Svetniki zasedali na 12. redni seji

Svetniki so na včerajšnji seji med drugim razpravljali o aktivnostih na področju pravičnega prehoda in o načinu opravljanja vzdrževanja občinskih javnih cest v prihodnje, sprejeli zaključni račun občine za leto 2023, v Načrt razvojnih programov uvrstili dva projekta – Postavitev sončnih elektrarn na javnih stavbah ter Ureditev in posodobitev sklopa zunanjih športnih površin, Odlok o plovbnem režimu na Velenjskem jezeru ter nekaj prostorskih in kadrovskih zadev. Seznanili so se tudi z nekaterimi letnimi poročili. O nekaterih točkah vas bomo podrobneje še obveščali.

Na seji je bil članu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje Blažu Dukariću podeljen zlati znak Agencije za varnost prometa Republike Slovenije za prispevek k večji varnosti v prometu.

Kadrovske zadeve
Svetniki so sprejeli pozitivno mnenje k imenovanju Simone Miklavžin za direktorico Varstveno delovnega centra SAŠA. V Svet javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline so imenovali Alojza Hudarina, Janeza Jevšnika in Ivana Planinca. Sprejeli so ugotovitveni sklep o odstopu Andreja Kmetiča iz Statutarno-pravne komisije in v komisijo imenovali Iztoka Čurčija. Sprejeli so tudi sklep o soglasju k imenovanju mag. Sabine Grm za direktorico Lekarne Velenje.

Prostorske zadeve
Svetniki so sprejeli sklep, s katerim se bodo nepremičnine v k. o. Črnova zamenjale za zemljišča, ki v naravi predstavljajo kategorizirane lokalne ceste. Zemljišča niso več v funkciji javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop v korist vsakogar, zato je smiselno, da se predmetne nepremičnine izvzamejo iz javnega dobra in namenijo razpolaganju v pravnem prometu. Predmetne nepremičnine bodo po izvzemu iz javnega dobra postale last Mestne občine Velenje, ki bo tudi upravljalec teh nepremičnin.

Svetniki so sprejeli tudi odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območji Gorica in Arnače.
Investitor želi na območju Gorice zgraditi štiri večstanovanjske objekte s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo. V sklopu ureditve območja je predvidena tudi komunalna ureditev, ureditev meteorne kanalizacije, izgradnja nove trafo postaje s pripadajočo rekonstrukcijo srednje-napetostnega elektro omrežja in širitvijo nizko-napetostnega omrežja. V času javne razgrnitve osnutka prostorskega akta je bila organizirana javna obravnava Dopolnjenega osnutka OPPN. V času javne razgrnitve in javne obravnave na dopolnjen osnutek OPPN ni bilo podanih vsebinskih pripomb.

V Arnačah želi pobudnik na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta zagotoviti možnost za izgradnjo trinajstih enostanovanjskih stavb s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo. V času javne razgrnitve in javne obravnave so bile na Dopolnjen osnutek OPPN podane nekatere pobude in pripombe, do katerih so bila zavzeta Stališča do pripomb MOV, ki so bila javno objavljena na spletnih straneh MOV.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content