Lani za investicijske odhodke 30 odstotkov proračuna in milijon evrov za socialno košarico

Mestna občina Velenje je v lanskem letu za investicijske odhodke namenila 13.859.972 evrov oziroma 30 % proračuna, skoraj milijon evrov pa smo namenili za financiranje zakonsko neobveznih oblik pomoči oz. projekte t. i. socialne košarice. Na ta način blažimo socialne stiske naših občanov in omogočamo boljše življenjske pogoje. Dobrih 900 tisoč evrov smo namenili tudi za delovanje društev in financiranje programov, projektov in prireditev na raziskovalnem, kulturnem, športnem, socialnem, zdravstvenem in turističnem ter drugih področjih.

Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021 je na seji sveta predstavil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol. Prihodki in prejemki proračuna Mestne občine Velenje so bili v letu 2021 realizirani v višini 46.823.873 evrov, odhodki in izdatki pa v višini 46.218.697 evrov. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2021 to predstavlja 97 % načrtovanih prihodkov in prejemkov ter 88 % načrtovanih odhodkov in izdatkov. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2021 je bilo 6.837.844 evrov.

Za projekte t. i. socialne košarice smo v lanskem letu namenili 965 tisoč evrov, in sicer za enkratne izredne denarne pomoči, varno hišo, brezplačno pravno svetovanje, denarno pomoč ob rojstvu otroka, mestno blagajno, center ponovne uporabe, brezplačen mestni potniški prevoz Lokalc, brezplačno izposoja koles BICY … Za delovanje društev in financiranje programov, projektov in prireditev na raziskovalnem, kulturnem, športnem, socialnem, zdravstvenem in turističnem ter drugih področjih je bilo v letu 2021 namenjenih 929 tisoč evrov.

Lani smo za investicijske odhodke namenili 30 % proračuna, uspeli pa smo pridobiti skoraj 3 milijone evrov sofinancerskih sredstev. Pomembnejše investicije v letu 2021 so bile: naložbe po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe – 4,01 milijona evrov, obnove cest – 1,126 milijona evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 1,063 milijona evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 515 tisoč evrov, investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj – 458 tisoč evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo za odvajanje odpadnih voda – 431 tisoč evrov, ureditev Starega Velenja – 356 tisoč evrov, vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline – 332 tisoč evrov, garaže Gorica – 319 tisoč evrov, vzdrževanje objektov osnovnih šol – 313 tisoč evrov, prometna ureditev v KS Šmartno – 241 tisoč evrov, ureditev igrišč za Osnovno šolo Mihe Pintarja Toleda in Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje – 232 tisoč evrov in odkupi zemljišč – 211 tisoč evrov.

Največ odhodkov in izdatkov je bilo porabljenih za delovanje in vzdrževanje vrtcev (12,2 %), administracijo občinske uprave, tj. za delovanje in dejavnosti občinske uprave in skupnih občinskih organov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme in prostorov, nakup opreme in izvajanje programov (10,8 %), spodbujanje stanovanjske gradnje (7 %), plačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna (5,9 %), programe športa (5,5 %), urejanje cestnega prometa (4,3 %), investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (4,3 %), oskrbo s toplotno energijo (3,6 %), druge programe v kulturi (2,7 %), upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2,7 %), osnovno šolstvo (2,6 %), oskrbo z vodo (2,4 %), ravnanje z odpadno vodo (2,3 %) in spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (2,1 %).

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content