1 milijon evrov dodatnih sredstev za reševanje stisk občanov

V Mestni občini Velenje bomo subvencionirali ceno ogrevanja in sanitarne tople vode v višini 10 evrov za 1 MWh, Komunalno podjetje Velenje bo s 1. februarjem za cca 6 % znižalo ceno toplote. Za ranljive skupine ohranjamo energijsko toplotni dodatek, ki bo po novem 40 % stroškov porabe toplotne energije (tudi za plin), z razpisi pa bomo sofinancirali ukrepe za zmanjševanje porabe toplote. Za nove ukrepe bomo z rebalansom proračuna namenili 1 milijon evrov.

Po podatkih Komunalnega podjetja Velenje ima 70 % občank in občanov, ki so priključeni na daljinsko ogrevanje, strošek za porabo toplote do 150 evrov, od 150 do 200 evrov 17 %, nad 200 evri pa 13 % uporabnikov daljinskega ogrevanja.

V Velenju smo v prostorih občine ustanovili INFO točko za pomoč občanom (telefonska številka 03 8961 738; elektronski naslov: nina.korelc@velenje.si). Z željo, da pomagamo čim več gospodinjstvom v občini, bomo še bolj ciljno komunicirali o ukrepih in možnostih za finančno pomoč (s pomočjo krajevnih skupnostih in mestnih četrtih, sindikatov, društev upokojencev). Za temeljito analizo in ukrepe za zmanjšanje porabe toplote po posameznih stanovanjih bomo oblikovali delovno skupino ter opravili razgovore z etažnimi lastniki znotraj krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Z evropsko investicijsko banko smo v dogovorih o financiranju projektov energetskih sanacij stanovanjskih blokov.

 V Mestni občini Velenje za ranljive skupine že omogočamo enkratno denarno pomoč in dodatno pomoč v okviru Odbora za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje. Prav tako pa ohranjamo tudi številne druge brezplačne storitve, subvencije in dodatke skupaj  v višini več kot 10,7 milijona evrov.

Svetnice in svetniki so danes sprejeli Sklep o zahtevah Sveta Mestne občine Velenje po razbremenitvi cene toplotne energije za odjemalce v Mestni občini Velenje, s katerim od pristojnega ministrstva, Vlade Republike Slovenije in energetskih družb Holding Slovenske elektrarne, Termoelektrarna Šoštanj in Premogovnik Velenje zahtevajo, da se sredstva iz naslova emisijskih kuponov, ki jih občani plačujemo v ceni toplotne energije, namensko dodelijo in vrnejo nazaj v Šaleško dolino, da se strošek emisijskih kuponov nemudoma izvzame iz cene toplotne energije za daljinsko ogrevanje in da se za energent ponovno uvede nižji, tj. 9,5-odstotni davek na dodano vrednost.

V okviru ukrepov za lajšanje finančne stiske občanom zaradi povišanih stroškov ogrevanja bomo lokalne skupnosti vsem gospodinjstvom, ki so na daljinskem ogrevanju, subvencionirale ceno ogrevanja in sanitarne tople vode 10 evrov za 1 MWh (v mesecu januarju in februarju za 10 evrov/MWh, v mesecu marcu in aprilu za 5 evrov/MWh) in za cca 6 % znižali ceno toplote, saj je TEŠ s 1. januarjem 2024 znižal ceno energije (z učinkom na februarski položnici).

Svetnice in svetniki so na današnji seji sveta sprejeli Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o začasni pravici do uveljavitve energijsko toplotnega dodatka, s katerim bodo upravičenci prejeli 40 % stroškov dejanske porabe toplote za ogrevanje prostorov za prvo kurilno sezono od 1. 1. 2024 do 30. 4. 2024, vendar največ do 150 evrov mesečno. Upravičenci do energijsko toplotnega dodatka so občani, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in so zavezanci za plačilo toplotne energije iz daljinskega ogrevanja za aktivno odjemno mesto pri Komunalnem podjetju Velenje na območju Mestne občine Velenje ali imajo urejen priključek na zemeljski plin za aktivno odjemno mesto na območju Mestne občine Velenje, in ki so v tekočem letu upravičeni do enkratne izredne denarne pomoči na Mestni občini Velenje.

Za realizacijo novih ukrepov za reševanje stisk občanov ob visokih položnicah za ogrevanje so svetniki sprejeli tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2024 t. i. rebalans proračuna v višini 1 milijon evrov. V proračun smo dodali novo proračunsko postavko v višini 200.000 evrov, ki bo namenjena za sofinanciranje ukrepov za zmanjševanje porabe toplote. Sredstva bodo namenjena za energetske sanacije, hidravlične sisteme, števce, regulacijske ventile. Razpisno dokumentacijo že pripravljamo. Stroške novega energijsko toplotnega dodatka ocenjujemo v višini 200.000 evrov, 600.000 evrov sredstev pa bomo namenili za subvencije oskrbe s toplotno energijo.

Župan Mestne občine Velenje bo imenoval delovno skupino, ki bo zbrala podatke o porabi toplotne energije po objektih in posameznih stanovanjih za zadnja 3 leta. Skupina bo pripravila podatke o tehničnih karakteristikah objektov (regulacijski ventili, hidravlični sistem, energetska sanacija, vertikalne cevi, izolacija ipd.). Na podlagi zbranih podatkov bo delovna skupina pripravila analizo podatkov in predstavitev, katera stanovanja so najbolj potratna in zakaj ter predlagala ukrepe, ki lahko pomembno vplivajo na zmanjšanje porabe toplotne energije.

Znotraj krajevnih skupnosti in mestnih četrti bomo pripravili posvet za predstavnike etažnih lastnikov in jim pomagali pri izvedbi ukrepov za znižanje porabe toplotne energije (hidravlični sistemi, npr. blok s 25 enotami je s tem letno ustvaril cca. 9.000 evrov prihrankov; energetska sanacija blokov, kjer so prihranki gibljejo do 50 %).

Mestna občina ohranja tudi številne druge brezplačne storitve, subvencije in dodatke v višini več kot 10,7 milijona evrov. Za zagotavljanje brezplačnih storitev za občane (mestna blagajna, brezplačno pravno svetovanje, enkratna denarna socialna pomoč, subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade, subvencioniranje stanovanjskih kreditov mladim, subvencioniranje najemnin stanovanj, brezplačen javni potniški promet idr.) namenjamo 2.889.662 evrov, za energetski dodatek 1.394.110 evrov, za subvencije vrtcev pa 6.460.000 evrov. Pomoč občanom se ves čas od leta 2020 močno dviguje. Leta 2020 je na prebivalca znašala 231 evrov, v letu 2024 pa je predvidena v višini 354 evrov.

Že v prejšnjem tednu je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol na redni seji Državnega sveta Republike Slovenije podal pobudo za proučitev in dopolnitev državnega pravilnika, ki določa obračun stroškov toplotne energije. Predlagal je tudi zvišanje subvencij in ponovno možnost pridobitve kredita za energetske sanacije večstanovanjskih stavb. Pobudi sta bili vloženi na Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Za nižjo porabo toplotne energije in s tem posledično nižje položnice bomo opravili neodvisen zunanji pregled poslovanja KPV, do konca leta 2027 bomo s sredstvi v višini več kot 20 milijonov evrov obnovili daljinsko omrežje in toplotne postaje. Z evropsko investicijsko banko smo v dogovorih o financiranju projektov energetskih sanacij stanovanjskih blokov.

V Velenju je 196 večstanovanjskih stavb (8.062 stanovanj), od katerih je energetsko saniranih 30 %.

 

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content