7. seja Sveta Mestne občine Velenje, 10. december 2019


1. Potrditev zapisnika 6. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Predstavitev poslovanja podjetja Gorenje
2a. Predstavitev poslovanja podjetja Gorenje – SKLEP o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do aktualnega dogajanja v podjetju Gorenje
3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
4. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020
5. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovan
6. Predlog Sklepa o soglasju k zadolžitvi Zavoda za turizem Šaleške doline v letu 2020
7. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini v k. o. 964 Velenje (ID znak parcela 964 2419/13)
8. Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2020
9. Predlog Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020
10. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2020
11. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Velenje
12. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje
13. Predlog Odloka o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje (po skrajšanem postopku)
14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku)
15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji cest v Mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku)
16. Osnutek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje
17. Končno poročilo NO MOV o nadzoru zaključnega računa proračuna za leto 2018
18. Končno poročilo NO MOV o nadzoru Zdravstvenega doma Velenje za leto 2018
19. Končno poročilo NO MOV o nadzoru Rdeče dvorane športno rekreacijskega zavoda za leto 2018
20. Končno poročilo NO MOV o nadzoru Vrtca Velenje za leto 2018
21. Končno poročilo NO MOV o nadzoru MČ – Levi breg Zahod za leto 2018
22. Končno poročilo NO MOV o nadzoru KS Stara vas za leto 2018
23. Končno poročilo NO MOV o nadzoru Muzeja Velenje za leto 2018
24. Poročilo o delu osnovnih šol v Mestni občini Velenje za šolsko leto 2018/2019
25. Poročilo o delu Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje v šolskem letu 2018/2019
26. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2020


ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content