Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Podžupanji MOV

Podžupanja Darinka Mravljak

Župan Mestne občine Velenje je na podlagi 33. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in 41. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo in 17/19) imenoval podžupanji Mestne občine Velenje Darinko Mravljak in Aleksandro Vasiljević.
Darinka Mravljak
Darinka Mravljak

SAB (Stranka Alenke Bratušek)
E-pošta: darinka.mravljak@velenje.si

 

 

Kratek življenjepis

Podžupanja Aleksandra Vasiljević

SD - Socialni demokrati

Kratek življenjepis