Svetniki potrdili direktorja zdravstvenega doma in festivala

Svetniki so na današnji seji med drugim sprejeli sklep o imenovanju direktorice Festivala Velenje in sklep o soglasju k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Velenje. Sprejeli so tudi sklepe glede finančnih zadev in izvzemov nepremičnin iz javnega dobra. Sprejeli so odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter spremembe odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah. O drugih točkah vas bomo podrobneje še obveščali.

 Kadrovske zadeve

Mestni svet je za direktorico javnega zavoda Festival Velenje v naslednjem mandatnem obdobju imenoval Barbaro Pokorny. Svet je podal tudi soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Velenje. To bo postal mag. Janez Kramar.

Finančne zadeve

Svetniki so sprejeli sklep o vključitvi namenskih prihodkov in odhodka ter uvrstitvi projekta za odpravo posledic naravnih nesreč v proračun Mestne občine Velenje. S tem bomo zagotovili pravice porabe za financiranje stroškov odprave posledic naravnih nesreč, ki jih ob pripravi proračuna nismo mogli načrtovati. Z intervencijami se je zagotovila prevoznost cest, pretočnost vodotokov, oskrba z vodo in ostale nujno potrebne zadeve.

Sprejeli so tudi sklep o uvrstitvi projekta za izgradnjo infrastrukture ob Velenjskem jezeru v Načrt razvojnih projektov. V okviru projekta bo rekonstruirana dostopna pešpot do jezera, saj obstoječa pot ne omogoča gibanja z invalidskimi vozički. Ob tem bo Velenjska plaža ustrezno opremljena po okoljskih standardih trajnosti, s poudarkom na lesu kot gradbenim elementom. Dograjene bodo nove garderobe, garderobne omarice za osebne stvari, postavljen dodaten tuš in druga urbana oprema ter dodani elementi digitalizacije, ki bodo omogočali vpogled v zemljevid kopališča, informacije o kakovosti kopalne vode ter interaktiven opis lokalnega ekosistema. Na Velenjski plaži se nahaja ploščad, ki je namenjena prodajnim kioskom. Z investicijo želimo poglobiti in razširiti ploščad ter zgraditi podporni zid, s čimer bomo zagotovili primerne prostorske pogoje za postavitev novih in energetsko varčnih prodajnih hišk/razstavnih paviljonov. V sklopu projekta je predvidena investicija v dolgoročno rešitev za zmanjševanje erozije površinskega zemeljskega sloja in utrjevanje obalne linije.

Svetnice in svetniki so sprejeli Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2023 v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023.

Prostorske zadeve

Svetniki so sprejeli tudi tri sklepe, s katerimi se bodo nepremičnine v k. o. Škale, Velenje in Vinska Gora, ki niso več v funkciji javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop do površin na tem območju ali bi se z njo zagotavljala druga splošna raba v korist vsakogar, izvzele iz javnega dobra. Nepremičnine bodo po izvzemu iz javnega dobra postale last občine in bodo kot takšne v pravnem prometu.

Spremembe odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah

Mestna občina Velenje doslej ni imela sprejetega plovbnega režima za Velenjsko jezero, ki je zelo obiskano in zanimivo za turiste, ribiče, športnike. Plovba se izvaja predvsem v športne in turistične namene; obseg plovbe na jezeru se povečuje, prav tako se na jezeru pojavljajo nova plovila. Vzpostavitev plovbnega režima je ključni dejavnik za zagotovitev varnosti in razvoja dejavnosti, povezanih s plovbo po Velenjskem jezeru. Lokalna skupnost lahko na podlagi 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah predpiše plovbni režim za jezero, ki med drugim obsega tudi določitev upravljavca pristanišča oziroma vstopno izstopnega mesta. Upravljanje s pristanišči oziroma vstopno-izstopnimi mesti je izbirna gospodarska javna služba in po tehtanju različnih možnosti oziroma oblik izvajanja javnih služb, ki jih dopušča ZGJS, je bila sprejeta odločitev, da bo občina upravljanje s pristanišči in vstopno-izstopnimi mesti zagotavljala v javnem podjetju (Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.).

Nov odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Veljavni odlok je bil sprejet leta 2008 v skladu s tedanjo zakonodajo, ki pa se je od takrat večkrat spremenila. Prav tako sta se na področju javne gasilske službe zgodili večji spremembi, in sicer nova kategorizacija gasilskih enot ter ustanovitev javnega gasilskega zavoda. Odlok je krovni dokument, ki v grobem vsebuje vse komponente zaščite in reševanja, ki so natančneje opredeljene in dodelane v drugih aktih in načrtih. Ker je v zadnjih letih prišlo do večjih sprememb na področju zaščite in reševanja, smo sprejeli prenovljen odlok.

Svetnice in svetniki so se seznanili tudi s Poročilom o delu Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2022 in sprejeli Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o začasni pravici do uveljavitve energijsko toplotnega dodatka v MOV.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content