Jutri bodo odločali velenjske svetnice in svetniki

V torek, 16. aprila, od 8. ure dalje bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 12. seja Sveta Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev zapisnika 11. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 3. Predlog Mnenja o kandidatki za direktorico Varstveno delovnega centra SAŠA
 4. Predlog Sklepa o imenovanje članov v svet javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline
 5. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata člana Statutarno-pravne komisije
 6. Predlog Sklepa o imenovanju člana Statutarno-pravne komisije
 7. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta Postavitev sončnih elektrarn na javnih stavbah v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2026
 8. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta Ureditev in posodobitev sklopa zunanjih športnih površin v MO Velenje v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027
 9. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra (ID znak parcela 976 711/2, 711/6, 712/4)
 10. Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2023
 11. Predlog Odloka o plovbnem režimu na Velenjskem jezeru
 12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku)
 13. Predlog Odloka o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku)
 14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. (po skrajšanem postopku)
 15. Osnutek Odloka o načinu opravljanja vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin ter odvoza in hrambe nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil v Mestni občini Velenje
 16. Poročilo o delovanju Zavoda KSSENA za obdobje 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
 17. Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta za leto 2023
 18. Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (po skrajšanem postopku)
 19. Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Gorica – južno od vrtca na Gorici (OPPN_32)
 20. Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo na območju PEUP LS9/010, Arnače – zahod (OPPN_80)
 21. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (UPB 2)
 22. Poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2023
 23. Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
 24. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje za leto 2023
 25. Poročilo Modre cone za leto 2023
 26. Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev v Mestni občini Velenje od 1. 1.2023 do 31.12.2023
 27. Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom ter poročilo o poslovanju na podračunu za dobrodelne namene v letu 2023

Predlagane so naslednje razširitve dnevnega reda:

 • na 3. točko se uvrstijo Aktivnosti na področju pravičnega prehoda SAŠA regije,
 • na 7. točko se uvrsti Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarna Velenje,
 • na 8. točko se uvrsti Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta Ureditev in posodobitev sklopa zunanjih športnih površin v MO Velenje v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2024-2027.

Predlagan bo tudi umik točke:

 1. Predlog Odloka o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje.

Gradivo je objavljeno na spletni strani https://www.velenje.si/obcina/svet/sklic-sveta-mov-2022-2026/

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi Aktualna seja sveta | velenje.si.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

 • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content