Jutri bodo odločali velenjski svetniki

Jutri, v torek, od 8. ure dalje bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 24. seja Sveta Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev zapisnika 23. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 3. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
 4. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra (ID znak parcela 976 674/11)
 5. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču katastrska občina 952 Cirkovce parcela 1/2,1/4, 1/5, 5 in 7 v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka 2588)
 6. redlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču katastrska občina 966 Ložnica parcele 1035, 1038/1, 1041, 1043/1, 1043/2 in 1053/3 v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 2822)
 7. Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2022
 8. Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško za obdobje 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
 9. Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta MOV za leto 2021
 10. Predlog Sklepa o soglasju k zadolžitvi Zavoda KSSENA v letu 2022
 11. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
 12. Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
 13. Predlog Sklepa o sprejemu Lokalnega programa kulture Mestne občine Velenje 2022-2028
 14. Predlog Sklepa o odprtju nove proračunske postavke 40320033 Socialno varstvena storitev E-oskrba v proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022
 15. Predlog Pravilnika o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa oskrbe na daljavo v Mestni občini Velenje
 16. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije
 17. Osnutek Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namembnosti rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje
 18. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje
 19. Predlog Strategije razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022-2027
 20. Letni program dela lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave MOV za leto 2022
 21. Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti življenja starejših v Mestni občini Velenje za leto 2021

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

 • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content