Svetniki zasedali na 8. redni seji

Svetniki so na današnji seji med drugim sprejeli osnutek proračuna za leto 2024 in odlok o občinskem prostorskem načrtu za območje Stare vasi. Sprejeli so tudi nekaj kadrovskih zadev, sklep o vključitvi projektov za odpravo škode zaradi poplav v načrt razvojnih programov, potrdili manjšo notranjo igralno površino v vrtcu in tehnično posodobitev občinskega prostorskega načrta. O nekaterih točkah vas bomo podrobneje še obveščali.

Kadrovske zadeve

Mestni svet je podal pozitivno mnenje k imenovanju Petra Rozmana za ravnatelja Šole za strojništvo, geotehniko in okolje Šolskega centra Velenje. V Svet javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod so imenovali Gašperja Koprivnikarja, Ranka Rudonića in Igorja Meha. Za nadomestno članico Komisije za mladinska vprašanja so potrdili Vesno Dobelšek, saj je dosedanji član Tilen Vozelj podal odstopno izjavo. Seznanili so se z odstopom Roka Vovka iz Nadzornega odbora Mestne občine Velenje in med nadzornike imenovali Srečka Odra.

Uvrstitev projektov za odpravo škode po poplavah v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje

Svetniki so sprejeli sklep o uvrstitvi projektov za odpravo posledic škode na cestah in škode zaradi plazov, ki so bili posledica avgustovskih poplav. V poplavah so bile zalite številne ceste v naši občini, veliko cest je bilo tudi neprevoznih in posledično zaprtih. Že v času poplav in takoj po njih smo pričeli z intervencijskimi ukrepi, tako da smo škodo zmanjšali ter zagotavljali nujno prevoznost cest. Z vključitvijo projektov Odprava posledic škode na cestah – naravne nesreče 4. 8. 2023 in Odprava posledic plazov – naravne nesreče 4. 8. 2023 v Načrt razvojnih programov MOV bomo zagotovili pravice porabe za financiranje stroškov odprave posledic naravnih nesreč, ki jih ob pripravi proračuna nismo mogli načrtovati. Tako bomo še letos iz tega naslova sanirali most na cesti Sopota-Plešivec in nekaj plazov, zavedenih v aplikaciji Ajda. Načrtovana vrednost projektov znaša 146.000 EUR, viri financiranja pa so proračunska sredstva – transfer iz državnega proračuna v višini 146.000 EUR.

Tehnična posodobitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje

Svetniki so sprejeli tudi Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje. V letih od 2019 do 2022 je namreč Geodetska uprava RS izboljšala zemljiški kataster, s čimer je popravila položajno natančnost mej parcel v t. i. zemljiško-katastrskem prikazu ter ga preoblikovala v zemljiško-katastrski načrt. Ker so bile vsebine OPN, predvsem namenska raba prostora, v času nastanka usklajene s tedaj veljavnim prikazom, je uveljavitev nove parcelne podlage povzročila neusklajenost mej. Zakonodajalec je za odpravo stanja neusklajenosti parcelnih mej z mejami namenske rabe prostora v OPN predvidel tehnične posodobitve, ki so bile posredovane tudi javnosti. Pripomb in predlogov na osnutek tehničnih posodobitev ni bilo.

Manjša notranja igralna površina na otroka v vrtcu za prihodnja 4 šolska leta

Državni pravilnik o normativih in tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca določa, da se na otroka zagotovijo praviloma 4 m², vendar ne manj kot 3 m² notranje igralne površine. V Vrtcu Velenje je trenutna povprečna igralna površina na otroka 3,6 m², zato je v skladu s pravilnikom treba sprejeti sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka. Za vrtce, ki zaradi zagotovitve notranje igralne površine 3 m² na otroka, ne bi mogli sprejeti vseh vpisanih otrok, lahko občina ustanoviteljica sprejme sklep o manjši notranji igralni površini, vendar ne manjši od 2 m² na otroka. Če bi želeli slediti predpisanim določbam normativa 4 m2 notranje igralne površine na otroka, bi morali v Vrtcu Velenje v tem šolskem letu odsloviti 228 otrok. Če pa bi upoštevali 3 m² notranje igralne površine na otroka, bi morali odsloviti 20 otrok. V Vrtcu Velenje delujejo tudi 4 oddelki s prilagojenim programom, kjer je normativ 6 otrok; 34 otrok s posebnimi potrebami pa je vključenih v redne oddelke z zmanjšanim normativom. Nekateri oddelki delujejo v starih prostorih, kjer je znižan prostorski normativ in ni možno vključiti več otrok. Zaradi vsega navedenega je bilo treba sprejeti sklep za odstopanje od predpisanega normativa, sicer bi morali v Vrtcu Velenje odkloniti večje število otrok. V Mestni občini Velenje namreč že vrsto let v vrtec sprejmemo vse otroke, katerih starši izrazijo ta interes. Načrtujemo tudi novogradnje na področju predšolske vzgoje (za Pošto Velenje, v Škalah), vendar bo treba pridobiti potrebno dokumentacijo, zagotoviti finančna sredstva in izvajalce. Zaradi starosti nekaterih vrtčevskih objektov (tudi več kot 40 let) zagotavljamo v proračunu tudi znatna sredstva za vzdrževanje prostorov. V prihodnjih letih načrtujemo energetske sanacije posameznih objektov vrtca. Potrjeni sklep za zagotovitev manjše igralne površine se začne uporabljati v šolskem letu 2023/2024 in velja do leta 2027/2028.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content