24. seja Sveta Mestne občine Velenje, 22. marec 2022

 

1. Potrditev zapisnika 23. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
3. Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti projekta 402-1603-068 Vodovod Loke-Jurk 2. faza v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025
4. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 402-1502-050 Dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025
5. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
6. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra (ID znak parcela 976 674/11)
7. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču katastrska občina 952 Cirkovce parcela 1/2,1/4, 1/5, 5 in 7 v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka 2588)
8. redlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču katastrska občina 966 Ložnica parcele 1035, 1038/1, 1041, 1043/1, 1043/2 in 1053/3 v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 2822)
9. Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2022
10. Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško za obdobje 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
11. Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta MOV za leto 2021
12. Predlog Sklepa o soglasju k zadolžitvi Zavoda KSSENA v letu 2022
13. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
14. Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
15. Predlog Sklepa o sprejemu Lokalnega programa kulture Mestne občine Velenje 2022-2028
16. Predlog Sklepa o odprtju nove proračunske postavke 40320033 Socialno varstvena storitev E-oskrba v proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022
17. Predlog Pravilnika o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa oskrbe na daljavo v Mestni občini Velenje
18. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije
19. Osnutek Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namembnosti rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje
20. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje
21. Predlog Strategije razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022-2027
22. Letni program dela lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave MOV za leto 2022
23. Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti življenja starejših v Mestni občini Velenje za leto 2021

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content