18. seja Sveta Mestne občine Velenje, 25. maj 2021


1. Potrditev zapisnika 17. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
3. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Mladinski center Velenj
4. Predlog Sklepa o predlogu za imenovanje člana v Razvojni svet Savinjske regije
5. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (parceli 951 842/4 in 951 842/5)
6. Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2020 in iz preteklih let
7. Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2020
8. Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2020
9. Predlog Sklepa o sprejemu Poslovnega načrta o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2021
10. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2020
11. Predlog Sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2021
12. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
15. Osnutek Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade v Mestni občini Velenje
16. Letni program dela Nadzornega odbora Mestne občine Velenje za leto 2021
17. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu Lipa–vzhod
18. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu Lipa–zahod
19. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu Selo
20. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje
21. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša–vzhod
22. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas–zahod (Tehnološki park Velenje)
23. Poročilo Komunalnega podjetja Velenje za leto 2020
24. Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2020
25. Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti življenja starejših v MO Velenje za leto 2020ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content