Svetniki zasedali na 3. redni seji

Svetniki so na današnji seji sprejeli sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje, rebalans proračuna za leto 2023, Pravilnik o začasni pravici do uveljavitve energijsko toplotnega dodatka v Mestni občini Velenje idr.

Kadrovske zadeve

Sprejeli so sklep o potrditvi mandata svetnici Saši Nežmah. V Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj so imenovali Edvina Babajića in Dimitrija Amona. Nov član Statutarno-pravne komisije je postal Nik Lemež, nova članica Komisije za prošnje in pritožbe pa Saša Nežmah. V Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška so imenovali Draga Kolarja, v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje pa Roka Planklja in Marka Pritržnika.

Odobritev pravnega posla

V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2022 je bila predvidena prodaja nepremičnin, ki se nahajajo na območju, urejenim z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje). Svet Mestne občine Velenje je sprejel Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2022, s katerim je odobril prodajo nepremičnin v Stari vasi. Zaradi načrtovanja gradnje infrastrukture je bila v času objave javnega razpisa še v teku parcelacija nepremičnin, zato je bila v javnem razpisu oz. osnutku pogodbe navedena približna površina in okvirna vrednost kupnine (491.803,28 EUR). Dokončna površina je znana šele po pravnomočnosti in dokončnosti parcelacije, s tem pa tudi končna cena za celotno površino prodaje. Za sklenitev aneksa k prodajni pogodbi z izdajo zemljiškoknjižnega dovolila in dokončno določitvijo kupnine (ki bo presegla vrednost 500.000,00 EUR) je potrebno k pravnemu poslu pridobiti soglasje občinskega sveta. Svetniki so sklep o odobritvi pravnega posla sprejeli.

Začasno prenehanje delovanja podružnice OŠ Livada v Cirkovcah

Na podružnični osnovni šoli Cirkovce že nekaj let natančno spremljamo število vpisanih učencev, saj njihovo število vpliva na delovanje podružnične osnovne šole. Vsako leto spremljamo demografske podatke o številu šoloobveznih otrok v šolskem okolišu. Za delovanje podružnice je v skladu s pravilnikom o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol normativ najmanj pet učencev. Po zaključenem vpisu v prvi razred za šolsko leto 2023/2024 ugotavljamo, da je vpisano število učencev za naslednje šolsko leto premajhno. S tem številom v skladu s pravilnikom ne izpolnjujejo pogojev za obstoj in do sredstev za delovanje s strani ministrstva, zato šola do sredstev ni upravičena. Tudi demografski podatki za naslednja leta ne dajejo spodbudne slike, kar pomeni, da se predvideno število učencev ne povečuje, nasprotno, število pada. Podružnica je začasno zaprta že v šolskem letu 2022/23, zato učenci obiskujejo matično šolo. Matično šolo bodo tako obiskovali tudi bodoči prvošolci.

Izvzemi nepremičnin v k. o. Črnova in Podkraj

Nepremičnini v k. o. Črnova in k. o. Podkraj nista več v funkciji javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop do površin na tem območju ali bi se z njo zagotavljala druga splošna raba v korist vsakogar, zato je smiselno, da se izvzameta iz javnega dobra. Izvzeti nepremičnini bosta po izvzemu iz javnega dobra postali last Mestne občine Velenje Velenje in bosta v pravnem prometu.

Nepremičnina ID znak parcela 968 944/4, k. o. Podkraj, ima status stavbnega zemljišča, upravljalec pa je MOV. Nepremičnina se bo zamenjala za zemljišča, ki v naravi predstavljajo kategorizirano lokalno cesto z oznako JP 950791 »Povezava Šiman«. Zemljišče ni več v funkciji javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop v korist vsakogar, zato je smiselno, da se nepremičnina izvzame iz javnega dobra in se nameni razpolaganju v pravnem prometu. Nepremičnina bo po izvzemu iz javnega dobra postala last Mestne občine Velenje.

 Izvzemi nepremičnin zaradi rekonstrukcije državnih cest

Obravnavane nepremičnine, ki so v lasti Mestne občine Velenje, imajo zaznambo (grajenega) javnega dobra lokalnega pomena.

Predmetne nepremičnine predstavljajo del Šaleške in Kidričeve ceste – nepremičnine so vključene v rekonstrukcijo te ceste. Potrebna je ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena oz. izvzem iz javnega dobra, saj bo MOV z Direkcijo RS za infrastrukturo kot investitorjem rekonstrukcije te državne ceste s pogodbo o neodplačnem prenosu predmetnih nepremičnin uredila premoženjsko-pravna razmerja tako, da bo RS postala lastnica teh nepremičnin skladno z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča

Pobudo za lokacijsko preveritev je podal lastnik nepremičnin v k. o. Plešivec, ki mora zaradi odstranitve obstoječe kmetije, ki se nahaja na trasi tretje razvojne osi, prestaviti celotno kmetijo na obravnavano lokacijo v Plešivcu. Pobudnik preveritve želi na območju, ki je opredeljeno kot »površina razpršene poselitve«, preoblikovati in določiti natančno obliko in velikost območja stavbnih zemljišč. Lastnik obravnavanih zemljišč želi umestiti tudi nov objekt za turistično nastanitev v sklopu dejavnosti turizma na kmetiji. Sedanja oblika stavbnega zemljišča namreč zaradi strmega terena, varovalnega pasu ceste ter premajhne razpoložljive površine ne omogoča umestitve investicijske potrebe v prostor. Zaradi preoblikovanja izvornega stavbnega zemljišča se bo skupno stavbno zemljišče v sklopu prestavljene kmetije povečalo za 599,78 m2 na račun kmetijskih zemljišč ob kompleksu kmetije. V postopku lokacijske preveritve so pridobljena vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora (MOP, MKGP, Komunalno podjetje Velenje in Elektro Celje). Javna razgrnitev elaborata je potekala od 26. 1. 2023 do 10. 2. 2023. V času javne razgrnitve ni bilo nobenih pripomb na dokumentacijo.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content