Za pravičen izstop iz premoga potrebujemo bolj ambiciozen načrt za delovna mesta

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je v svoji izjavi glede sprejete Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (v nadaljevanju strategija) poudaril, da je bila Uprava Mestne občine Velenje pri pripravi strategije zelo aktivna, saj smo podali konstruktivne pripombe, tematiko obravnavali na sejah sveta, kjer smo sprejeli tudi vsebinske sklepe, ter jeseni 2021, kot naš prispevek pri iskanju pravičnejših rešitev za regijo, v Velenju pripravili zelo odmevno mednarodno razvojno konferenco. Župan je izpostavil tako pozitivne strani strategije, ki so bile dodane na podlagi naših pripomb, kot slabe oz. zaskrbljujoče zaveze, sprejete s strategijo – predvsem neambiciozno zastavljen načrt ustvarjanja delovnih mest. To pomeni, da bomo za nadomestna delovna mesta morali poskrbeti sami, skupaj s poslovnimi subjekti, saj ljudi ne bomo pustili na cedilu.

V lokalni skupnosti menimo, da letnica 2033 za izstop iz premoga ni realna, saj do takrat v Sloveniji ne bo mogoče nadomestiti obstoječih virov električne energije. Skrb vzbujajoče je tudi, da strategija ne določa odgovornega organa, ki bo spremljal in usmerjal celotni proces ter ščitil interese premogovnih regij.

V preteklem tednu smo s strani države prejeli nabor projektov, ki ni v skladu s projekti, ki jih je identificiral pripravljavec strategije, tj. podjetje Deloitte. Projekti lokalne skupnosti, ki so bili v času priprave strategije zelo visoko ocenjeni, v gradivo sploh niso vključeni. V Velenju bomo še naprej vztrajali, da se morajo sredstva vlagati v razvoj, odpiranje novih nadomestnih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, saj edino to pomeni, da bo pravičen prehod pravičen za ljudi ter v rešitve za ogrevanje doline.

Zaradi navedenega bomo predsedniku Vlade Republike Slovenije Janezu Janši poslali odprto pismo, saj smo preveč naporov, energije in finančnih sredstev vložili v pripravo posameznih projektov. Ne bomo dovolili, da bodo lokalne skupnosti, kot ključni razvojni subjekti in tisti, ki ščitimo javni interes, izločeni iz procesov prestrukturiranja!

Pred občinsko stavbo smo pripravili novinarsko konferenco v zvezi z na vladi sprejeto Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, na kateri so sodelovali župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, predsednik Sindikata Premogovnika Velenje Simon Lamot in predsednik Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije Branko Sevčnikar.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je uvodoma povedal, da je bila Uprava Mestne občine Velenje zelo aktivna pri pripravi strategije, saj smo v teku javne obravnave na osnutek strategije oddali splošne in več kot 40 podrobnih pripomb. Prav tako so svetnice in svetniki Sveta Mestne občine Velenje sprejeli vsebinske sklepe, povezane s strategijo in projekti, vezanimi na prestrukturiranje v naši občini. Septembra 2021 smo pripravili razvojno konferenco Pozdravljena, prihodnost – na zeleno do kakovostnejšega življenja, na kateri smo na podlagi predstavitev različnih strokovnjakov izrazili pričakovanja, da se ne bomo prestrukturirali zaradi 235 milijonov evrov, ki so na voljo za dve premogovni regiji iz Sklada za pravičen prehod, ampak zaradi varnosti ljudi in kvalitetnega razvoja doline, regije. V lokalni skupnosti smo vedno delali v javnem interesu. Nikoli ni bil naš namen izpodbijati strategije, temveč z aktivnim sodelovanjem pomagati, da bo strategija vlivala zaupanje javnosti. Menimo, da bi bilo dobro, da bi strategijo sprejel tudi Državni zbor Republike Slovenije, saj gre za ukinitev pomembnega domačega energetskega vira. O tako pomembnem vprašanju, ki lahko sproži tudi ustavno presojo, ne bi smela odločati zgolj Vlada Republike Slovenije.

V strategijo je, tudi na podlagi naših pobud, vključeno naslednje, vendar ne v celoti:

– med kazalnike je umeščenih 110 MW inštalirane moči za proizvodnjo toplotne energije; kot operativni cilj je dodana ambiciozna preureditev sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, ki bo omogočal trajnostni in za končnega uporabnika cenovno dostopen vir energije za daljinsko ogrevanje in hlajenje ter ohranjanje kakovosti zraka;

– dejavnost zapiranja Premogovnika Velenje naj bi financiral državni proračun, delno pa celo Sklad za pravičen prehod – s slednjim se ne strinjamo, saj je sredstev znotraj sklada že tako premalo, zato mora breme zapiranja premogovnika v celoti prevzeti državni proračun;

– Zakon o prestrukturiranju SAŠA regije in Zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje morata biti dana v javno obravnavo v roku 6 mesecev po sprejemu strategije (čeprav smo zahtevali, da se zakona sprejmeta pred določitvijo letnice); nujno je, da sta sprejeta istočasno, saj se dopolnjujeta; v pripravo zakonov želimo biti aktivno vključeni, ne le v obliki javne obravnave in podajanja pripomb;

– sredstva za prestrukturiranje SAŠA regije naj bi se pridobivala iz različnih virov – kohezijska politika, državni proračun, podnebni sklad, ni pa zagotovljenega sistemskega vira financiranja (pri tem ne smemo pozabiti na lokalne skupnosti in financiranje lokalnih projektov);

– vzpostavitev Centra za pravičen prehod na nivoju SAŠA regije;

– spremljanje mejnikov na tri leta, vendar nikjer ni določeno, kdo bo odgovoren za spremljanje, kaj bomo spremljali, kakšna so merila, kako jih bomo ocenjevali in kaj se zgodi v primeru, če mejniki ne bodo doseženi;

– popravljeno število zaposlenih v rudarstvu in energetiki z 1.800 na 2.300;

– izboljšani operativni cilji, ki naslavljajo različna področja: gospodarski razvoj, stanovanjska politika, mobilnost, zaposleni ipd.

Kot zaskrbljujoče vidike strategije je župan izpostavil:

– neambiciozno ustvarjanje delovnih mest (1000 delovnih mest do leta 2031; 2000 do leta 2040 in 5000 delovnih mest do leta 2050), saj potrebujemo nova delovna mesta pred zaprtjem premogovnika – torej najkasneje do leta 2033;

– strategija predvideva ambiciozen izstop iz premoga – pri tem ne zagotavlja ambicioznega ustvarjanja novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo;

– v lokalni skupnosti menimo, da letnica 2033 za izstop iz premoga ni realna, saj ne bo mogoče nadomestiti obstoječih virov električne energije – za dostojno in kvalitetno bivanje je pomembna energetska samooskrba, prav tako je edini kriterij za ponovno preveritev letnice izstopa iz premoga zagotovljena stabilna in zanesljiva oskrba z električno energijo, vsi ostali kazalniki (delovna mesta, oskrba s toplotno energijo ipd.) pa ne bodo imeli vpliva – kar pomeni, da ni jasnih zavez države, če kazalniki ne bodo doseženi;

– v državi nimamo aparata, ki bo spremljal in usmerjal celotni proces prestrukturiranja premogovnih regij – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo skrbelo za razvoj gospodarstva, Ministrstvo za infrastrukturo za energetiko – zato se upravičeno sprašujemo, kdo bo bdel nad razvojem regije, skrbel za dobrobit lokalnih skupnosti in ljudi. Nujno potrebujemo medresorski urad, ki bo koordiniral celoten proces prestrukturiranja in se bo ukvarjal samo s tem;

– ni zagotovljenega sistemskega vira za financiranje preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja.

V preteklem tednu smo s strani države prejeli nabor projektov, ki je v popolnem nasprotju s projekti, ki jih je identificiral pripravljavec strategije, tj. podjetje Deloitte. Projekti Mestne občine Velenje so bili odlično ocenjeni, zato smo takoj pristopili k pripravi podrobnejše dokumentacije. Po prejetem naboru projektov smo zgroženo spoznali, da naši projekti niso vključeni v zadnji nabor, so pa na tem seznamu projekti, ki v času priprave niso bili identificirani. Med projekti je 13 projektov Skupine Holding Slovenske elektrarne, kar je v osnovi dobro. Ne moremo pa pristati na to, da bi se sredstva, namenjena za prestrukturiranje regije, porabila za finančno sanacijo Skupine HSE, financiranje poskusnih projektov, od katerih ne vemo, če bomo kaj imeli, ter za financiranje nadomestnih energetskih virov. Sredstva se morajo vlagati v razvoj, odpiranje novih nadomestnih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.

Spomnimo, da je Mestna občina Velenje identificirala naslednje projekte: Industrijsko-tehnološki inkubator, Center prihodnosti – celovita obnova Stare elektrarne, Poslovna cona Pesje, Zelena soseska za mlade družine Zlati grič, Vodikove tehnologije itd. Vsled navedenega bomo predsedniku Vlade Republike Slovenije Janezu Janši poslali odprto pismo, saj smo preveč naporov, energije in finančnih sredstev vložili v pripravo posameznih projektov. Ne bomo namreč dovolili, da bomo lokalne skupnosti, kot ključni razvojni subjekti in tisti, ki ščitimo javni interes, izločeni iz procesov prestrukturiranja!

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content