12. seja Sveta Mestne občine Velenje, 16. april 2024

1. Potrditev zapisnika 11. seje Sveta Mestne občine Velenje</a
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
3. Aktivnosti na področju pravičnega prehoda SAŠA regije
4. Predlog Mnenja o kandidatki za direktorico Varstveno delovnega centra SAŠA
5. Predlog Sklepa o imenovanje članov v svet javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline
6. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata člana iz Statutarno-pravne komisije
7. Predlog Sklepa o imenovanju člana Statutarno-pravne komisije
8. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarna Velenje
9. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta Postavitev sončnih elektrarn na javnih stavbah v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2026
10. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta Ureditev in posodobitev sklopa zunanjih športnih površin v MO Velenje v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027
11. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra (ID znak parcela 976 711/2, 711/6, 712/4)
12. Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2023
13. Predlog Odloka o plovbnem režimu na Velenjskem jezeru
14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje
15. Osnutek Odloka o načinu opravljanja vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin ter odvoza in hrambe nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil v Mestni občini Velenje
16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.
17. Poročilo o delovanju Zavoda KSSENA za obdobje 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
18. Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta za leto 2023
19. Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
20. Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Gorica – južno od vrtca na Gorici (OPPN_32)
21. Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo na območju PEUP LS9/010, Arnače – zahod (OPPN_80)
22. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (UPB 2)
23. Poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2023
24. Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
25. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje za leto 2023
26. Poročilo Modre cone za leto 2023
27. Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev v Mestni občini Velenje od 1. 1.2023 do 31.12.2023
28. Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom ter poročilo o poslovanju na podračunu za dobrodelne namene v letu 2023

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content