zelena-preobrazba-DJI_0347-proporc

Mestna občina Velenje je na pomembnem razpotju, saj je pred nami izredno zahtevno obdobje prestrukturiranja, ki se ga kljub številnim izzivom tudi veselimo, saj ga vidimo kot priložnost za razvoj in načrtovanje prihodnosti mesta v skladu z novimi svetovnimi smernicami. Želimo biti pripravljeni to pot začeti z dobrimi vsebinami, programi in ukrepi, zato, da bomo lahko izpeljali kakovostno in pravično prestrukturiranje regije. Z lanskoletno konferenco Pozdravljena prihodnost – na zeleno do kakovostnejšega življenja je bil storjen prvi korak na tej poti. Seznanili smo se s predstavniki evropskih držav in regij ter se informirali o izkušnjah iz tujine glede priprave zakonodaje o regionalnem prestrukturiranju in zagotavljanju finančnih virov ter podpore v okviru pravičnega prehoda.

Že dve leti zapored smo organizirali mednarodno konferenco, na kateri smo se srečali s predstavniki evropskih držav in regij ter spoznali izkušnje iz tujine, dobre prakse in prihodnji razvoj Evropske unije. Prva konferenca je bila osredotočena na Evropski zeleni dogovor in prve korake k pravičnemu prestrukturiranju, leta 2022 pa je bila glavna tema Transformacija sistemov daljinskega ogrevanja v Evropi. Mednarodno konferenco Pozdravljena, prihodnost smo organizirali tudi v letu 2023. Tema letošnje mednarodne konference je bila DIVERZIFIKACIJA IN GOSPODARSKI RAZVOJ PREMOGOVNIH REGIJ V EVROPI.

V procesu prestrukturiranja moramo vzpostaviti pogoje za prijetno življenje v lokalni skupnosti, ki ne bo le motiviralo prebivalce, da ostanejo v regiji, ampak tudi ostale, da se vrnejo/pridejo k nam zaradi visoke stopnje nudenih storitev in priložnosti. Smo v situaciji, ko moramo v desetih letih preiti na čist vir energije, zato nas zanimajo dobre prakse in izkušnje ostalih evropskih mest. Čim prej je potrebno definirati investicije in ukrepe, ki bodo iz naslova Sklada za pravičen prehod prioritetno naslavljali prestrukturiranje sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini. Ker v Mestni občini Velenje stremimo k celostnemu zelenem prehodu, smo bili izbrani tudi za Misijo 100 podnebno nevtralnih mest.

27. oktobra 2022, je Evropska komisija v Grenoblu v Franciji, izmed treh finalistov za prejemnika naziva zeleni list izbrala Velenje, ki bo zato prejelo 200 tisoč evrov sredstev za izvedbo dejavnosti v letu, ki bo leta 2024 nosilo naziv evropskega zelenega lista. Cilji evropske nagrade zeleni list so trije: prepoznati mesta, ki izkazujejo dobre okoljske rezultate in zavezanost ustvarjanju zelene rasti, spodbujati mesta, da dejavno razvijajo okoljsko zavest in vključenost državljanov in Identificirati mesta, ki so sposobna delovati kot zeleni ambasadorji, in spodbuditi druga mesta, da napredujejo k boljšim trajnostnim rezultatom.

Načrtovani projekti
zelena-preobrazba-nacrtovani-projekti-2022-image-01

Zelena preobrazba daljinskega sistema ogrevanja v Šaleški dolini

Prihodnost sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini je v zeleni preobrazbi in razpršenosti virov.

V Šaleški dolini načrtovan izstop iz premoga do leta 2033, po smernicah države in EU, zahteva preobrazbo enega največjih sistemov daljinskega ogrevanja, ki oskrbuje 40 tisoč odjemalcev. Vzpostavljen je bil leta 1959 kot prvi v nekdanji Jugoslaviji in je ključno pripomogel k okoljski sanaciji Šaleške doline. Ker želimo ohraniti čist zrak tudi v prihodnje, je primerna rešitev le v ohranitvi celovitega daljinskega ogrevanja.

Treba bo uvesti spremembe na nivoju lokalne skupnosti, saj je po statistiki v Šaleški dolini poraba toplote v povprečju 2-krat večja v primerjavi z ostalimi mesti. Energetsko bomo morali sanirati stavbe ter v naslednjih petih letih zmanjšati porabo toplotne energije za vsaj 30 %.

S Komunalnim podjetjem Velenje imamo izdelano analizo daljinskega sistema, ki bo vodilo pri izbiri najoptimalnejšega toplotnega vira. V prvi fazi načrtujemo znižanje temperaturnega režima, s čimer bomo omogočili priključitev obnovljivih virov energije. Naslednja faza je prenova daljinskega omrežja.

Z družbo ELES smo podpisali sporazum o tesnejšem sodelovanju in povezovanju sektorjev elektrike, ogrevanja in hlajenja v luči zelenega prehoda. Z njihovimi izkušnjami in medsektorskim sodelovanjem bomo lažje identificirali projekte, ki bodo prispevali k hitrejši in kvalitetnejši preobrazbi daljinskega sistema ogrevanja.

Preobrazba daljinskega sistema bo zahtevala ogromna finančna sredstva, po prvih ocenah več kot 130 milijonov evrov. Pomembno je, da bo projekt uvrščen med prioritetne glede financiranja tudi s strani države, nov sistem pa mora biti ekonomsko in okoljsko učinkovit, razpršen ter popolnoma neodvisen od premoga.

Sistemski vir za financiranje projekta, tako obnove obstoječega sistema kot vzpostavljanje alternativnih virov, bi lahko bil Sklad za podnebne spremembe Republike Slovenije, kamor se iz Šaleške doline preko nakupa emisijskih kuponov vsako leto steka več kot 100 milijonov evrov.

Izvedba projektov zelene preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline je zastavljena v treh fazah do leta 2035 (1. faza do 2026), temelji pa na razpršenosti proizvodnih virov. Prvi del 1. faze zajema prehod daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije v kombinaciji z visokonapetosnima elektrodnima kotloma. Okvirna vrednost znaša 5 milijonov evrov, projekt pa naj bi bil zaključen do leta 2024. Drugi del 1. faze do leta 2026 zajema izgradnjo lastnega proizvodnega vira na obnovljive vire energije 20–30 MW za pokritje letnega obratovalnega režima in del zimskega režima ter prenovo distribucijskega sistema, ki bo omogočal prehod na nižji temperaturni režim.

Možni viri: kotlarna na biomaso, sončni kolektorji, elektro kotli, geotermalni vir, velika toplotna črpalka za odpadno jamsko vodo in objekt za termično obdelavo nenevarnih odpadkov iz centralne čistilne naprave.

Bor Roman - Stara elektrarna 01_za splet

CENTER PRIHODNOSTI (Stara elektrarna)

Objekt Stare elektrarne je neizkoriščen in že dolgo časa propada, hkrati pa je arhitekturni biser v sklopu industrijske stavbne dediščine. Objekt Stare elektrarne želimo čim prej revitalizirati in spremeniti v Center prihodnosti. Mestna občina Velenje je konec leta 2022 od Premogovnika Velenje kupila kompleks Stara elektrarna.

V skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine bomo objekt obnovili in v njem vzpostavili vsebine, ki bodo predstavljale podporno in vključujoče okolje, ki sloni na sodelovanju podjetij z dobavitelji, kupci, konkurenco, univerzami, znanstvenoraziskovalnimi organizacijami, inštituti in drugimi javnimi in zasebnimi organizacijami. 

Center prihodnosti je eden ključnih strateških projektov prestrukturiranja. Ta objekt, nekoč generator električne energije, bo postal generator odlično izobraženih človeških virov, zelo uspešnih inovacij na področju gospodarstva, obnovljivih virov energije in varovanja okolja.

V letu 2024 načrtujemo pripravo projektne in investicijske dokumentacije. Investicijo, za katero pričakujemo sofinanciranje iz Sklada za pravični prehod, bomo predvidoma zaključili v letu 2026.

vodikov-avtobus

Vodikove tehnologije v brezemisijskem transportu in razogljičenju energetike za zeleno Velenje

Projekt je namenjen izvedbi naložb v infrastrukturo za aplikacijo vodikovih tehnologij na širšem območju savinjsko-šaleške regije in je osredotočen na vzpostavitev zaključenega cikla proizvodnje in aplikacije s primarno (izhodiščno) uporabo vodika kot pogonskega sredstva v javnem (brezemisijskem) prevozu potnikov.

Projekt je sestavljen iz treh ključnih elementov:

  1. posodobitev in razširitev obstoječe infrastrukture za proizvodnjo in hranjenje vodika,
  2. izgradnja vodikove polnilnice za vozila na gorivne celice (VGC) in
  3. nakup VGC kategorije M3 za prevoz oseb v javnem transportu.

Potrebna je tudi izgradnja infrastrukture in razvoj tehnologije za proizvodnjo vodika za uporabo v javnem potniškem prometu in drugih zelenih projektih v javnih objektih ali storitvah. Cilj projekta je vzpostavitev storitve mestnega in medmestnega javnega prevoza z brezemisijskimi vozili v širšem kontekstu razvoja in realizacije dolgoročno vzdržnega sistema za proizvodnjo in uporabo vodika kot alternativnega vektorja energetske tranzicije v savinjsko-šaleški regiji in Republiki Sloveniji. S projektom zasledujemo cilje krepitve Zelene Evrope.

Za izvedbo projekta, ki bo omogočil uspešno prestrukturiranje regije, pričakujemo podporo pristojnih ministrstev, tako iz finančne kot tudi administrativne, izvedbene plati (npr. financiranje projekta iz Sklada za podnebne spremembe Republike Slovenije).

Časovnica: 1. faza – posodobitev in razširitev obstoječe infrastrukture za proizvodnjo in hranjenje vodika 2 leti po zaprtju finančne konstrukcije projekta, realizacija v 2027.

Ocenjena vrednost investicije: 15 mio EUR

pexels-fauxels-3183197 (1)_mala

Industrijsko-tehnološki park Velenje ("TecHub i4.0")

Eden izmed pomembnejših projektov v sklopu prestrukturiranja regije je izgradnja 5.000 m² velikega Industrijsko-tehnološkega parka, v treh nadstropjih v Poslovni coni Stara vas, s katerim bomo zadržali hitro rastoča tehnološka podjetja v regiji in privabili nova podjetja iz okolice.

Projekt TecHub i4.0 je večnivojska širitev obsega dejavnosti podjetniškega podpornega okolja SAŠA inkubatorja v regiji, ki bo zajemala tako programsko širitev podpore na področje naprednega industrijskega inkubiranja in coworkinga; možnost pridobivanja investicijskega “pospeševalnega” kapitala za inkubirana podjetja; širitev prostorskih kapacitet, odpiranje novih dislociranih coworking enot v občinah Nazarje in Ljubno ter večjo stopnjo integracije v novonastajajoče razvojno okolje SAŠA regije.

Z industrijsko-tehnološkim parkom bomo vzpostavili novo, inovativno razvojno podjetniško okolje, ki bo na dolgi rok zagotavljalo nastajanje novih tehnoloških podjetij, novih delovnih mest in prestrukturiranje gospodarstva iz tradicionalnih gospodarskih panog v gospodarske panoge z višjimi dodanimi vrednostmi. V nadaljevanju je predvidena postavitev razvojno-prototipnega proizvodnega prostora za industrijo 4.0, ki bi ga podprli s programom, specializiranimi delavnicami, mentorji in povezovanjem industrijskih korporacij z zagonskimi podjetji.

Časovnica: do konca leta 2024

Ocenjena vrednost investicije: v 2022 cca 200.000 EUR za projektno in investicijsko dokumentacijo, v 2023, 2024 cca 6 mio EUR za investicijo (sofinanciranje investicije: Sklad za pravičen prehod)

Stara vas

Širitev Poslovne cone Stara vas

Širitev Poslovne cone Stara vas bo pomembno prispevala h gospodarskemu razvoju Šaleške doline.

Poslovna cona Stara vas, ki je umeščena med Velenjsko jezero in načrtovano traso hitre ceste tretje razvojne osi, je z več kot 20 hektari osrednja poslovna cona v Velenju.

V coni je na voljo še 24.000 m² zemljišč. Poslovno cono Stara vas želimo razširiti in tako bo na voljo za gradnjo še okrog 80.000 m² zemljišč (zahodni del cone).

V Poslovni coni Stara vas je večina urejenih zemljišč že prodanih; 13.000 m² je kupilo farmacevtsko podjetje Vonpharma SI, 2.300 m² hitrorastoče velenjsko podjetje Malinca, 4.700 m² pa podjetje TIKI, ki bo imelo v coni imelo razvojni oddelek za toplotne črpalke. 3.000 m² smo namenili za Industrijsko-tehnološki parka Velenje (“TecHub i4.0”), ki bo namenjen proizvodno naravnanim mladim podjetjem. Interes za nakup zemljišč v PC je dodatno izrazilo še nekaj novih investitorjev.

V poslovni coni poslujeta dve podjetji (S-Tech, TVK) s skupaj 41 zaposlenimi. Štiri podjetja so pričela z gradbenimi deli, eno podjetje pa še pridobiva dokumentacijo. Glavnina investicij s strani investitorjev se bo predvidoma zaključila v letih 2023/2024.

Časovnica: do junij 2024

Ocenjena vrednost investicije: v 2022 okrog 186.000 EUR za nakup zemljišč, projektno in investicijsko dokumentacijo, v 2023 za komunalno ureditev 1.180.000 EUR in v 2024 63.550 EUR. Skupaj: 1.429.550 EUR. Del teh sredstev planiramo pridobiti s strani MGRT.

EU projekt

V teku

Zelena preobrazba

COAL REGIONS EXCHANGE PROGRAMME – WESTERN BALKAN AND UKRAINE

EU projekt

Zaključeno

Zelena preobrazba

COAL REGIONS EXCHANGE PROGRAMME – ExchangeEU

Želite pogledati ostale projekte?

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content