravočasno, saj je izguba neposredno vezana na proračun MOV.
V zvezi z Zdravstvenim domom Velenje sem dobil obvestilo, da bi naj zdravnica Nina Nikolić Lebič že pred poletjem podala odpoved iz ZD. V zvezi s tem me zanimajo naslednje stvari:
V njeni navedeni razlogi me ne zanimajo, zato jih ni potrebno posebej navajati, me pa zanimajo naslednja vprašanja in bi prosil da odgovorite po točkah:
1. Ali je še zaposlena v ZD Velenje, če ne s katerim dnevom ji je potekla/poteče pogodba o zaposlitvi?
2. Ali je imela odpovedni rok, kakšen je bil, se je upošteval?
3. Ali je ob zaključku del.razmerja zdravnica ambulanto formalno »uredila« in zaključila z vsemi odprtimi stvarmi, ki jih je imela v tej službi?
4. Koliko strank (podjetij oz. fiz.oseb) je bilo vezanih na njeno delovno mesto oz. na njo kot zdravnico ob prekinitvi pogodbe (pooblastila)?
5. Ali so te stranke ostale na medicini dela v ZD Velenje ali je zdravnica imela možnost/priložnost, da jih je odpeljala na svoje novo delo (morda v specialistično kliniko dvorec Lanovž)?
6. Če so stranke ostale v ZD Velenje, kdo/kateri zdravnik(i) so prevzeli te stranke po njenem odhodu?
7. Zakaj ZD Velenje ni začel s financiranjem specializacij MD v letih od kar ste direktor ZD? Vzroki?
8. Ali je vodja oddelka MD Boštjan Skornšek polno zaposlen v ZD Velenje?
Na svoji Linkedin strani ima namreč vpisano, da je zaposlen tudi v specialistični kliniki dvorec Lanovž. Ali ima dovoljenje s strani ZD Velenje?
9. Se vam zdi/ne zdi sporno, da vodja oddelka dela v konkurenčnem podjetju? Zakaj?
10. Ali ima vodja oddelka MD Boštjan Skornšek konkurenčno klavzulo (glede na to da je vodja oddelka MD), če da kakšno, če ne zakaj ne?
11. Ali imate dvom, da lahko ima vodja oddelka MD priložnost preusmerjati stranke v konkurenčno podjetje? Zakaj ne, kako to preprečujete?
12. Boštjan Skornšek je tudi sindikalni zastopnik sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije v ZD Velenje.
13. Ali po vašem mnenju gre morda za konflikt interesov – glede na to, da ga vidimo kot zaposlenega tudi v specialistični kliniki dvorec Lanovž?
14. Prosimo za podatek, o učinkovitosti zdravnice Nina Nikolić Lebič v času, ko je bila zaposlena v ZD Velenje. Koliko ljudi je pregledala in zaključila obravnave in v koliko časa (koliko ur je v tem času delala). Prosil bi tudi za enake podatke (primerjavo) z vsemi ostalimi zdravniki, ki so v tem času opravljali delo zdravnika na medicini dela. Za ta podatek sem vas že zaprosil na seji sveta MOV, pa sem s strani vaše administracije dobil nepopoln odgovor. Torej kakšna je bila realizacija, št.pregledov/na uro/na pos. zdravnika.
15. Zaposlenim v ZD Velenje ste posredovali dopis v zvezi z mojimi vprašanji na seji sveta MO Velenje. Prosim, da ga priložite k odgovorom. Po mnenju nekaterih gre za pritisk na vaše podrejene, za mobing? Če ne, zakaj ne – kako to argumentirate?
16. Zanima me koliko je bilo izdanih potnih nalogov oz. koliko potnih stroškov je nastalo v zvezi z zaposlenimi v administraciji (torej ne zdravniki, med.sestre, šoferji NMP oz. reš. vozil, ki so naloge opravljali v zvezi s pacienti) v času od kar ste dir. zdr. doma. Kakšni so bili, koliko in kdo jih je ustvaril.
17. Po zadnjih informacijah, bi se naj stanje po odhodu zdravnice (če inf. držijo) v medicini dela spremenilo. Kakšne so spremembe, kakšni so rezultati v metodah dela, kakšna je realizacija, št. pregledov/na uro/na zdravnika.
Če sem morda v kakšnem od postavljenih vprašanjih uporabil neprimerno terminologijo, saj v medicini dela (MD) gre za specifiko, se opravičujem.
Prosim vas tudi, da nas svetnike seznanite s pripravljenim sanacijskim programom, ki bi ga bilo zaradi izgube v zadnjih dveh letih potrebno pripraviti.
ODGOVOR:
Svetniško vprašanje ni postavljeno v skladu z 18. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje, v katerem piše, da imajo člani sveta pravico postaviti vprašanje, ki zadeva Mestno občino Velenje in je v pristojnosti dela občinske uprave ali župana.
Vprašanja morate nasloviti na vodstvo Zdravstvenega doma Velenje.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

23. september 2019
Zap. št. 33
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednja vprašanja:

Mestna občina je pripravila lepo in bogato praznovanje »60 let od odprtja mestnega središča«. V zvezi s tem prosim za celovito poročilo o dogodkih, stvareh, odprtjih, praznovanjih, srečanjih s predstavniki občine ali županom, koncertih, najemih, darilih … in povezanih materialnih ter nematerialnih – ovrednotenih stroških (ki jih morda ni bilo potrebno plačati, pa so vseeno stroški), ki so bili kakorkoli povezani s praznovanjem, oz. se jih je omenjalo v povezavi s praznovanjem.
Prosim, da je v poročilu za vsako stvar označeno za kakšen dogodek gre, kdo je organizator, podpisnik, vrednost, postavka v proračunu (od kod se je črpalo sredstva).
ODGOVOR:
V letošnjem letu smo za praznovanje 60. obletnice od odprtja novega mestnega središča Velenja namenili 100.000 evrov, kot je bilo potrjeno v proračunu Mestne občine Velenje. Pridobili smo tudi dodatna sredstva v višini 29.650 evrov za organizacijo enega izmed koncertov v septembru.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

29. avgust 2019
Zap. št. 32
Član sveta MERSAD DERVIŠEVIĆ je podal naslednjo pobudo:

Dajem pobudo da se uredijo (ponovno označijo) prehodi za pešce na spodaj navedeni lokaciji. Na teh prehodih je veliko osnovnošolcev.
ODGOVOR
Prehode obnavlja podjetje PUP, d. d., in jih bo obnovil v prihodnjih dneh.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

1. avgust 2019
Zap. št. 31
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednje vprašanje:

Prosim, da mi v zakonskem roku posredujete tehnično specifikacijo del za vrednost 124.090 evrov, kolikor znaša vrednost del na tej trasi (rekonstrukcija Vodnikove ceste).
ODGOVOR:
REKAPITULACIJA – kolesarska pot – Vodnikova cesta
1. PREDDELA 9.961,30 €
2. ZEMELJSKA DELA 6.908,14 €
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 33.623,45 €
4. ODVODNJAVANJE 3.030,00 €
5. OPREMA CEST- SIGNALIZACIJA 3.025,80 €
6. TUJE STORITVE 4.350,00 €
7. NEPREDVIDENA DELA (10%) 6.089,87 €
SKUPAJ 66.988,56 €
DDV 22% 14.737,48 €
SKUPAJ Z DDV 81.726,04 €

REKAPITULACIJA – površina za pešce – Vodnikova cesta
1. PREDDELA 2.546,00 €
2. ZEMELJSKA DELA 4.438,30 €
3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 23.410,80 €
4. OPREMA CEST- SIGNALIZACIJA 157,50 €
5. TUJE STORITVE 1.020,00 €
6. NEPREDVIDENA DELA (10%) 3.157,26 €
SKUPAJ 34.729,86 €
DDV 22% 7.640,57 €
SKUPAJ Z DDV 42.370,43 €
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

30. julij 2019
Zap. št. 30
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednje vprašanje:

Kot mestni svetnik se želim seznaniti s prihajajočo investicijo, ki bo vplivala na razvoj MO Velenje. Prosim da mi posredujete študijo upravičenosti investicije (feasibility study), na osnovi katere je razvidno zakaj je smotrno oz. upravičeno nabaviti 4 oz. 6 avtobusov na vodik, kot se je odločila MO Velenje.
ODGOVOR:
Za omenjeno investicijo je tehnična dokumentacija, ki vključuje DIIP (Dokument identifikacije investicijskega projekt – Project Fische), IP (Investicijski program – Feasibility Study) ter pregled obstoječih dobaviteljev še v izdelavi. Pričakujemo, da bo priprava tehnične dokumentacije zaključena že v začetku jeseni.
Odgovor so pripravili v Zavodu Kssena.

24. julij 2019
Zap. št. 29
Član sveta dr. ADNAN GLOTIĆ je podal naslednjo pobudo:

Podajam pobudo za ureditev otroškega igrišča pri garažah ob Prešernovi cesti (za ZPIZ-om). Na omenjenem igrišču se dnevno igra in kakovostno preživlja prosti čas veliko otrok. Za večjo izkoriščenost in ugodje obiskovalcev predlagam postavitev klopi ob samem igrišču ter pitnik za vodo, seveda v kolikor se na lokaciji nahaja potrebna infrastruktura in ni zahtevan nesorazmeren poseg. Za zaščito pred soncem v poletnem času prav tako predlagam, da se razmisli o ustrezni zasaditvi dreves, ki bodo v nekaj letih lahko zagotavljala potrebno senco za brezbrižno igro otrok. To pobudo podajam pravzaprav tudi za vsa preostala otroška igrišča v Velenju, saj v poletnih dneh ravno zaradi odsotnosti sence večji del dneva samevajo, kar pa je seveda v nasprotju z njihovim temeljnim namenom.
ODGOVOR:
Pobuda se nanaša na otroško igrišče med Foitovo cesto 6 in Prešernovo 7a-c. Gre za eno starejših otroških igrišč, o čemer pričajo kovinska igrala, plezala, ki jih imamo le še na otroškem igrišču med Prešernovo 4 in 6. Kljub starosti so ta igrala, ker so primerno vzdrževana, še vedno priljubljena med uporabniki. Pred leti so okoliški stanovalci sami izpeljali postavitev ograje okoli igrišča. Zaradi brcanja žog v ograjo je bila ta nekajkrat poškodovana, zato smo jo morali popravljati, pred dvema letoma pa smo za gol postavili zaščitno mrežo, ki preprečuje poškodovanje ograje z žogo. Žal nam omejen prostor ne omogoča postavitve novih kombiniranih igral (varovalno območje okrog igral), če želimo ohraniti obstoječa igrala. Postavitev pitnika bi bila vsekakor dobrodošla, zato bomo pri upravljavcu vodovodnega omrežja poskusili poiskati optimalno rešitev. Prav tako bomo preverili možnost postavitve dodatne klopi.
Najboljšo senco na otroških igriščih zagotovo dajejo primerna drevesa. Žal pa je tako, da kvalitetna drevesa rabijo kar nekaj časa, da se njihove krošnje dovolj razrastejo. Najbolj očiten primer je centralno otroško igrišče, kjer smo pred leti morali zaradi bolezni odstraniti nekaj velikih dreves, ki so dajala čudovito senco, ki jo sedaj na tem igrišču najbolj pogrešamo. Pred dvema letoma smo sicer zasadili več kot 20 novih dreves, žal pa bo treba na senco njihovih krošenj še kar nekaj časa počakati. Vsekakor pa se trudimo, in to bomo počeli tudi v bodoče, zagotavljati pogoje za prijetno preživljanje časa na otroških igriščih.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

22. julij 2019
Zap. št. 28
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednja vprašanja:

Na projektu RUNE (rural networks), kjer se omogoča hitri internet na podeželju so se podelila sredstva. Svet MO Velenje je sprejel sklep, da bomo podeželje opremili s hitrim internetom. Zanima me ali je MO Velenje pridobila ta sredstva, koliko in kdaj jih bo začela koristiti. Če jih ni pridobila prosim za sklep iz katerega je razviden razlog.
ODGOVOR:
Svet Mestne občine Velenje je leta 2017 sprejel Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v Mestni občini Velenje na podlagi objavljenih belih lis (na gospodinjstvo natančno), na katerih bodo uporabljena javna sredstva za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije, skladno z opravljeno analizo podatkov, pridobljenih v okviru obeh javnih pozivov, ki sta bila objavljena na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah dne 20. 5. 2016 in 21. 10. 2016, ter posredovana zainteresiranim operaterjem, lastnikom omrežij elektronskih komunikacij ter drugim investitorjem, da izkažejo svoj tržni interes za gradnjo širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji v naslednjih treh letih. Sprejetje načrta je omogočilo prijavo na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«, ki ga je objavilo Ministrstvo za javno upravo 26. januarja 2018. Upravičenci, oz. prijavitelji so bili lahko le operaterji in ne lokalne skupnosti, kot je bilo na razpisih GOŠO 1 in 2 (v programskem obdobju 2007-2013). Žal, zaradi za operaterje prestrogih zahtev, na razpis ni prispela nobena vloga, zato je MJU 20. julija 2018 objavil nov razpis (GOŠO 3A), ki je sprostil zahteve pokrivanja belih lis (iz 100% na 80%). Na razpis je prispelo pet vlog, vendar jih je MJU vse označil kot neprimerne. MJU načrtuje nov razpis za izgradnjo odprtih širokopasovnih omrežij v oktobru 2019.
Projekt RUNE je zasebna iniciativa, ki je pridobila sredstva neposredno iz evropskih investicijskih skladov in ne pokriva izgradnje komunikacijske infrastrukture na belih lisah. RUNE bo gradil na podeželju, ampak še zdaleč ne bo pokril vseh območij, le-te pa namerava država pokriti z razpisom GOŠO 4, pa še to le 80 %. Torej bomo v najboljšem primeru v naši občini od 266 gospodinjstev, ki so nezanimiva operaterjem (in projektu RUNE), z javnimi sredstvi GOŠO 4 zagotovili sodobno komunikacijsko infrastrukturo 213 gospodinjstvom. MO Velenje se po svojih zmožnostih in pristojnostih trudi sodelovati pri izgradnji omrežja, vendar je po zakonodaji (Zakon o elektronskih komunikacijah) skrajno omejena.
Odgovor so pripravili v Uradu za javne finance in splošne zadeve.

13. julij 2019
Zap. št. 27
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednja vprašanja:

Zemljišče »Rakov gozd« – med Stanetovo in Kersnikovo cesto, ter Vrtcem Velenje, parc.št. 964 1962/ od 1 do 18
Zanima me:
1. Ali je MOV v preteklosti že kdaj bila lastnik tega zemljišča? Kdaj?
ODGOVOR:
Ne. Po naših podatkih je parcela št. 964 1962/4 gozd s posebnim pomenom v lasti RS. Ostalo so stavbna zemljišča. Za lastništvo se obrnite na Zemljiško knjigo, ki vodi lastništvo nepremičnin.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

2. Če da, zakaj ga je prodala, komu in zakaj ni do danes ničesar na tej parceli.
(če je bila prodana, da se bo »nekaj« zgradilo me zanima zakaj ni bila v pogodbo vključena konkurenčna klavzula, da parcela preide nazaj v last MOV – npr. z neko odškodnino v primeru, da v dogovorjenem roku zapisano ni izvedeno). Ali obstaja sklep sveta MO Velenje, kakšen je in kdaj je bil sprejet? Ali je to zazidljivo zemljišče? Kdo je lastnik teh parcel?
ODGOVOR:
/
Odgovor so pripravili v Pravni službi.

3. Če MOV ni lastnica me zanima ali je ob prodajah MOV uveljavljala predkupno pravico oz. če ni zakaj ni. Ali je bil mestni svet s tem seznanjen?
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje za zemljišča, ki so bila predmet prodaje ni uveljavljala predkupne pravice, saj je skladno z veljavnim prostorskim aktom – Ureditvenim načrtom za centralne predele mesta Velenje na tem območju predvidena gradnja stanovanjskih hiš.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

4. Ali je zemljišče komunalno urejeno (dovozna ceste, komunalni priključki (vodovod, met.vode, kanalizacija, elektro…)?
ODGOVOR:
Večina parcel ni komunalno opremljenih.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

5. Če ni, ali se ve kdo mora le tega komunalno urediti?
ODGOVOR:
Komunalno opremo gradi lokalna skupnost (v kolikor je predvidena s programom opremljanja in proračunom). Gradnjo komunalne opreme lahko izvede tudi investitor in z občino sklene pogodbo o opremljanju.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

10. julij 2019
Zap. št. 26
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednja vprašanja:

Zemljišče med reko Pako, Pošto, Kidričevo cesto in Kardeljevo ploščadjo parcelna št. 964 2454/4. prosil bi za podrobno obrazložitev zakaj MO Velenje ni lastnica te parcele oz. kako so lahko potekale menjave lastništva na tej parceli, ki je strateškega pomena za razvoj MO Velenje brez da je MO Velenje uveljavljala predkupno pravico.
V zvezi s tem me zanimajo še naslednji odgovori:
1. Ali je MOV v preteklosti že kdaj bila lastnik tega zemljišča? Kdaj, kolikokrat? Oz. zakaj je danes le delni lastnik parcele?
ODGOVOR:
Navedena parcela je bila v lasti Mestne občine Velenje do celote v času vložitve zahteve za denacionalizacijo v letu 1993. V postopku denacionalizacije Valenčak je bila z odločbo UE Velenje v letu 2004 vrnjena v solast denacionalizacijskim upravičencem, in sicer 28 % celotne parcele oz. 3450 m² od 11953 m². MOV je posledično ostala delna lastnica oz. solastnica 8503 m².
Odgovor so pripravili v Pravni službi.

2. Če je MOV bila celotni lastnik, zakaj je delež prodala, komu in zakaj ni do danes nič na tej parceli (če je bila prodana, da se bo »nekaj« zgradilo me zanima zakaj ni bila v pogodbo vključena klavzula, da parcela preide nazaj v last MOV – npr. z neko odškodnino v primeru, da v dogovorjenem roku zapisano ni izvedeno).
ODGOVOR:
MOV nikoli ni prodajala svojega deleža navedene parcele, ampak je še danes solastnica v enakem deležu kot leta 2004 po realizaciji odločbe UE Velenje v postopku denacionalizacije.
Odgovor so pripravili v Pravni službi.

3. V eZK je razvidno, da Novalja Muminović postal lastnik parcele 4/2/2019 (oz. je bil vpisan 11.03.2019). Zanima me, ali je bila MO Velenje upravičena do uveljavitve predkupne pravice, če da, zakaj je MO Velenje ni uveljavljala oz. ponudila višjo ceno kot jo je ponudil sedanji lastnik.
ODGOVOR:
Za predmetno zemljišče je bila razpisana javna dražba za več sklopov nepremičnin v letu 2017. MOV se je takrat skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi prijavila za odkup zemljišča ploščadi pri Luciferju in obstoječih parkirišč pri objektu Šaleška c. 19a (eden od sklopov zemljišč te dražbe).
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

4. Zakaj o tej transakciji na tem pomembnem zemljišču svetniki MO Velenje nismo bili seznanjeni?
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje poroča o realizaciji svojih odkupov in prodaj, za ostale, kjer Mestna občina Velenje ni stranka, pa nimamo niti razloga niti pravne osnove, da komu poročamo. Prav tako so dražbe javno objavljene in so na vpogled zainteresirani javnosti.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora in v Pravni službi.

5. Koliko stavbnega zemljišča je bilo iz naslova tega zemljišča nakazanega v proračun MO Velenje v zadnjih 10 letih?
ODGOVOR:
Na tem območju ni sprejet izvedbeni prostorski akt, zato ni osnove za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Predmetno zemljišče je delno pozidano (javno parkirišče), katerega ureja Mestna občina Velenje. Ker gre za javno parkirišče, parcela fizično ni lastniško razdružena, se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ne more odmeriti.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

3. julij 2019
Zap. št. 25
Član sveta SEBASTJAN APAT je podal naslednjo pobudo:

Na seji Sveta MO Velenje aprila letos smo sprejeli sklep o pooblastilu za podpis sporazuma in sodne poravnave med MO Velenje, Holdingom Slovenske elektrarne in Termoelektrarne Šoštanj. S tem se je Svet MO Velenje seznanil z vsebino osnutka sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij, ki ga sklenejo Mestna občina Velenje, Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., in Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o. Prav tako se je Svet MO Velenje seznanil z vsebino osnutka sodne poravnave, ki jo skleneta Mestna občina Velenje in Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o., ki je bil tudi priložen k sklepu (2. točka). Župana MO Velenje se s tem sklepom tudi pooblasti za podpis predlaganega sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij in sodne poravnave v vsebini, kot je bila predložena svetu MO Velenje.
V časopisu Večer sem dne, 2. 7. 2019, zasledil, da je danes dogovor drugačen, kot je izhajalo iz prej omenjenega dogovora, in sicer, da je k projektu vključena tudi Občina Šoštanj. Obenem iz omenjenega prispevka izhaja, da je MO Velenje dala naslednje pojasnilo: »Za izvajanje brez emisijskega javnega mestnega in medmestnega prevoza na lokalnem nivoju se v sklopu investicijskega projekta načrtuje nakup skupaj šestih vozil, od tega štirih s strani Mestne občine Velenje in dveh z vložkom Občine Šoštanj.« Ni sicer določno razvidno, ali, kdaj in na kakšen način ter s kakšno vsebino se je spremenil sporazum iz 1. točke in sodna poravnava iz 2. točke sklepa o pooblastilu za podpis sporazuma in sodne poravnave med MOV, TEŠ in HSE. Ob tem se posledično tudi zastavlja vprašanje, kako bo potekalo skupno sodelovanje pri projektu mestni avtobus na gorivne celice/vodik – iz 4. točke sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij. Zastavljajo se tudi vprašanja zagotavljanja varnosti glede slednjega, če imamo pred seboj zadnjo nesrečo na Norveškem, ko je v bližini Osla eksplodirala vodikova polnilnica.
V zvezi z navedenim sprašujem naslednje:
1. Ali je prišlo do sprememb med osnutkom sporazuma iz 1. točke ter osnutka sodne poravnave iz 2. točke Sklepa o pooblastilu za podpis sporazuma in sodne poravnave med MOV, TEŠ in HSE, s katero smo se svetnice in svetniki Sveta MO Velenje seznanili na seji aprila 2019?
ODGOVOR:
Ne, ni prišlo do nobenih sprememb.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

2. Če je prišlo do kakšnih sprememb, me zanima kakšnih in kdaj ter zakaj z njimi niste seznanili Sveta MO Velenje?
ODGOVOR:
Ne, ni prišlo do nobenih sprememb.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

3. Kako poteka izvajanje obeh dokumentov iz Sklepa o pooblastilu za podpis sporazuma in sodne poravnave med MOV, TEŠ in HSE, s katerim smo se svetnice in svetniki Sveta MO Velenje seznanili na seji aprila 2019?
ODGOVOR:
Sporazum je bil podpisan, zato je bila podpisana tudi sodna poravnava ter so se umaknile vse tožbe. Glede cene toplote se sestajamo z vodilnimi iz TEŠ-a in HSE-ja, prav tako je v teku projekt vodikove energije.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

4. Ali ima MO Velenje kakšno analizo prednosti in slabosti glede projekta: mestni avtobus na gorivne celice/vodik ter polnilnice, in sicer z vidika zagotavljanja varnosti in vidika stroškov? Ali MO Velenje razmišlja o kakšni alternativni obliki pogona v transportnem segmentu – torej za javni mestni prevoz?
ODGOVOR:
Da, odgovorne strokovne skupine, ki so sodelovale pri pripravi podlag za investicijski projekt so preučile različne tehnološke možnosti, ki bi lahko bile primerne za uporabo v aplikacijah za udejanjanje trajnostnega razvoja energetike v MO Velenje oz. v širši regiji. Brez-emisijska/okoljsko trajnostna mobilnost pri tem predstavlja zgolj eno izmed številnih področij razvoja, ki bo za MO Velenje ter Savinjsko-šaleško regijo ključnega pomena, predvsem v kontekstu opuščanja proizvodnje energije iz premoga ter njegovega odkopa. Ravno pri celoviti obravnavi tehnoloških možnosti v kontekstu lokalnih in nacionalnih strateško-razvojnih ciljev so bile vodikove tehnologije prepoznane kot edine primerne v kontekstu doseganja sledečih ciljev.

Kot teoretično izvedljive alternative so strokovne skupine preučile vpeljavo konvencionalnih baterijskih električnih vozil (ang. battery electric vehicle – BEV), vozil na stisnjen zemeljski plin (SZP, ang. compressed natural gas – CNG) ter hibridnih EV/MNZ vozil za prevoz oseb v javnem transportu. Omenjene »alternative« deloma nagovarjajo zgolj cilje v točkah 1-6, v kontekstu doseganja srednje in dolgoročnih ciljev Republike Slovenije na področju trajnostnega razvoja energetike, zmanjševanja energetske odvisnosti, krožnega gospodarstva in zniževanje uvozne odvisnosti od ključnih gradiv, itd. pa ne prinašajo željenih vplivov. Še zlasti se v sklopu izvedbe investicijskega projekta za vzpostavitev vodikovih tehnologij cilja na podporo razvoja industrijam z visoko dodano vrednostjo, razvoj specializiranih kadrov, vzpostavitev platforme za prenos znanja in vzpostavljanje omrežij ključnih deležnikov, ki lahko znatno podprejo razvoj MO Velenje, Savinjsko-šaleške regije ter Slovenije v širšem smislu pri realizaciji energetske tranzicije (opuščanje proizvodnje energije iz premoga).

Investicije v obravnavane alternative ne prinašajo drugega kot sorazmerno javni prevoz z visoko izhodiščno ceno, kjer ko so širši pozitivni in multiplikativni vplivi omejeni oz. neznatni, medtem ko gre pri vodikovih tehnologijah za ogromne potenciale v smislu razvoja industrije, spodbujanje zelenega gospodarstva, energetske tranzicije, itd. Stroški investicije v vodikove tehnologije napram baterijskim električnim vozilom oz. vozil na stisnjen zemeljski plin so primerljivo višji, vendar so za spodbujanje investicij v slednje na voljo tudi sorazmerno manjše spodbude (tako na transnacionalnem kot tudi na nacionalnem nivoju) zato se strokovne službe trudijo, da bo breme za lokalni proračun primerljiv oz. v skladu z multiplikativnim pozitivnim učinkov celo nižji kot za obravnavane alternative.
Večina ključnih tehnologij za izkoriščanje in uporabo vodika je bilo zasnovanih že v 19. stoletju (proces elektrolize za proizvodnjo vodika npr. leta 1800, prva delujoča gorivna celica leta 1845), le-te pa so bile bistveno izpopolnjene v zadnjih desetletjih. Vodikove tehnologije so bile že v času programa Apollo prepoznane kot dovolj zanesljive, da so služile kot primarni vir električne energije v vesoljskem modulu (command and service module – CSM), ki je bil uporabljen za pot na luno. Danes so vodikove tehnologije izdelane z uporabo zanesljivih in naprednih proizvodnih postopkov ter boljših materialov, v številnih aplikacijah pa so že varnejše od konvencionalnih alternativ (denimo pri mobilnih aplikacijah, kjer pri trku/preboju tlačnih posod vodik v zelo kratkem času zapusti okolico tlačne posode, medtem kot naftni derivati gorijo dlje čase in pogosto popolnoma uničijo vozilo). Največja nevarnost pri uporabi vodikovih tehnologij je človeški faktor (denimo pri izgradnji/montaži opreme), ki pa se lahko znatno zniža s sodelovanjem z zanesljivimi in preverljivimi dobavitelji/proizvajalci opreme. Nesreča na Norveškem je vsekakor anomalija, odstop od norme, ki se pripeti zelo redko. Prav relativna visoka varnost uporabe omenjenih tehnologij botruje senzacionalističnem poročanju kadarkoli se tovrstna nesreča naposled zgodi, medtem ko so nesreče denimo na bencinskih servisih, plinovodnih omrežjih ter tudi pri uporabi konvencionalnih baterijskih električnih vozil precej pogoste, vendar pričakovane in za medije manj zanimive. V primeru investicijskega projekta v katerem sodeluje MO Velenje, bo proizvodna in polnilna infrastruktura fizično ločena od javnih površin, s čimer je zagotovljena najvišja stopnja varnosti za lokalno prebivalstvo.
Odgovor so pripravili v Zavodu Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško.

16. junij 2019
Zap. št. 24
Član sveta ADNAN GLOTIĆ je podal naslednji pobudi:

1. Po opozorilih krajana Krajevne skupnosti (KS) Konovo je na Konovski cesti (med Športnim parkom Konovo in križiščem v bližini Doma KS Konovo) v zadnjem obdobju zaznati povečan promet ter pogoste in očitne kršitve omejitev hitrosti (30 km/h). Prav tako naj bi se na omenjeni cesti, kljub izrecni prepovedi vožnje – razen za imetnike dovolilnic, povečal tovorni promet. Vsled izpostavljenemu apeliram, da se glede na to, da omenjeni odsek nima urejenega pločnika in je nevaren za pešce/otroke, preuči možnosti omejitve hitrosti s cestnimi ovirami (ležeči policaji) kot tudi, da mestno redarstvo poostri kontrolo upoštevanja prometnih pravil na izpostavljenem odseku Konovske ceste.
ODGOVOR:
Cestne grbine se načeloma lahko uredijo, vendar potrebujemo točne lokacije in soglasja stanovalcev ob njih, da se z ureditvijo strinjajo, saj bodo grbine povzročale več hrupa in izpušnih plinov.
Na osnovi predlaganih lokacij in zbranih soglasij bomo opravili oglede in preverili ali je sploh možno urediti grbine skladno z veljavnimi Pravilniki.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Podajam pobudo, da se na Kidričevi cesti, na križišču pri izhodu s parkirišča ob trgovini Mercator Tehnika, postavi cestno ogledalo. Vozila parkirana vzdolž Kidričeve ceste namreč ovirajo preglednost, zato je varna vključitev v promet na prednostno cesto otežena.
ODGOVOR:
Lastnika cestnega priključka sta podjetji Habit, d. o. o., in Mercator, d. d. Za urejanje prometnega režima in izboljšanje voznih razmer (postavitev ogledal) sta po Zakonu o cestah odgovorna lastnika. Ker gre za priključek na regionalno cesto, s katero upravlja Direkcija RS za infrastrukturo, je potrebno pridobiti tudi njihovo dovoljenje za postavitev ogledala. Strošek nabave in postavitve bo moral nositi predlagatelj. Vlogo bomo posredovali naprej na direkcijo.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

16. junij 2019
Zap. št. 23
Član sveta MIHAEL LETONJE je podal naslednja vprašanja:

1. V Pesju na igrišču se zadržuje in igra veliko otrok, tudi iz vrtca. V popoldanskem času se prav tako na tem igrišču zadržuje in igra veliko otrok, ki pa so brez varstva. Ker tik ob igrišču poteka cesta in se po njej z veliko hitrostjo vozijo avtomobili, obstaja zlo velika nevarnost, da pride do nesreče, kajti otroci so razigrani in velikokrat nekontrolirano skočijo kar na cesto. Da bi se izognili kakšni tragični nesreči, so se tamkajšnji občani obrnili name, da podam pobudo, da se na tem območju omeji hitrost. Ker znaki za omejitev hitrosti ne zaležejo, dajem pobudo, da se na tem mestu postavijo fizične prepreke-ležeči policaji.
ODGOVOR:
Ureditev prometa z cestnimi grbinami je težavna iz vidika, da so na tem odseku na eni strani ceste hišni priključki zelo zgoščeni, na drugi strani pa je urejeno parkirišče. Cestna grbina mora biti izvedena skladno s Pravilnikom, ki določa njeno najmanjšo še dovoljeno dolžino 4,8 m (za prevoznost s 30 km/h), kar pa je z vidika prevoznosti zelo neudobno že za osebna vozila.
Iz tega vidika je po našem mnenju bolj smiselno razmisliti o fizični oviri, ki bi otrokom onemogočala direkten nalet na cesto, vendar je potrebno pred tem preveriti ali se dostopna pešpot uporablja tudi za dostavo do vrtca in šole. Teren si bomo ogledali in skupaj s predstavniki krajevne skupnosti sprejeli najbolj varno odločitev.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Pred kratkim se je Ustavno sodišče izreklo, da je umestitev 3. razvojne osi v prostor skladno z ustavo in da se lahko začnejo postopki za izgradnjo hitre ceste med Šentrupertom in Velenje. Sprašujem, ali obstaja časovnica za spodnji del izgradnje hitre ceste in kateri del se bo pričel prej graditi. Velenje moramo vztrajati, da se začne najprej graditi spodnji odsek. Istočasno me zanima, kako daleč je pobuda krajanov, da se podaljša ukop pri deponiji odpadkov.
ODGOVOR:
Podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol je član Koordinacijskega odbora za spremljanje izgradnje 3. razvojne osi na Koroško in na vsakem sestanku izpostavi tudi del trase med Šentrupertom in Velenjem. Po zagotovilih DARS-a in ministrstva za infrastrukturo 12. junija 2019 dela po odločitvi ustavnega sodišča sedaj tečejo tudi na tem odseku. Izdano je bilo soglasje za pričetek projektiranja odseka. Ocenjujejo, da bo na tem odseku, zaradi postopkov na ustavnem sodišču, prišlo do enoletnega zamika z izvedbo načrtovanih del.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

3. Koliko sredstev je občina namenila za poletne prireditve ob Jezeru in koliko % oziroma denarja od tega prispevajo najemniki ob velenjski plaži.
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje je, skupaj z Zavodom za turizem Šaleške doline, za izvedbo Skoka v poletje, junija letos, namenila približno 50 tisoč evrov (od tega 21.960 Zavod za turizem, ostalo MOV). Za izvedbo Skoka v poletje smo prejeli tudi donacijo v višini 9 tisoč evrov s strani družbe Gorenje. Za nedeljski dan bo najemnica Mia Mia prispevala 12 % od prometa, ki ga bo izvedla pri dodatno postavljenih šankih na plaži. Drugih prireditev Mestna občina Velenje na Velenjski plaži ne prireja. Drugih prihodkov od najemnikov na Velenjski plaži, kot njihov prispevek za izvedbo prireditev, Mestna občina Velenje za izvedbo Skoka v poletje ne bo prejela.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

4. Zanima me tudi kakšna je višina najema posameznih najemnikov (kioski in gostinski del) in ali so vse najemnina poravnane.
ODGOVOR:
Mesečna najemnina za hiške (z DDV):
1. Mia Zager Poglai, s. p. = 383,91 evrov na mesec
2. Menaf Sinani, s. p. =321,25 evrov na mesec
3. Plomos, d. o. o. = 471,82 evrov na mesec
4. Igor Centrih, s. p. = 416,75 evrov na mesec
Mesečna najemnina za dve hiški z zemljiščem za gostinski lokal znaša 2.340,40 evrov (z DDV) na mesec. Vsi najemniki poleg najemnine plačujejo še električno energijo po porabi (vsak ima vgrajen odštevalni števec). Vsa oprema v hiškah in ob hiškah je last najemnikov.
Višina najemnine je bila določena ob javnem razpisu, ki so jo izbrani najemniki ponudili, kot najvišjo med prijavljenimi kandidati. Vsi najemniki imajo poravnane vse zapadle obveznosti.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

5. Kdaj bomo uredili prostor za avtodome?
ODGOVOR:
MOV je tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za ureditev parkirnih površin na območju jezera. Pridobili bomo parkirna mesta za osebna vozila, motorna kolesa, kolesa, avtodome in avtobuse. Projektantska ocena projekta znaša okoli 2 milijona evrov.
Trenutni prometni režim še dopušča parkiranje avtodomov na parkirišču tik nad Plažo, vendar jih bomo s prometno signalizacijo preusmerili v kamp.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

6. Na prejšnji seji sveta ste podali odgovor, da je integracijska hiša prazna, vendar je država kljub prazni stavbi, podaljšala pogodbo še za eno leto. Sprašujem vas, če pride do situacije, da bodo vseeno hoteli namestiti ekonomske migrante v to integracijsko hišo, kako boste postopali.
ODGOVOR:
Svetnice in svetniki ste sprejeli sklep o integracijski hiši, ki še vedno velja. Drugih prošenj s strani države nismo prejeli.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

10. junij 2019
Zap. št. 22
Članica sveta JANJA REDNJAK je podal naslednjo pobudo:

Kdaj se bo izvršila obnova in preplastitev ceste na relaciji Jurko-Podpečan. Omenjena cesta ni javna, vendar je bila preplastitev načrtovana v preteklem letu oziroma naj bi bila izvedena najkasneje v letu 2019. G. Podpečan pravi, da je na enem delu navedenega odseka rezervoar Komunalnega podjetja Velenje in da za ta del ceste tako pozimi, kot ob močnejših nalivih skrbi in čisti sam.
ODGOVOR:
Ne gre za kategorizirano javno cesto, zato cesta tudi ni vzdrževana kot občinska javna cesta. Vzdržujejo jo krajani s pomočjo KS Vinska Gora (ki za ta namen prejema sredstva iz proračuna MOV, cesto tudi pluži) in KPV v okviru svojih potreb. Na cesto gravitira samo ena vseljena hiša. Cesta je bila pred dvema letoma odmerjena, parcele po katerih poteka cesta, so bile prenesene v last MOV – brez tega vlaganje MOV sploh ne bi bilo možno. Predlog glede asfaltiranja je, da se asfaltiranje sofinancira – in sicer uporabniki, KS Vinska Gora, Komunalno podjetje Velenje ter Mestna občina Velenje. Do dogovora še ni prišlo, zato se tudi še ni pristopilo k asfaltiranju.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

8. junij 2019
Zap. št. 21
Član sveta ANDREJ KMETIČ je podal naslednjo pobudo:

Obračam se na odgovorne, in dajem pobudo, da se postavi talna ovira (”ležeči policaj”) v Šaleku, ker od krožišča pri Skalci do osnovne šole Šalek, nekateri vozijo zelo hitro, omejitev je pa 30 km/h.
ODGOVOR:
V predlaganem križišču ni nobenega prehoda čez glavno cesto. Zato smo mnenja, da na tem delu ni smiselno urejati še ene cestne grbine, saj je ena že urejena v križišču pred osnovno šolo. Na njej pa je tudi označen prehod za pešce.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

5. junij 2019
Zap. št. 20
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednjo pobudo:

Sprašujem ali je zagotovljen prenos in snemanje današnje konference.
V primeru, da ni, dajem pobudo, da to uredite, časa je še dovolj.
ODGOVOR:
Pripravljavci konference o energetiki so se odločili, da prenosa v živo ne bo, saj je bila konferenca odprta za javnost in so se jo lahko vsi zainteresirani udeležili.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

30. maj 2019
Zap. št. 19
Član sveta ANDREJ KMETIČ je podal naslednjo pobudo:

Na goriški cesti, kjer potekajo dela, so se pojavile globoke luknje. Zaradi tega je vožnja po tej cesti zelo težavna, ter neprijetna.
Zato dajem pobudo, da pristojni nemudoma obvestijo izvajalca del, da te luknje sproti sanirajo in utrdijo ali pa, da se uredi obvoz skozi ulico Koželjskega, kjer je sedaj enosmerni prometni režim, da se stanovalci izognejo neurejenemu vozišču.
ODGOVOR:
Izvajalec je bil opozorjen na saniranje udarnih jam in jih tudi sproti ureja. Žal so se v preteklih dneh, zaradi močnega deževja jame kljub temu pojavljale. Goriška cesta je v času del uradno gradbišče, zato je potrebno biti pri vožnji še posebno pazljiv. Elaborat zapor cest je izvajalec predložil, ob popolni zapori bodo obvozi urejeni.
Območje zapor cest in obvozi so bili objavljeni in so še vedno na voljo na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si/sporocila-za-javnost/2019/05/9620-Dela-na-Goriski-cesti-intenzivno-potekajo
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

29. maj 2019
Zap. št. 18
Članica sveta SUZANA KAVAŠ je podala naslednjo pobudo:

V letu 2018 je MOV imela samo štiri (4) seje občinskega sveta, kljub soglasno sprejetemu letnemu planu s strani občinskih svetnikov, ki je predvideval, da je to število večje. Takrat smo prejeli opozicijski svetniki obrazložitev, da je temu tako, ker so v letu 2018 razpisane lokalne volitve. To dejstvo je bilo poznano že pri sprejemanju letnega plana. Eno leto pred volilnim letom, v letu 2017, se je mestni svet sestal osemkrat na osmih (8) sejah občinskega sveta, kar je dva krat več, kot leto za tem.
V letu 2019 je seja občinskega sveta razpisana za dne 18. junija 2019. Vse do meseca novembra ni predvidenih nobenih sej občinskega sveta. Trenutno stanje na občini ni običajno, zato dajem pobudo, da se svetniki sestanemo še vsaj dvakrat (2) do meseca novembra, saj je odprtih več aktualnih tem, o katerih bi moral oziroma mora odločati mestni svet MOV, kot najvišji organ v mestni občini Velenje.
ODGOVOR:
Po Poslovniku Sveta Mestne občine Velenje redne seje sveta skliče župan najmanj štirikrat na leto. Prav tako svet praviloma ne zaseda med 1. julijem in 31. avgustom. Meseca septembra Velenje praznuje občinski praznik (letos 60 let), zato se svetniki sestanete še na praznični seji, na kateri podelimo visoka občinska priznanja.
Po sprejetem programu dela Sveta Mestne občine Velenje sta seji predvideni še novembra in decembra. V kolikor bo potreba po še kakšni dodatni seji, jo bomo seveda sklicali.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

23. maj 2019
Zap. št. 17
Član sveta ANDREJ KMETIČ je podal naslednja vprašanja:

1. Pred upravno enoto Velenje, je kanaleta pod podhodom v smeri galerije potencialno nevarna. Dne 23.5. ko smo imeli stojnico pred UE Velenje, sem bil priča padcem treh otrok na skirojih. Kolesa na skirojih, rolerjih, so ozka in se pri neprevidnosti hitro pogreznejo med rešetke in povzročijo padec. Kdaj predvidevate menjavo kanalet, da bo prehod bolj varen?
ODGOVOR:
Že iščemo ustrezne pokrove, podobne tistim, ki so v neposredni bližini v smeri Titovega trga. V kolikor to ne bo mogoče, bomo zamenjali celotne kanalete, skupaj s pokrovi.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

15. maj 2019
Zap. št. 16
Član sveta SEBASTJAN APAT je podal naslednja vprašanja:

1. Name so se obrnili posamezni občani, ki so me opozorili, da je v prejšnjem mandatu Sveta Mestne občine Velenje bil v letu 2015 sprejet noveliran Občinski program varstva okolja 2016-2020. Zakon o varstvu okolja opredeljuje, da lahko vlada del okolja ali posamezno območje s predpisom določi kot degradirano okolje, če na podlagi meril zaradi obremenjenosti okolja ali kadar obstaja tveganje, da bo raven onesnaževal presegla eno ali več alarmantnih vrednosti, in v sodelovanju z občino na območju katere je degradirano območje, določi program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovih delov na tem območju. V letu 2017 so npr. občine, ki so na vladnem seznamu, sprejele novelirane odloke za kakovost zraka in zagotovile letno sredstva za subvencije pri zamenjavi individualnih ogrevalnih sistemov na fosilna goriva s toplotnimi črpalkami. Tako imajo urejeno v mestnih občinah Celje, Kranj, Ljubljana, Mariboru, Murska Sobota, Novo mesto in občinah z območja Zasavja (Zagorje, Trbovlje in Hrastnik), ki poleg subvencij EKO sklada dodeljujejo tudi subvencije za zamenjavo kurilnih sistemov na fosilna goriva s toplotnimi črpalkami, pri čemer konkretno na lokalnem nivoju uresničujejo postavljene cilje Republike Slovenije pri zagotavljanju čistega zraka in posledično okolja.
V zvezi z navedenim sprašujem naslednje:
– Kakšna je kakovost zraka v MO Velenje ter ali obstajajo razlogi, da se območje MO Velenje umesti na omenjeni seznam?
ODGOVOR:
V MO Velenje se opravljajo meritve onesnaževal v zraku na več lokacijah in sicer spremljamo pol-urne vrednosti SO2, O3, PM10 in NO2. Javnosti so rezultati meritev devetih avtomatskih merilnih postaj, od katerih so 4 na območju MO Velenje, dostopni na spletni strani http://okolje.velenje.si/ . Prikazane so vrednosti, ki osvežujejo vsako uro, v diagramih so prikazani rezultati za 32 ur nazaj.
V samem mestu Velenje spremlja dnevne vrednosti prašnih delcev v zraku tudi Agencija RS za okolje. Rezultati so mesečno objavljeni na spletnih straneh ARSO. Kakovost zraka je glede na izmerjene vrednosti med najboljšimi v naši državi in ne presega zakonsko določenih mejnih vrednosti, zato ni razlogov, da bi nas vlada opredelila kot degradirano okolje na podlagi rezultatov meritev onesnaževal v zraku.
Mestna občina Velenje je v letu 2015 na Vlado Republike Slovenija naslovila pobudo o vključitvi Mestne občine Velenje med območja za izvajanje ukrepov zmanjšanja onesnaženja zraka, predvsem z vidika možnosti ohranjanja dobre kakovosti ob uvajanju dodatnih ukrepov za zmanjševanje delcev PM10. Odgovorili so nam, da to ni možno in da bodo pripravili Načrt za preprečevanje slabšanja zraka za območja zgoščene poselitve ter nas v njegovo pripravo vključili. Žal kasneje nismo prejeli nobenega povabila ali drugega obvestila.
Odgovor so pripravili na Medobčinski inšpekciji, redarstvu in varstvu okolja.

– Kakšne aktivnosti in ukrepe bo MO Velenje sprejela, da bi na našem območju sledili oziroma uresničevali cilje Republike Slovenije pri zagotavljanju čistega zraka in okolja?
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje že več kot 3 desetletja uresničuje cilje na področju zagotavljanja čistega zraka – pripravili, sprejeli in uresničevali smo odlok, načrte, sanacijski program, operativne programe, vse, kar smo potrebovali, da smo k sanaciji pristopili, jo izvajali, spremljali in uspešno zaključili – lahko rečemo, da smo bili vzorčna občina in da smo s svojim delom, svojimi idejami, lastnim zagonom ter navdušenjem in lastnimi sredstvi uspeli uresničiti sanacijo resnično hudo degradiranega območja. Da se nam stanje, kot smo ga imeli pred sanacijo, ne bi nikoli več ponovilo, pa smo si zagotovili s sprejetjem Odloka o informacijskem sistemu za področje zraka na območju MO Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje, 6/2010), na podlagi določil katerega spremljamo stanje in opravljamo nadzor nad kvaliteto zraka, kot tudi zagotavljamo obveščanje in ukrepanje ob primerih povišanih koncentracij onesnaževal v zraku.
Ker je glavni onesnaževalec zraka v današnjem času promet, se usmerjamo v ukrepe za zmanjšanje rabe (osebnih) motornih vozil, kjer in ko je to mogoče ter v zagotavljanje pogojev za spremembo potovalnih navad. Čim več občanov in obiskovalcev želimo preusmeriti na drugačne načine premikanja, na krajših razdaljah na hojo in kolo, na daljših na javni potniški promet oziroma k deljenju prevoza (več potnikov v 1 avtomobilu). Občanom tako ponujamo brezplačni mestni avtobusni prevoz (Lokalc), na voljo so kolesa v sistemu Bicy, za starejše in gibalno ovirane smo vzpostavili prevoz na klic (Kamerat), urejujemo površine za pešce in nove kolesarske površine (po mestu in tudi med mestom in okolico). Pripravili smo celostno prometno strategijo, ki jo že izvajamo, hkrati pa oblikujemo celostno prometno strategijo na regijski ravni, kjer rešujemo težave dnevne mobilnosti in potovanj na daljše razdalje na širšem območju (projekt Chestnut in Smart Commuting).
Odgovor so pripravili na Medobčinski inšpekciji, redarstvu in varstvu okolja.

– Ali MO Velenje razmišlja o možnosti subvencij pri zamenjavi individualnih ogrevalnih sistemov na fosilna goriva s toplotnimi črpalkami?
ODGOVOR:
V mestnem središču in bližnji okolici je težava individualnih kurišč rešena preko izgrajenega toplovodnega sistema. MO Velenje o subvencijah na drugih območjih ne razmišlja, so pa subvencije dostopne preko Ekosklada. V Velenju deluje Energetska svetovalna pisarna, kjer lahko občani dobijo brezplačne strokovne informacije o učinkoviti rabi energije ter možnosti pridobitve finančnih spodbud v te namene.
Odgovor so pripravili na Medobčinski inšpekciji, redarstvu in varstvu okolja.

2. Leta 2005, ko je Premogovnik Velenje prenehal uporabljati objekt Klasirnica za namene klasiranja premoga, se je leta objekt brezplačno prenesel v last Mestne občine Velenje. Po idejni zasnovi prostorskega načrta naj bi se na tem območju uredila poslovno-obrtna cona ali industrijska cona. V ta namen, tudi vzdrževanja, je bilo verjetno porabljenih že kar nekaj finančnih sredstev. Danes objekt ni ravno v najboljšem stanju in tudi vpliva na izgled okolice.
V zvezi z navedenim sprašujem naslednje: Kakšne so bile aktivnosti v zvezi z izvedbo idejne zasnove prostorskega načrta, da naj bi se na tem območju uredila poslovno-obrtna cona ali industrijska cona, kot so prijave na razpise, vzdrževanje?
ODGOVOR:
Na enako vprašanje, ki ga je postavila članica sveta Suzana Kavaš smo 27. 3. 2018 podali pisni odgovor in ga objavili na spletni strani www.velenje.si, in ga ponovno dajemo:
Območje urejanja z oznako P4/4a je v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Mestne občine Velenje opredeljeno kot pretežno območje poslovno proizvodnih dejavnosti, kar opredeljuje tudi prostorski akt za to območje, Prostorski ureditveni pogoji za območje planske celote 04. Zemljišča območja med obstoječo industrijsko cesto, južno od Velenjskega jezera in železniško progo (lokacija opuščene klasirnice in izvoznega jaška Premogovnika Velenje) je v veliki večini last Premogovnika Velenje. Na tej lokaciji je bila predvidena izgradnja nove poslovne cone. V ta namen je bilo v Spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana MOV (leta 2004) to območje predvideno za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), kar velja še danes.
Leta 2008 je Urad za okolje in prostor izdelal projektno nalogo za območje OPPN poslovne cone Pesje v Velenju, na podlagi katere je bil s strani Premogovnika Velenje naročena urbanistična naloga z naslovom Predlog idejne zasnove ureditve klasirnice, ki jo je izdelalo projektivno podjetje Arhena iz Velenja. Na podlagi te idejne zasnove je Premogovnik Velenje naročil izdelavo posebnih strokovnih podlag Razvojna prostorska zasnova za dele območij urejanja z oznako P4/4 in M4/3 v Velenju, ki služijo kot ena od možnosti ureditve obravnavanega območja, ki naj bi služilo kot dopolnitev Tehnološkega parka Velenje. Izdelavo posebnih strokovnih podlag je v celoti financiral Premogovnik Velenje. Do izdelave OPPN na podlagi izdelanih posebnih strokovnih podlag ni prišlo, ker so interesi in pogledi glede ureditve tega območja različni, vsekakor pa območje predstavlja velik prostorski potencial za razvoj poslovnih dejavnosti neposredno ob predvideni tretji razvojni osi Slovenije. Posebne strokovne podlage so na vpogled na Uradu za urejanje prostora Mestne občine Velenje.

Prav tako smo 22. 2. 2018 odgovorili na vprašanje člana sveta Mateja Jenka med drugim tudi v zvezi s prijavo na razpise in stroških vzdrževanja, in ga ponovno dajemo:
Mestna občina Velenje je za namen možne revitalizacije objekta izvajala projekt INDU.PIK – modeli revitalizacije objektov industrijske kulturne dediščine. Projekt je bil sofinanciran iz Evropske unije (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006. Vrednost projekta INDU.PIK za MOV 16.376.814,00 SIT z DDV (68.339 EUR), stopnja sofinanciranja je bila 72,08 %, povrnjeno: 11.804.407 SIT (49.258 EUR), lastni delež MOV 4.572.406 SIT (19.080 EUR). Podrobni opis projekta smo priložili v dveh publikacijah (ZBORNIK in KONČNO POROČILO).
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

Koliko finančnih sredstev je bilo za vse to porabljenih?
ODGOVOR:
Tudi na to vprašanje smo dne 22. 2. 2018 odgovorili članu sveta Mateju Jenku in ga ponovno dajemo:
Mestna občina Velenje z objektom nima stroškov. Objekta nismo varovali. Elektrika je odklopljena, prav tako so odjavljene tudi vse komunalne storitve. Manjši spodnji del prostora smo oddajali v najem, vse stroške za ta del je poravnaval najemnik. O stroških evropskega projekta je odgovor podan pri prejšnjem odgovoru.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

3. Ministrstvo za javno upravo je na svoji spletni strani objavilo odgovore in mnenja na pogosta vprašanja glede imenovanja, statusa, nezdružljivosti funkcij in opravljanja nadzora nadzornega odbora občine. V točki 1.6 je podalo mnenje na vprašanje, ali je predsednik ali član nadzornega odbora občine lahko oseba, ki je v sorodstvenem razmerju s podžupanom občine. V odgovor u oziroma mnenju je izpostavilo tudi opozorilo Komisije za preprečevanje korupcije, da bi moral občinski svet s svojim ravnanjem vnaprej preprečevati nasprotje interesov, da bi moral biti pozoren na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in ga vnaprej preprečiti.
V zvezi z navedenim sprašujem naslednje:
– Ali je MO Velenje seznanjena z omenjenim mnenje Ministrstva za javno upravo in posredno opozorilom Komisije za preprečevanje korupcije in kdaj se je seznanila z omenjenim mnenjem?
– Kako ga ocenjujejo z vidika preprečevanja morebitnega konflikta interesov in kakšne ukrepe je MO Velenje sprejela v zvezi z zagotavljanjem preprečevanja konflikta interesov in kakšne še namerava?
ODGOVOR:
Dokument Pogosta vprašanja glede imenovanja, statusa, nezdružljivosti funkcij in opravljanja nadzora Nadzornega odbora občine je bil objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo dne 26. 4. 2016. Mestna občina Velenje se je z mnenjem seznanila kmalu po njegovi objavi, saj redno spremljamo vse objave MJU in KPK.
Tako Zakon o lokalni samoupravi kot Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije ne vsebujeta določb, ki bi prepovedovale opravljanje funkcije člana NO v občini osebi, ki je v sorodstvenem razmerju s podžupanom ali drugim funkcionarjem občine. Ob imenovanju smo članico Nadzornega odbora opozorili, da bo vsaj ob postopku nadzora občinskih financ prišlo do konflikta interesov, zato se bo dolžna izločiti iz razprave in odločanja o ugotovitvah nadzora, lahko pa sodeluje pri izvajanju nadzora. Članica Nadzornega odbora se bo v skladu s poslovnikom NO in statutom MOV izločila iz zadeve z zahtevo za izločitev. O izločitvi članice odloča predsednik nadzornega odbora.
Na Mestni občini Velenje smo leta 2011 sprejeli Načrt integritete, v katerem je kot posebno tveganje opredeljeno tudi Neupoštevanje nasprotja interesov. Med ukrepi za obvladovanje tveganja je tudi poziv vsakokratnemu nadzornemu odboru, da preverja področje nasprotja interesov. Zaposlene smo preko e-pošte večkrat seznanili z določbami predpisov, ki urejajo področje nasprotja interesov. V mandatu 2014-2018 so svetnice in svetniki sprejeli tudi Kodeks ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Mestne občine Velenje. S kodeksom so bili seznanjeni tudi novi svetnice in svetniki, o čemer so podpisali posebno izjavo. Ob nastopu mandata smo za funkcionarje MOV organizirali tudi posebno predavanje o določbah ZIntPk, o njihovih pravicah in dolžnostih.
Odgovor so pripravili v Kabinetu županu.

13. maj 2019
Zap. št. 15
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednja vprašanja:

1. Koliko je bilo prijavljenih lobističnih stikov v MO Velenje.
Posebej me zanima koliko lobističnih stikov so prijavili:
1. župan MOV B.Kontič,
2. direktor obč.uprave I.Mori
3. vodje občinskih uradov
Prosim še za podatke tudi za obdobje v prejšnjem mandatu in s kom so bili ti stiki.
ODGOVOR:
Lobistični stiki 2014-2019:
19. 3. 2019: Iztok Mori, Anton Brodnik, Janez Vranc, Peter Dermol, Katarina Ostruh, Petra Meža s podjetjema SAFRA CONSTRUCTEUR, MICHELIN
21. 5. 2018: Iztok Mori, Peter Dermol in Helena Knez s podjetji GENERAL MANAGER INTROHIVE, MIHAEL CIGLER S.P., GENERAL counsel & data protection officer
4. 4. 2018 in 9. 1. 2018: Iztok Mori s podjetjema PLANET MATTERS LTD, MC PUBLIC AFFAIRS
14. 4. 2015: Iztok Mori s podjetjem Multiply GMBH
3. 12. 2014: Bojan Kontič s podjetjema Andrejc, PUP
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

2. Ker v prejšnjem odgovoru nisem dobil informacij, ki sem jih želel, vas ponovno prosim, da posredujete spodnje informacije.
Proračun MO Velenje se financira tudi iz postavk NUSZ, zato menim, da smo svetniki upravičeni do spodnjih informacij. Po informacijah, ki jih imam MO Velenje določi podlago za NUSZ (določi tudi višino prispevka),
zato me zanima katere so podlage za zaračunavanje Premogovniku Velenje d.o.o. in Gorenju, d. d., za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in kakšne so vrednosti po spodnjih postavkah.
Po postavkah:
1. št. m2 po letih
2. € na m2 po letih
3. kumulativa po letih
4. zaračunano (kaj je podlaga za obračun FURSa)
5. kaj, kolikšno vrednost je MOV pričakovala, da bo plačano oz. koliko je bilo dejansko nakazanega denarja na TRR MOV (brez morebitnih kompenzacij iz FURS)
Prosim za strukturirane podatke po letih od leta 2008 do danes.
ODGOVOR:
Še enkrat poudarjamo, da je v skladu z veljavno zakonodajo za pobiranje prihodkov proračuna lokalne skupnosti zadolžena Finančna uprava RS. Lokalna skupnost nima pravice sodelovati v teh postopkih, če niso prizadete njene pravice in pravne koristi. Občina kot javnopravni subjekt, ki je upravičen do sredstev iz naslova NUSZ, ni stranka oziroma stranska udeleženka postopka odmere nadomestila, ker v njem sama ni zavezanec in tudi ne varuje nobene svoje pravice ali pravne koristi, niti ni organ, ki nadomestilo odmerja, saj so te naloge z zakonom prenesene v pristojnost davčnega organa. Tudi dejstvo, da je občina v skladu s 36. členom Zakona o financiranju občin prejemnica sredstev iz nadomestila, občini ne daje pravice vstopiti v davčno-pravno razmerje med zavezancem in davčnim organom, da bi kot stranka ali stranska udeleženka sodelovala v odmernem postopku oziroma v postopku vračila nadomestila, prav tako pa tudi ne pravice do sodnega varstva zoper te vrste odločb. Poleg tega se v skladu s 15. členom ZDavP-2 podatki o tem, ali so zavezanci plačali NUSZ, štejejo za davčno tajnost.
Število m² oz. površina odmere NUSZ v obdobju od leta 2008 do 2019 pa je razvidna iz tabele.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

13. maj 2019
Zap. št. 14
Članica sveta ANITA LEMEŽ je podala naslednjo pobudo:

Podajam svetniško pobudo vezano na zagotavljanje varnosti v cestnem prometu na lokalni cesti Cirkovce – Šenbric. v začetku lanskega letu sem podala spodaj navedeno pisno pobudo.
Podan je bil odgovor, da se bo izvedel pregled cestnega odseka s strani pristojnih oseb.
Ker do danes ni narejene nobene spremembe na omenjenem cestnem odseku, ponovno podajam pobudo za izvedbo pregleda in ukrepanje.
ODGOVOR:
Na odseku ceste od odcepa h stanovanjski hiši Kodre do cerkve v Šenbricu smo omejili hitrost na 30 km/h. Na ostalih delih ceste, kjer je ograja nujno potrebna, ta že stoji. Postavljanje varovalnih ograj izvajamo na celotnem območju občine in jih postavljamo najprej tam, kjer so nujno potrebne. Z vzdrževalcem ceste bomo opravili ponoven ogled in po potrebi ograjo postavili.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

12. maj 2019
Zap. št. 13
Članica sveta SUZANA KAVAŠ je podala naslednjo pobudo:

Zanima me kako daleč so aktivnosti za uresničevanje naše pobude, sprememba veljavne zakonodaje, da bo mogoče pridobiti gradbeno dovoljenja za gradnjo dvigal v stanovanjskih objektih, brez 100 % soglasja vseh etažnih lastnikov?
ODGOVOR:
Na pobudo župana Bojana Kontiča so v Državnem svetu RS stekle aktivnosti za pripravo spremenjene zakonodaje, da ne bo potrebno 100 % soglasje etažnih lastnikov za vgradnjo dvigal v večstanovanjske objekte. Državni svet RS pripravlja spremembo ustrezne zakonodaje in jo bo v kratkem dal v proceduro Državnemu zboru RS.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

10. maj 2019
Zap. št. 12
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednja vprašanja:

1. Na seji MO Velenje je bil predstavljen projekt, vreden 600.000€ in da bo MOV skupaj z TEŠem kupila avtobus na vodik. Prosim za odgovore: Kdo je podal idejo za H-avtobus, na kakšni osnovi oz. kdo je pripravil analize upravičenosti in smiselnosti tega projekta?
– kakšne so prednosti/slabosti H-avtobusa, ki ste jih na MOV prepoznali?
– zakaj ne električni avtobus?
ODGOVOR:
Načrti za izvedbo projekta vodikovih tehnologij v Šaleški dolini izhajajo iz razpoložljive proizvodnje vodika visoke čistosti, ki se izvaja v družbi TEŠ že vrsto let. Potreba po vodiku se je pojavila z izgradnjo bloka 3 ter nadalje z izgradnjo bloka 4 in 5 za namen hlajenja generatorjev. Z izgradnjo bloka 5 se je potreba povečala do te mere, da se je družba TEŠ odločila za postavitev lastne vodikarne. Z namenom pridobivanja dodatnega znanja in izkušenj za uporabo tehnologije se je podjetje vključilo v Center odličnosti za nizko-ogljične tehnologije (CO NOT). V okviru centra se je pričel razvijati demonstracijski projekt »Vodikove tehnologije v napredni energijski oskrbi«, v sklopu katerega so se izvedle znanstveno/raziskovalne dejavnosti in optimizacija delovanja energetskih sistemov (simulirani različni viri okolju prijazne energije, optimalni izkoristek termoelektrarne pri konstantni obremenitvi in zniževanje negativnih vplivov na okolje – TGP) prek hitrejše in enostavnejše sekundarne regulacije frekvence s pomočjo elektrolizerja. Načrti za postavitev polnilnice za vodikova vozila ter uporaba vodika v aplikacijah trajnostne mobilnosti tako segajo že v leto 2010, pri čemer pa je prišlo do realizacije samo ene od dveh predvidenih polnilnic in sicer na bencinskem servisu Petrola v Lescah.
Ideja je bila obujena s povabilom Mestne občine Velenje v iniciativo regij in mest, ki jo izvaja FCH JU (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking) in vključuje več preko 80 zainteresiranih partnerjev širom Evrope in onkraj ter zagonom novega cikla spodbujanja razvoja trga za aplikacijo vodikovih tehnologij.
Glavni namen izvedbe projekta je razvoj in postopna realizacija dolgoročno vzdržnega sistema za proizvodnjo in uporabo vodika kot temeljnega alternativnega vektorja energetske tranzicije v Savinjsko-Šaleški regiji. Projekt je namenjen izvedbi ciljnih naložb za vzpostavitev osnovne infrastrukture za aplikacijo vodikovih tehnologij na širšem območju Mestne občine Velenje in Savinjsko-Šaleške regije. Projekt je primarno osredotočen na vzpostavitev zaključenega cikla proizvodnje in rabe vodika, glavna aplikacija pa je uporaba vodika kot pogonskega sredstva v javnem (brez-emisijskem) transportu na lokalni ravni. Projekt je sestavljen iz treh ključnih elementov:
– posodobitev in razširitev obstoječe infrastrukture za proizvodnjo in hranjenje vodika,
– izgradnja vodikove polnilnice za polnjenje vozil na gorivne celice (VGC),
– nakup brez-emisijskih VGC kategorije M3 za prevoz oseb v javnem transportu.

Projekt je zasnovan na način, ki zagotavlja predvidljiv odjem vodika za potrebe javnega prevoza, prav tako pa se v kontekstu vzpostavitve koridorja zelene mobilnosti načrtujejo zadostne kapacitete, ki bodo omogočale polnitev gospodarskih ter osebnih VGC – FCE vozil. Postaja za oskrbo z vodikom bo dovoljevala oskrbo z gorivom pri 350 in 700 barih. Upravljavcu polnilnice bo tako omogočeno optimalno načrtovanje in zagotavljanje povpraševanja po vodiku na podlagi rednih in predvidljivih odjemov lokalnih javnih prevoznih storitev, s čimer bo zagotovljeno neprekinjeno delovanje postaje. Avtobusi na vodikov pogon bodo razporejeni v lokalnem javnem transportu in bodo nadomestili standardne dizelske avtobuse, ki so trenutno v obratovanju. Nadalje je projekt usmerjen v podporo evropski mreži postaj za oskrbo z vodikom za osebna vozila za katera je potrebno zagotoviti 700 barov. Strateški poudarek projekta je zagotavljanje zmogljivosti polnjenja vodika v bližini ključnih Evropskih transportnih koridorjev (Baltsko-jadranski koridor, Sredozemski koridor), skladno z načrtom implementacije HIT (ang. Hydrogen Infrastructure for Transport) na relaciji Muenchen – Celovec – Velenje – Zagreb ter na relaciji Dunaj – Graz – Velenje – Ljubljana – Benetke. Postavitev proizvodne in polnilne infrastrukture v bližini tretje nacionalne razvojne osi (hitra cesta na progi F2-2, ki bo povezala spodnji del Savinjske doline z Velenjem in naprej po Koroški regiji, za katero je že potrjen nacionalni prostorski načrt) bo prispevala k razširitvi evropske mreže postaj za oskrbo z vodikom z enostavnim dostopom iz ključnih transportnih koridorjev. Zmogljivost za oskrbo osebnih vodikovih vozil bo regijo in Slovenijo na splošno naredila privlačnejšo za lastnike/uporabnike VGC, predvsem iz severozahodnih držav Evropske unije (izboljšava turističnega potenciala). Nadalje Mestna občina Velenje načrtuje znatne naložbe za podporo lokalnemu zelenemu turizmu v prihodnjih letih, še posebej na Velenjskem jezeru, kjer je dolgoročna ambicija projekta tudi implementacija brez-emisijskega transporta z demonstracijskim projektom plovila na gorivne celice, ki bo povezal turistične dejavnosti in vsebine na temo trajnostnega razvoja. Dolgoročna vizija projekta je s pridobivanjem dodatnega sofinanciranja iz različnih virov podpreti nadaljnje naložbe v vodikove tehnologije. Izvedba projekta odpira številne priložnosti za razvoj novih poslovnih modelov (strokovno izobraževanje – prekvalifikacija kadrov v sklopu premogovno intenzivnih regij, digitalizacija sistemov, razvoj trgovalnih platform, P2G – regulacija omrežij, itd.), kjer se v sklopu nove programske sheme mednarodnih podpornih organizacij pričakuje izdatna podpora.
Vizija projekta je preoblikovanje regije, ki so jo močno zaznamovala desetletja proizvodnje energije s fosilnimi gorivi, v t.i. dolino vodika (ang. Hydrogen Valley) z uporabo znatnih potencialov lokalno razpoložljive obnovljive energije v sistemu, ki se osredotoča na stabilnost omrežja in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje. Koncept, ki je relevanten in se lahko neposredno uporabi v številnih regijah po vsej Evropi in zunaj nje. Republika Slovenija lahko v sodelovanju s strokovnimi nacionalnimi partnerji postane središče razvoja za vodikove tehnologije na širši regiji Jugovzhodne Evrope.
Za tehnično izvedbo projekta je zadolžena Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško regijo (KSSENA) v sodelovanju s strokovnimi partnerji (TEŠ/HSE,MOV,FS UNI LJ).
Odgovor so pripravili v Zavodu Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško.

2. Ali je MO Velenje izdala podjetju, dovoljenje za tovornjake za uporabo industrijske ceste Jager – Merkur?
ODGOVOR:
Dovoljenja za uporabo te ceste za tovornjake nismo izdajali.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

3. Zanima me kateri funkcionarji oz. predstavniki na MOV so prijavili lobistične stike, kdaj in s kom so jih imeli od začetka mandata 2014 do danes.
ODGOVOR:
Odgovor je objavljen pod zaporedno številko 15.

4. Obnavlja se Goriška cesta in ob tem tudi kanalizacija in meteorne vode. Zanima me, ali se postavljajo tudi t.i. ponikalniki meteorne vode, da voda ne gre v reko Pako ampak da lokalno ponikne na kraju, kjer se je meteorna voda zbrala, tako da le ostanek, kar ne ponikne, gre naprej v reko Pako. Ob hudih nalivih je lahko tudi to eden od vzrokov za poplave v spodnjem delu reke Pake.
ODGOVOR:
Ponikovanje vode je odvisno od propustnosti zemljine. Ponikovalnice je možno narediti na območjih bolj propustnih zemljin – kot so npr. peščenjaki, prodnati nasipi.
Na območju Gorice je zemljina v pretežni meri ilovnata in meljasta kar onemogoča ponikovanje; za izvedbo ponikovalnih polj bi zato potrebovali velike površine, ki pa jih na območju Gorice ni.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

5. Ali je še MOV lastnica Klasirnice, od kdaj je, prosim za kopijo pogodbe – zanima me na kaj vse se pogodba nanaša. Kakšne stroške ima MO Velenje z objektom (varovanje, vzdrževanje oz. drugi stroški). Kakšna je uporabnost in namembnost v tem trenutku. Na seji v prejšnjem mandatu sem dobi odgovor da je potrebno vložiti 17 mio. € v objekt, če bi ga želeli »revitalizirati«. Prosim da se obrazloži in argumentira (prosim za kopijo dokumentacije), kaj vse je v tej vrednosti zajeto oz. kako se je prišlo do te vrednosti. Če obstaja projektna dokumentacija prosim, da se le ta predloži, oz. da predložite dosedanje idejne projekte (osnutke) za klasirnico, kaj bi se naj zgodilo z njo. Po informacijah, bi naj Klasirnico uporabljal Premogovnik Velenje. Zanima me ali občini plačuje stavbno zemljišče, koliko.
ODGOVOR:
Februarja 2018 smo vam že odgovorili na zgoraj postavljena vprašanja in vam predložili dokumentacijo, s katero razpolagamo. Prilagamo kopijo Pogodbe o brezplačnem prenosu nepremičnine »Klasirnica«, sklenjene med Premogovnikom Velenje, d. d., in Mestno občino Velenje leta 2005. Še enkrat dajemo odgovore:
1. Mestna občina Velenje je še lastnica objekta »Klasirnica« – pogodba priložena
2. Mestna občina Velenje z objektom nima stroškov. Objekta nismo varovali. Elektrika je odklopljena, prav tako so odjavljene tudi vse komunalne storitve.
3. V tem trenutku je objekt zaprt in ni v uporabi.
4. Mestna občina Velenje je za namen možne revitalizacije objekta izvajala projekt INDU.PIK – modeli revitalizacije objektov industrijske kulturne dediščine. Projekt je bil sofinanciran iz Evropske unije (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006. V odgovoru februarja 2018 smo priložili dva obsežna dokumenta, ki sta nastala v okviru evropskega projekta:
– Končno poročilo projekta, ki vsebuje: Analizo kulturnovarstvenih značilnosti, Vrednotenje kulturnovarstvenih značilnosti ter Povzetek razvojnih značilnosti in usmeritve za oblikovanje revitalizacijskih posegov ter
– Idejno študijo: Modeli revitalizacije objektov industrijske kulturne dediščine, ki vsebuje analizo lokalnega okvira, predlagane modele revitalizacije, razvojne, finančne in pravne podlage za revitalizacijo ter umeščenost predlaganih modelov
5. Objekta Klasirnica trenutno ne uporablja nihče. Je pa Mestna občina Velenje leta 2013 s Premogovnikom Velenje sklenila pisni dogovor, s katerim je pooblastila Premogovnik Velenje, Premogovnik Velenje pa se je zavezal, da bo v imenu občine na lastne stroške pridobil ustrezno dovoljenje za rušitev in na lastne stroške porušil objekt. Občina se je zavezala, da bo predala objekt Premogovniku Velenje za rušenje in izpraznitev notranje tehnološke opreme, prost najemnikov oz. uporabnikov. To je občina tudi storila. Občina je tudi z dogovorom soglašala in dovolila, da Premogovnik Velenje takoj po podpisu dogovora prične z demontažo in odstranitvijo tehnološke opreme znotraj objekta, na lastne stroške in s svojimi izvajalci in da uredi in krije zavarovanje delovišča. Premogovnik Velenje je z demontažo tudi pričel in v večji meri dela tudi končal.
Z dogovorom je bilo dogovorjeno, da bo Premogovnik Velenje pričel z rušitvijo »Klasirnice« najkasneje v 1. letu po preusmeritvi odvoza premoga na jašek NOP II.
Mestna občina Velenje z dogovorom ni imela nobenih stroškov. Premogovnik Velenje objekta ne uporablja, zato tudi ni zavezanec za plačilo NUSZ. Premogovniku Velenje je objekt predan izključno za potrebe rušenja, ko bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

25. april 2019
Zap. št. 11
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednje vprašanje:

Spoštovani, Prosim vas, da mi posredujete odgovore koliko sredstev je bilo do danes namenjenih za projekte v zvezi s prireditvenim prostorom in odrom, oz. kakšni in kateri stroški so nastali do danes, 25.4.2019. Zanimajo me računi, kaj se je plačalo (po postavkah), kdaj, komu in koliko. Povzetek je lahko objavljen na spletni strani, podroben odgovor s prilogami pa mi prosim pošljete v elektronski obliki na ta email (oz. preko wetransfer-ja)
ODGOVOR:
Stroški, ki jih je Mestna občina Velenje od 1.1.2017 (začetek obdobja upravičenih stroškov je sicer od 1.1.2014, vendar med 2014 in 2017 ni bilo nobenih stroškov) do 25.4.2019 namenila za projekt CTN Prireditveni oder in prostor: 172.986,29 EUR.
– Projektna in tehnična dokumentacija: 107.128,22 EUR.
– Investicijska dokumentacija: 29.890,00 EUR.
– Priprava javnih naročil po pravilih Fidic, fotokopije in služnosti: 18.409,83 EUR.
– Nadzor in strokovno svetovanje: 17.558,24 EUR.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

25. april 2019
Zap. št. 10
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednje vprašanje:

Včeraj je bila poslana pobuda na portal https://pobude.velenje.si pod številko 327 in ni objavljena. Prosim za informacijo zakaj ni. Hkrati dajem pobudo, da se pri objavah vidijo tudi ure kdaj je bila oddana pobuda in da tisti, ki vam pošlje pobudo dobi odgovor na e-mail, potrdilo, da je pobudo oddal, hkrati z celotno pobudo, ki jo je oddal. Prosim tudi za odgovor, kdo je naredil spletno aplikacijo in koliko je aplikacija stala, oz. kakšen je letni najem ter kdo je dal konkurenčne ponudbe.
ODGOVOR:
Pobude občanov objavlja urednik portala ročno. Portal je trenutno zasnovan tako, da prijavitelj dobi samo obvestilo, da je vprašanje uspešno oddal na portal. To pomeni da mora prijavitelj obiskati portal in preveriti svoj dogovor na portalu. Vsaka nadgradnja portala predstavlja dodatne stroške.
Cena ponujenega paketa licenčne programske opreme GDi Ensemble Pobude občanov, vključuje storitve vzpostavitve sistema (uporabniški in skrbniški portal), licenco, vzpostavitev portala primernega za mobilne naprave, vzpostavitev sistema za obveščanje preko spletne pošte, enoletno vzdrževanje sistema, prilagoditve (oblika oz. izgled strani), vključuje pa tudi enoletni najem v oblaku in znaša 7.259,00 evrov (z DDV). Cena podaljšanja najema v oblaku za naslednje leto znaša 2.177,70 evrov (z DDV).
Konkurenčne ponudbe smo preverjali na tržišču tako, da smo iskali podobne že izvedene projekte. Vedeli smo, da projekt, ki bi ga na novo pisali ni racionalen, in bi stal občutno preveč. Želeli pa smo se približati občankam in občanom ter omogočiti podajanje vprašanj z dodajanjem slik in zemljevida, na način, da občani lahko posredujejo vprašanja tudi preko mobilnih telefonov (ki so vse bolj aktualni in tudi bolj priročni kot računalnik).
S pomočjo Microsofta smo našli partnerja, ki je že imel izdelano programsko opremo in je tudi že bila implementirana na Mestni občini Ljubljana, na osnovi pregleda in pogajanj s ponudnikom smo se odločili za njihov produkt.
Odgovor so pripravili v Službi za informatiko.

24. april 2019
Zap. št. 9
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednje vprašanje:

Prosim za podatke, koliko MO Velenje zaračunava Premogovniku Velenje d.o.o. in Gorenju d.d. za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).
Po postavkah:
1. št. m2 po letih
2. € na m2 po letih
3. kumulativa po letih
4. zaračunano
5. plačano oz. koliko je bilo nakazanega denarja na TRR MOV (brez morebitnih kompenzacij)
Prosim za strukturirane podatke po letih od leta 2008 do danes. Hvala. Prosim, da odgovor pošljete tudi na moj naslov.
ODGOVOR:
V skladu z veljavno zakonodajo je za pobiranje prihodkov proračuna lokalne skupnosti zadolžena Finančna uprava RS.
(Podatki, ki so potrebni za izračun NUSZ, se v obliki, kot jih pripravijo občine, vključijo v izrek odločbe o odmeri NUSZ. Finančna uprava RS jih torej vsebinsko ne spreminja, jih pa prilagaja po dolžini zapisa, s čimer se omogoča preglednejši zapis na odmerni odločbi.)
Lokalna skupnost nima pravice sodelovati v teh postopkih, če niso prizadete njene pravice in pravne koristi. Odmera nadomestila predstavlja davčno-pravno razmerje, ki je urejeno z davčno-pravnimi pravili. Stranki davčnopravnega razmerja pa sta praviloma davčni zavezanec in organ, ki davek odmerja. Občina kot javnopravni subjekt, ki je upravičen do sredstev iz naslova NUSZ, ni stranka oziroma stranska udeleženka postopka odmere nadomestila, ker v njem sama ni zavezanec in tudi ne varuje nobene svoje pravice ali pravne koristi, niti ni organ, ki nadomestilo odmerja, saj so te naloge z zakonom prenesene v pristojnost davčnega organa. Tudi dejstvo, da je občina v skladu s 36. členom Zakona o financiranju občin prejemnica sredstev iz nadomestila, občini ne daje pravice vstopiti v davčno-pravno razmerje med zavezancem in davčnim organom, da bi kot stranka ali stranska udeleženka sodelovala v odmernem postopku oziroma v postopku vračila nadomestila, prav tako pa tudi ne pravice do sodnega varstva zoper te vrste odločb.
Poleg tega se v skladu s 15. členom ZDavP-2 podatki o tem, ali so zavezanci plačali NUSZ, štejejo za davčno tajnost.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

24. april 2019
Zap. št. 8
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednje vprašanje:

Prosim za podatke, koliko je bilo prijavljenih lobističnih stikov v MO Velenje. Posebej me zanima koliko lobističnih stikov so prijavili župan MOV B. Kontič, direktor obč. uprave I. Mori in vodje občinskih uradov. Prosim, da odgovor pošljete tudi na moj naslov.
ODGOVOR:
V tem mandatu sta direktor občinske uprave in vodja urada za komunalne dejavnosti prijavila en lobistični stik, župan pa nobenega. V skladu s poslovnikom odgovore praviloma posredujemo na prvi naslednji seji redni seji sveta v pisni obliki in jih objavimo na spletni strani Mestne občine Velenje.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

5. april 2019
Zap. št. 7
Član sveta ADNAN GLOTIĆ je podal naslednje vprašanje:

V javnosti se je pred kratkim odprla razprava na temo najemanja storitev čiščenja za potrebe MOV in njenih zavodov, kar je sicer splošna praksa marsikje v javnem sektorju in pa tudi širše. Zanima me ali se v okviru MOV (upravna zgradba, zavodi, šole,…) čiščenje izvaja izključno v okviru outsourcinga oz. ali se dela kje izvajajo tudi z neposredno zaposlenimi? Kakšni so sicer vsebinski razlogi oz. prednosti, ki utemeljujejo koncept najemanja storitev čiščenja (v konkretnih primerih, kjer se dejansko izvaja), pred neposrednim zaposlovanjem v obstoječih pogojih dela?
ODGOVOR:
V Upravi Mestne občine Velenje vsako leto skladno z veljavno javno naročniško zakonodajo izvedemo postopek javnega naročila »Čiščenje poslovnih prostor MO Velenje na okolju prijazen način«. Za preteklo leto je bila sklenjena pogodba za navedene storitve v znesku 121.968,52 evrov (z vključenim DDV) za devet objektov. V obseg pogodbe so vključena dnevna, tedenska, mesečna in letna generalna čiščenja, od enostavnih čiščenj do najbolj zahtevnih čiščenj na višini, vsa potrebna čistila in ves sanitarni potrošni material. Zaposlenih čistilk oziroma čistilcev nimamo in prav tako posebej ne nabavljamo čistil in sanitarnega materiala. Zaradi raznovrstnih vrst čiščenja v omenjenih objektih je racionalneje najemati čistilni servis.
Trenutno smo v izvedbi javnega naročila čiščenja za obdobje enega leta. Javno naročilo se izvaja skladno z veljavno javno naročniško zakonodajo, upoštevane so tako okoljske kot socialne zahteve. Upoštevane pa so tudi zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (uporaba čistil in sanitarnega materiala na okolju prijazen način).
Prav tako smo pred pričetkom javnega naročila preverili smernice za javno naročanja storitev čiščenja podane s strani Ministrstva za javno upravo in upoštevali navodilo Sekcije čistilcev objektov pri GZS, pri čemer smo ugotovili, da glede na določen normativ čiščenja (NORMATIV ČIŠČENJA – 1200 m2 na čistilko na 8 ur), nikakor ne presegamo normativa, oziroma čistilke v osem urnem delovniku čistijo celo manjšo kvadraturo od določene.
V vzorcu pogodbe, ki je del javnega naročila so tudi pogodbena določila, ki zahtevajo preverjanje plačila socialnih prispevkov s strani naročnika, kot določa zakon, za prevzete delavke pa se preverja tudi plačilo nadur in je vzpostavljen nadzor nad izplačilom plač.
Prevzete delavke imajo zagotovljen obseg pravic delavcev, o vsaki spremembi se obvesti njihov sindikat. Čiščenje v objektih MOV z zunanjimi izvajalci se izvaja od maja 1992.
Vrtec Velenje izvaja postopek javnega naročanja »Okolju prijazne storitve čiščenja« skladno z veljavno javno naročniško zakonodajo. Za preteklo leto je bila sklenjena pogodba za navedene storitve v znesku 204.032,64 evrov (z vključenim DDV) za 7505,00 m². V obseg pogodbe so vključena dnevna, tedenska, mesečna in letna generalna čiščenja, od enostavnih čiščenj do najbolj zahtevnih čiščenj na višini, vsa potrebna čistila in ves sanitarni potrošni material. Zaposlenih čistilk oziroma čistilcev v Vrtcu Velenje nimajo zaposlenih in prav tako posebej ne nabavljajo čistil in sanitarnega materiala. Zaradi različnih vrst čiščenja v omenjenih objektih je racionalneje najemati čistilni servis.
Pogodba s čistilnim servisom ima Vrtec Velenje sklenjeno do 31. 12. 2020 in do takrat je nimajo namena prekinjati, kar so nedavno raziskovali zaradi prejete okrožnice s strani Ministrstva.
Z načinom čiščenja z zunanjim izvajalcem so v vrtcu pričeli predvsem zaradi velikosti zavoda, razpršenosti in pomanjkanja kadrovske službe, ki bi še zmogla urejati zaposlovanje čistilk/čistilcev in vodenje delovnega procesa. Glede na okrožnico so začeli razmišljati tudi v tej smeri, da bi bili zaposleni pri njih, seveda pa je potreben natančen preračun vseh stroškov.
Na osnovnih šolah je delovno mesto čistilke sistemizirano in normirano s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – 1 čistilka na 900 m² površine. V primeru, da pride do daljše odsotnosti čistilke, si šole pomagajo z najemom čistilnega servisa za določen čas.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije in Uradu za družbene dejavnosti.

1. april 2019
Zap. št. 6
Članica sveta ANITA LEMEŽ KLJAJIČ je podala naslednje vprašanje:

Na podlagi pisnega dopisa sovaščanke podajam pobudo, da se na parkirišču Kidričeve ceste 57 označi parkirno mesto za invalide.
ODGOVOR:
Postopek prenosa zemljišča na Mestno občino Velenje, katerega lastnik je Gorenje gospodinjski aparati je v teku. Takoj, ko bo zemljišče vpisano v zemljiški knjigi kot last MOV, bomo izvedli zaris. Pred označitvijo parkirnega mesta mora upravnik bloka v katerem živi pobudnica, poslati vlogo za označitev, zraven pa priložiti soglasje stanovalcev.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti

21. marec 2019
Zap. št. 5
Članica sveta DARINKA SKAZA je podala naslednje vprašanje:

Pešci, najbolj pa bližnji stanovalci, ki želijo na Kidričevi cesti, od OŠ MPT do Tržnice, prečkati cesto, imajo pri tem nemalo težav. Predvsem zato, ker je razdalja med prehodom pri Tržnici in naslednjim pri MPT velika. V bližini je tudi vrtec, kamor starši otroke vodijo tudi peš. In dogaja se, da pešci pri prečkanju kršijo cestnoprometne predpise, kar je v prvi vrsti nevarno, večkrat pa so tudi oglobljeni. Zaradi tega je veliko negodovanja in slabe volje. Ali je možno zadevo urediti z dodatnim prehodom?
ODGOVOR:
Za ureditev prehoda smo že pridobili projektno dokumentacijo in vsa potrebna soglasja. V teku je javno naročilo za izbor izvajalca. Pričakujemo, da bodo dela končana šestdesetih dneh od podpisa pogodbe.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

30. januar 2019
Zap. št. 4
Član sveta JOŽE HRIBAR je podal naslednje vprašanje:

Zanima me, če se da dobiti podatke, koliko je MO Velenje/Festival Velenje, namenila za glasbene prireditve v letu 2018. Zanima me razčlenjen podatek, po posameznih dogodkih in prireditvah.
ODGOVOR:
Glasbenih prireditev je bilo v Velenju v letu 2018 zelo veliko, zato omenjamo le največje koncerte. Koncert za mlade – MI2, 25. 5. 2018 – 6.500 evrov bruto, koncert ob prižigu praznične razsvetljave – Natalija Verboten z bandom – 2.847 evrov bruto, prihod dedka Mraza – Čuki z ozvočenjem – 4.053,90 evrov bruto in ETM – Nipek in Trkaj – 1.500 evrov bruto. Koncerta na Velenjski plaži (Sank Rock in Kampanel) v okviru Skoka v poletje smo organizirali skupaj z družbo Gorenje in gostincem MiaMia, ki sta poravnala honorarje za nastopajoče na dveh koncertih. Na koncertu ob dobrodelnem dogodku 42/42 (5. 10. 2018) na Titovem trgu so se glasbeni izvajalci odpovedali honorarju za dobrodelno ustanovo Mali vitezi. 3. 1. 2018 pa smo pripravili tudi županov novoletni sprejem – koncert v glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega. Mladim velenjskim glasbenim umetnikom smo namenili honorar v višini 300 evrov za nastopajočega. Nekaj honorarjev za glasbene izvajalce smo izplačali tudi v okviru malo manjših dogodkov, odprtij, sprejemov, proslav, ki jih prvenstveno ne obravnavamo kot glasbene prireditve.
Od Festivala Velenje smo prejeli naslednje podatke:
Festival Velenje je v letu 2018 za izvedbo 63 koncertov za glasbene izvajalce namenil 79.653 EUR, in sicer:
– abonma Klub, 7 koncertov: 10.150 EUR,
– abonma Klasika, 5 koncertov: 8.150 EUR,
– jazz festival, 7 koncertov: 7.570 EUR,
– spremljevalni koncerti ob odprtjih in svečanostih, 7 koncertov: 4.470 EUR,
– Poletne kulturne prireditve, 18 koncertov: 22.830 EUR,Add Module
– koncert ob občinskem prazniku na trgu, 1 koncert: 13.159 EUR,
– Pikin festival, 7 koncertov: 4.326 EUR,
– Čarobni december: 11 koncertov: 8.998 EUR,
Vsi zneski so v bruto vrednostih.
V tem stroškovniku so zajeti stroški za glasbene izvajalce, brez tehnične izvedbe koncertov (odri, luč, ozvočenje, varovanje), promocije in ostalih spremljevalnih stroškov izvedbe.
Odgovore so pripravili v Kabinetu župana in na Festivalu Velenje.

28. januar 2019
Zap. št. 3
Član sveta ANDREJ VRBEC je podal naslednje pobude:

V zvezi ponovnega dviga nakupne cene toplotne energije:
Na začetku novembra lani je bilo s strani s strani TEŠ sporočeno, da se bo povišala cena toplotne energije za namen daljinskega ogrevanja prebivalcev Šaleške doline. Cene za končne uporabnike gospodinjskega, poslovnega, ostalega ter industrijskega odjema v Šaleški dolini so takrat ostale nespremenjene. Letos januarja pa so s strani TEŠ sporočil, da se bo zopet povišala cena toplotne energije za namen daljinskega ogrevanja prebivalcev Šaleške doline.
Občani so zaradi negotovosti nejevoljni in sprašujejo, ali namerava Komunalno podjetje tudi tokrat subvencionirati razliko podražitve, ter kaj bo storila MOV, da do takšnih podražitev več ne bo prišlo.
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje že dve leti opozarja na nepošten izračun cene toplotne energije, saj uporabniki storitev Komunalnega podjetja Velenje oz. končni uporabniki toplotne energije subvencionirajo ceno električne energije ter preko nakupa CO2 kuponov prispevajo sredstva v podnebni sklad, iz katerega se subvencionirajo okoljski projekti v Sloveniji. Breme podražitve cene toplotne energije poskušamo skupaj z občino Šoštanj v čim manjši meri prenesti na končne uporabnike – gospodinjstva, zato še danes, tako kot v preteklosti, subvencioniramo ceno toplotne energije.
Mestna občina Velenje lahko opozarja na nepošten izračun cene toplotne energije in uporabi vsa razpoložljiva pravna sredstva. Zato smo že 29. 3. 2017 na Agencijo za energijo posredovali zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, kjer smo zahtevali, da nam kot odjemalcu in kot družbeniku javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, ki je distributer toplote distribucijskega sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline na območju lokalne skupnosti Velenje in Šoštanj, posredujejo celotno vlogo z vsemi prilogami podjetja TEŠ, za izdajo soglasja k izhodiščni ceni in izdano odločbo Agencije za energijo, z dne 7. 3. 2017, k izhodiščni ceni toplote.
Agencija za energijo in tudi Informacijski pooblaščenec, sta naši zahtevi le delno ugodila, zato je Mestna občina Velenje zoper odločbo Informacijskega pooblaščenca sprožila upravni spor, v katerem je v celoti uspela. Upravno sodišče Republike Slovenije je Informacijskemu pooblaščencu zadevo vrnilo v ponovno odločanje z obrazložitvijo, da v konkretni zahtevi obstajajo močni in konkretni argumenti za razkritje zahtevanih informacij, ki predstavljajo dodano vrednost za širšo javnost, ne samo za uporabnike toplote, temveč tudi za širšo družbeno skupnost, kateri je v interesu transparentno poslovanje družbe v državni lasti (TEŠ).
Mestna občina Velenje je bila uspešna in konec februarja prejela Odločbo Informacijskega pooblaščenca v zadevi za dostop do informacij javnega značaja, s katero je bilo odločeno, da je Agencija za energijo dolžna Mestni občini Velenje v roku 31 dni od vročitve te odločbe v elektronski obliki posredovati vlogo za izdajo soglasja k izhodiščni ceni toplote za daljinsko ogrevanje ob pričetku izvajanja dejavnosti proizvodnje toplote kot regularni proizvajalec toplote. Ta rok poteče v ponedeljek, 1. 4. 2019.
Mestna občina Velenje bo tudi v prihodnje uporabila vsa razpoložljiva sredstva, da zaščiti končne uporabnike toplotne energije na območju Velenja.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

27. januar 2019
Zap. št. 2
Član sveta MIHAEL LETONJE je podal naslednje pobude:

1. Občani Šercerjeve so mi posredovali obsežno razlago stanja parkirišč na Šercerjevi in okolici, ter posledično postavili veliko vprašanj (razlago in vprašanja vam pošiljam v priponki) in prosim, da mi (jim) odgovorite na vsa zastavljena vprašanja, ki so navedena v obrazložitvi, zlasti pa me zanima:
– Kdo vzdržuje in kdo je do sedaj vzdrževal te parkirne prostore in koliko je bila cena parkirišč v stečaju in koliko bo sedaj plačala občina novemu lastniku? Govori se namreč, da naj bi občina izgubila okoli 200.000,00 evrov. Kakšna je ali bo cena odkupa (parkirišče ali m² ali ?)? Ali je katera parcela oz. parkirišče že odkupljeno in katero.
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje je parkirišča na nepremičninah ID znak parcel 964 1823/5, 964 1827/3, 964 1827/4, 964 1827/10 in 964 1827/11 kupila za 70.000,00 EUR (cca. 24 EUR/m2), nepremičnino 964 1863/19, ki v naravi predstavlja zelenico med večstanovanjskima blokoma ( Šercerjeva 7, 9, 11 in Šercerjeva 13) ter deloma nekaj parkirišč pa za 12.350,00 EUR ( cca. 4,80 EUR/m2). Glede cene parkirišč v stečaju pa je za odgovor pristojen stečajni upravitelj Vegrada.
Za vzdrževanje pa ima občina sklenjeno koncesijsko pogodbo, na podlagi katere koncesionar vzdržuje površine, ki so v njeni lasti. V konkretnem primeru koncesionar vzdržuje samo dovozno cesto na parkirišča (ID znak parcel 964 1836/1 in 964 1827/5). Vzdrževanje parkirišč vključuje letno in zimsko vzdrževanje.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora in v Uradu za komunalne dejavnosti.

– Katera parkirišča oz. zemljišča bo po informaciji g. Morija v RTV prispevku (16.1.2019) sedaj občina odkupila.
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje je že odkupila zemljišča s parkirišči na območju Šercerjeve, za odkup parkirišč v Šaleku pa potekajo razgovori s stečajno upraviteljico Vegrada v stečaju za odkup predmetnih nepremičnin.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

– Kaj se je v dveh mesecih spremenilo, da je sedaj interes, prej ga pa ni bilo!
ODGOVOR:
Leta 2010, ko je bil uveden stečajni postopek nad Vegradom, smo z obvestilom za javnost (28. oktobra 2010) seznanili vse občanke in občane z možnostmi, ki jih imajo v okviru stečajnega postopka. Prav tako smo organizirali sestanek z upravniki večstanovanjskih objektov, kjer so bili prisotni predstavniki podjetij Habit, Linea in Turnšek, na katerem smo jih pozvali, da naj takoj pristopijo k aktivnostim za reševanje te problematike. Upravnikom sta bili predstavljeni dve možnosti. Lahko bi naredili prijavo v stečajno maso za priznanje izločitvene pravice na podlagi listin vsakega posameznega etažnega lastnika. Upravniki bi lahko prijavili tudi izločitvene pravice za tisto zemljišče, ki bi ga lahko opredelili kot pripadajoče zemljišče k stanovanjskemu bloku, če bi obstajale kakršnekoli listine glede stanovanjskih objektov, pripadajočih parkirišč in drugih površin, ki sodijo k stanovanjskim blokom (projekti, soglasja, gradbena dovoljenja, ipd.). Rok za te postopke je bil do 6. januarja 2011.
V letu 2018 so potekale javne dražbe, o katerih so bili s strani upravnikov blokov obveščeni tudi etažni lastniki stanovanj. V enem primeru so se dražbe etažni lastniki udeležili, v drugih primerih pa etažni lastniki te možnosti sploh niso izkoristili, čeprav je MOV pričakovala, da jo bodo in tako udejanili svoje interese po zagotovitvi parkirnih mest.
Tamkajšnji stanovalci so nas v začetku leta obvestili o nameri novega lastnika, ki želi s parkirišči predvsem tržiti oz. ustvarjati dobiček na račun tamkajšnjih stanovalcev. K rešitvi v dobrobit stanovalcev se prizadevamo tudi v Mestni občini Velenje, zato smo pristopili k odkupom, kar pa dolgoročno za ta obravnavana območja pomeni celostno parkirno ureditev z uvedbo modrih con.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

– Kako se bo razdelilo parkirišče pred Šercerjevo 13-15-17 (trije lastniki: zasebnik, občina in TEŠ).
ODGOVOR:
MOV je večino predmetnih zemljišč že odkupila na podlagi uveljavljanja predkupne pravice, v nadaljevanju pa se bo na teh zemljiščih vzpostavil primeren režim parkiranja z modrimi conami.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

– Kako bo z parcelami, ki so delno parkirišče, delno javna pot ali delno zelenica.
ODGOVOR:
Parcele so s strani MOV v večini že odkupljene.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

– Kaj bo glede parkirišča, ki ga je leta 2007 v celoti investirala občina (Šercerjeva 13-15-17). Ali bo tudi tega, ki ga je investirala sama, odkupa od zasebnika, kljub temu, da je bil tam do leta 2007 v večini travnik.
ODGOVOR:
MOV je predmetna zemljišča odkupila na podlagi uveljavljanja predkupne pravice, v nadaljevanju pa se bo na tem območju vzpostavil primeren režim parkiranja z modrimi conami.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

– V Velenju je še nekaj primerov, kjer so javna parkirišča (Aškerčeva, Šercerjeva, Jenkova, Tomšičeva…) v lasti zasebnikov ali gospodarski družb kot so Premogovnik, Gorenje, TEŠ itd. Ali se bo tudi za te pojavil interes občine šele, ko bodo te že v zasebnih rokah.
ODGOVOR:
S podjetji že tečejo pogovori glede možnosti pridobitve zemljišč.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

– Kaj je z podzemno infrastrukturo, ki se nahaja na teh parcelah, je pa v lasti občine (na primer toplovod, vodovod itd.)?
ODGOVOR:
Infrastruktura je v lasti občin in v najemu našega javnega podjetja KPV (toplovod, kanalizacija, vodovod). To infrastrukturo vzdržuje in obnavlja Komunalno podjetje. Izjema so hišni priključki za katere morajo poskrbeti etažni lastniki.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Kdo je oz. še vedno vzdržuje omenjene površine (zasebnik ali občina).
ODGOVOR:
Kot smo zapisali že v enem od odgovorov zgoraj, je občina dolžna skrbeti za površine, ki so v njeni lasti. Za površine, ki niso v lasti občine morajo skrbeti njihovi dejanski lastniki. Izjema so parkirišča v zasebni lasti, ki bi bile vključene v modre cone. V tem primeru bi občina z lastniki parkirišč sklenila služnostno pogodbo na podlagi katere bi na teh parkiriščih uvedla sistem modrih con, v zameno za to pa bi prevzela skrb za letno in zimsko vzdrževanje parkirišč, vključno s cestnoprometno signalizacijo.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

– Če bo občina uredila modre cone na parkiriščih na primer pred Kidričevo 55 ali Šercerjevo 13-15-17, za katere parkinge bo to veljalo, če pa so nekatera od njih delno ali v celoti na zemljišču TEŠ-a ali Gorenja !
ODGOVOR:
Kot smo že navedli v odgovoru zgoraj, z omenjenimi podjetji že tečejo pogovori glede možnosti pridobitve zemljišč.

2. Občina je tožila TEŠ, ker ni plačala dogovorjene odškodnine. Kako daleč je ta tožba?
ODGOVOR:
Tožba je v fazi dogovarjanja strank in možnosti poravnave.
Odgovor so pripravili v Pravni službi.

3. Ali imate kaj informacij oziroma koliko je resnice v tem, da naj bi v TEŠ kurili (oziroma naj bi jih v prihodnje) komunalne odpadke? V kolikor je na tem kaj resnice, vas sprašujem, kaj konkretno bo naredila občina Velenje, če do tega res pride?
ODGOVOR:
O morebitni nameri, da bi v Termoelektrarni Šoštanj kurili termično obdelane odpadke nismo seznanjeni oz. vemo tisto kar je bilo zelo posplošeno zapisano v medijih. V Mestni občini Velenje podpiramo zgolj tiste projekte, ki dodatno ne obremenjujejo našega okolja oz. imajo prednost tisti projekti, ki vplive na okolje razbremenjujejo. Tako bomo ravnali tudi v bodoče.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

4. Lansko leto smo za občinski praznik zopet imeli Jeleno Rozgo. Zanima me, koliko je tokrat občina plačala nastop te pevke?
ODGOVOR:
Koncert ob občinskem prazniku je izvedel Festival Velenje. Podatki so prikazani pri vprašanju pod zaporedno številko 4.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

23. januar 2019
Zap. št. 1
Članica sveta ALEKSANDRA VASILJEVIĆ je podala naslednjo pobudo:

1. Stanovalci Jenkove 27 – 31 opozarjajo na razpokano cestišče pri blokih, ki je polno lukenj in predstavljajo nevarnost za vozila, kakor tudi za ostale udeležence v prometu. Prav tako opozarjajo na neurejena in neoznačena parkirna mesta ter pomanjkanje pločnikov in mestne razsvetljave. Prosim za preučitev možnosti sanacije omenjenega cestišča.
ODGOVOR:
Projektna dokumentacija za obnovo spodnje ceste od Jenkove 21-25 že vključuje tudi obnovo ceste vzdolž Jenkove 27-31. Podobno kot v spodnjem primeru bomo tudi v tem primeru imeli sestanek z upravnikom objekta zaradi razdelitve stroškov obnove ceste s parkiriščem. Dogovor bo moral upoštevati, da bodo etažni lastniki morali financirati obnovo njihove komunalne infrastrukture in asfaltiranje parkirišča, medtem ko bo občina v celoti financirala obnovo ceste, vključno z robniki.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content