SI

Zdravstvo in sociala

Zdravje in sistem pravic, ki jih zagotavlja zdravstveno varstvo sta temeljni vrednoti državljanov RS. V različnih merilih zdravje in zdravstveno varstvo predstavljata indikator trajnosti ekonomskega razvoja družbe. Zdravstveni indikatorji odražajo fizične in psihosocialne pogoje življenja v državi. Hkrati pa je zdravje tudi element kakovosti človeškega kapitala – ljudi kot gospodarskih virov. V razvitih državah ocenjujejo, da vrednost človeškega kapitala štirikrat presega vrednost fizičnega kapitala. Vlaganja v človeški kapital prinašajo znatno večjo dodano vrednost kot vlaganja v tehnologijo in infrastrukturo.
Brošure s tematiko socialne ureditve v MO Velenje  

Ustanove s področja zdravstva in sociale

Društva s področja zdravstva in sociale

Osnovna izvenbolnišnična dejavnost - zasebniki

Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost - zasebniki

Zobozdravstvena dejavnost - zasebniki

Zasebne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki

LAS je oblika koordiniranega dela organizirane skupine strokovnjakov, zainteresiranih posameznikov in drugih družbenih skupin na področju preprečevanja zasvojenost, ki jo priporoča Svetovne zdravstvena organizacija in predstavlja v našem okolju nadaljevanje dela Odbora za koordinacijo aktivnosti v zvezi z reševanjem problematike drog v Mestni občini Velenje.

Na ravni lokalne samouprave so v Nacionalnem programu na področju drog 2003-2008 LAS-i opredeljeni kot strokovno posvetovalni organi županov in občinskih/mestnih svetov, pristojni za pripravo usklajenih ukrepov lokalnih skupnosti na področju drog in spremljanje njihovega izvajanja.

LAS - lokalna akcijska skupina