3. seja Sveta Mestne občine Velenje, 9. april 2019


1. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
4. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
5. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članoma Sveta zavoda OŠ Gorica Velenje
6. Predlog Sklepa o pooblastilu za podpis sporazuma in sodne poravnave med MOV, TEŠ in HSE
7. Predlog Sklepa o predhodnem pisnem soglasju k osnutku besedila najemne pogodbe
8. Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
9. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 952 Cirkovce iz javnega dobra (ID znak parcela 952 267/42)
10. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (ID znak parcela 951 828/73)
11. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 974 Prelska iz javnega dobra (ID znak parcela 974 1070/11, 1070/6, 1070/13, 1070/9)
12. Predlog Pravilnika o oddaji oskrbovanih stanovanj Mestne občine Velenje v najem
13. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018
14. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
15. Osnutek Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje
16. Osnutek Odloka o štipendijski shemi v Mestni občini Velenje
17. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje
18. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna MOV za leto 2017
19. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem nadzoru delovanja Krajevne skupnosti Staro Velenje za leto 2017
20. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem nadzoru poslovanja osnovne šole Gorica Velenje za leto 2017
21. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem nadzoru poslovanja Lekarne Velenje za leto 2017
22. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem nadzoru poslovanja Zavoda za turizem Šaleške doline za leto 2017
23. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem nadzoru poslovanja Urada za okolje in prostor SAŠA regije za leto 2017
24. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem nadzoru proračunske postavke 40506019 – Saša Inkubator za leto 2017
25. Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2019
26. Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2018
27. Poročilo o delu osnovnih šol v Mestni občini Velenje za šolsko leto 2017/2018
28. Poročilo o izobraževalnih oblikah na Ljudski univerzi Velenje v šolskem letu 2017/2018
29 in 30. Poročilo o delu Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje za leto 2017; Poročilo o delu Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje za leto 2018
31. Poročilo o delu Rdeče dvorane za leto 2018
32. Poročilo o delu Zavoda za turizem ŠD za leto 2018
33. Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2018
34. Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2018


ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content