SI

Podžupana MOV

Podžupan Peter Dermol v začasnem opravljanju funkcije župana

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 33. a in 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) in 24. in 41. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo in 17/19) na 2. dopisni seji, dne 10. avgusta 2020, sprejel SKLEP o potrditvi podžupana Petra Dermola o začasnem opravljanju funkcije župana Mestne občine Velenje

Funkcijo opravljanja nalog iz pristojnosti župana kot občinskega organa, predstojnika občinske uprave in zakonitega zastopnika občine s polnim pooblastilom začasno opravlja podžupan Peter Dermol.

Peter Dermol
Peter Dermol

SD (Socialni demokrati)
E-pošta: peter.dermol@velenje.si

 

Kratek življenjepis

Podžupanja Darinka Mravljak

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB 1, Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06-odl. US), Sklepa o imenovanju podžupanov št. 031-02-0001/2006-284 z dne 23.11.2006, 41. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06)  in 24. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 12/03 in 21/05) je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič izdal pooblastilo za imenovanje podžupanje Darinke Mravlljak.
Darinka Mravljak
Darinka Mravljak

DeSUS (Demokratična stranka upokojencev Slovenije)
E-pošta: darinka.mravljak@velenje.si

 

 

Kratek življenjepis