Svetniki zasedali na 5. redni seji

Svetniki so na današnji seji imenovali dodatne 4 člane v Svet Zdravstvenega doma Velenje (skupaj 11 članov), podali soglasje k imenovanju direktorja Poklicne gasilske enote Velenje in pozitivni mnenji k imenovanju dveh ravnateljev. Sprejeli so tudi sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. Hrastovec, spremembe načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, sklep o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov, sklep o premoženjski bilanci in se seznanili z letnim načrtom dela Nadzornega odbora MOV. O drugih točkah vas bomo podrobneje še obveščali.

Kadrovske zadeve

V Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje so imenovali Admirja Hodžića, Albina Vrabiča, Darjo Štraus in Amro Kadrić. Sprejeli so sklep o soglasju k imenovanju Bojana Brcarja za direktorja javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje. Sprejeli so tudi pozitivni mnenji k imenovanju Nataše Doler za ravnateljico Vrtca Velenje in Simona Konečnika za ravnatelja Elektro in računalniške šole Šolskega centra Velenje.

Prostorske zadeve

Svetniki so sprejeli sklep, s katerim se bodo nepremičnine v k. o. Hrastovec, ki imajo status stavbnega zemljišča, zamenjale za zemljišča, ki v naravi predstavljajo kategorizirani lokalni cesti Škalske Cirkovce-Golob-Zaljuberšek in Škale-Hrastovec-Škalske Cirkovce ter nekategorizirano cesto ob župniji v Hrastovcu. Zemljišča niso več v funkciji javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop v korist vsakogar, zato je smiselno, da se predmetne nepremičnine izvzamejo iz javnega dobra in namenijo razpolaganju v pravnem prometu. Predmetne nepremičnine bodo po izvzemu iz javnega dobra postale last Mestne občine Velenje, ki bo tudi upravljalec teh nepremičnin.

Svetniki so sprejeli tudi spremembe načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MOV za leto 2023. Prihodki od prodaje zemljišč v letu 2023 se s tem letnim načrtom povečajo za 1.871.080,00 EUR in sedaj znašajo  9.545.862,00 EUR. Prihodki od prodaje stavb ali delov stavb v letu 2023 se s tem letnim načrtom povečajo za 978.000,00 EUR in sedaj znašajo 1.583.100,00 EUR. Odhodki za nakup zemljišč v letu 2023 se s tem letnim načrtom povečajo za 4.121.460,00 EUR in se sedaj načrtujejo v višini 6.461.857,00 EUR.

Finančne zadeve 

Svetniki so sprejeli tudi sklep o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2022 in iz preteklih let, saj o uporabi presežka prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj zavoda. V Mestni občini Velenje deluje 20 javnih zavodov, s področja družbenih dejavnosti jih je 18, in sicer 2 s področja zdravstva, 11 s področja vzgoje in izobraževanja, 4 s področja kulture in mladine ter en s področja športa. Ustanovljena pa sta še zavoda s področja turizma in energetike, katerih soustanovitelj je Mestna občina Velenje. V letu 2022 je 19 od 20 javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Mestna občina Velenje, poslovalo pozitivno.

S sklepom o premoženjski bilanci občine za leto 2022 se izkazuje knjigovodska vrednost sredstev in obveznosti do virov sredstev proračuna Mestne občine Velenje, enotnega zakladniškega računa Mestne občine Velenje, ožjih delov lokalne skupnosti in javnih zavodov. Premoženje Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2022 znaša 261.228.079 EUR in je za 4.865.856 EUR manjše kot v letu 2021 (266.093.935 EUR).

Povečanje premoženja predstavljajo nakup zemljišč za razširitev poslovne cone Stara vas IV. faza, parkirišč in pločnikov, nakup negospodarske stavbe, nakup stare elektrarne, nakup poslovnih prostorov Koroška 37a, izgradnja športnega centra Kavče, sanacija kuhinje vrtca Lučka, gradnja oskrbovanih stanovanj, ureditev parka državnosti, CTN avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa,  ureditev pločnika v Šentilju,  rekonstrukcija parkirišč in asfaltiranje cest, obnova kanalizacije Kersnikova in parkirišča Stara Nama, izgradnja vodovoda Spodnja Črnova, ureditev javne razsvetljave, obnovitvene investicije na obstoječi komunalni infrastrukturi,  povečanje ostalih investicij v teku. Povečanje predstavlja tudi nakup računalniške ter telekomunikacijske opreme in strežnikov, pohištva, nakup prikazovalnikov hitrosti, nakup avtomobila, nakup igral za igrišča, nakup novoletnih okraskov, nadgradnja Bicy sistema, nakup parkomatov, zasaditve dreves, nakup opreme za revitalizacijo starotrškega jedra in opreme Vile Herberstein, povečanje opreme komunalne infrastrukture, nakup instrumentov, nakup medicinske opreme.

Zmanjšanje pa predstavljajo vsakoletna uskladitev registra zemljišč z zemljiško knjigo, prodaja zemljišč, prodaja poslovne stavbe, prenos sredstev v upravljanje javnim zavodom, prenos dokončanih investicij med osnovna sredstva Mestne občine Velenje (objekti nizke gradnje) ter prenos zaključenih obnov komunalne infrastrukture v najem Komunalnemu podjetju Velenje d. o. o., prodaja avtomobila, odpisi in amortizacija opreme, drobnega inventarja, bioloških sredstev in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. Zmanjšanje premoženja je tudi posledica amortizacije in odpisov, zmanjšanja dolgoročnih finančnih naložb (negativni poslovni izid KPV d. o. o.), denarnih sredstev na računih, kratkoročnih in dolgoročnih terjatev in obveznosti iz poslovanja, prejetih posojil in splošnega sklada.

Svetniki so se seznanili tudi z letnim programom dela Nadzornega odbora MOV za leto 2023, v katerega so vključeni: nadzor zaključnega računa proračuna MOV za leto 2022 po osnovnih namenih porabe, delovanje krajevnih skupnosti Konovo in Vinska Gora v letu 2022, delovanje zavodov Zdravstveni dom Velenje, Glasbena šola Velenje in Lekarna Velenje v letu 2022, delovanje Komunalnega podjetja Velenje v letu 2022.

 

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content