Sprejet prostorski načrt za ureditev nove stanovanjske soseske v Stari vasi

Svetnice in svetniki so sprejeli Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Stara vas (OPPN), ki se nanaša na območje sedanjih objektov vrtnarije v Stari vasi in na pripadajoče odprte površine, ki pa v delu ne služijo več svoji osnovni funkciji. Investitor je zainteresiran, da bi območje sedanje vrtnarije revitaliziral in namenil sodobnemu bivanju s sedmimi objekti.

Pobudo za pripravo novega OPPN-ja je podal večinski lastnik zemljišč na tem območju, tj. podjetje PUP, d. o. o., z namenom, da bi območje sedanje vrtnarije PUP v Stari vasi revitaliziral in namenil sodobnemu bivanju. Območje, ki zavzema približno 2 hektara površine, je zelo atraktivno zaradi bližine mestotvornih funkcij in Sončnega parka, ki je dragocena površina za urbano rekreacijo in oddih.

Predvidena je umestitev sedmih stavb: skrajno severna stavba (S1) je poslovni objekt, znotraj katerega bo možno umestiti trgovino, gostinski del, pekarno, vrtni center in dejavnosti, namenjene športu. Preostale stavbe (od S2 do S7) pa so večstanovanjske stavbe oziroma stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, pri čemer so lahko deli ali pa celotne stavbe namenjene za zdravstveno oskrbo.

Območje je prometno navezano na obstoječe prometno omrežje, na zahodne strani je predviden dovoz s Koroške ceste preko treh obstoječih priključkov, ki se ustrezno rekonstruirajo, prav tako pa se bo območje navezalo na sistem pešpoti. V celotnem podzemnem delu je predvidena garažna etaža, nekaj parkirnih mest pa se predvideva tudi zgoraj. Ob stanovanjskih stavbah je dopustna umestitev samostojnih kolesarnic, na območju, kjer so javna parkirišča, pa je tudi opcija izgradnje garažne hiše. Poslovni objekt je etažnosti P+1, pet večstanovanjskih objektov je P+4, zahodni objekt pa P+6.

Pred sprejemom Sklepa o začetku postopka priprave OPPN smo v začetku leta 2022 izvedli predstavitev izhodišč javnosti. V času javne razgrnitve odloka in javne obravnave, ki je bila konec julija letos, so bile s strani občanov podane pripombe in predlogi, do katerih so bila zavzeta stališča, kar pomeni, da so v odlok vključene vse bistvene pripombe krajanov. Predlog OPPN-ja je izdelalo podjetje Urbanisti, d. o. o.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content