Predlog ureditve začasne deponije si bomo s krajani ogledali na terenu

Na današnjem zboru krajanov Stare vasi smo predstavili pogled Mestne občine Velenje na nadaljnji razvoj Krajevne skupnosti Stara vas in strateške projekte, predvidene v njihovem okolju (3. razvojna os, nadaljnji razvoj poslovnih con, objezerski turizem). Podrobneje jim je bila predstavljena tudi možnost prestavitve podjetij Dinos, d. o. o., PUP, d. o. o., in PUP Saumermacher, d. o. o., iz obstoječih lokacij v Stari vasi na območje nekdanjega glinokopa. Na zboru, ki se ga je udeležilo več kot 100 krajanov, so sklenili, da si bodo nov predlog investitorja glede ureditve deponije komunalnih odpadkov skupaj ogledali na terenu.

Župan Peter Dermol je krajanom obljubil, da se bo boril, da bodo zadoščeni širši interesi, ki bodo zagotavljali kakovostno bivalno okolje in hkrati omogočali nadaljnji družbeni in gospodarski razvoj našega mesta. »Razumem pomisleke in strahove krajanov Stare vasi. Naša poglavitna naloga bo ohraniti kvaliteto bivanja in čim več zelenih površin. Krajane sem povabil k sodelovanju in jim zagotovil, da bomo iskali konsenz med njihovimi željami in nadaljnjim razvojem.«

Na zboru krajanov je vodja Urada za urejanje prostora mag. Branka Gradišnik predstavila prostorsko urejanje območja skozi leta. Odlok o deponiji komunalnih odpadkov je bil sprejet že leta 1989 in se je večkrat spreminjal. Bistvena sprememba in dopolnitev veljavnega prostorskega akta je bila v letu 2007, ko se je na lokaciji dovolila izgradnja Centra za ravnanje z odpadki (zbiranje, sortiranje in razvrščanje komunalnih odpadkov). Namenska raba območja je ostala nespremenjena in se s predlaganim projektom ureditve ne bo spremenila. Na tem območju bi investitor uredil modernejši zbirni center, odpadke pa bi, kot sedaj, vozili v Celje.

Območje, kjer je danes vrtnarija (rastlinjaki PUP) bi namenili izgradnji oskrbovanih stanovanj, stavbo, kjer je podjetje PUP Saubermacher, bi pa odstranili. Župan je povedal, da je pobuda za prestavitev Dinosa prišla s strani krajevne skupnosti, saj je danes na lokaciji, ki je neposredno ob stanovanjskih hišah. Če se s tem ne strinjajo, tega ne bodo naredili.

Glede ureditve začasne deponije komunalnih odpadkov je bilo krajanom zagotovljeno, da bodo njihove pripombe in pobude, ki so jih dali v začetku maja na izhodiščne predloge, urbanisti skrbno preučili in bodo podlaga za izdelavo nove variantne zasnove posegov na obravnavano območje. Šele nato sledi priprava osnutka odloka in javna razgrnitev ter javna obravnava sprememb in dopolnitev odloka, katerega namenska raba zemljišč se ne spreminja. Nov predlog investitorja si bodo z županom ogledali tudi na terenu, kjer bodo jasno vidne gozdne meje v prostoru.

Podlaga za umestitev hitre ceste je državni prostorski načrt. Kot je povedal Dani Petric iz Službe za investicije, smo pred leti s skupnimi napori s krajani dosegli, da so pokrite vkope podaljšali, vendar z načrtovanim tudi v lokalni skupnosti nismo zadovoljni. Ker se ta del še ne projektira, se bomo še naprej zavzemali, da bi se odkriti vkop na tem območju dodatno pokril. S krajevno skupnostjo smo uspešno vodili aktivnosti za pokablitev visokonapetostnega voda, ki se bo uredila v sklopu izgradnje hitre ceste. V teh dneh pa potekajo tudi dogovori za ureditev optike na tem delu občine, kjer načrtujemo optično pokritost v celoti konec naslednjega leta.

Vodja Urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje Karla Sitar je predstavila načrte glede urejanja poslovnih con Stara vas, kjer so vsa zemljišča že prodana, in Pesje, ki jo bomo namenili manjšim obrtnikom. Izpostavila je tudi načrte za ureditev Stare elektrarne v Center prihodnosti in gradnjo novega Industrijsko-tehnološkega inkubatorja. Omenjene projekte bomo prijavili na razpise za sofinanciranje iz Sklada za pravičen prehod. Ker si želimo, da bi ta regija postala vstopna točka za študente, je Marko Pritržnik, vodja Urada za družbene dejavnosti, predstavil idejo o umestitvi novega študentskega doma in šolskega hotela. Spregovorili smo tudi o prireditvah ob jezeru in na Visti. Stanko Brunšek iz Zavoda za turizem je predstavil festival MetalDays, ki ga Velenje gosti v začetku avgusta.

Udeleženci zbora krajanov so nasprotovali predvsem umestitvi predvidenih novih dejavnosti podjetja Karbon, d. o. o., in Dinos, d. o. o., na območje nekdanjega glinokopa ter izpostavili bojazen glede krčenja zelenih površin kot posledice izgradnje 3. razvojne osi. Zavzemajo se za zaščito zelenih površin, prav tako so opozorili, da si na območju nekdanjega glinokopa ne želijo nikakršnih dejavnosti, ki vplivajo na okolje.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol: »Veseli nas, da so se krajani Stare vasi današnjega zbora udeležili v tako velikem številu. Dobil sem občutek, da jim je resnično mar za okolje, v katerem živijo. Ogromno razvojnih projektov občine je v tem trenutku vezanih na Krajevno skupnost Stara vas. V želji po transparentnem komuniciranju smo krajanom skušali jasno predstaviti, kaj obstoječi akti omogočajo in kako kot občinska uprava gledamo na bodoče izzive in razvojne priložnosti na tem območju. Verjamem, da bomo z odkritim dialogom poiskali ustrezne rešitve za to območje.«

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content