Spodbujamo izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav

Višina sofinanciranja za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) bo v Mestni občini Velenje za leto 2023 znašala 1.500 evrov na obstoječ stanovanjski objekt. Ocenjen povprečen strošek nabave in vgradnja MKČN znaša okoli 3.000 evrov, zato s subvencioniranjem 1.500 evrov pokrijemo kar 50 % ocenjene vrednosti. Za ta namen imamo v letošnjem proračunu zagotovljena sredstva v višini 20.000 evrov.

Namen dodeljevanja sredstev za izgradnjo MKČN je spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem komunalnih odpadnih voda, pospeševanje izgradnje MKČN ter urejanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Upravičenci do sredstev so fizične osebe, lastniki obstoječih stanovanjskih objektov, ki ležijo v Mestni občini Velenje na območjih, na katerih se ne predvideva izgradnja javne kanalizacije.

Vlogi je potrebno priložiti račun o plačilu kupljene MKČN in prve meritve, skladno z razpisom, ki je objavljen na povezavi Javne objave in razpisi | velenje.si in bo odprt do 31. avgusta 2023. Sredstva se bodo razdeljevala do porabe sredstev. Upravičeni stroški so stroški za nakup male komunalne čistilne naprave ter gradbena in montažna dela, povezana z vgradnjo.

Zainteresiranim prijaviteljem priporočamo, da MKČN čimprej vgradijo, saj je potrebno ob prijavi priložiti tudi prve meritve. Vzorčenje se pri prvih meritvah izvede po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kakor v treh in ne pozneje kakor v devetih mesecih, po prvem zagonu naprave.

Skip to content