25. seja Sveta Mestne občine Velenje, 19. april 2022


1. Potrditev zapisnika 24. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
3. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 402-1302-147 Ureditev/dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025.
4. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (ID znak parcela 965 1426/5)
5. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parcela 954 1286/3)
6. Predlog Sklepa o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje za leto 2021
7. Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2021 in iz preteklih let
8. Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti projekta 405-1605-022 Oskrbovana stanovanja – Žarova cesta v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025
9. Predlog Pravilnika o subvencioniranju stroškov kreditov za nakup ali gradnjo stanovanjske nepremičnine za mlade v Mestni občini Velenje
10. Poročilo o delu prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje za leto 2021
11. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje
12. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namembnosti rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje
13. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021
14. Osnutek Odloka o koncesiji za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega potniškega prometa in o izvajanju posebnih linijskih prevozov v Mestni občini Velenje
15. Letni program dela Nadzornega odbora MO Velenje za leto 2022
16. Poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2021
17. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2021
18. Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2021
19. Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za leto 2021
20. Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2021
21. Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2021
22. Poročilo izvajalca socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu na področju UE Velenje za leto 2021
23. Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2021
24. Poročilo o delu Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Velenje v letu 2021
25. Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2021ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content