5. seja Sveta Mestne občine Velenje, 23.5.2023

1. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje Sveta Mestne občine Velenje
3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
4. Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
5. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje
6. Mnenje o kandidatu za ravnatelja Elektro in računalniške šole Šolskega centra Velenje
7. Mnenje o kandidatki za ravnateljico Vrtca Velenje
8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (ID znak parcela 951 839/44, 839/43, 839/33, 839/35, 839/23, 839/37, 828/82, 828/79, 839/41, 828/19)
9. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2023
10. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Mestni občini Velenje
11. Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2022 in iz preteklih let
12. Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2022
13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023
14. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ureditvi prometa na območju Mestne občine Velenje (po skrajšanem postopku)
15. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje razširitve Kamnoloma Paka pri Velenju
16. Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2022
17. Predlog Sklepa o sprejemu Poslovnega načrta o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2023
18. Poročilo o izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2022
19. Predlog Sklepa o sprejemu Programa izvajanja gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2023
20. Letni program dela Nadzornega odbora MOV za leto 2023
21. Program obnove in vzdrževanja javne razsvetljave v letu 2023
22. Poročilo o delovanju Zavoda KSSENA za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022
23. Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Velenje za leto 2022
24. Poročilo o delu SAŠA inkubatorja v letu 2022
25. Poročilo o delu Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije za leto 2022
26. Poročilo o delu Zavoda za turizem Šaleške doline v letu 2022
27. Poročilo o izvajanju javne gasilske službe v Mestni občini Velenje za leto 2022
28. Poročilo o delu ŠRZ Rdeča dvorana v letu 2022
29. Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2022

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content