13. seja Sveta Mestne občine Velenje, 21. maj 2024

1. Potrditev zapisnika 12. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
3. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Sveta Mestne občine Velenje
4. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Odbora za gospodarstvo
5. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
6. Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Knjižnica Velenje
7. Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Osnovna šola Šalek
8. Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Osnovna šola Livada
9. Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha
10. Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2023 in iz preteklih let
11. Predlog Meril za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Mestne občine Velenje
12. Predlog Sklepa o ustanovitvi Odbora za starejše v Mestni občini Velenje
13. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak parcela 968 938/13)
14. Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2023
15. Poročilo o izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2023
16. Predlog Sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2024
17. Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2023
18. Predlog Sklepa o sprejemu poslovnega načrta o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2024
19. Predlog Pravilnika o subvencioniranju ukrepov zmanjšanja porabe toplotne energije za fizične osebe, ki so odjemalci distribucijskega sistema toplote ali zemeljskega plina v Mestni občini Velenje
20. Predlog Odloka o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje
21. Predlog Odloka o načinu opravljanja vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin ter odvoza in hrambe nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil v Mestni občini Velenje
22. Poročilo o izvajanju brezplačnega pravnega svetovanja
23. Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za leto 2023
24. Poročilo o delu javnega zavoda Muzej Velenje za leto 2023
25. Poročilo o delu javnega zavoda Mladinski center Velenje za leto 2023
26. Poročilo o delu javnega zavoda Festival Velenje za leto 2023
27. Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2023
28. Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti življenja starejših v Mestni občini Velenje za leto 2023
29. Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2023
30. Poročilo o rezultatih meritev onesnaževal v zraku v letu 2023

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content