Krovni zakon na področju urejanja prostora v Sloveniji je Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3). Zakon določa vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo in sprejem.

Osrednji, strateški prostorski akt, ki ureja prostor občin, je OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT (OPN). OPN Mestne občine Velenje je objavljen v Uradnem vestniku MOV št 2/2020 (dopolnjen v Ur. V. 07/2020), sestavljen pa je iz 3 delov: teksta OdlokaStrateškega dela in Izvedbenega dela.

Na spodnjih povezavah si lahko posamezne dele OPN prenesete na svoj računalnik v formatu pdf, karte in podatki pa so na voljo tudi v spletni aplikaciji PISO.

Hitra povezava na posamezne karte izvedbenega dela v pdf datoteki je dostopna preko preglednih kart na straneh 3 oz. 32.

OPN primerjava tipičnih kart
Grafika tipičnih kart Strateškega in izvedbenega dela OPN

V Prostorskem informacijskem sistemu “PISO” si lahko ogledate vse karte izvedbenega dela OPN z dodatnimi možnostmi iskanja (po parcelah, hišnih številkah, koordinatah …). Osnovnim kartam OPN v vektorski in rasterski obliki smo dodali karto Načinov urejanja z barvno definiranimi območji veljavnosti prostorskih aktov s podaljšano veljavnostjo.

NAMENSKA RABA ZEMLJIŠČ V OPN

V Občinskem prostorskem načrtu (OPN) je vsaki parceli dodeljena ena ali več namenskih rab. V grobem so razdeljene na stavbna, kmetijska, gozdna in druga zemljišča. Stavbna zemljišča se delijo na več podrobnejših namenskih rab (PNRP), ki segajo od stanovanjskih površin (SS), prek centralnih dejavnosti (CU, CD) do industrijskih (IP), gospodarskih (IG), zemljišč namenjenih oddihu (BC, BT, ZS …) ipd. Možnosti gradnje so natančneje opisane v prostorskih aktih po posameznih enotah urejanja prostora (EUP).

LOKACIJSKA INFORMACIJA

Gradnja objektov je kljub stavbnemu zemljišču lahko omejena z varovalnimi pasovi kulturne ali naravne dediščine, gospodarske infrastrukture, soglasji upravljalcev prostora ipd. zato je pred nakupom zemljišč oz. pred nameravano gradnjo smiselno pridobiti ustrezne informacije na Uradu za urejanje prostora MOV oz. naročiti izdelavo “Lokacijske informacije”. V njej so zapisani vsi dejavniki in pogoji, ki urejajo določeno parcelo. Vlogo za izdajo lahko opravite na več načinov: prek spletne strani e-občina tj. z  oddajo izpolnjenega obrazca Vloga za izdajo lokacijske informacije na spletni naslov sprejemna@velenje.si ali pa ga fizično oddate v Sprejemno pisarno MO Velenje v kletnih prostorih upravne stavbe MOV.

SINTEZNA KARTA IZBRANIH VSEBIN OPN MOV 2020

V PISO smo vključili tudi sintezno karto izbranih vsebin OPN MO Velenje. Na njej je z enim pogledom vidnih več kot 20 sicer ločenih podatkovnih plasti, ki tako ali drugače urejajo prostor – namenska raba parcel, infrastrukturni vodi, naravna in kulturna dediščina, poplavna območja ipd. Najdete jo na na tem naslovu: PISO – sintezna karta. Legenda karte je na povezavi v tekstualnem, spodnjem oknu aplikacije PISO.

OPN-sintezna karta
Sintezna karta izbranih vsebin OPN MO Velenje 2020

Več o načinu uporabe PISO in tehnologiji GIS najdete na strani “GIS – prostorske karte”.

Skip to content