Občinski svet potrdil cene programov Vrtca Velenje

Danes so se svetnice in svetniki Mestne občine Velenje seznanili s predlogom Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje. Vrtec Velenje na podlaga izračuna ekonomske cene predlaga določitev cene po posameznih programih z veljavnostjo od 2. 3. 2023 dalje. Cene programov se bodo v povprečju zvišale za 16,45 %. Razlogi za povišanje ekonomske cene so v spremembi oziroma povišanju elementov cene, in sicer v stroških dela, stroških materiala in storitev, ter v stroških živil za otroke. Naj spomnimo, da se cene vrtca za starše otrok vključenih v Vrtec Velenje, katerim razliko do polne ekonomske cene krije Mestna občina Velenje, niso spreminjale od leta 2019 (razliko smo pokrivali iz proračuna) in da smo v vsem tem času v Velenju zagotavljali varstvo vseh otrok, katerih starši so izrazili željo po vključitvi otroka v Vrtec Velenje. Župan Peter Dermol je tudi kot predsednik Združenja mestnih občin Vlado pozval, da je nujno potrebno, da se država vključi v plačilo vrtcev. Povišanje ne pomeni le dodatno breme za starše, ampak tudi za občino, saj pomeni to 1,26 milijona evrov dodatnih sredstev v letošnjem letu, da bomo lahko pokrili razliko do polne cene vrtca našim občanom.

Cene storitev na otroka v Vrtcu Velenje po posameznih programih mesečno znašajo: dnevni program prvega starostnega obdobja (613,69 EUR), kombinirani oddelek in oddelek 3-4 letnih otrok (479,70 EUR), dnevni program drugega starostnega obdobja (455,36 EUR) in razvojni oddelek (1.110,05 EUR). Ekonomska cena je odvisna od vrste oddelka, v katerega je otrok razporejen.
Spremembo cene je prinesel tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki na novo opredeljuje možnost napredovanja pomočnikom vzgojitelja v vrtcu v naziv mentor in svetovalec od 1. 9. 2022 dalje, Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 in Dogovor med SVIZ in Vlado o povišanju plač pomočnicam vzgojiteljic za 4 plačne razrede oziroma Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja. Mesečni strošek živil za otroke (6,32 % vseh stroškov) znaša v cenah programov 32,64 EUR, kar je za 3,49 % višje od dosedanjega zneska živil za otroke. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Mesečni znesek stroškov materiala in storitev (18,63 % vseh stroškov) znaša v predlogu povprečno 96,21 EUR na otroka, torej v povprečju za 11,21 % višje. Stroški dela (75,05 % vseh stroškov) so se v primerjavi ob zadnji spremembi ekonomske cene aprila 2022, povečali v povprečju za 18,90 %).

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila za ta namen vrtcem zagotavlja državni proračun.

Število otrok v Vrtcu Velenje se v zadnjih več kot desetih letih konstantno povečuje z rahlimi nihanji. Mestna občina Velenje ves čas zagotavlja dovolj prostorskih kapacitet za željene vpise otrok v Vrtec Velenje. Med šolskim letom vedno potekajo vpisi otrok, predvsem najmlajših, ko starši zaključijo porodniški dopust, zato je glede na potrebe, vsa ta leta še med letom, bilo potrebno odpirati nove oddelke, kakšno leto tudi do 5 novih oddelkov. Za šolsko leto 2022/2023 je bilo s septembrom vpisanih 1394 otrok, razporejenih v 83 oddelkov, kar pomeni za dva oddelka in 41 otrok manj kot v začetku šolskega leta 2021/2022. Glede na dosedanje izkušnje, bodo v prihodnjih mesecih še sledile potrebe po odprtju novih oddelkov.

Ob sprejetju trenutne ekonomske cene, veljavne od 1. 4. 2022, je Mestna občina Velenje staršem otrok, vključenim v Vrtec Velenje, katerim razliko do polne ekonomske cene krije Mestna občina Velenje in katerim se plačilo oskrbnine ne financira iz državnega proračuna, omogočila popust v višini razlike med veljavno ekonomsko ceno in predlagano ekonomsko ceno, ki ga krije proračun Mestne občine Velenje.

Povišanje ekonomske cene v Vrtcu Velenje za starše, ki imajo vključene otroke v Vrtec Velenje in jim Mestna občina Velenje krije razliko do polne ekonomske cene tako prinaša dvig cene z zamikom. Namesto, da bi se tem staršem dvignila cena že s 1. 4. 2022, se jim povišuje sedaj s tokratnim predlogom dviga cen, kar skupaj v povprečju pomeni dvig za 30,74 %. Za ostale starše, ki imajo otroke vključene v Vrtec Velenje in jim Mestna občina Velenje ne krije razlike do polne ekonomske cene, temveč druge občine, so se jim cene spremenile oziroma dvignile v povprečju za 12,4 % že s 1. 4. 2022, sedaj pa se jim povišujejo v povprečju še za 16,45 %. Dvig ekonomskih cen bo poleg dviga prispevka staršev, prinesel dodatno obremenitev tudi za občinski proračun. Za leto 2023 je bil proračun Mestne občine Velenje sprejet že v letu 2021, saj se je zaradi volitev županov in občinskih svetov sprejel dvoletni proračun in takrat je bilo nemogoče predvideti vsa povišanja, ki so se zgodila do sedaj, predvsem sprememb po zadnjem povišanju ekonomske cene Vrtca Velenje s 1. 4. 2022. Iz tega razloga bo za leto 2023 potrebno zagotoviti dodatno še približno 1,26 milijona evrov. Dvig ekonomske cene je za normalno poslovanje Vrtca Velenje torej nujen.

Dvigu ekonomskih cen v vrtcih bodo sledile tudi druge občine, saj so se elementi za izračun ekonomskih cen v vrtcih znatno spremenili.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content