Svetniki zasedali na 2. redni seji

Svetniki so se na današnji seji seznanili s postopki in aktualnim stanjem glede uvoza tujega premoga, sprejeli sklepe glede kadrovskih zadev, sprejeli odlok o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine, spremembe Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Velenje idr. O nekaterih navedenih točkah vas bomo podrobneje še obveščali.

Kadrovske zadeve

Sprejeli so sklep o ugotovitvi prenehanja mandata svetnici Andreji Katič. Andreja Katič je odstopila tudi kot članica Statutarno-pravne komisije in Komisije za prošnje in pritožbe. Za predstavnico v Svetu Zavoda KSSENA so imenovali Karlo Sitar. Kot predstavnika lokalnih skupnosti gozdnogospodarskega območja v Svet območne enote Nazarje Zavoda za gozdove Slovenije so imenovali Danija Avbrehta. V Nadzorni odbor Mestne občine Velenje so imenovali Sebastjana Apata, v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pa so imenovali Jožeta Pečečnika. Seznanili so se tudi z odstopom Matjaža Cesarja iz Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj.

Odpisi dolgov za najemnine za občinska stanovanja

Po pregledu izvršilnih zadev nad 600 EUR je bilo skladno z veljavnim odlokom o proračunu v obravnavi 11 dolžnikov, za katere je predviden odpis terjatev v skupni višini 53.392,96 EUR. Seznam dolžnikov za odpis terjatev lahko glede na vsebino nastalih terjatev razdelimo na sklopa Stanovanjske zadeve – 11 dolžnikov (skupna višina terjatve znaša 53.392,96 EUR) in Neizterljivo – v vseh primerih zaradi neuspešnosti izvršbe, ustavitve postopkov in starosti terjatev oz. dejstva, da je od izdaje sklepov o izvršbi minilo že več kot 10 let, ni več mogoče nadaljevati izvršilnih postopkov z novimi izvršilnimi sredstvi.

Govorniki na pogrebih umrlih občank in občanov Mestne občine Velenje do konca leta 2026

Kot govornike, ki se v imenu lokalne skupnosti poslovijo od umrlih občanov in občank Mestne občine Velenje, so svetniki imenovali Marka Jevšnika, Draga Kolarja, Sama Kopušarja, Rudolfa Lemeža, Andrejo Petrovič, Bojana Pustinka, Magdo Stvarnik in Franca Vedenika. Pogrebne govore lahko imajo v imenu Mestne občine Velenje tudi drugi govorniki, če je to želja svojcev.

Govornikom, ki se poslovijo od občank in občanov Mestne občine Velenje na pokopališčih izven Mestne občine Velenje, se plačajo prevozni stroški v višini stroškov javnega prevoza. Govorniki na pogrebih so imenovani za obdobje štirih let in so lahko ponovno imenovani.

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

Odlok se spreminja zaradi potrebe po uskladitvi z akti, ki urejajo organizacijo dela v občinski upravi MO Velenje ter Odlokom o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije. Delovna področja, ki jih občine lahko izvajajo v organu skupne občinske uprave ali skupni službi, določajo državni predpisi. V veljavnem odloku so bila delovna področja natančno navedena. Ker se predpisi spreminjajo – dodajajo se nova delovna področja, je potrebno odlok spreminjati. Predlog odloka delovna področja našteva kot primere, zaradi česar odloka ne bo potrebno več spreminjati in usklajevati z vsako morebitno spremembo državnega predpisa. Tista delovna področja, za katera se bo občina odločila, da jih bo izvajala v skupnem organu ali službi, se natančneje določijo in uredijo s posebnim odlokom.

Kategorizacija občinskih cest

Kategorizacija občinskih cest prikazuje dejansko rabo javnih cest na območju občine, ki se s potrebami in skladno z razvojem občine spreminja. Potrebno je bilo dopolniti kategorizacijo cest z novimi dejstvi na terenu ter odpraviti morebitna neskladja pri obstoječem stanju. Z namenom uskladitve stanja na občinskem cestnem omrežju z veljavno zakonodajo je občina v preteklih letih uredila lastništvo več zemljišč, po katerih potekajo ceste, ki so prej potekale po zasebnih zemljiščih. Posamezne ceste, kjer je lastništvo urejeno in do sedaj še niso bile kategorizirane, se s spremembo odloka tako vključuje v evidenco kategoriziranih cest. Dodatno so se ob pregledu stanja na občinskem cestnem omrežju ugotovila posamezna neskladja z dejanskim stanjem v naravi oz. z določili veljavne zakonodaje. S predlagano spremembo odloka je tako prikazan predlog nove kategorizacije cest, ki se uporabljajo za javni promet, nekaterim odsekom se je nekoliko popravil zaris poteka osi cest glede na dejansko stanje v naravi, priključevanje na veljavno stanje potekov državnih cest in križišč z njimi, prevoznost ali drugo, nekateri odseki so se nekoliko skrajšali ali podaljšali.

Vso obravnavano gradivo je objavljeno na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Sklic sveta MOV 2022-2026 | velenje.si).

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content