Odziv župana Petra Dermola na izjave ministra Bojana Kumra

Na vas se obračam kot župan Mestne občine Velenje in v imenu vseh sodelavk in sodelavcev MOV ter občank in občanov Velenja, ki se zaradi vaših pavšalnih izjav pretekli teden počutimo prizadete. Najbolj nekorektno pa je to, da ste v naši občini bili že večkrat ter ste vi in vaši sodelavci dobro seznanjeni z vsemi aktivnostmi, ki jih izvajamo na področju zelenega prehoda in energetskega prestrukturiranja Šaleške doline.

Če ste v vaši dikciji, da občinam manjka projektov in ambicij za spremembe, govorili tudi o Mestni občini Velenje, moram to ostro zavrniti, saj smo vam že 18. oktobra 2022 izročili izvod Akcijskega načrta Preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja. Prav tako na vašem ministrstvu potekajo redne mesečne koordinacije, ki se jih predstavniki občin Velenje, Šoštanj in Komunalnega podjetja Velenje redno udeležujemo. Zato ste vi in vaši sodelavci zelo dobro seznanjeni z našimi načrti in zagotovo je Velenje občina, ki je zelo aktivna in nam projektov in ambicij na področju zelenega in energetskega prehoda ter prestrukturiranja sistema daljinskega ogrevanja (SDO) ne manjka. Na Mestni občini Velenje smo skupaj s Komunalnim podjetjem Velenje (KPV) k preobrazbi SDO pristopili že leta 2020. Prva faza projekta preobrazbe, ki je vredna 27 milijonov, je v teku in bo zaključena v letu 2028. Financirana bo iz evropskega Sklada za pravični prehod.

Prav tako ne razumem vaše izjave glede »neskrbnega gospodarjenja z gospodarsko javno službo daljinskega ogrevanja«. Kot veste v Šaleški dolini ne občina ne KPV nismo stranka v postopku pri določanju cene toplote s strani TEŠ. To namreč določa TEŠ pod nadzorom Agencije za energijo. Menim pa, da če bi obstajala politična volja, bi lahko s spremembo zakona občina kot odjemalec in kot družbenik javnega podjetja KPV, ki je distributer toplote distribucijskega sistema, postali aktivni udeleženec pri oblikovanju variabilnega dela cene toplote in s tem imeli vpliv in nadzor nad končno ceno toplote za uporabnika.

Kot veste je oblikovanje in izvajanje gospodarskih javnih služb v občinah določeno v skladu z zakonom, enako velja tudi za način določanja cene toplotne energije. Župan nima pristojnosti za določanje cene toplotnega ogrevanja! Mestna občina Velenje lahko na ceno vpliva le s subvencijami, kar že vrsto let tudi počne.

Številne finančne spodbude, ki ste jih omenili, da so na voljo, so primerne za majhne sisteme, kar, kot dobro veste, SDO Šaleške doline ni. Poleg tega še nikoli niste razpisali finančnih sredstev za obnovo vročevodov, kar smo vam sicer že velikokrat predlagali. Tovrstna sredstva, ki bi jih lahko črpali iz Podnebnega sklada, bi bila nujno potrebna.

Kot odgovor na vaš poziv, da naj vložimo maksimalne napore v ukrepanje za znižanje cene toplote, vas obveščamo, da smo za pomoč občankam in občanom MOV v letošnji kurilni sezoni skozi vrsto ukrepov namenili dodaten milijon evrov sredstev iz proračuna občine, in to poleg vseh socialnih ukrepov, ki jih na MOV že izvajamo:

  • dodatno subvencioniramo ceno toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo v višini 10,00 €/MWh za meseca januar in februar 2024, ter 5,00 €/MWh za meseca marec in april 2024;
  • preko energijsko toplotnega dodatka občanom nižamo strošek toplote za ogrevanje prostorov in sanitarne tople vode v višini 40 % v času kurilne sezone;
  • enkratna izredna denarna pomoč Mestne občine Velenje;
  • zagotavljamo tudi dodatek vsem prosilcem, ki z zakonom določen cenzus prekoračujejo do 30 %, in sicer preko občinskega Odbora za pomoč občanom;
  • na februarskih položnicah KPV (izdanih v mesecu marcu) bo upoštevana 6 % nižja cena cene toplote za gospodinjske odjemalce.

Vse te ukrepe smo sprejeli, da občankam in občanom Velenja pomagamo prebroditi letošnjo kurilno sezono, in to kljub dejstvu, ki ga je na vaši skupni novinarski konferenci pretekli teden izpostavila Mojca Šanring z Agencije za energijo, in sicer da imamo poleg Celja v Šaleški dolini najnižjo ceno toplotne energije.

Skupna vrednost sredstev, ki jih bomo na MOV letos namenili občankam in občanom Velenja za blaženje stisk in brezplačne storitve, ki dvigujejo kakovost življenja v občini, znašajo več kot 10,5 milijona evrov.

Glede cene toplote v Šaleški dolini pa sami dobro veste, da je cena toplotne energije sestavljena iz dveh delov. Akt o metodologiji za oblikovanje cen toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 103/23) predpisuje oblikovanje variabilnega in fiksnega dela cene toplote.

Variabilni del cene toplotne energije, na katerega ima največji vpliv TEŠ, ob nadzoru Agencije za energijo, sestavljajo stroški nabavljene toplote, stroški energije za obratovanje naprav na distribucijskem sistemu in stroški medija za prenos toplote. V celoti so vezani na ceno na pragu TEŠ-a in nanje ne občine ustanoviteljice ne Komunalno podjetje Velenje nimamo vpliva. Variabilna cena se je dvignila s 14 evrov/MWh leta 2016 na 68 evrov/MWh leta 2024, pri čemer se je nakupna cena TEŠ dvignila za 440 %. To pomeni, da se je cena toplote za gospodinjske odjemalce v Šaleški dolini v obdobju od januarja 2023 do januarja 2024 dvignila za slabih 60 %.

Fiksni stroški, na katere pa občine ustanoviteljice lahko posredno vplivamo in vsebujejo stroške materiala, storitev in dela, amortizacijo, so od 1. 1. 2017 nespremenjeni. To nam je uspelo kljub zelo visoki inflacij, dvigu cen storitev, materialov in rast stroškov dela v skladu s kolektivno pogodbo.

Zato vas, gospod minister, prosim, da preden pavšalno izrečete, da občinam manjka ambicij ali projektov in da država nima več sredstev za blaženje energetske krize, jasno opredelite, katere občine ste imeli v mislih.

Mestna občina Velenje je na Vlado RS in pristojna ministrstva, tudi vaše, večkrat naslovila pozive, da se aktivno vključite na področjih, za katera ste ne le pristojni, temveč tudi odgovorni.

  • Šaleška dolina je sama, pa tudi skupaj s Termoelektrarno Šoštanj, vse od leta 2018, ko so kuponi CO2 postali plačljivi, na vlado in ločeno na pristojna ministrstva naslovila številne pobude, naj država CO2 kupone izloči iz cene ogrevanja oz. dolini vrne delež sredstev, ki se iz naslova kuponov steka v Podnebni sklad. Da bi to dosegli, smo v preteklosti opravili vrsto razgovorov s pristojnimi in nanje naslovili številne dopise, a smo bili pri tem neuspešni. Uporabniki daljinskega ogrevanja v občinah Velenje in Šoštanj so iz naslova emisijskih kuponov v letih 2018-2022 plačali letno v podnebni sklad več kot 6 milijonov evrov. Na to težavo opozarjamo leta in leta, a smo vedno naleteli na gluha ušesa, tudi pri vas. Kot sem že večkrat izpostavil, je potrebno samo malo politične volje, da se program porabe sredstev iz Podnebnega sklada spremeni in da se sredstva, ki jih že leta vplačujemo v Podnebni sklad, vrnejo nazaj v Velenje. Če smo provokativni, lahko rečemo, da so se doslej ta sredstva večinoma namenjala za projekte v drugih regijah (gradnja mostov …), kot namenska sredstva bi pa morala biti namenjena za projekte zelene transformacije.
  • Pričakujemo tudi, da se cena premoga za toplotno energijo zniža na 2,75 EUR/GJ, kot je bilo določeno v zadnjem noveliranem investicijskem programu NIP 6, bloka 6 v TEŠ.
  • Prav tako, ob zavedanju, da nas je zajela draginja na vseh področjih in da so državljani in državljanke tisti, ki v največji meri nosijo breme splošne draginje, predlagamo, da ponovno sprejmete ukrep, kot je začasno znižanje DDV na stroške energije.
  • Večkrat smo opozorili tudi na projekt, ki je za našo regijo in mesto strateškega pomena in bi ga bilo treba čim prej realizirati, saj so od njega odvisna tudi evropska sredstva. Gre za nujno izvedbo projekta obnove državnih cest v Velenju – Šaleške in Kidričeve ceste. Glavnina komunalnih vodov, kjer nastajajo največji toplovodne izgube v sistemu, poteka ravno pod tema dvema državnima cestama, ki sta v katastrofalnem stanju in nujno potrebni obnove. Projekt menjave toplovodov bo sofinanciran iz evropskega Sklada za pravični prehod (v okviru Preobrazbe), ki jih moramo po terminskem planu za ta odsek počrpati do konca leta 2027. Številni dopisi infrastrukturni ministrici Alenki Bratušek pa so še vedno neodgovorjeni.

 

Spoštovani gospod minister,

preden javno izpostavite župane in občine, da ne opravljamo svojega dela v dobrobit občank in občanov, predlagam, da ministrstva in vlada naredijo vse, kar lahko – in kjer je potrebno, še več – za blaginjo državljanov. Osebno sem zelo aktiven tudi kot državni svetnik in težko verjamem, da bi bili vsi naši napori spregledani.

Družbene izzive lahko uspešno premagujemo samo s sodelovanjem in povezovanjem, zato predlagam ponovno srečanje, na katerem vam bomo z veseljem še enkrat predstavili vse možnosti za skupne rešitve, od katerih bodo imeli največ seveda ljudje – občanke, občani ter državljanke in državljani.

Sporočite, če ste se pripravljeni srečati z nami.

S spoštovanjem,

Peter DERMOL

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content