11. seja Sveta Mestne občine Velenje, 23. junij 2020


1. Potrditev zapisnika 10. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
3. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Festival Velenje
4. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje
5. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda OŠ Šalek
6. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Velenje
7. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
8. Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2019
9. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2020
10. Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
11. Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2020/2021 in za prihodnja šolska leta do preklica
12. Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2020/2021
13. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 953 Paka iz javnega dobra (ID znak parcela 953 566/13)
14. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 2035/2)
15. Predlog Sklepa o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
16. Osnutek Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
17. Predlog Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
18. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje (po skrajšanem postopku
19. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in o načinu izvajanja gospodarske javne službe mestnega avtobusnega prometa v Mestni občini Velenje in o organizaciji in načinu izvajanja šolskih prevozov (po skrajšanem postopku)
20. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku)
21. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Velenje
22. Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto
23. Predlog Sklepa o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2020
24. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2019
25. Predlog Sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2020
26. Letni program dela Nadzornega odbora MOV za leto 2020
27. Poročilo Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2019
28. Poročilo o delu SAŠA inkubatorja za leto 2019
29. Poročilo o delu Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije, d. o. o., za leto 2019
30. Poročilo o rezultatih meritev onesnaževal v zraku in obveščanje javnosti v letu 2019ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content