Lokalni energetski koncept za podnebno nevtralnost do 2030

Na junijski seji Sveta Mestne občine Velenje je bil predstavljen tudi lokalni energetski koncept Mestne občine Velenje (LEK), ki je pomemben dokument za načrtovanje trajnostnega energetskega razvoja občine za naslednjih 10 let. Pri določevanju energetskih smernic so upoštevani kratkoročni in dolgoročni razvojni načrti občine, ne samo na področju rabe in oskrbe z energijo, ampak tudi na ostalih razvojnih področjih. Z dokumentom želimo povečati osveščenost in informiranost občank in občanov, predvsem na področju učinkovite rabe energije in izkoriščanja obnovljivih virov energije. V Mestni občini Velenje v sklopu Misije EU za 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest izvajamo vse aktivnosti, da bi do leta 2050 postali podnebno nevtralni.

Lokalna skupnost mora v skladu z energetskim zakonom po predhodnem soglasju ministrstva LEK sprejeti kot program ravnanja z energijo. Na podlagi energetskega koncepta se načrtuje prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti. V dokumentu so zajeti načini, s katerimi lahko dosežemo, da bodo energetske storitve v stanovanjih, podjetjih in javnih ustanovah učinkovite, gospodarne in okolju prijazne, ter konkretni učinki izvajanja posameznih aktivnosti.

V LEK-u so določeni cilji glede na leto 2020, ki mi jih radi dosegli do leta 2031, in sicer znižanje skupne rabe toplotne energije v stavbah negospodarskega sektorja za 12 %, znižanje rabe električne energije v javnih stavbah in rabe za javno razsvetljavo za 5 %, povečanje deleža obnovljivih virov energije v negospodarskem sektorju za 3 %, znižanje toplogrednih plinov v prometu za 6 % do leta 2031 glede na leto 2020, izboljšanje osveščenosti in spodbujanje deležnikov k učinkovitejši rabi energije in znižanje emisij CO₂ zaradi rabe toplotne in električne energije v negospodarskem sektorju.

LEK vsebuje analizo rabe in oskrbe energije po področjih, analizo emisij, analizo šibkih točk rabe in oskrbe z energijo, prihodnjo oskrbo in rabo energije, cilje energetskega načrtovanja, analizo možnih ukrepov na področju učinkovite rabe energije za doseganje ciljev energetskega načrtovanja, potenciale obnovljivih virov energije in akcijski načrt. Za korektno analizo rabe energije so potrebni natančni podatki, zato je priporočljivo, da je v vseh javnih stavbah vpeljano energetsko knjigovodstvo. Le ažurirani podatki omogočajo sprotno spremljanje ter vrednotenje dejanske rabe energije. Tako se lahko ugotovijo bistvena odstopanja pri porabi energentov ter morebitne napake. Mesečna raba električne energije na gospodinjstvo v Mestni občini Velenje je bila 238 kWh, kar je 35 % manj od slovenskega povprečja.

Mestna občina Velenje je bila v okviru projekta Misija EU izbrana med podnebno nevtralna in pametna mesta. Poleg občin Ljubljana in Kranj se je Velenje uvrstilo med 100 evropskih mest, ki bodo delovala kot eksperimentalna, inovacijska središča ter omogočila, da bodo do leta 2050 postala podnebno nevtralna vsa mesta v EU. Gre za zelo ambiciozen cilj, ki pomeni, da bomo morali v mestih korenito zmanjšati izpuste vseh toplogrednih plinov, za preostanek emisij pa ustvariti učinkovite ponore. Koncept pametnega mesta bo služil kot opora pri doseganju zastavljenih ciljev. Sodelujoča mesta bodo morala pripraviti načrt za pot v podnebno nevtralnost v različnih sektorjih.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content