Lani kljub številnim investicijam zmanjšali dolg za skoraj 2 milijona evrov

Občina se je za izvrševanje proračuna v letu 2022 dolgoročno zadolžila za 900.000 EUR in odplačala dolg za 2.637.270 EUR. Tako neto odplačilo dolga znaša 1.737.270 EUR. Za investicije v lanskem letu smo namenili skoraj 30 % proračuna. Skoraj milijon evrov smo namenili za vzdrževanje objektov Vrtca Velenje, pričeli smo z gradnjo oskrbovanih stanovanj na Žarovi cesti in izvedli večje naložbe v komunalno infrastrukturo.

Prihodki in prejemki proračuna Mestne občine Velenje v letu 2022 so znašali 47.120.826 EUR, odhodki in izdatki pa 49.573.025 EUR. Zmanjšanje sredstev na računih je znašalo 2.452.199 evrov. Sredstva na računih na dan 31. 12. 2022 skupaj s presežkom preteklih let znašajo 4.385.645 EUR. Realizacija prihodkov in prejemkov v letu 2022 predstavlja 94 % sprejetega proračuna ter realizacija odhodkov in izdatkov 90 % sprejetega proračuna.

Za investicijske odhodke in transfere smo v letu 2022 namenili 14.042.563 EUR oziroma 28,3 % proračuna. Več kot milijon EUR smo za sofinanciranje projektov uspeli pridobiti iz državnega proračuna, iz državnega proračuna, iz sredstev proračuna EU in od drugih evropskih institucij ter donacij.

V okviru vzdrževanja objektov Vrtca Velenje smo celovito prenovili centralno kuhinjo v enoti Lučka, uredili parkirišča in kabelsko kanalizacijo pri enoti Tinkara, postavili nove ograje pri enoti Čebelica in uredili sanitarije v mansardnem delu enote Vila Mojca.

Na Mestni občini Velenje se zavedamo potreb po daljšem neodvisnem in samostojnem življenju starejših oseb in v ta namen gradimo oskrbovana stanovanja na Žarovi cesti, za kar smo lani namenili 337.832 EUR. Celotna vrednost projekta znaša 2.414.915 EUR, projekt sofinancira Evropska unija – NextGenerationEU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost v višini 947.741 EUR, preostanek sredstev v višini 1.467.174 EUR zagotavlja Mestna občina Velenje.

 Večji naložbi v komunalno infrastrukturo predstavljata obnovi kanalizacije Toledove ceste v KS Pesje (451.530 EUR) in Ceste bratov Mravljakov (320.704 EUR).

Za investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj smo namenili 573.789 EUR. Celovito smo adaptirali štirinajst stanovanj, menjali okna v 22 stanovanjih ter 15 kopalnic v stanovanjih z najslabšim gradbenim stanjem. V deležu lastništva stanovanj v lasti občine smo podpisali soglasja za sofinanciranje energetske sanacije fasad in vgradnje dvigal.

V okviru projekta CTN avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa, katerega vrednost je znašala 483.786 EUR, smo uredili 9 avtobusnih postajališč ob občinskih cestah znotraj mestnih meja in na zemljiščih v lasti MOV. Prav tako smo postavili nadstreške nad 7 obstoječimi parkirišči za e-kolesa. Projekt smo prijavili preko mehanizma CTN. Skupna vrednost projekta je 525.282 EUR in sredstva bodo porabljena v letih 2021–2023. Projekt je bil sofinanciran  iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna Republike Slovenije v višini 226.044 EUR.

Za izvedbo prve faze projekta Ureditev pločnika in lokalne ceste Pirh – Mrliška vežica v Šentilju smo namenili 444.646 EUR. Za vodovod Črnova, na katerega se je priključilo 17 gospodinjstev, smo namenili 424.646 EUR. Prav tako se je s temi sredstvi zgradila prva faza vodovoda Petelinjek v Vinski Gori. Za ureditev in obnovo obstoječega parkirišča za Staro Namo smo namenili 403.379 EUR. Za obnovo treh športnih igrišč smo namenili 211.169 EUR. Izvedli smo drugo fazo obnove Športnega parka v Kavčah, zaključili smo s prenovo športnega igrišča v Škalah ter preplastili športno igrišče v Paki.

Lani smo prvič izvedli razpis za subvencije stanovanjskih kreditov mladim in dodelili 5 namenskih najemnih stanovanj v najem mladim do 30 let. V letu 2022 smo nadaljevali z izvajanjem ukrepa subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade v Mestni občini Velenje. Odobrene so bile vse vloge za subvencioniranje; realiziranih je bilo približno 70 % predvidenih sredstev.

Na področju predšolske vzgoje in otroškega varstva smo v letu 2022 s proračunskimi sredstvi zagotovili zakonsko opredeljene in dogovorjene naloge v skupni višini 6.789.407 EUR.

Prijavili smo se na razpis za nagrado European Green Leaf Award, kjer smo bili uspešni in osvojili naziv za leto 2024.

Na podlagi javnega razpisa za spodbujanje podjetništva smo sredstva dodelili 17 podjetnikom in malim podjetjem v višini 97.909 EUR.

Izbrani smo bili v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest. Pričeli smo z aktivnostmi za razvoj digitalne platforme Pametno Velenje, katere osnova je v letu 2022 sprejeta Strategija digitalnega razvoja pametnega mesta in skupnosti Mestne občine Velenje za obdobje 2022–2030.

V letu 2022 smo v sklopu projekta Ureditev Poslovne cone Stara vas IV. faza pripravili projektno in investicijsko dokumentacijo, pridobili gradbeno dovoljenje ter podpisali pogodbo z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport. Projektne aktivnosti se izvajajo skladno s terminskim planom.

Sredstva za projekte v okviru prestrukturiranja premogovne regije so bila namenjena za izdelavo različnih študij, ki bodo potrebne za izvedbo identificiranih projektov v okviru mehanizma za prestrukturiranje premogovniških regij. V letu 2022 so se porabila le za izdelavo konceptualne preveritve programov, ki se bodo umeščali v objekt Stara elektrarna, ki smo ga odkupili v letu 2022 in ga nameravamo revitalizirati v okviru prestrukturiranja regije.

Sredstva smo namenili tudi za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva. Zavod za turizem Šaleške doline uspešno izvaja številne dejavnosti, s katerimi je Velenje vedno bolj prepoznavno tudi kot zanimiva turistična destinacija. Veliko dela je bilo vloženega v projekt Slovenia Green Destination, s katerim smo dosegli velik uspeh in uspeli pridobiti zlati znak.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content