2. seja Sveta Mestne občine Velenje, 29. januar 2019


1. Potrditev zapisnika 1. izredne seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
3. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za gospodarstvo
4. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
5. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja
6. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj
7. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška
8. Predlog Sklepa o imenovanju govornikov na pogrebih na območju Mestne občine Velenje
9. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje
10. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
11. Predlog Sklepa o soglasju k zadolžitvi Javnega zavoda Knjižnica Velenje
12. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 950 Plešivec iz javnega dobra (ID znak parcela 950 1094/4)
13.,14.,15 Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 950 Plešivec iz javnega dobra (ID znak parcela 950 1094/4); Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 950 Plešivec iz javnega dobra (ID znak parcela 950 1094/23; Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 967 Kavče iz javnega dobra (ID znak parcela 967 442/4)
16. Predlog Sklepa o uskladitvi mej Mestne občine Velenje z mejami zemljiških parcel
17. Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječa stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2018
18. Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2019
19. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje
20. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Vinska gora 2
21. Predlog Programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2018-2021
22. Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti življenja starejših v MOV za leto 2018
23. Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom MOV ter Poročilo o poslovanju na podračunu za dobrodelne namene v letu 2018
24. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MO Velenje za leto 2018
25. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV za leto 2018
26. Poročilo o dodeljenih sredstvih za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje za leto 2018
27. Poročilo o izvedbi počitniškega dela Mestne občine Velenje “Čisto moje Velenje 2018”
28. Poročilo letnega in zimskega vzdrževanja ter obnov cest v Mestni občini Velenje za leto 2018
29. Poročilo o delu prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje za leto 2018
30. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za izbiro letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih je Mestna občina Velenje v letu 2018 sofinancirala iz proračuna
31. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2019


ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content