Svetniki zasedali na 9. redni seji

Svetniki so na današnji seji med drugim sprejeli proračun za leto 2024 in potrdili elaborat o oblikovanju cen storitev ravnanja s komunalnimi odpadki. Sprejeli so tudi nekaj prostorskih zadev, pravilnik o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in projektov ter pravilnik o izvajanju ocenjevanja delovanja prostovoljnih gasilskih društev. O nekaterih točkah vas bomo podrobneje še obveščali.

Prostorske zadeve
S sprejemom letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2024 se zagotavljajo temeljna načela ravnanja s stvarnim premoženjem občine, zlasti pa načelo transparentnosti. Ocenjeni obsegi razpolaganja z nepremičnim premoženjem so načrtovani v naslednjih zneskih: prihodki od prodaje zemljišč v letu 2024 se s tem letnim načrtom predvidevajo v višini 3.981.293,80 EUR; prihodki od prodaje stavb ali delov stavb v letu 2024 pa v višini 501.790,00 EUR; prihodki od prodaje zemljišč s stavbami v letu 2024 se ne predvidevajo. Ocenjeni obseg prodaje vseh vrst nepremičnin so načrtovani v naslednjih zneskih: odhodki za nakup zemljišč v letu 2024 se načrtujejo v višini 1.343.973,25 EUR; odhodki za nakup stavb ali delov stavb v letu 2024 se ne načrtujejo; odhodki za nakup zemljišč s stavbami v letu 2024 se načrtujejo v višini 240.000,00 EUR.

Mestni svet je potrdil tudi kvote za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnim premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja. Skupna vrednost pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, lahko namreč znaša največ 20 % skupne vrednosti načrtov pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Iz Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2024 je razvidno, da znaša skupna vrednost načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2024 1.583.973,25 EUR, skupna vrednost načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2024 pa 4.483.083,80 EUR. Glede na to znaša predlagana višina pravnih poslov, ki niso vključeni v veljavni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2024, glede na vrsto ravnanja z nepremičnim premoženjem: 20 % skupne vrednosti načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2024 oziroma 316.794,65 EUR, 20 % skupne vrednosti načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2024 oziroma 896.616,76 EUR.

Svetniki so sprejeli tudi sklep, s katerim se bo nepremičnina v k. o. Velenje, ki ni več v funkciji javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop do površin na tem območju ali bi se z njo zagotavljala druga splošna raba v korist vsakogar, izvzela iz javnega dobra. Nepremičnina bo po izvzemu iz javnega dobra postala last občine in bo kot takšna v pravnem prometu.

Program dela sveta za leto 2024
Svetnice in svetniki so potrdili okvirni načrt dela sveta za naslednje leto. V letu 2024 je predvidenih 8 rednih sej sveta, in sicer: 30. januarja, 12. marca, 23. aprila, 28. maja, 2. julija, 8. oktobra, 12. novembra in 17. decembra.

Prečiščeno besedilo Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje
Svet je potrdil tudi uradno prečiščeno besedilo Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje. Odlok iz leta 2008 ima že kar nekaj sprememb in dopolnitev, zato je uprava pripravila prečiščeno besedilo odloka.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content